Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program adaptacyjny dla uczniów klasy I

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 10604 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

PROGRAM ADAPTACYJNY DLA KLASY I " JUŻ JESTEM UCZNIEM" OPRACOWANY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 118 W WARSZAWIE

Opracowała
Agnieszka Stalmach

Warszawa, październik 2003 r.

I. WSTĘP
     Z chwilą rozpoczęcia nauki szkolnej dziecko wkracza w zupełnie nowy etap swojego życia. Spotyka się z sytuacją wymagającą zmian w dotychczasowym sposobie życia, w którym dotąd dominowała zabawa. Zmienia się podstawowa forma aktywności dziecka, którą staje się nauka. Jednocześnie niemal od pierwszych dni nauki, działalność dziecka podlega ocenie.
     Program adaptacyjny dla uczniów klasy I jest bardzo ważnym elementem w pracy wychowawczej szkoły i nauczyciela. Ma pomóc dziecku w miarę bezstresowym przejściu z przedszkola, domu rodzinnego do szkoły.
     "Gotowość szkolną" muszą osiągnąć: przyszły uczeń i szkoła. Szkoła musi się przygotować na przyjęcie nowego ucznia. Powinna dostosować swoje działania edukacyjne do zróżnicowanych sposobów poznawania i reprezentowania przez dziecko rzeczywistości. Oznacza to wzajemne zrozumienie i dostosowanie dziecka do oczekiwań szkoły i szkoły do możliwości i oczekiwań małego ucznia. Ucznia 7 – letniego, rozpoczynającego naukę szkolną, obejmuje okres adaptacyjny, podczas którego nauczyciel i dzieci wzajemnie się poznają. Adaptacja jest to proces uzyskiwania równowagi między potrzebami dziecka a otoczeniem.
     Korzystając z doświadczeń i obserwacji własnych jak innych nauczycieli podjęłam się opracowania programu adaptacyjnego dla klasy I.

II. DIAGNOZA STANU – CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA KLASOWEGO
     Zespół klasy I a liczy 22 uczniów – 10 chłopców i 12 dziewczynek. Połowa dzieci zna się, ponieważ uczęszczała razem do szkolnej " zerówki". Pozostałe dzieci przybyły do klasy z innych przedszkoli. Zmieniła się również nauczycielka. Zaistniała zatem konieczność poznania wszystkich dzieci między sobą i z nową wychowawczynią.
     Obserwacja zachowań uczniów przez pierwszy miesiąc pobytu w szkole pozwala stwierdzić, że dzieci są niepewne, trochę zagubione, zdezorientowane, przestraszone. Potrzebują stałej opieki, obecności wychowawczyni, wymagają często bardzo dokładnych poleceń, lubią wiedzieć, co będzie się działo.
     Zespół klasy I b liczy 21 uczniów - 10 chłopców i 11 dziewczynek. 16 dzieci uczęszcza do naszej szkoły już drugi rok, kontynuując naukę po oddziale " zerowym". 4 dzieci przyszło do I klasy z przedszkola, a 1 uczennica powtarza naukę w klasie I. Na początku roku szkolnego dzieci bardzo nieśmiało poruszały się po terenie szkoły, głównie podczas przerw. Podobnie jak w klasie I a wdrożenie programu adaptacyjnego stało się koniecznością.
     Dzieci, które uczęszczały do szkolnej "zerówki" poddane były badaniu, które dotyczyło zachowania dziecka w szkole. W obszarze badania znalazły się aktywność własna ( swoboda wypowiedzi, pewność siebie, podzielność uwagi ), współdziałanie w grupie ( nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami, współpraca w grupie, inicjowanie zabawy, wykazywanie cech przywódczych ), kultura osobista ( koleżeńskość, przyjmowanie krytyki, zachowania adekwatne do sytuacji, używanie zwrotów grzecznościowych ). Z raportu wynika, że dzieci kończące oddział zerowy w naszej szkole są dobrze przystosowane do innych osób i własnej aktywności. Zatem należy oczekiwać, że dzieciom tym program adaptacyjny znacznie ułatwi i skróci zaaklimatyzowanie się do nowych warunków i nowej roli.

III. CEL OGÓLNY PROGRAMU I JEGO ZAŁOŻENIA
     Celem ogólnym programu jest włączenie uczniów klasy I w życie, tradycje i zwyczaje szkoły. Dzieci rozpoczynające naukę znajdują się w nowej dla siebie sytuacji i muszą podjąć się pełnienia nowej roli.
     Rola ucznia wiąże się z potrzebą wytężonej pracy, skupienia uwagi, obowiązkowości, współpracy z innymi uczniami, pokazywania się, prezentowania się.
     Program ma za zadanie pomóc uczniowi w pokonaniu lęków i obaw z tym związanych, włączeniu się do grona rówieśników i poznaniu nauczyciela.

IV. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
 • Ułatwienie dzieciom przekroczenia progu dom – szkoła,
 • Skrócenie czasu adaptacji dzieci w nowym środowisku, w nowej sytuacji, nowej roli,
 • Stworzenie dzieciom poczucia bezpieczeństwa,
 • Wzajemne poznanie się uczniów i nauczyciela,
 • Integracja zespołu klasowego,
 • Nawiązanie dobrych relacji nauczyciel – uczeń,
 • Wypracowanie wspólnych norm i zasad,
 • Zwiększenie otwartości,
 • Wdrażanie do podejmowania ról,
 • Wzbudzenie poczucia akceptacji,
 • Uczenie się tolerancji,
 • Poznanie zasad funkcjonowania szkoły,
 • Nawiązanie dobrych relacji z rodzicami, ułatwiających dalszą współpracę,
 • Integracja rodziców między sobą,
 • Uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dziecka,
 • Pozyskanie rodziców do aktywnej współpracy z nauczycielem i ze szkołą

V. TREŚCI PROGRAMU
Treści programu Forma realizacji
Pomoc w zaakceptowaniu roli ucznia, odpowiedzialnego za powierzone zadania Rozmowy
Nawiązanie bliskiego i serdecznego kontaktu z nauczycielem i innymi dziećmi Zabawy integrujące
Pomoc dziecku w odnajdywaniu jego miejsca w grupie rówieśniczej i społeczności szkolnej Zabawy integrujące
Przestrzeganie określonych zasad zachowania się w szkole Zawarcie "klasowej umowy"
Prezentowanie własnej osoby Zabawa "Poznajmy się"
Stwarzanie okazji do gromadzenia informacji na temat samego siebie Zajęcia, zabawy, rozmowy
Porównywanie własnego wyglądu z wyglądem innych dzieci z jednoczesnym uznaniem własnej odrębności Rozmowy, obserwacje
Ocena swojej działalności Samoocena
Poznanie i nazywanie swoich stanów emocjonalnych oraz nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach przykrych przez wspólną rozmowę z nauczycielem i dziećmi Rozmowa, pokaz, drama
Uczestnictwo w zabawach i grach zespołowych Gry i zabawy zespołowe
Uczestniczenie w sytuacjach, kiedy nabywa się przekonania, że wiele zależy ode mnie
Tworzenie kącików przyrodniczych, gazetek klasowych, ukwiecanie sali
Nabywanie właściwego stosunku do innych dzieci
Zajęcia, rozmowa
Rozumienie znaczenia takich wartości jak: tolerancja, życzliwość, koleżeństwo Rozmowy
Kształtowanie poszanowania dla innych dzieci i pracowników szkoły Rozmowy
Ostrożne, uważne i swobodne poruszanie się po sali i innych pomieszczeniach szkoły Zwiedzanie budynku szkoły, pokaz, rozmowa, znaczki graficzne
Reagowanie na wezwania i polecenia nauczyciela Rozmowa, obserwacja przez nauczyciela
Utrzymanie porządku w sali Rozmowa, pokaz
Stwarzanie sytuacji sprzyjających integracji rodziców między sobą i ze szkołą, nauczycielem
Organizacja imprez klasowych, udział rodziców w wyjściach poza teren szkoły, zajęcia otwarte
Przyzwyczajanie dzieci do współpracy i współdziałania w grupie
Zajęcia, zabawy
Uświadomienie konieczności poszanowania cudzej własności Rozmowa, pokaz


VI. METODY I TECHNIKI PROWADZENIA ZAJĘĆ
 • Obserwacja,
 • Pokaz,
 • Metody oparte na słowie:
  • Rozmowa,
  • Dyskusja,
  • Objaśnienia,
 • Metody czynne – oparte na działalności dzieci
  • Metoda samodzielnych doświadczeń
  • Metoda kierowania własną działalnością dziecka
  • Metoda zadań stawianych dziecku
  • Metoda ćwiczeń
 • Metody interaktywne
  • burza mózgów
  • krąg
  • gry dramowe
 • Techniki
  • Rysunek
  • Zabawy ruchowe
  • Pszczele kosze
  • Kula śniegowa
 • Formy pracy
  • Zespołowa
  • Grupowa
  • Indywidualna

VII. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
 • Dziecko bezstresowo staje się uczniem,
 • Dziecko czuje się bezpiecznie w murach szkoły,
 • Dziecko jest akceptowane,
 • Szanuje nauczyciela i kolegów w klasie,
 • Uczestniczy w tworzeniu zasad zachowania,
 • Potrafi pracować w zespole,
 • Nie ma uprzedzeń do innych, porozumiewa się ze wszystkimi w klasie,
 • Wie co świadczy o jego wyjątkowości,
 • Swobodnie porusza się po budynku szkolnym,
 • Wie, jak funkcjonuje szkoła,
 • Umie słuchać innych,
 • Wie, że każdy jest inny i ma do tego prawo,
 • Rodzic ma poczucie bezpieczeństwa o swoje dziecko,
 • Rodzic współpracuje z nauczycielem,
 • Rodzice czynnie uczestniczą w życiu klasowym.

VIII. EWALUACJA PROGRAMU
      Rok szkolny 2003/2004 jest rokiem wdrażania programu do realizacji. Z uwagi na charakter programu ewaluacja zostanie przeprowadzona na przełomie kwietnia i maja.
      Zmiana postaw, nastawień, nawyków, zmiana stereotypów jest procesem długotrwałym i może nastąpić po ciągłym, systematycznym oddziaływaniu na dziecko.
Ewaluacja będzie dokonana poprzez:
 • Obserwację ( samoobserwacje )
 • Wytwory dzieci
 • Rozmowy z rodzicami ( kwestionariusz )
 • Ocenę rodziców ( ankieta )
Wyniki ewaluacji zostaną zestawione z diagnozą sytuacji wychowawczej klasy na przełomie maja i czerwca i przedstawione w formie raportu na spotkaniu zespołu nauczycieli kształcenia zintegrowanego.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie