Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Komputer w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4250 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Wykorzystanie komputera do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie

Szybki rozwój informatyki, jako nauki XXI wieku stanowi duże wyzwanie dla współczesnej szkoły, nie przygotowanej w pełni do zrealizowania zadania jakim jest zapewnienie uczniom szerokiego dostępu do pracy z komputerem. Powstające w szkołach pracownie komputerowe to „kropla w morzu potrzeb”. .Szczególnie niepokojące jest lekceważenie w tym zakresie dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, dla których usprawniania, komputer wydaje się środkiem nieodzownym.
Niepełnosprawność umysłowa jest to niższa niż przeciętna ogólna sprawność intelektualna, która powstała w okresie rozwojowym i jest związana z jednym lub więcej zaburzeniami w zakresie: dojrzewania, uczenia się i społecznego przystosowania. Jest przeważnie stanem trwałym, który może być tylko w pewnym stopniu skompensowany przez odpowiednią akcję rewalidacyjną.
W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie wyraźnie określone są dwa priorytety.
Po pierwsze; ze względu na określony deficyt należ im stworzyć warunki nauczania specjalnie dostosowane do tego deficytu.
Po drugie: ze względu na połączone z tym deficytem braki w zakresie procesów przystosowawczych (adaptacja) musimy stworzyć takie warunki - zarówno w szkole jak i poza szkołą-, aby usprawnić procesy adaptacyjne. Należy, więc udostępnić im jak najszerszy kontakt z otaczającą je rzeczywistością. Komputer w połączeniu z innymi mediami odgrywa istotną rolę w życiu codziennym każdego człowieka i zmienia pewne rodzaje stosunków międzyludzkich. Obecnie komputer wyposażony w różnorodne oprogramowanie staje się komunikatorem wspomagającym różnorodne działania twórcze człowieka. Można go wykorzystać między innymi do celów profilaktycznych i terapeutycznych w różnego rodzaju zaburzeniach. Jest pomocą aktywizującą i usprawniającą funkcje i czynności psychiczne. Tradycyjne metody profilaktyczne i reedukacyjne z dziećmi z niepełnosprawnością umysłową są niekiedy mało efektywne i słabo dostosowane do nowych, zmieniających się warunków życia.
Nowoczesne oddziaływanie terapeutyczne powinno cechować się przede wszystkim kompleksowym podejściem do dziecka. Budzeniem jego zainteresowań poznawczych, rozwojem zdolności twórczych, nawiązywaniem kontaktów z otoczeniem.
Komputery ze względu na dostrzegane, liczne zalety a zwłaszcza w odniesieniu do animacji oraz symulacji procesów i zjawisk niedostępnych dla receptorów wzroku lub bardzo trudnych do zaobserwowania w warunkach rzeczywistych, zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych, są atrakcyjnym środkiem dydaktycznym. Pobudzają funkcje: poznawcze, emocjonalno-motywacyjne, praktyczne, utrwalające, przyśpieszające i kontrolne.
Komputer oddziałuje na szereg zmysłów (wzrok, słuch, dotyk), pozwalając nauczycielowi nie tylko przekroczyć granicę werbalizmu - ponad 80% informacji dociera do człowieka przez kanał wzrokowy, 11% przez słuch, 3,5% przez dotyk, 1,5% przez zapach, 1% przez smak, - ale także zaangażować uczniów emocjonalnie, przez kojarzenie wartości poznawczych z estetycznymi (tekst+słowo+muzyka+grafika+film). Łączy w sobie cechy wielu tradycyjnych urządzeń, służących zapisowi, prezentacji, przetwarzaniu i przesyłaniu informacji. Pozwala posługiwać się programami, uwzględniającymi zróżnicowanie indywidualne uczniów.
Przemyślane wykorzystanie komputera w procesie nauczania-uczenia się stwarza nauczycielowi, przestrzegającemu zasad dydaktycznych, realną szansę wprowadzenia jakościowych zmian w realizacji ogólnych celów kształcenia.
Dziecko niepełnosprawne nie ma tak dużej ciekawość poznawania otaczającego go świata, jak dziecko zdrowe. Uaktywnienie jego możliwości, zainteresowanie otaczającą go rzeczywistością realizowane w tradycyjnej szkole napotyka na bariery, wynikające z zaburzeń i niepełnosprawności, bądź też tkwiące w organizacji masowego systemu klasowo-lekcyjnego, nie respektującego zróżnicowania osobniczego. W obecnym systemie oświatowym o jednorodnych i masowych oddziaływaniach dydaktyczno-wychowawczych, rodzą się niepowodzenia dydaktyczne osób odmiennych od przeciętnego wzorca. Powoduje to zaburzenia w sferze motywacyjnej i osobowościowej.
Pojawiają się zaburzenia w stosunku do nauki oraz opór przeciwko przyswajaniu nowych wiadomości. Dziecko przestaje angażować się w naukę, co pogłębia trudności.
Brak sukcesu w nauce sprawia, że dziecko nie widzi sensu uczenia się i wkładania wysiłku w naukę, która naraża je głównie na przykrości. Dziecko zaczyna zachowywać się w sposób niezgodny z wymaganiami szkolnymi i poniżej przeciętnej dla swojego wieku.
W usprawnianiu wszystkich lub prawie wszystkich zaburzonych sfer można wykorzystać techniki komputerowe, które mogą pełnić trzy zasadnicze funkcje:
1. poznawczo-kształcącą - programy komputerowe pozwalają dostrzec
i poznać otaczający nas świat nawet osobom o obniżonej sprawności intelektualnej a co z kolei umożliwia sprawniejsze wykształcenie zaburzonych funkcji.
2. emocjonalno-motywacyjną - atrakcyjność programów komputerowych oddziałuje na sferę emocji, podnosząc trwałość i skuteczność efektów nauczania. Wzbudzanie motywacji osiągnięć szkolnych i rozwijanie motywacji wewnętrznej - zainteresowań, dążeń poznawczych, przeżywania nowych doświadczeń w procesie uczenia się. Prawidłowo dobrane i realizowane techniki komputerowe oddziałują na sferę emocjonalną ucznia, uruchamiając u niego określone procesy motywacyjne. Techniki komputerowe aktywizują motywację poznawczą ucznia a motywacja ta zwrotnie wpływa na sprawność procesu uczenia się. Komputerowe kształcenie utrzymuje przez dłuższy czas napięcie motywacyjne, dostarczając coraz to nowych i różnorodnych bodźców
3. interkomunikacyjną - stwarza możliwości komunikacji w przypadku dzieci mających trudności w nawiązywaniu kontaktów z otoczeniem. Pozwala na rozszerzenie kontaktów społecznych przez wspólne ze zdrowymi dziećmi zainteresowania np. grami, oprogramowaniem. Dotyczy to zarówno dzieci niepełnosprawnych umysłowo, jak i też dzieci z inną niepełnosprawnością np. ruchową, słuchową.
Uczeń podejmując pracę z komputerem, poznaje jego tajniki a komputerowe programy wpływają bezpośrednio i pośrednio na podnoszenie sprawności np. pisania i czytania. Odbywa się to w sposób naturalny, w trakcie manipulowania myszą i klawiaturą. Uczy się nowych pojęć związanych ze sposobem funkcjonowania komputera.
Wymaga to pewnej koordynacji wzrokowo-ruchowej, pozwala to uzyskać także zręczność manualną (posługiwanie się myszką nie jest wcale sprawą prostą). Szczególną wartość mają programy graficzne i rysunkowe, które nie tylko wpływają na usprawnienie funkcji wzrokowo-ruchowej, czy psychomotoryki dziecka, ale niejako zmuszają dziecko do ogromnej koncentracji uwagi. Rysowanie za pomocą komputera wymaga od ucznia zaangażowania psychicznego, które wynika z faktu, że grafika komputerowa stymuluje do twórczego myślenia.
Malowanie komputerowe wyzwala procesy orientacyjne, wymaga od ucznia spostrzegania, odbioru informacji i jej przetworzenia.
Ale chyba najważniejsza jest możliwość tworzenia i przetwarzania obrazu. Komputer dzięki grafice, animacji oraz możliwości prezentowania obrazu stałego i ruchomego działa na wyobraźnię pobudzając ją do działania. Praca z komputerem a szczególnie z myszką wymaga także logicznego postępowania. Malowanie czy rysowanie stanowi widoczny efekt jego pracy.
Główne korzyści wynikające z zastosowania komputera na zajęciach wyrównawczych to przede wszystkim znacznie wydłużony czas koncentracji uwagi. Dzieci nadpobudliwe, które nie potrafią się skoncentrować przez dłuższy czas, pracując na komputerze skupiają uwagę znacznie dłużej. Wynika to niewątpliwie z atrakcyjności narzędzia pracy, jakim jest komputer. Nie kojarzy się on uczniom ze stresową sytuacją, nie stwarza też żadnego zagrożenia. Nieprawidłowe rozwiązanie zadania nie wiąże się z nieprzyjemnymi karami. Cierpliwość urządzenia sprzyja kolejnym powtórkom i zachęca do podejmowania nowych prób w rozwiązywaniu danego zadania.
Wszystkie zadania powinny uwzględniać rozwój poszczególnych funkcji związanych z percepcją, myśleniem i możliwościami wykonawczymi. Umiejętności, aby nie uległy zapomnieniu, muszą być kształtowane i wielokrotnie ćwiczone, dlatego bardzo istotna jest ścisła współpraca nauczyciela z rodzicami uczniów. Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną potrzebują kontaktu i pracy z komputerem w szkole i poza nią. Warto zadbać, aby miały taką możliwość w profesjonalnych pracowniach komputerowych i swoich domach.

Opracowała:
Iwona Wojciechowska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie