Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
PLan pracy z informatyki w klasie VI

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1909 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 PLAN PRACY Z PODZIAŁEM NA JEDNOSTKI LEKCYJNE
DLA KLASY VI

TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA 2 godz.

Lekcja 1. Przypomnienie zasad bezpiecznej pracy z komputerem i regulaminu pracowni


– Przypominają sobie regulamin pracowni komputerowej,
– przypomnienie zasad bezpiecznego użytkowania komputera,

– Znają i przestrzegają regulaminu pracowni komputerowej,
– przestrzegają zasad bezpiecznej pracy z komputerem,
– przestrzegają zasad higienicznej pracy z komputerem,
– opisują prawidłowo zorganizowane stanowisko komputerowe,
– dostrzegają zagrożenia dla własnego zdrowia wynikające z łamania zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem,
– potrafią uruchomić zestaw komputerowy i poprawnie zakończyć jego pracę.

W czasie lekcji uczniowie redagują lub dokładnie interpretują regulamin pracowni komputerowej. Realizację tego zadania może uatrakcyjnić wykorzystanie syntezatora mowy (jeśli mamy go w pracowni).
Zajęciom powinny towarzyszyć ćwiczenia w uruchamianiu i wyłączaniu zestawu komputerowego.
Lekcja 2. Prawa autorskie do programów

– Omawiają prawa i obowiązki użytkownika szkolnej pracowni komputerowej,
– poznają przejawy piractwa komputerowego,
– omawiają sposoby zapobiegania piractwu komputerowemu,

– Przestrzegają obowiązków użytkownika szkolnej pracowni komputerowej,
– szanują własność intelektualną.
Nauczyciel prezentuje uczniom przykłady licencji, odczytuje im lub sami odczytują fragmenty ustawy o prawie autorskim.
Zajęcia warto wzbogacić pogadanką na temat poszanowania własności prywatnej i szacunku dla wysiłku intelektualnego człowieka.

PRACA Z KOMPUTEREM 2 godz.

Lekcja 1.Profilaktyka antywirusowa
– Zapoznają się z rodzajami i zagrożeniami wirusami komputerowymi
-omawiają zasady profilaktyki antywirusowej
– Potrafią wymienić rodzaje i sposoby rozprzestrzeniania się wirusów komputerowych,prawidłowo stosować profilaktykę antywirusową
Wyszukujemy w internecie najnowszych wiadomości na temat wirusów komputerowych
Lekcja 2. Podstawowe operacje systemu operacyjnego Windows-powtórzenie i rozszerzenie

– Uczniowie przeglądają dysk za pomocą aplikacji Eksplorator Windows,poznają nowe sposoby wykonywania operacji znanych np. skróty klawiszowe,menu podręczne
– Wykorzystanie narzędzi systemowych
-Scandisk, defragmentator
- Znajdowanie plików za pomocą narzędzia ZNAJDŹ

– Uczniowie posługują bez problemów skrótami klawiszy i menu podrecznym
– Potrafią wyszukać niezbędny plik na dysku
Należy zwrócić uwagę, aby uczniowie posługiwali się prawidłową terminologią.
PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA KOMPUTERA


Edytor grafiki 1 godz.
Lekcje 1. Korzystanie z narzędzi programu graficznego –powtórzenie i rozszerzenie

– Uczniowie komponują rysunki z gotowych elementów
– Obracają wybrane elementy
– Kopiują,wklejają i wycinają wybrane elementy w programie Paint
– Zapisują swoją prace w wybranym folderze
– Stosują narzędzia do malowania w tworzeniu bogatych kolorystycznie kompozycji graficznych,
– pobierają z rysunku kolory rysowania i tła,
– dołączają napisy do rysunku,
– dokonują wyboru czcionki i jej atrybutów,
– tworzą w edytorze grafiki ozdobne napisy.
– Wykonują operacje na wybranym rysunku
– Potrafią kopiować pomiędzy plikami graficznymi wybrane elementy i zapisywać je
– poprawnie stosują poznane narzędzia służące do tworzenia i przekształcania rysunków w edytorze grafiki.Należy podkreślać możliwość dokonywania zmian w tworzonym rysunku, wskazując ją jako zaletę pracy z komputerem.
Ćwiczenia powinny być zróżnicowane, dobrane indywidualnie pod względem możliwości, ale także zainteresowań uczniów
PISANIE 5 godz.

Lekcja 1. i 2. Formatowanie dokumentu-powtórzenie i rozszerzenie
– przypomnienie podstawowych pasków narzędzi w programie Word-ich zastosowanie
-przypominają polecenia zapisywania dokumentów w plikach na dysku,
– - Przypomnienie zasad poprawnego formatowania tekstu
- Jak korzystamy z klawiatury – kombinacje klawiszy
- przypomnienie zasad numerowania i wypunktowania
- Aktywowanie części tekstu, wykorzystanie funkcji kopiuj, wklej, znajdź, zmień
- Wstawianie do dokumentu symboli
- Wstawianie rysunków z katalogu CLIPART
- Wykorzystanie WORDART i autokształtów
- Ustawienia strony
- Redagujemy teksty z zastosowaniem poznanych możliwości programu (np. projektujemy wizytówkę, piszemy ogłoszenie, list) – uczniowie potrafią nazwać poznane paski narzędzi i wskazać ich zastosowanie w programie Word (standardowy,formatowania i rysowania)
– usuwają drobne usterki powstałe w trakcie pisania tekstu, stosując klawisze do kasowania znaków i cofając ostatnio wykonywaną operację,
– przeglądają napisany tekst, przesuwając po nim kursor tekstowy, stosując klawisze do sterowania kursorem,
– zapisują tekst w pliku we wskazanym folderze na dysku,
– wyjaśniają znaczenie częstego zapisywania tworzonego dokumentu w pliku i stosują się do przedstawionej zasady.
– Prawidłowo potrrafią wstawić do tekstu Cliparty i WordArt

– Należy od początku zadbać o to, aby pisane przez uczniów teksty były poprawne nie tylko pod względem technicznym, ale także pod względem ortograficznym i gramatycznym.
- uczniowie wykonują do tych ćwiczeń prace na zadany temat np. redagujemy ogłoszenie z okazji Dnia Ziemi
Lekcje 3. Wykorzystanie paska tabele i krawędzie –utrwalenie i przypomnienie

– Potrafią stworzyć tabele i zmienić jej wygląd
– Przypomninają sposoby zmiany wyglądu tabel, scalania komórek
– Potrafią stworzyć tabele i zmienić jej wygląd wykorzystując pasek tabele i krawędzie

Lekcje 4. 5. Projektujemy i wykonujemy wizytówki w programie Word.Drukowanie prac

– Uczniowie wykorzystują poznane paski narzędzi w programie Word
– Projektują i wykonują swoją wizytówkę z wykorzystaniem Clipartów WordArt-a

– Potrafią formatować tekst i tabelę
– Potrafią zapisać i wydrukować soją pracę
Wszystkie prace uczniowie samodzielnie drukują
Każda z prac zostaje oceniona
KORZYSTANIE Z MULTIMEDIALNYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI
7godz.
Lekcja 1. i 2 Praca z multimedialnymi programami edukacyjnymi
- uczniowie poznają pojęcia:multimedia, komputer multimedialny, program multimedialny,program edukacyjny
-uruchamiają multimedialne programy edukacyjne i poznają zasady pracy z nimi, wykorzystują te programy do zdobywania, utrwalania i weryfikowania swojej wiedzy i umiejętności -potrafią opisać cechy programów multimedialnych,sprawnie się nimi posługują
- umieją wykorzystać programy edukacyjne do rozwiązywania różnych zadań Uczniowie wykorzystują na zajęciach programy edukacyjne, słowniki, encyklopedie.
Lekcja 3 Prezentacje multimedialne ciekawą formą przedstawiania informacji.
-uczniowie poznaja pojęcie prezentacji multimedialnej
-poznają program PowerPoint
-zapoznają się z pojęciem slajdu, poznają budowę przykładowej prezentacji,
sposoby sterowania pokazem -uczniowie wiedzą co to jest prezentacja multimedialna, do czego służy program PowerPoint
-potrafią wyjaśnić czym jest slajd w prezentacji multimedialnej, nazywają podstawowe elementy budowy prezentacji
Lekcje 4 Poznajemy zasady pracy na slajdach.Zastosowanie hiperłączy

– Poznają zasady poruszania się po programie
– Zapoznają się z zastosowaniem hiperłączy w prezentacji
– Potrafią zmieniać dowolnie wygląd slajdu, umieszczać w nim napisy i obrazy
– Prawidłowo stosują hiperłącza
Uczniowie na zasadzie prób i błędów wstawiają hiperłącza do wybranych slajdów i obrazów


Lekcje 5 i 6 Tworzymy prezentacje multimedialne . Skanowanie wybranych materiałów do prezentacji.

– Uczniowie poznają zasadę skanowania
– Wykonują prezentację na dowolny temat z zastosowaniem obrazu i dźwięku
– Znają zasadę działania skanera,potrafią z niego korzystać
– Potrafią tworzyć prezentację multimedialną
-Temat prezentacji jest dowolny, związany z zainteresowaniami ucznia


Lekcja 7 Zapis i ocena prezentacji

– Uczniowie przedstawiają w obecności klasy swoją prezentację
– Zapisują swoją prace na dyskietce bądź płycie CD
– Uczeń potrafi ocenić obiektywnie prace innych
– Umie zapisać swoją prezentacje na dyskietce bądź płycie
-Uczniowie demonstrują prezentacje na forum klasy
Arkusz kalkulacyjny
6 godz.
Lekcja 1. Budowa arkusza kalkulacyjnego. Podstawowe pojęcia.
- Uczniowie poznają budowę arkusza kalkulacyjnego i podstawowe pojęcia z nim związane
- uczniowie znają rozszerzenie charakterystyczne dla arkusza
-uczniowie wiedza do czego służy arkusz kalkulacyjny, znają jego podstawową budowę - nauczyciel zapoznaje z podstawowymi pojęciami arkusza-komórka,adres komórki, adresowanie względne i bezwzględne
Lekcja 2. Pierwsze obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym-ćwiczenia w gotowych arkuszach
-poznają sposoby poruszania się w obszarze arkusza kalkulacyjnego -uczniowie wiedzą jak wpisywać dane do komórek
potrafią prawidłowo wpisać i zastosować podstawowe formuły
Lekcja 3. i 4. Projektowanie i tworzenie prostych arkuszy.
-uczeń zapoznaje się z zasadą kopiowania komórek i obszarów, wstawianiem wierszy i kolumn - uczen potrafi samodzielnie przygotować tabele-wpisać proste formuły,kopiować komórki i obszary, wstawiać wiersze i komórki, wie co to jest adresowanie względne i bezwględne -nauczyciel przygotowuje zadania z treścią ,których rozwiązanie należy obliczyć poprzez arkusz kalkulacyjny

Lekcja 5. i 6. Formatowanie arkusza. Wykorzystanie akusza do wykonywania różnych obliczeń
-Uczeń zmienia wygląd arkusza wg potrzeb , potrafi wykorzystać poznane funkcje i narzędzia, wstawić wybrany wykres -uczeń potrafi wykorzystać poznane wiadomości na temat poruszania się po arkuszu i zmiany jego
wygl ądu z zastosowaniem funkcji Nauczyciel przygotowuje ćwiczenia dla uczniów w celu sprawdzenia opanowania dotychczasowych wiadomości z arkusza kalkulacyjnegoBaza danych 5 godz.

Lekcja 1. Zalety komputerowego przetwarzania informacji
-uczeń zapoznaje się z definicją baz danych, ich rodzajami
-poznaje obszary zastosowań baz danych i ich zastosowanie uczen wie do czego służy baza danych,potrafi ją zdefiniować
potrfafi wymieńić obszary zastosowań - nauczyciel przygotowuje prezentacje przedstawiającą zastosowanie baz danych w różnych dziedzinach
Lekcja 2. Budowa bazy danych i podstawowe pojęcia z nią związane na przykładzie gotowej bazy danych.
-uczeń zapoznaje się z poszczególnymi nazwami pół w bazie danych,poznaje nazwy pasków itp. -uczeń zna budowę bazy danych potrafi wymienić ich nazwy i zastosowanie, wskazuje pole i rekord
- potrafi analizować dane w bazie danych -Uczniowie budowę baz danych poznają w oparciu o program Biblioteka zawarty na płycie CD INFORMATYKI 2000
Lekcja 3. i 4. Przeglądanie bazy , wyszukiwanie informacji, porządkowanie bazy.
-uczniowie zapoznają się z zasadmi poruszania się po bazie i posługiwania się nią uczeń potrafi porządkować dane,stosować kryteria porządkowania
wie jak używać Edycji Rekordu
potrafi uzupełniać dane w celu uzupełnienia bazy
odszukiwać i usuwać wybrane elementy z bazy danych, filtrować -uczeń pracuje na ćwiczeniach z płyty CD INFORMATYKI 2000,końcowe ćwiczenia zostają ocenione
Lekcja 5, Tworzenie bazy danych – ćwiczenia utralające
-uczniowie w ramach ćwiczeń i utralenia poznanych wiadomości tworza bazę danych zawierająca określone dane, dodają pola i uzupełniaja dane , - uczniowie potrafia samodzielnie stworzyć bazę danych, praidłowo ja zmodyfikować, sortować dane,


ZDOBYWANIE INFORMACJI I KOMUNIKOWANIE SIĘ Z Z POŚREDNICTWEM INTERNETU 5 godz
Lekcja 1 i 2 Internet- największe źródło wiedzy.Przeglądanie wybranych stron internetowych.
– Poznają pojęcia: internet, sieć WWW, strona WWW, adres strony WWW, przeglądarka internetowa,
– łączą się z internetem,
– otwierają w przeglądarce internetowej strony WWW o podanym adresie,
– rozłączają się z internetem.
– Wyjaśniają, czym jest internet, sieć WWW, strona WWW,
– potrafią uruchomić przeglądarkę internetową, połączyć i rozłączyć się z internetem,
– potrafią otworzyć w przeglądarce stronę WWW o podanym adresie,
– wykorzystują podstawowe funkcje przeglądarki do przeglądania stron WWW,
– korzystają z różnych przeglądarek internetowych.
– Wyjaśniają, czym jest internet, sieć WWW, strona WWW,
– potrafią uruchomić przeglądarkę internetową, połączyć i rozłączyć się z internetem,
– potrafią otworzyć w przeglądarce stronę WWW o podanym adresie,
– wykorzystują podstawowe funkcje przeglądarki do przeglądania stron WWW,
– korzystają z różnych przeglądarek internetowych.
– Znają budowę strony WWW i rozróżniają jej elementy,
– potrafią korzystać z odsyłaczy,
– odczytują informacje zgromadzone na stronach WWW,
– potrafią wykorzystać informacje zgromadzone na stronach WWW do opracowania pisemnej wypowiedzi (w edytorze tekstu) na zadany temat,
– potrafią zapisać w plikach pozyskane z internetu informacje i wykorzystać je do opracowania własnych wypowiedzi.
- uczniowie pod koniec tego etapu dostają zadanie do wykonania na ocenę –wyszukanie i pobranie z inernetu oraz zapis informacji na wybrany temat
Lekcja 3 i 4 Poczta elektoroniczna – zakładanie kont. Wysyłanie i odbiór poczty elektronicznej.
-zapoznają się z zasadą działania poczty elektronicznej
-poznają budowę adresu poczty e-mail
-zapoznają się zasadą zakładania konta -uczeń wie do czego służy poczta elektroniczna
potrafi wybrać gdzie i jakie konto chce założyć
-umie założyć konto, wysyłać i odbierać poczte elektroniczną
Lekcja 5 Rozmawiamy poprzez internet.Różne sposoby porozumiewania się poprzez sieć.

-uczniowie zapoznają się z różnego rodzaju komunikatorami internetowymi -uczeń potrafi wybrać najbardziej dla siebie odpowiedni komunikator
potrafi odowiednio się zalogować i rozmawiać poprzez internet za pomocą klawiatury albo mikrofonu. -Nauczyciel zapoznaje uczniów z zasadą działania komunikatorów internetowych a następnie uczniowie samodzielnie rozmawiają za ich pomocą
TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA 2 godz
Lekcja 1 Zastosowania komputera w różnych dziedzinach.Urządzenia oparte na technice komputerowej.
-poznają podstawowe zastosownia komputerów w swoim najbliższym otoczeniu, omawiaja korzyści wynikające z zastosowania komputerów
- poznją wpływ informatyki na życie człowieka
-poznją przykłady urządzeń opartych na technice komputerowej - wiedzą jakie istnieja korzyści wynikające z zastosowania komputerów,
- znaja i doceniają rolę komputera jako narzędzia codziennego użytku
- potrafią wymienić urządzenia oparte na technice komputerowej
Lekcja2Komputer jako źródło rozrywki
-wybieraja i uruchamiają grę komputerową o charakterze edukacyjnym
-poznaja scenariusz i cel gry
-poznaja zagrożenia związane z grami komputerowymi -uczniowie samodzielnie potrafia uruchomić grę komputerową i korzytsać z niej prawidłowo
- dostrzegają różne zagrożenia wynikające z niewłaściwego wyboru gier komputerowych

Opracowała-Magdalena Lewandowska
na podstawie Programu Nauczania Informatyki DKOS-4014-40/02

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie