Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Edukacja ekologiczna w nauczaniu zintegrowanym

 

 Program edukacji ekologicznej:

Autor: mgr Katarzyna Kladzińska
mgr Beata ŁukaszewskaProgram ekologiczny dla nauczania zintegrowanego jest skierowany do dzieci w młodszym wieku szkolnym z klas I – III. Uwzględnia on podstawę programową dla pierwszego etapu kształcenia i jest realizowany w ramach zajęć zintegrowanych. Realizowane zagadnienia łączą teorię z praktyką i dotyczą najbliższego środowiska oraz kraju i świata. Na poszczególnych poziomach nauczania program różni się stopniem trudności, objętością zagadnień i zakresem osiąganych umiejętności.


CELE EDUKACYJNE:

Ogólnym celem nauczania ekologii jest takie przygotowanie ucznia, aby mógł aktywnie uczestniczyć w życiu najbliższego środowiska i rozumieć, że człowiek swoim Zachowaniem wpływa na stan obecny i przyszły środowiska. Podstawowym celem tego programu jest skuteczne i efektywne kształtowanie postaw dzieci zgodnych z etyką ekologiczną. Służy on nie tylko pogłębianiu wiedzy, ale pobudza również aktywność dzieci i ich twórcze myślenie. Kształtuje właściwe postawy i charakter młodego człowieka.
Cele ogólne kształcenia:
- rozbudzenie wrażliwości i potrzeby kontaktu z przyrodą,
- wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna,
- podejmowanie działań ekologiczno – zdrowotnych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu wykorzystując uzyskane wyniki i wnioski,
- wytworzenie nawyku ładu i porządku, oszczędnego korzystania z materiałów, segregowania odpadów i rozsądnego gospodarowania zasobami naturalnymi,
- kształtowanie umiejętności dostrzegania zjawisk w ekosystemach,
- projektowanie i przeprowadzanie różnych badań i doświadczeń,
- rozwijanie aktywnych form wypoczynku.
Cele szczegółowe:
W wyniku realizacji programu uczeń powinien zdobyć podstawowe wiadomości w zakresie:
- elementarnych pojęć w zakresie ekologii i ochrony środowiska,
- poznania reguł i mechanizmów funkcjonujących w przyrodzie,
- wiedzy o wpływie cywilizacji na zdrowie człowieka oraz sposoby ochrony przed jej
negatywnymi skutkami,
- ochrony potencjałów przyrody ożywionej i nieożywionej,
- poznania różnych gatunków roślin i zwierząt: hodowla i opieka,
- samodzielnego dobierania źródeł informacji, metod i form pracy,
- wiedzy o sposobach przetwarzania odpadów,
- sposobów walki z hałasem,
- źródeł zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza,
- poznania różnych środowisk przyrodniczych oraz sposobów poznawania przyrody,
- znajomości gatunków chronionych,
- znajomości korzyści wynikających z racjonalnego i oszczędnego gospodarowania
zasobami przyrody.

Umiejętności praktyczne są niezbędne do zdobycia wiedzy dotyczącej środowiska przyrodniczego. W trakcie realizacji programu uczeń powinien opanować następujące umiejętności:
- samodzielne korzystanie z różnych źródeł informacji,
- prowadzenie prac pielęgnacyjnych i hodowlanych,
- przeprowadzanie prostych pomiarów, doświadczeń, eksperymentów,
- przewidywać skutki różnych działań w środowisku,
- dostrzegać piękno otaczającej przyrody,
- dokonywać formułowania wniosków dotyczących stanu środowiska i jego niekorzystnych
przekształceń.

Edukacja ekologiczna ma znaczący udział w kształtowaniu, pozytywnych postaw proekologicznych, takich, jak:
- budzenie odpowiedzialności, poszanowania i troski o każde życie,
- odpowiedzialność,
- tolerancję wobec wszystkiego co żyje,
- gotowość do współpracy i współdziałania,
- wrażliwość na krzywdę i niesprawiedliwość,
- kształtowanie kultury zachowania i obcowania z przyrodą w czasie wycieczek i zajęć w
terenie,
- pobudzanie zaciekawienia oraz rozwijanie zainteresowań uczniów problematyką
ekologiczną,
- rozumienie konieczności zachowania równowagi w przyrodzie.


TREŚCI PROGRAMOWE:

KLASA I

I. MAM OCZY SZEROKO OTWARTE: “NIE NISZCZĘ PRZYRODY I INNYM NIE POZWALAM”
1. Upiększamy naszą klasę roślinkami ozdobnymi.
- zagadki dotyczące roślin ozdobnych;
- bezpośrednia obserwacja roślin
- rozwiązywanie zagadek o roślinach ozdobnych;
- obserwowanie roślin w klasie i wyodrębnianie charakterystycznych dla nich cech;
2. Warunki życia roślin.
- pogadanka;
- omówienie warunków życia roślin (które potrzebują światła, ile potrzebują wody);
- przydzielenie dyżurnym obowiązku podlewania kwiatków;
3. Otwieramy wrota lasu.
- wycieczka;
- prace plastyczne;
- rozmowa;
- gazetka;
- uświadomienie dzieciom znaczenia piękna lasu oraz tego jak się należy zachowywać w lesie;
4. Park w jesiennej szacie.
- spacer;
- rozmowa;
- obserwacja;
- rozpoznawanie drzew i ich owoców,
- obserwacja kolorów liści;
- malowanie parku jesienią przez dzieci;
5. Woda w życiu ludzi.
- rozmowa- gazetka tematyczna;
- uświadomienie jakie znaczenie ma woda dla człowieka, zwierząt i roślin;
- zrozumienie konieczności oszczędzani wody oraz ochrony przed zanieczyszczeniami;
6. Podziwiamy zimowe pejzaże.
- obserwacja;
- wycieczka;
- gazetka;
- prace plastyczne;
- obserwacja zimowego krajobrazu na spacerze w pobliżu szkoły;
- wykonanie prac plastycznych przez dzieci oraz gazetki klasowej;
7. Witamy wiosnę
- wykonanie marzanny;
- obserwacja;- wycieczka;
- obserwacja krajobrazu, drzew, roślin, kwiatów;
- wykonanie przez dzieci marzanny oraz „topienie” jej;
8. Zakładamy ogródek na parapecie okna.
- wykonanie „mini” ogródka
- dzieci sieją rzeżuchę oraz hodują szczypiorek;
II. WSZYSTKIE ZWIERZĘTA CZUJĄ TAK JAK MY
1. Przygotowanie zwierząt do zimy.
- pogadanka;
- scenki dramowe;
- uświadomienie dzieciom dlaczego ptaki odlatują do ciepłych krajów oraz jak zwierzęta przygotowują się do zimy (zbieranie pokarmu, sen zimowy);
- dostrzeżenie potrzeby dokarmiania zwierząt w czasie zimy;
2. Poznajemy zwie -rzęta leśne oraz mieszkańców łąki.
- gazetka;- wycieczka;- pogadanka;
- wycieczka na łąkę w celu zaobserwowania zwierząt jakie tam żyją;
- uczulenie dzieci na zachowanie ostrożności w stosunku do dzikich zwierząt;
III. ZAPRZYJAŹNIĆ SIĘ Z ZIEMIĄ
1. Włączamy się w akcje ekologiczne „Sprzątanie świata” oraz „Dzień Ziemi”
- czynny udział w akcjach;
- uczniowie sprzątają wyznaczone miejsca;
- uświadomienie dzieciom ze należy dbać o swoje środowisko;
- dzieci potrafią segregować śmieci i wiedzą które śmieci nadają się do ponownego przetworzenia. Dzieci oszczędzają kartki i zbierają puszki aby je zanieść do skupu;

KLASA II

I. MAM OCZY SZEROKO OTWARTE: “NIE NISZCZĘ PRZYRODY I INNYM NIE POZWALAM”
1. Ukwiecamy naszą klasę i dbamy o nasze roślinki.
- przyniesienie do klasy roślin doniczkowych i szczepek;
- wybór dyżurnych odpowiedzialnych za kwiaty;
- podlewanie kwiatów i dbanie, by nikt ich nie niszczył ;
- rozsadzanie kwiatów ze szczepek;
2. Znamy wiosenne i nadmorskie rośliny chronione. Wiemy, że orły są pod ochroną.- pogadanki;
- obserwacje;
- konkurs rysunkowy pt. „Znam rośliny chronione i dlatego ich nie zrywam”;
- uczeń rozumie potrzebę ochrony gatunków żyjących;
- prace plastyczne: przypomnienie roślin chronionych;
3. Chronimy parki i lasy.
- pogadanka;
- czynne włączanie się w ochronę lasu np. podczas wycieczki.;
- uczeń podpatruje przyrodę bez zakłóania jej spokoju.;
- wie, jak zachować się w drodze do lasu i podczas pobytu w lesie;.
- przestrzega zasad obserwacji. Umie zachować się w pobliżu ptasich gniazd;
- docenia znaczenie lasu. Wie, że lasy należy chronić przed zniszczeniem. Oszczędza podręczniki, zeszyty, bloki;
- docenia znaczenie zieleni w mieście. Wie, ze rośliny dostarczają ludziom tlen;
4. Doceniamy znaczenie upraw ekologicznych.
- pogadanka;
- wykonanie surówki, jogurtu mleczno – owocowego;
- wykonanie surówki z warzyw i owoców, jogurtu;
- uczeń zna wartości odżywcze warzyw i owoców;
- zna naturalne sposoby pozbywania się szkodników.
5. Podczas wakacyjnych wędrówek pamiętamy o roślinach i zwierzętach chronionych.
- apel do dzie- ci;
- przypomnienie nazw chronionych roślin występujących nad morzem, w górach, w lesie i znanych im zwierząt;
II. WSZYSTKIE ZWIERZĘTA CZUJĄ TAK JAK MY
1. Dokarmiamy ptaki w czasie zimy
- dostarczanie karmy dyżur -nym „Ptasiej stołówki”;
- przegląd stanu karmników wykonanych przez dzieci w zeszłym roku szkolnym;
-rozmieszczenie karmników za oknem i na boisku;
- wybór dyżurnych „Ptasiej stołówki”;
- roznoszenie karmy do karmników;
2. Pomagamy innym zwierzętom. Sprawdzamy stan przygotowania psich bud do zimy.
- zbiórka pieniędzy;- obserwacja;- wizja lokalna;
- włączenie się w akcję zbierania pieniędzy na karmę dla psów z przytuliska w Ch.;
- polecenie uczniom zadania, by sprawdzili stan psich bud przed zimą;
- sformułowanie apelu do nieczułych opiekunów psów i rozwieszenie go w miejscowościach zamieszkania uczniów;
III. ZAPRZYJAŹNIĆ SIĘ Z ZIEMIĄ
1.Włączamy się w akcje ekologiczne„Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi”.
- czynny udział w akcjach;
- przygotowanie przedsta -wienia ekologicznego pt. „Co słychać w lesie?”;
- uczeń bierze udział w akcjach i w wyniku tego wie, że odnowa naturalnego środowiska jest naszym wspólnym obowiązkiem;
- ma nawyk zbierania surowców wtórnych;
- stara się segregować śmieci i rozumie potrzebę segregowania śmieci. Zachęca do tego działania domowników;
- stara się nie stosować produktów zagrażających środowisku;
- przygotowanie przedstawienia dla dzieci klas O, I,III;


KLASA III

I. MAM OCZY SZEROKO OTWARTE: “NIE NISZCZĘ PRZYRODY I INNYM NIE POZWALAM”
1. Jestem przyjacielem lasu.
- gazetka;
- rozmowa;
- wycieczka;
- gromadzenie materiałów na gazetkę;
- przypomnienie zasad zachowania się w lesie (jem tylko te owoce leśne, które znam);
- wyjście do pobliskiego lasku;
2. Święto pieczonego ziemniaka.
- gry i zabawy zespołowe;
- konkursy;
- pieczenie kiełbasek i ziemniaków
– uświadomienie dzieciom, iż najzdrowsze są pieczone ziemniaki;
3. Woda to wielki skarb.
- rozmowa;
- uświadomienie, jakie znaczenie ma woda dla życia człowieka i nie tylko;
- zrozumienie konieczności oszczędzania wody oraz ochrony przed zanieczyszczeniami;
4. Pierwsze wiosenne kwiaty
- gazetka ścienna;
- rozmowa;
- wycieczka;
- konkurs plastyczny pt.: “Nie zrywam roślin chronionych”
- przygotowanie gazetki o wiosennych roslinach, będących pod ochroną;
- rozmowa na temat potrzeby ochrony roślin dziko rosnących;
- obserwowanie roślin podczas wycieczki do lasu;
- wykonanie plakatów o tematyce ekologicznej;
5. Parki narodowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody
- rozmowa;
- poznają obszary chronione i pomniki przyrody, rozumieją na czym polega ich ochrona;
- oglądanie filmu;
-gazetka tematyczna;
6. Mieszkajmy ekologicznie i bezpiecznie.
- rozmowa;
- prace plastyczne;
- uświadomienie faktu, że zieleń w mieście jak i na wsi spełnia ważną rolę np. produkuje tlen, pochłania spaliny;
- zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo ludzi mieszkających na wsi i w miastach na osiedlach (np. ścieżki rowerowe, przejścia);
- spacer po okolicy – ocena zieleni i stanu bezpieczeństwa;
- wykonanie makiety osiedla mieszkaniowego;
7. Pamiętam o roślinach chronionych podczas wakacyjnych wędrówek.
- przypomnienie nazw chronionych roślin, występujących nad morzem, w górach i w lesie;
- wykonanie gazetki;
II. WSZYSTKIE ZWIERZĘTA CZUJĄ TAK JAK MY
1. Światowy Tydzień Zwierząt
– prośba Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Ch.
- apel;
- zbiórka pieniędzy na rzecz przytuliska dla bezdomnych zwierząt w Ch.;
2. Poznajemy zwierzęta leśne.
- wycieczka;
- rozmowa;
- wykonanie gazetki (materiały przygotują uczniowie);
- uczulenie na zachowanie ostrożności w stosunku do dzikich zwierząt;
- spacer po lesie – obserwacja napotkanych zwierząt;
- oglądanie filmu;
3. Dokarmianie ptaków w czasie zimy.
- gazetka tematyczna;- rozmowa;- gromadzenie karmy dla ptaków;
- dostrzeżenie potrzeby dokarmiania ptaków;
- przegląd stanu szkolnych karmników, renowacja uszkodzonych;
- rozmieszczenie karmników;
- wybór dyżurnych ptasiej stołówki;
4. Ratujmy zwierzęta świata
- rozmowa;;
- uczulenie na zagrożenie zwierząt, wynikające z działalności człowieka (wycinanie i wypalanie lasów, polowanie na np. słonie i wieloryby,), itp.;
- poznaję cele zakładania ogrodów zoologicznych;
- oglądanie filmu;
5. Przyjaźń człowieka ze zwierzętami – schronisko dla zwierząt.
- rozmowa;
- konkurs plastyczny pt.: “ Jak opiekuję się swoim zwierzęciem”
- dzieci poznają sposoby pomocy bezdomnym zwierzętom;- przypominają obowiązki spoczywające na nich jako na opiekunach zwierząt;
- uczulenie na zachowanie ostrożności wobec nieznanych zwierząt;uświadomienie, że należy reagować na złe traktowanie zwierząt;
- wykonanie prac plastycznych;
III. ZAPRZYJAŹNIĆ SIĘ Z ZIEMIĄ
1. Sprzątanie świata.
- rozmowa;
- sprzątanie wyznaczonych miejsc;
- dzieci rozumieją celowość sprzątania i dbają o swoje środowisko;
2.Międzynarodowy Dzień Ziemi.
- gazetka ścienna;
- scenka rodzajowa pt.: “Kłopoty leśnego krasnala
- oczyszczanie środowiska z odpadków”;
- zbieranie materiałów i wykonanie gazetki ściennej;
- uwrażliwienie na potrzebę ochrony śro- dowiska poprzez np. segregowanie śmieci, poznaje różne sposoby walki ze śmieciami;
- zwrócenie uwagi, że my jesteśmy częścią środowiska i także powinniśmy dbać o siebie (zatruwamy nie tylko środowisko, ale i siebie: alkohol, nikotyna);
- scenka pt.: “Kłopoty leśnego krasnala”;
- wyjście w teren i porządkowanie;


METODY I FORMY PRACY:

1. Metody informacyjne:
- opis
- wyjaśnianie
- opowiadanie
2. Metody problemowe:
- pogadanka
- zabawy i gry dydaktyczne
3. Metody eksponujące:
- metoda inscenizacji
4. Metody operatywne:
- metoda ćwiczeń
- metoda praktycznych działań
- niektóre gry i zabawy

Formy organizowania pracy ucznia:
- praca z podręcznikiem, książką, czasopismem, planszami, planami, mapami, atlasami,
przewodnikami do oznaczania roślin i zwierząt, itp.
- wykonywanie doświadczeń, ćwiczeń, zadań ,rozwiązywanie problemów
- obserwacje, pokazy
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Uczniowie powinni:
- posiadać wiedzę o różnorodności flory i fauny,
- rozumieć potrzebę ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej,
- samodzielnie dobierać źródła informacji, metody i formy pracy,
- samodzielnie formułować wnioski wynikające z obserwacji, doświadczeń,
eksperymentów,
- dostrzegać piękno otaczającej przyrody,
- być otwartym na problemy środowiska lokalnego,
- okazywać tolerancję i szacunek wobec wszystkiego co żyje.


Katarzyna Kladzińska
Beata Łukaszewska

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 23:11:38
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 23:11:38) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie