Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Opinie o dysleksji

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 30679 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci i młodzieży zajmują się m.in. wspomaganiem dydaktyczno-wychowawczej pracy nauczycieli. W tym celu poradnie wydają szereg dokumentów. Są to: orzeczenia dotyczące zmiany trybu kształcenia, orzeczenia do nauczania indywidualnego oraz opinie wnioskujące dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia, a także opinie w sprawie dostosowania wymagań dydaktycznych do specyficznych trudności w uczeniu.
Opinie w sprawie dostosowania wymagań dydaktycznych do specyficznych trudności w uczeniu to tzw. "opinie o dysleksji".
Pracuję w poradni psychologiczno-pedagogicznej jako psycholog i z codziennej praktyki wiem, że najwięcej kontrowersji budzą właśnie opinie dotyczące dysleksji. Niejednokrotnie nauczyciele sygnalizują, że opinie te są niezrozumiałe, nie wiadomo jak z nich korzystać. Niedawno ukazała się publikacja Marty Bogdanowicz i Anny Adryjanek pt. "Uczeń z dysleksją w szkole", która zgodnie z oczekiwaniem autorek ma pełnić rolę "poradnika nie tylko dla polonistów". Wg. mojej oceny jest to bardzo pożyteczna i potrzebna publikacja. Niemniej opinie wydawane przez poradnie powinny spełniać szereg warunków, które sprawią, że podawane w nich informacje będą czytelne i do końca zrozumiałe dla odbiorcy (nauczyciel, rodzic, uczeń).
Dobra opinia to taka, która zawiera:
- dane osobowe ucznia (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, klasa, szkoła);
- podstawę prawną wydania opinii (np. Ustawa z dn. 23 sierpnia 2001r o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. nr 111 z dn. 6 X 2001r poz. 1194 art. 71b ust. 3b));
- stwierdzenie, że na podstawie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej rozpoznano dysleksję;
- opisową charakterystykę możliwości intelektualnych ucznia ("mocne" i "słabe" strony);
- charakterystykę stwierdzonych deficytów i próbę wyjaśnienia, jaki mają one wpływ na trudności ucznia (dysortografia, dysgrafia, trudności w czytaniu, dyskalkulia);
- wskazówki do pracy z uczniem;
- sposób dostosowania wymagań egzaminacyjnych.
Pragnę zaprezentować treść takiej opinii, która wg. mojej oceny spełnia powyższe warunki.

Miejscowość, data wydania opinii

OPINIA

psychologiczno - pedagogiczna w sprawie
dostosowania wymagań edukacyjnych do specyficznych trudności w uczeniu się.

Podstawa prawna:
Ustawa z dn. 23 sierpnia 2001r o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. nr 111 z dn. 6 X 2001r poz. 1194 art. 71b ust. 3b)

1. Imię i nazwisko:
2. Data i miejsce urodzenia:
3. Imiona rodziców:
4. Adres zamieszkania:
5. Uczennica kl. ........... Szkoły Podstawowej Nr ..... w ....................

Uzasadnienie opinii:

W wyniku kompleksowego rozpoznania psychologiczno-pedagogicznego stwierdzono dysleksję rozwojową: specyficzne trudności związane z pisaniem (dysortografia), specyficzne zaburzenia zdolności matematycznych (obserwacje w kierunku dyskalkulii operacyjnej) oraz specyficzne zaburzenia techniki czytania.
Ogólny rozwój intelektualny uczennicy na poziomie normy wiekowej. Dysharmonie w zakresie poszczególnych funkcji poznawczych. Dobry poziom czynnika rozumowania werbalnego: zasób słów, pojęć i wiadomości ogólnych, rozumienie podstawowych norm i zachowań społecznych, myślenie przyczynowo-skutkowe. Prawidłowe wykonywanie zadań testowych wymagających dobrej percepcji wzrokowej. Tempo pracy umysłowej oraz koncentracja uwagi w kontakcie indywidualnym prawidłowe.
W odniesieniu do ogólnego poziomu możliwości intelektualnych uczennicy istotnie zaburzone są funkcje słuchowe (błędy w różnicowaniu struktury fonemowej, nieprawidłowa synteza głosek i sylab, mała pojemność słuchowej pamięci fonologicznej bezpośredniej).
Deficyty funkcji słuchowych oraz nietrwała pamięć wzrokowa symboli i znaków graficznych są przyczyną dysortografii.
Uczennica popełnia następujące rodzaje błędów:
- błędy ortograficzne I-ej kategorii u-ó, rz-ż, ch-h;
- podwaja cząstki wyrazów np. "do widzedzenia" lub "słońcńcu";
- zdarzają się błędy w łącznej i rozdzielnej pisowni;
- myli litery - odpowiedniki głosek zbliżonych fonetycznie (b-p, d-t, dż-ć, sz-ż).
Powyższe rodzaje błędów uczennica popełnia w pisaniu ze słuchu i pisaniu z pamięci. W pracach samodzielnych dziewczynki błędy są nieliczne, natomiast teksty przepisywane są poprawne pod względem ortograficznym.
Tempo czytania wolne (67/min). Uczennica czyta całościowo bez płynności. Powtarza początkowe cząstki wyrazów, dłuższe wyrazy zmienia na podobne graficznie. Mimo to rozumie czytane treści. Potrafi opowiadać ze szczegółami, prawidłowo przedstawia zależności przyczynowo-skutkowe.
Specyficzne problemy w nauce matematyki dotyczą:
- trudności ze zrozumieniem poleceń w zadaniach napisanych jak i przeczytanych przez nauczyciela w trakcie sprawdzianu klasowego;
- trudności w rozwiązywaniu bardziej złożonych zadań tekstowych (problemy z doborem odpowiedniej operacji matematycznej w celu rozwiązania zadania; dziecko wykonuje operację tylko wtedy, kiedy jest ona wyraźnie określona).
Uczennica opanowała cztery podstawowe działania na liczbach, zna tabliczkę mnożenia, potrafi rozwiązywać proste zadania tekstowe.
W sytuacjach bezstresowych chętnie rozwiązuje kolejne zadania, szybko przypomina sobie potrzebne informacje.
Trudności w nauce utrzymują się mimo bardzo dobrej motywacji dziecka do nauki oraz prawidłowej stymulacji ze strony środowiska domowego (systematyczna pomoc przy odrabianiu prac domowych).

W związku z powyższym wnioskujemy konieczność dostosowania wymagań dydaktycznych do możliwości percepcji uczennicy. Wskazane jest aby:
- nie zmuszać dziecka do czytania głośnego wobec całej klasy (może nic nie zrozumieć z przeczytanego tekstu, a sposób czytania może być znaczne gorszy niż bywa to w innych warunkach);
- nie obniżać ocen za "brzydkie" pismo i błędy ortograficzne;
- ocena z dyktand winna mieć charakter opisowy (wskazanie błędów, które będą materiałem do indywidualnej pracy związanej z ich poprawą);
- wydłużać limit czasu na pisanie sprawdzianów (ew. zadawać mniej zadań);
- sprawdziany pisemne najlepiej zastępować odpowiedziami ustnymi;
- ocena w głównej mierze powinna dotyczyć poprawności wypowiedzi ustnych i strony merytorycznej prac pisemnych;
- uwzględniać różnorakie czynniki wpływające na jakość pracy i doceniać włożony wysiłek;
- w nauce matematyki stosować spiralne programy nauczania (do tych samych spraw wraca się często w sposób zróżnicowany i na różnych poziomach ogólności).
"Programy spiralne są bardziej przydatne od programów liniowych. Liniowy styl nauczania (polegający na rozłożeniu treści nauczania na małe kawałki i podawaniu ich jeden po drugim, a potem powtórki i syntezy) jest całkiem nieskuteczny w przypadku dzieci z dyskalkulią.
Ogólna zasada postępowania z dzieckiem z dyskalkulią rozwojową na lekcjach matematyki powinna być następująca: budować na tym, co uczeń potrafi i robi dobrze oraz szukać dla niego takich pól działania, nawet poza matematyką, na których miałby szanse na osiągnięcie sukcesu i rozwijanie zaufania do samego siebie."
W sytuacji egzaminów zewnętrznych uczennica ma prawo przystąpić do nich na warunkach i w formie dostosowanej do zdiagnozowanych dysfunkcji.


Opracowała: mgr Elżbieta Wiącek

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie