Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1259 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 
mgr Wioletta Januszewska
stanowisko: nauczyciel nauczania zintegrowanego
Zespół Szkół Ogólnokształcących
Szkoła Podstawowa Nr 2
w Stargardzie Szczecińskim
Os. Zachód A 5
Staż pracy: 20 lat
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2003 r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2006 r.Plan opracowano według wymagań:

Akty prawne:
- Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (rozdział 3a- awans zawodowy nauczyciela).
- Ustawa z 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Cele:
- Podejmowanie i organizowanie działań doskonalących warsztat pracy, zgodnie z potrzebami szkoły.
- Współudział w kształtowaniu wizerunku własnej placówki w środowisku, poprzez podejmowanie działań wykraczających poza obowiązki służbowe.
- Uzyskiwanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Czynności organizacyjne

Zadanie: Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Sposób realizacji: analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego.

Dowód realizacji: poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.

Termin: VIII/IX 2003r.

Zadanie: Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Sposób realizacji: opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Dowód realizacji: plan rozwoju zawodowego.

Termin: IX/2003r.

Sposób realizacji: dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

Dowód realizacji: gromadzenie potwierdzeń, zaświadczeń, sprawozdań itp.

Termin: okres stażu.

Sposób realizacji: sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Dowód realizacji: sprawozdanie z realizacji planu zawodowego; teczka awansu zawodowego.

Termin: V-VI 2006r.

Paragraf 5 ust.2 pkt.1

Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej.

Zadanie: Realizacja przedsięwzięcia dla uczniów kl. II – III pod hasłem „Z ortografią na wesoło”.

Forma realizacji: opracowanie regulaminu konkursu; opracowanie planu konkursu; opracowanie zestawu dyktand dla klasy II i klasy III; przygotowanie dyplomów dla zwycięzców; wyłonienie laureatów i przygotowanie zwycięzców do konkursu międzyszkolnego.

Dowód realizacji: regulamin konkursu, plan konkursu; wyniki konkursu.

Termin: III 2004r.; III 2005r.

Zadanie: Opracowanie i wdrożenie programu zajęć dla dzieci kl.II – koło matematyczne.

Forma realizacji: zbadanie potrzeb uczniów; opracowanie programu zajęć; wdrożenie; ewaluacja; wskazówki do dalszej pracy.

Dowód realizacji: program zajęć; testy, konspekty zajęć.

Termin: VI 2004r.

Zadanie: Opracowanie i wdrożenie programu dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Forma realizacji: zbadanie potrzeb uczniów; opracowanie, wdrożenie; ewaluacja; wskazówki do dalszej pracy

Dowód realizacji: program zajęć; konspekty zajęć.
Termin: 2004/2005

Zadanie: Realizacja przedsięwzięcia wewnątrzszkolnego mierzenia jakości pracy szkoły.

Forma realizacji: podjęcie i ukończenie kursu: „Mierzenia jakości pracy szkoły”; opracowanie; przeprowadzenie sprawdzianów wiedzy i umiejętności ucznia kl.III; analiza wyników; opracowanie wniosków wypływających z badań do pracy własnej i nauczycieli uczących w klasach IV.

Dowód realizacji: zaświadczenie ukończenia kursu; tabele wyników; wnioski.

Termin: VI – IX 2004r.

Zadanie: Wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy pedagogicznej.

Forma realizacji: pogłębienie wiedzy i umiejętności pracy z komputerem; wykorzystanie komputerowych programów edukacyjnych na lekcjach oraz zajęciach wyrównawczych: „Moje pierwsze ABC”, „Klik uczy czytać”, „Multimedialny świat Jana Brzechwy”, „Multimedialny świat Juliana Tuwima”, „Mama jest super”, „Umiem pisać”; pisanie na komputerze planów, kart do oceniania i samooceny; dokumentowanie planu rozwoju zawodowego.

Dowód realizacji: zaświadczenia o ukończonych kursach; scenariusze zajęć; pomoce dydaktyczne; testy; gromadzenie informacji na dyskietkach.

Termin: okres stażu.

Paragraf 5 ust.2 pkt.2

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły.

Zadanie: Wymiana poglądów i doświadczeń z nauczycielami nauczania zintegrowanego.

Forma realizacji: prowadzenie lekcji dla nauczycieli nauczania zintegrowanego; przygotowanie wystąpień na spotkania zespołu samokształceniowego na temat przeprowadzonych sprawdzianów wiadomości i umiejętności ucznia klasy III.

Dowód realizacji: konspekty, scenariusze lekcji, zaświadczenia dyrektora.
Termin: III 2004; VI 2004r.


Zadanie: Opracowanie i udostępnienie w szkole scenariuszy zajęć i imprez szkolnych.

Forma realizacji: opracowanie scenariuszy zajęć i imprez szkolnych

Dowód realizacji: scenariusze zajęć, uroczystości szkolnych.

Termin: 2004/2005r.


Paragraf 5 ust.2 pkt.3b

Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą.

Zadanie: Opublikowanie pracy dyplomowej „Rozwój i awans zawodowy nauczyciela” napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Henryka Salmonowicza

Sposób realizacji: Umieszczenie publikacji w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim.

Dowód realizacji: potwierdzenie.

Termin: 2003r.

Zadanie: Opublikowanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego w Internecie.

Sposób realizacji: umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie.

Dowód realizacji: adres strony internetowej.

Termin: II 2004r.

Paragraf 5 ust.2 pkt.3c

Prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, lub podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym.

Zadanie: Doskonalenie warsztatu pracy.

Sposób realizacji: udział w konferencjach metodycznych, szkoleniach i warsztatach szkoleniowych, kursach w kierunku edukacji wczesnoszkolnej.

Dowód realizacji: zaświadczenia; świadectwa.

Termin: okres stażu.

Paragraf 5 ust.2 pkt.3d

Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich.

Zadanie: Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt a Stargardzie Szczecińskim.

Sposób realizacji: nawiązanie kontaktu ze schroniskiem; przeprowadzenie zbiórki karmy, kocyków, misek; przekazanie do schroniska; wycieczka do schroniska – pogadanka przeprowadzona przez pracownika schroniska na temat bezdomnych zwierząt.

Dowód realizacji: zaświadczenia.

Termin: 2003/2004/2005r.

Zadanie: Współpraca z Domem Dziecka Nr2 w Stargardzie Szczecińskim.

Sposób realizacji: nawiązanie kontaktu z pracownikami Domu Dziecka; zbiórka słodyczy z okazji Dnia Dziecka; przygotowanie inscenizacji „Co słychać w lesie”.

Dowód realizacji: zaświadczenie.

Termin: VI 2004r., VI 2005r.; XI 2004r.

Zadanie: Współpraca z oddziałami przedszkolnymi szkoły.

Sposób realizacji: nawiązanie współpracy z nauczycielami klas zerowych; przygotowanie inscenizacji dla dzieci sześcioletnich.

Dowód realizacji: scenariusze inscenizacji.

Termin: XI 2003r

Zadanie: Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

Sposób realizacji: konsultacje z pedagogiem i psychologiem przy opracowywaniu programu: Program dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych (trudności w czytaniu i pisaniu); konsultacje przy rozpoznaniu i rozwiązaniu problemu wychowawczego dotyczącego dziecka środowiskowo zaniedbanego.

Termin: 2004/2005r.

Zadanie: Współpraca z Stargardzkim Centrum Kultury w organizowaniu imprezy mikołajkowej dla uczniów klas O – III.

Sposób realizacji: nawiązanie kontaktu z pracownikami Stargardzkiego Centrum Kultury; zapoznanie z propozycjami imprez; ustalanie terminów; realizacja.

Termin: XI-XII 2003r.; XI-XII 2004r.;XI-XII 2005r.

Paragraf 5 ust.2 pkt.3g

Uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z zadaniami szkoły.

Zadanie: Uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych w zakresie: nauki o rodzinie; kształcenia zintegrowanego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z elementami zarządzania placówką oświatową.

Sposób realizacji: Ukończenie studiów magisterskich na kierunku nauki o rodzinie na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

Dowód realizacji: dyplom ukończenia studiów magisterskich.

Termin: 2003r.

Sposób realizacji: ukończenie studiów podyplomowych w zakresie kształcenia zintegrowanego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z elementami zarządzania placówką oświatową w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim.

Dowód realizacji: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Termin: 2003r.

Paragraf 5 ust.2 pkt.3h

Wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawie nieletnich lub uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Zadanie: Organizacja i prowadzenie szkolnego konkursu dla uczniów klas III „Myślę i liczę”.

Sposób realizacji: opracowanie regulaminu konkursu; opracowanie planu konkursu; przygotowanie dyplomów dla laureatów, przygotowanie zwycięzców do konkursu międzyszkolnego.

Dowód realizacji: regulamin konkursu; plan konkursu; wyniki konkursu.

Termin: IV 2004r.; IV 2005r.; IV 2006r.

Zadanie: Podejmowanie zadań na rzecz poprawienia bazy materialnej klasy i szkoły.

Sposób realizacji: pozyskiwanie rodziców do prac na rzecz klasy; doposażenie bazy dydaktycznej w nowe pomoce; uzupełnianie oraz odnawianie sprzętu szkolnego; zakup żaluzji do sali lekcyjnej; organizowanie wycieczek, imprez klasowych i szkolnych.

Dowód realizacji: teczka wychowawcy klasy.

Termin: okres stażu.

Zadanie: Organizacja i przeprowadzenie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2004/2005.

Sposób realizacji: opracowanie scenariusza uroczystości; przygotowanie programu uroczystości z uczniami klasy IIe.

Dowód realizacji: zaświadczenie.

Termin: V-IX 2004r.

Paragraf 5 ust. 2 pkt.4

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadanie: Rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego dziecka przejawiającego specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu.

Sposób realizacji: Identyfikacja problemu; geneza i dynamika zjawiska; znaczenie problemu; prognoza (negatywna i pozytywna); propozycja rozwiązania problemu; wdrażanie oddziaływań; ewaluacja.

Dowód realizacji: opis i analiza przypadku.

Termin: okres stażu.

Zadanie: Rozpoznanie i rozwiązanie problemu wychowawczego dotyczącego dziecka środowiskowo zaniedbanego.

Sposób realizacji: identyfikacja problemu; geneza i dynamika zjawiska; znaczenie problemu; prognoza (negatywna, pozytywna); propozycja rozwiązania problemu; wdrażanie oddziaływań; ewaluacja.

Dowód realizacji: opis i analiza przypadku.

Termin: okres stażu.

Opracowała: Wioletta Januszewska nauczycielka Nauczania Zintegrowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących; Szkoła Podstawowa Nr 2

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie