Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program - "Zielona Szkoła" - Władysławowo

     
 

 

 

PROGRAM EDUKACJI ZINTEGROWANEJ DLA KLASY III REALIZOWANY PODCZAS POBYTU NA "ZIELONEJ SZKOLE" WE WŁADYSŁAWOWIE NAD MORZEM BAŁTYCKIM

Cele nauczania:

 • poznawanie różnorodnych zjawisk świata przyrody oraz życia i pracy ludzi;
 • kształcenie umiejętności obserwacji faktów i zjawisk społeczno - przyrodniczych, formułowanie trafnych wniosków i spostrzeżeń;
 • rozwijanie umiejętności działania;
 • kształtowanie społecznie pożądanych postaw, szczególnie wrażliwości ekologiczne
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie i współodpowiedzialności;
 • nauczanie odpowiedzialności za swe czyny i zachowanie z dala od rodziców i domu rodzinnego.
Realizacja treści społecznych, historycznych, przyrodniczych, geograficznych ma na celu:
 1. Zapoznanie z:
  • miastem rodzinnym Mikołaja Kopernika,
  • zamkiem krzyżackim w Malborku,
  • życiem codziennym Zakonu Krzyżackiego,
  • życiem społecznym regionu nadmorskiego,
  • pracą ludzką w miejscowościach nadmorskich,
  • różnorodnością świata i zwierząt - warunki - tryb życia,
  • specyfiką Słowińskiego Parku Narodowego: ruchome wydmy, klif.
  • problemami ekologicznymi,
  • przepisami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach,
 2. Kształcenie umiejętności umysłowych i praktycznych przez:
  • dokonywanie obserwacji,
  • posługiwanie się przyrządami pomiarowymi: termometr, taśma miernicza, kompas oraz poznanie urządzeń nawigacyjnych na statku,
  • uczenie właściwego zachowania się w sytuacjach wymagających kontaktów społecznych (rejs statkiem, wysłuchanie koncertu organowego, spacer po molo, pobyty na plaży, korzystanie z obiektów sportowych Cetniewo, spacery po mieście...)
  • uczenie właściwego zachowania się podczas: zwiedzania zabytków i obiektów sakralnych, koncertu organowego...)
  • utrwalenie nawyków przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zasad bezpieczeństwa, higieny, porządku w autokarze, w mieście, na plaży i w miejscu zakwaterowania,
  • kształcenie nawyku samodyscypliny i zdyscyplinowania w grupie oraz podporządkowania się poleceniom opiekunów i obowiązującym regulaminom.
 3. Kształtowanie społecznie pożądanych postaw:
  • zrozumienie, że region nadmorski jest istotną, pod względem przyrodniczym , gospodarczym i przemysłowym, częścią naszego kraju,
  • dostrzeganie wartości pracy rybaka, marynarza, innych pracowników portowych; budzenie szacunku dla ich pracy,
  • budzenie zainteresowań przyrodniczych: rośliny i zwierzęta jako elementy krajobrazu nadmorskiego,
  • kształtowanie więzi emocjonalnej z przyrodą, wrażliwości na piękno krajobrazu nadmorskiego, uczenie poszanowania przyrody, uwrażliwienie na problemy ekologiczne, np.: rośliny i zwierzęta objęte ochroną , ochrona wydm przed zniszczeniem oraz wód przed skażeniem,
  • budzenie zainteresowań historycznych: miejsca, obiekty, postaci.
  • uświadomienie roli człowieka i jego odpowiedzialności za przekształcenie środowiska,
  • wdrażanie do przestrzegania norm społecznych, kształtowanie kultury współżycia w grupie rówieśniczej.
TREŚCI NAUCZANIA obejmują następujące tematy dzienne:
 1. Poznajemy miasto Kopernika, nasz ośrodek, orientujemy się w terenie. Witamy się z morzem.
 2. Poznajemy znaczenie pojęcia "ruchome wydmy" oraz faunę i florę Słowińskiego Parku Narodowego. Uzasadniamy konieczność ochrony tych terenów. Rozumiemy potrzebę ochrony ginących gatunków roślin i zwierząt. Umiemy zachować się jako turyści.
 3. Jesteśmy nad morzem - obserwujemy linię widnokręgu, oznaczamy kierunki świata w terenie i na mapie. Posługujemy się kompasem. Obserwujemy skutki działania erozyjnego wody. Zwiedzamy latarnię morską, fokarium oraz muzeum rybołówstwa.
 4. Poznajemy środki komunikacji morskiej oraz specyfikę pracy portowca (rejs wycieczkowy statkiem po porcie w Gdyni). Rozumiemy , czym grozi zanieczyszczenie wody - ścieki i wycieki ropy naftowej na morzach. Słuchamy koncertu organowego w Oliwie. Zwiedzamy Westerplatte i Starówkę w Gdańsku.
  Obserwujemy pracę wiatru: pożyteczną i niszczącą, sposoby zabezpieczania przed wiatrem.
  Określamy kierunek wiatru i jego siłę. Poznajemy specyfikę i znaczenie pracy rybaka.
  Zwiedzamy port rybacki we Władysławowie.
 5. Podsumowujemy zdobyte wiadomości i umiejętności: zgaduj - zgadula pod hasłem
  Mała Ojczyzna nad morzem. Chrzest morski - zabawa integracyjna. Podziwiamy panoramę
  Władysławowa z dzwonnicy kościelnej. Pożegnanie z morzem.
 6. Poznajemy życie codzienne Zakonu Krzyżackiego. Zwiedzamy zamek w Malborku.
  Powrót do Leszna. Witamy się z rodzicami.
Planowane osiągnięcia uczniów (cele operacyjne)
 • zna położenie Leszna, Torunia, Władysławowa, Łeby, Jastrzębiej Góry, Helu, Trójmiasta, Malborka oraz Morza Bałtyckiego, Słowińskiego Parku Narodowego, Półwyspu Helskiego, Zatoki Gdańskiej i Puckiej, na mapie Polski;
 • rozróżnia znaki na mapie ze wskazaniem regionu nadmorskiego;
 • klasyfikuje pojęcia, podając określenia: kraj, ojczyzna, region, miasto rodzinne, Trójmiasto;
 • rozpoznaje kierunki świata na mapie i w terenie;
 • rozpoznaje cechy krajobrazu nadmorskiego;
 • wykonuje prosty eksperyment, np.: dotyczący ruchu powietrza, czystości wody, itp. - ocenia jego wyniki i formułuje wnioski;
 • rozpoznaje po charakterystycznych cechach: rośliny nadmorskie, ptaki (np.: mewy, kormorany), ryby, foki;
 • wybiera właściwy (pożądany) sposób zachowania się w ośrodku wczasowym, na plaży, w lesie, w parku narodowym, na statku, w dużym mieście i w obiektach zabytkowych oraz w autokarze;
 • stosuje zasady i przepisy, dotyczące zachowania się w ruchu drogowym,
 • wie, skąd zanieczyszczenia wód;
 • umie projektować i podejmować działania na rzecz ochrony środowiska;
 • rozumie, na czym polega przystosowanie się roślin i zwierząt do życia w wodzie (fokarium);
 • zna i stosuje przyjęte formy ochrony przyrody;
 • potrafi zadbać i wyjaśnić takie zjawiska przyrodnicze jak: pozorna wędrówka słońca, stan morza, rodzaje fal, linia brzegowa, rodzaje wybrzeży, ruchome wydmy, wiatr, erozja;
Metody pracy: obserwacja badawcza, rozmowa, ćwiczenia praktyczne, eksperyment, zabawa, dyskusja;

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: karty pracy z zadaniami do wykonania oraz tekstami do czytania, mapy Polski (zamieszczone w aneksie do tego artykułu), treści ćwiczeń i czytanek (których tytuły i strony zostały podane w przebiegu zajęć każdego dnia), albumy przyrodnicze, słownik geograficzny, materiały papiernicze i biurowe, termometr zaokienny, wiatromierz, kompas, taśmy miernicze, magnetofon, sprzęt sportowy,

W toku opracowania powyższych tematów podporządkowanych głównie zagadnieniom poznawania i ochrony środowiska nadmorskiego, uczeń będzie realizował ponadto cele kształcenia dotyczące:
 • wypowiedzi pisemnych( w tym notatki kronikarskiej, kartki z pamiętnika, listu, widokówki) i ustnych na podstawie własnych odczuć, obserwacji, czytanych tekstów - z zastosowaniem poznanych reguł ortograficznych i gramatycznych ;
 • porządkowania i rejestrowania danych empirycznych (zbiory);
 • liczb naturalnych, działań arytmetycznych;
 • mierzenia długości, pojemności, czasu, obliczeń pieniężnych, odczytywania wskazań termometru;
 • prac wytwórczych z materiałów przyrodniczych, papieru, plasteliny,
 • stosowania podstawowych technik plastycznych i środków wyrazu plastycznego;
 • wyrażania i ilustrowania indywidualnie przeżytych zjawisk i zdarzeń realnych w związku z pobytem nad morzem;
 • rozwoju ruchowego: lekkoatletyka, atletyka terenowa, ćwiczenia i gry terenowe, gry ruchowe i mini-gry, gry i zabawy ze śpiewem i muzyką;
 • rekreacji: wycieczki, wędrówki piesze, rejs statkiem;
 • poznawania dóbr kultury, źródeł i miejsc historycznych;
 • higieny i bezpieczeństwa w toku zajęć ruchowych i rekreacji;
 • higieny osobistej i zdrowia, a w tym korzystnego dla organizmu wpływu klimatu morskiego;
 • estetyki spożywania posiłków, ładu i porządku wokół siebie (autokar, sypialnia, stołówka, świetlica);
 • właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia lub urazu - radzenie sobie w przypadkach drobnych urazów lub szukanie pomocy;
 • zasad poruszania się po drogach publicznych i zachowania w środkach komunikacji ( autobus, statek)
Niektóre cele wychowawcze:
 1. Uczestnictwa w grupie:
  • współodpowiedzialność za wykonanie zadania;
  • uświadomienie potrzeby kontaktu z rówieśnikami, znaczenie przyjaźni;
  • konieczności ustalenia norm i reguł pomocnych we wzajemnych kontaktach;
  • docenianie znaczenia pomocy innych m.in. w rozwiązywaniu problemów.
 2. Postrzeganie siebie i rozumienia swoich uczuć:
  • akceptacja uczuć innych;
  • dostrzeganie podobieństw i różnic w swoich upodobaniach i doznaniach;
  • umiejętność wyrażania własnego zdania.
 3. Dbałość o zdrowie:
  • rozpoznanie różnych substancji (także trujących) i umiejętne postępowanie z nimi, np. z lekarstwami;
  • uświadamianie sobie, jak dbać o zdrowie np. ubieranie się stosownie do pogody, kuracja klimatyczna nad morzem;
  • uświadomienie sobie możliwości własnego wpływu na swoje dobre samopoczucie i bezpieczeństwo.
Autor: nauczyciel edukacji zintegrowanej - Wiesława Przybylska Szkoła Podstawowa nr 4 w Lesznie

 

Harmonogram do powyższego programu znajduje się w publikacji: "Harmonogram Zielonej Szkoły we Władysławowie", autorstwa Ilony Pflanz - nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie. Dział: Projekty dydaktyczno-wychowawcze.

 
Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Zuzanna Filipiak.
IP autora: 31.175.141.67
Data utworzenia: 2013-10-28 16:59:40
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Zuzanna Filipiak (31.175.141.67) - Prezentacja (2013-10-28 16:59:40) - Edytuj prezentację.
Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 23:13:28) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie