Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program Świetlicy Szkolnej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2842 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W BOCHOTNICY

I. WSTĘP
     Świetlica w Szkole Podstawowej w Bochotnicy działa od 01 września 2000r. i obejmuje swoją opieką dzieci dojeżdżające do szkoły oraz uczniów z klas I-III.
     Celem działalności świetlicy szkolnej, zgodnie z zapisem w STATUCIE SZKOŁY, jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Do zadań należy również zapewnienie opieki w drodze z przystanku autobusowego do i ze szkoły dzieciom dojeżdżającym z Wierzchoniowa. Stwarza warunki do wypoczynku, relaksu, odrobienia prac domowych i zjedzenia posiłku.
     Świetlica szkolna zajmuje jedno specjalnie do tego celu wyodrębnione pomieszczenie, z oddzielnym wejściem z zewnątrz. Wyposażenie sali przystosowane jest do charakteru prowadzonych w niej zajęć. Oprócz stolików, przy których odbywają się zajęcia plastyczne oraz zajęcia z wykorzystaniem gier planszowych i układanek został urządzony kącik wypoczynkowo-relaksowy. Są tu zabawki do zabaw tematycznych: teatrzyk, sklepik, kuchnia, zestaw lekarski, fryzjerski itp.
     Zorganizowano też kącik śniadaniowy, gdzie dzieci mają możliwość zjedzenia przyniesionych kanapek i wypicia herbaty przygotowanej przez wychowawcę świetlicy. Sala wyposażona jest w sprzęt RTV, wkrótce zostaną zainstalowane cztery komputery, by można było korzystać z programów edukacyjnych.
     Zajęcia sportowe odbywają się głównie na boisku szkolnym. W sali znajdują się tablice o charakterze dekoracyjnym nawiązujące do tematyki zajęć oraz służące ekspozycji prac dzieci. Zajęcia w świetlicy prowadzone są według tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące. Dotyczą zarówno najbliższego otoczenia dziecka jak i obejmują wiadomości o Polsce, jej miejscu w Europie oraz nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń.

II. ZADANIA SZKOŁY JAKO ORGANIZATORA ŚWIETLICY SZKOLNEJ.

 1. Dostosowanie form zadań nauczyciela wychowawcy do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
 2. Pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości.
 3. Personalizacja życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w szerszej społeczności.
 4. Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia.
 5. Inspirowanie działań zespołowych uczniów.
 6. Otoczenie opieką każdego wychowanka.
 7. Planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i rodzicami różnych form życia zespołowego.
 8. Stymulowanie i umożliwianie uczniom podejmowania aktywności ruchowej i wyrażania własnych przeżyć w zabawach, grach.
 9. Motywowanie do poznawania literatury oraz różnorodnych tekstów kultury.
 10. Kształtowanie postaw i rozbudzanie wrażliwości estetycznej.
 11. Kształtowanie właściwego stosunku do otaczającej przyrody.
 12. Uczenie właściwych zwyczajów, obyczajów i zachowań w środowisku rodzinnym i szkolnym.

III. CELE DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Cele ogólne:
 1. Zapewnienie opieki uczniom prze zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu.
 2. Zapewnienie opieki w drodze do szkoły uczniom dojeżdżającym z Wierzchoniowa.
 3. Stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
 4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 5. Kompensowanie zaniedbań środowiskowych.
 6. Integracja grupy rówieśniczej.

Cele szczegółowe:
 1. Rozwijanie kompetencji językowych uczniów:
  • kształtowanie umiejętności wypowiadania się,
  • ćwiczenie umiejętności samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego,
  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień recytatorskich,
  • ćwiczenie umiejętności zapamiętywania.
 2. Wzbogacanie wiadomości o środowisku społecznym i przyrodniczym ucznia.
 3. Stwarzanie możliwości wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności w sytuacjach praktycznych.
 4. Rozwijanie umiejętności manualnych.
 5. Zwiększanie sprawności fizycznej.
 6. Wyzwalanie ekspresji twórczej dzieci.
 7. Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie.
 8. Wdrożenie do przestrzegania obowiązujących norm i zasad wychowania.
 9. Wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych:
  • umiejętność komunikowania się,
  • wyrażanie własnych przekonań, uczuć oraz dostrzeganie ich u innych osób,
  • umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowanie nad emocjami.
 10. Wdrażanie do planowania prac indywidualnych i grupowych.
 11. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane działania.
 12. Wdrażanie do utrzymania porządku, poszanowania własności.
 13. Rozwijanie zdolności i ekspresji dzieci, eksponowanie twórczości dziecięcej.
 14. Propagowanie zdrowego stylu życia, pobudzanie dzieci do pokonywania bezczynności, do aktywnego spędzania wolnego czasu.

IV. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
 1. Dzieci nawiązują poprawne kontakty społeczne, podnoszą poczucie własnej wartości.
 2. Potrafią zorganizować swój czas wolny i pracę.
 3. Rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia, potrafią prezentować swoje dokonania.
 4. Potrafią zaspokajać swoje potrzeby emocjonalne i poznawcze.
 5. Umieją poradzić sobie w trudnych sytuacjach (konfliktowych).
 6. Dbają o swoje zdrowie.
 7. Przestrzegają obowiązujących norm i zasad zachowania.

V. TREŚCI PROGRAMU
     W trakcie zajęć świetlicowych przewiduje się realizację treści skupionych wokół następujących ośrodków tematycznych:
 1. DZIECKO W RODZINIE:
  • członkowie rodziny, ich zajęcia i obowiązki,
  • okazywanie uczuć w rodzinie,
  • uroczystości i święta w rodzinie,
  • praca zawodowa rodziców.
 2. DZIECKO JAKO CZŁONEK SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ:
  • szkoła i jej pracownicy,
  • zasady zachowania w grupie,
  • przyjaźń i koleżeństwo, pomoc koleżeńska,
  • zabawy w gronie koleżanek i kolegów,
  • rozwiązywanie kłopotliwych sytuacji.
 3. ZJAWISKA TOWARZYSZĄCE ZMIANOM PÓR ROKU:
  • pory roku w przyrodzie i literaturze,
  • przeżycie związane ze zmianami w przyrodzie,
  • warunki życia roślin i zwierząt w różnych porach roku.
 4. UCZEŃ – UCZESTNIKIEM RUCHU DROGOWEGO:
  • bezpieczna droga do szkoły,
  • zachowanie się dziecka w środkach komunikacji.
 5. WYPOCZYNEK I CZAS WOLNY:
  • wypoczywamy bezpiecznie,
  • rozkład dnia ucznia – czas nauki, odpoczynku, zabawy,
  • ulubione programy TV,
  • sposób na ferie,
  • wakacyjne plany,
  • aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.
 6. POLSKA – MOJA OJCZYZNA:
  • Polska – położenie i sąsiedzi,
  • Warszawa – nasza stolica,
  • ważne rocznice,
  • poznajemy legendy polskie,
  • symbole narodowe.
 7. TRADYCJE I ZWYCZAJE W ŻYCIU RODZINY I NARODU:
  • wieczór andrzejkowy,
  • jak obchodzimy święta?
  • witamy Nowy Rok,
  • powitanie wiosny.
 8. MOJA MIEJSCOWOŚĆ, WCZORAJ I DZIŚ:
  • krajobraz okolicy,
  • praca zawodowa mieszkańców wsi,
  • marzenia dzieci związane z miejscowością.
 9. ULUBIONE KSIĄŻKI DLA DZIECI I ICH AUTORZY:
  • różne formy prezentacji ulubionych książek,
  • książka – źródłem wiedzy,
  • tworzymy własną książkę.
 10. ZABAWA W TEATR:
  • teatr w życiu dziecka,
  • praca nad tekstem,
  • uczymy się pięknie deklamować – ćwiczenia dykcyjne i artykulacyjne,
  • prezentacje osiągnięć,
  • konkurs recytatorski.
 11. DBAMY O ZDROWIE:
  • warunki sprzyjające utrzymaniu zdrowia,
  • zasady racjonalnego odżywiania się,
  • praca lekarza i pielęgniarki,
  • dbamy o nasze zęby.
 12. TO POTRAFIĘ:
  • wśród zagadek, rebusów, krzyżówek,
  • ortografia na wesoło,
  • konkurs „To już wiesz”
 13. ZIEMIA – PLANETA WSZYSTKICH LUDZI:
  • zagrożenia środowiska i sposoby ich pokonywania,
  • sprzątanie świata,
  • człowiek – cząstką środowiska.
 14. WSPÓLNIE BAWIMY SIĘ I PRACUJEMY:
  • normy i zasady zachowania się w grupie.

VI. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA
 1. Metody pracy: 1.1. zajęcia wychowawczo – dydaktyczne:
  • plastyczne,
  • rozwijające zdolności intelektualne,
  • muzyczno – ruchowe,
  • sportowo – rekreacyjne,
  • profilaktyczne.
  1.2. gry i zabawy:
  • gry dydaktyczne,
  • zabawy tematyczne,
  • zabawy muzyczno – ruchowe,
  • gry i zabawy sportowe.
  1.3. drama,
  1.4. metody aktywizujące,
  1.5. uroczystości szkolne zgodnie z kalendarzem imprez,
  1.6. spacery i wycieczki.
 2. Formy pracy: 2.1. zbiorowe,
  2.2. grupowe,
  2.3. indywidualne.
 3. Techniczne środki nauczania: 3.1. komputer,
  3.2. magnetowid,
  3.3. RTV.
 4. Książki pomocnicze:
  • wybrane tytuły z literatury dziecięcej wg potrzeb i uznania nauczyciela,
  • literatura dla nauczyciela:
   G. Kapica A. Walendziak „Projekt socjalny. Terapia zajęciowa jako sposób na usprawnienie sfery emocjonalnej dziecka” Wychowanie na co dzień. Nr 10-11/1999

VII. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
 1. Dzieci nawiązują poprawne kontakty społeczne, podnoszą poczucie własnej wartości.
 2. Potrafią zorganizować swój czas wolny i pracę.
 3. Rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia, potrafią prezentować swoje dokonania.
 4. Potrafią zaspokajać swoje potrzeby emocjonalne i poznawcze.
 5. Umieją poradzić sobie w trudnych sytuacjach (konfliktowych).
 6. Dbają o swoje zdrowie.
 7. Przestrzegają obowiązujących norm i zasad zachowania.

VIII. EWALUACJA :
     Ocena skuteczności programu prowadzona będzie w ramach ewaluacji wewnętrznej.
     Źródłem informacji dotyczących realizacji programu wychowawczo – opiekuńczego świetlicy i jego skuteczności są:
 1. ludzie – dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych, ich rodzice, nauczyciele,
 2. dokumentacja. Informacje ewaluacyjne w trakcie oceny programu pozyskiwane są za pomocą metod:
 3. jakościowych,
 4. ilościowych.
Podczas badań ewaluacyjnych wykorzystane będą następujące narzędzia:
 1. obserwacja,
 2. wywiad,
 3. metody papier – ołówek (ankieta, kwestionariusz),
 4. analiza przypadku,
 5. analiza dokumentacji,
     Na podstawie przeanalizowanych i zinterpretowanych wyników badań zostaną sformułowane zalecenia dotyczące przyszłości programu.
Autorzy:
Elżbieta Bogusz
Andrzej Pisula

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie