Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program edukacji regionalnej dla szkoły specjalnej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1813 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 


Program edukacji regionalnej Zespołu Szkół Specjalnych Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Ostrowcu Św. dla I etapu edu. kl. I-III ( kszt. zintegrowane) i II etapu edu. kl. IV-VI


I. Wstęp.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło do programów szkolnych ścieżkę edukacyjną „Edukacja regionalna –dziedzictwo kulturowe w regionie”. Zasadniczym celem edukacji regionalnej jest powrót do życia każdego człowieka , do źródeł kultury rodzinnej ,lokalnej i narodowej.
Edukacja regionalna powinna stanowić w szkole część procesu kształcenia ogólnego .Trudno mówić o wykształceniu ogólnym bez wiedzy własnym regionie czyli o małej ojczyźnie.
Chodzi o to , by ukształtować w uczniach naszej szkoły ,
na miarę ich indywidualnych możliwości, tożsamości regionalnej poprzez poznanie własnej kultury ,wyposażenie w wiedzę o własnym regionie.
Przekazywanie dziedzictwa kulturowego kraju powinno odbywać się poprzez poznanie najbliższego środowiska , w którym dziecko żyje na co dzień –małej ojczyzny.
Mała ojczyzna to to co złożyło się na jej obecny kształt , jaki zastaliśmy i w jakim przyszło nam żyć , to przeszłość i tradycja ,która jest we wszystkim co stworzyli nasi poprzednicy, istnieje w pamięci ludzi , dokumentach ,legendach , obyczajach.
Zasadniczym warunkiem zachowania własnej kultury i jej trwania jest przekaz dziedzictwa kulturowego , które odbywa się przede wszystkim poprzez przyjęcie wartości tkwiących w bezpośrednim , przyrodniczym i kulturowym otoczeniu człowieka , czyli regionie.
Edukacja regionalna sprzyja kształtowaniu wartości etycznych , humanistycznych i patriotycznych. Pozwala podnieść poziom edukacji kulturalnej , daje możliwość poznania własnego dziedzictwa kulturowego. Jest źródłem wiedzy o najbliższej okolicy, jej krajobrazie , zabytkach , folklorze ,walorach turystycznych oraz żyjących tu ludziach .


II. Założenia edukacji regionalnej.

Najważniejszym celem w nauczaniu i wychowaniu dzieci upośledzonych umysłowo jest zapewnienie im optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju oraz uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.
Edukacja regionalna w szkołach dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym powinna być szczególnie szeroko wykorzystywana.
Stwarzanie możliwości poznania przez uczniów własnego dziedzictwa kultury ,przygotowanie do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym i kształtowanie postawy otwartości wobec świata ,wspiera wszechstronny rozwój osobowości dziecka niepełnosprawnego intelektualnie.
Program oparty jest na obowiązującej Podstawie programowej
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i gimnazjum(Dz.U.Nr 5 z dnia 24.01.2001r oraz Dz. U. Nr 6 z dn.19.06.2001.poz.625) , która reguluje zasady nauczania edukacji regionalnej .
Poprzez edukację regionalną można także realizować szereg celów kształcących , przekazywać konkretną wiedzę z zakresu np. kształcenia zintegrowanego ,a także funkcjonowania w środowisku , plastyki , muzyki - jako elementu owego dziedzictwa kulturowego, rozwijać , kształtować posiadane zachowania i postawy .
Zapoznanie młodego człowieka z rzeczywistością szkolną ma odwzorowywać pewien porządek naturalny , gdzie uczeń zaczyna swoje poznanie od doświadczeń osób najbliższych ,pokoju, mieszkania ,domu ,podwórka, osiedla , gminy itd.


III. Cele edukacyjne .

Główne cele edukacji regionalnej :

*zapoznanie z dziedzictwem kulturowym i historycznym
*zaciekawienie tradycją i historią
*włączenie dzieci do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych
Cele szczegółowe:

•przybliżenie wiedzy o własnym regionie
•zapoznanie z najbliższym środowiskiem
•dostrzeganie specyfiki przyrodniczej i kulturowej najbliższej okolicy
•zaznajomienie z folklorem
•uwrażliwienie na wartości kulturowe środowiska rodzinnego
•budzenie zainteresowania historią i kulturą własnego środowiska i regionu czyli małej ojczyzny
•rozwijanie i wzmacnianie aktywnego udziału dziecka w środowisku rodzinnym , szkolnym, lokalnym
•kształcenie szacunku wobec dorobku przeszłych pokoleń wraz z potrzebą ochrony tradycji
•rozwój wyobraźni ,fantazji ,ekspresji artystycznej w różnych dziedzinach (teatr ,muzyka ,plastyka ,taniec)
•przybliżenie niektórych zwyczajów ,tradycji , obrzędów
•zapoznanie z wytworami ludzi kultywujących tradycję ludową

IV. Zadania szkoły.

•umożliwienie poznania regionu jego kultury
•wprowadzenie w życie kulturalne wspólnoty lokalnej
•współuczestnictwo w kultywowaniu tradycji lokalnej i regionalnej

V. Formy i metody pracy dotyczące edukacji
regionalnej.

Ze względu na cechy i możliwości psychofizyczne uczniów naszej szkoły zakładam realizację treści regionalnych poprzez bezpośredni kontakt z materiałem poglądowym , poprzez odkrywanie , przeżywanie i działanie , zachowując zasadę od bliskiego do dalszego;
od tego co dzieciom bliskie i znane , do tego co dalsze i trudniejsze do wyobrażenia.
Aby aktywizować i pobudzać zainteresowania uczniów problematyką dziedzictwa kulturowego będą stosowane:

•spacery , wycieczki w celu poznania zabytków miasta ( historii)
i najbliższej okolicy
•kultywowanie tradycji i obrzędów ludowych
•spotkania z artystami i ciekawymi ludźmi
•wykorzystywanie twórczości poetów i pisarzy w zajęciach i lekcjach
•urządzanie kącików regionalnych z wykorzystaniem eksponatów i pamiątek gromadzonych również przez rodziców
•prac o tematyce regionalnej w placówkach kulturalno – oświatowych
•spotkania z przedstawicielami dawnych zawodów ( szewc, kowal, garncarz)
•gromadzenie materiałów źródłowych i literatury dotyczącej poznawania historii i tradycji


Edukacja regionalna realizowana będzie we współpracy z :

*muzeum , bibliotekami , MCK , BWA, osiedlowymi domami
kultury ,”cepelią”
*indywidualnymi osobami , twórcami , reprezentantami folkloru

VI. Treści edukacji regionalnej .

Dla klas I-III - kształcenie zintegrowane oraz klas IV-VI
Treści należy tak wykorzystywać by zachować zasadę stopniowania trudności. W klasach IV-VI edukacja regionalna powinna łączyć wiedzę kilku przedmiotów , integrować ją i umożliwiać całkowite postrzeganie świata.

„Ja i otoczenie”

1. Dom rodzinny -
a/ja jako członek rodziny-
-dzieje rodziny w przekazie jej członków ,
-więzi pokoleniowe
-udział i rola dziecka w kultywowaniu tradycji rodzin-
nych –pamiątki rodzinne, zdjęcia,
-zajęcia i zawody członków rodziny –teraz i w prze –
złości
2. Moja szkoła -
b/ja jako uczeń –
-historia szkoły ,tradycje szkoły(tworzenie tradycji,
święta szkolne i regionalne obchodzone w placów-
ce)
-kronika szkoły
3.Miejscowość -
c/ja w społeczności lokalnej ,ja jako przyszły pra-
cownik-
-życie jej mieszkańców
-nazwa miejscowości ,jej pochodzenie i historia
-zawody mieszkańców dawniej i dziś
-zabytki , miejsca kultury i pamięci
4.Tradycje-
d/ja w świecie kultury , mój czas wolny –
-zwiedzanie ciekawych miejsc w regionie związa-
nych z twórczością ludową , rzemiosłem artystycz
nym,obyczajami
-zbieranie eksponatów do kącika regionalnego
-ekspresja artystyczna –inscenizacje , teatrzyki
muzykowanie ,taniec i ruch przy muzyce,
twórczość plastyczna.

VII. Propozycje tematów zajęć:

1.Moje miasto Ostrowiec Św. –położenie na mapie , herb,
instytucje i zakłady, władze miasta( wycieczka do
Urzędu Miasta, do zakładów i instytucji, spacery po
mieście)
2.Historia mojego miasta – podania i legendy ,najważniejsze
wydarzenia, słuchanie opowiadań i legend , gromadze
nie zbiorów zdjęć ,fotografii i widokówek.
3.Śladami przeszłości –budowa grodu, pamiątki przeszłości
widokówki i zdjęcia(kolekcje prywatne , wycieczka
do muzeum ,oglądanie makiety grodu , zbiorów przed
miotów codziennego użytku.
4.Zabytki mojego miasta-kamieniczki, porównywanie z budyn
kami współczesnymi , kościół –zabytki
a także:

5.Spotkania z ciekawymi ludźmi .
6.Dawne zawody. Życie codzienne dawnych mieszkańców.
7.Początki państwa Polskiego.
8.Warszawa stolicą Polski .
9.Sławni Polacy.
10.Sposoby podróżowania dawniej i dziś.
11.Tradycje ludowe.


VIII. Przewidywane osiągnięcia uczniów.

1. Poznanie dziejów rodziny ,historii szkoły oraz elementów
historii i kultury najbliższego środowiska
2. Świadome i aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty lokalnej
w zachowaniu i pomnażaniu dziedzictwa kulturowego.
3.Poszanowanie tradycji ,osiągnięć i pracy innych ludzi .


IX. Ocena osiągnięć.

Każda forma działalności powinna być przez nauczyciela
dostrzeżona i pozytywnie oceniona.
Podczas zajęć należy dzieci pozytywnie wzmacniać poprzez
aprobatę , wyróżnienie ,co wytworzy w ostatecznym efekcie
silniejszą motywację i zachętę do pracy.
Ważnym elementem wychowawczym jest dowartościowanie
dziecka.
Ocenianie uczniów poprzez:
-obserwację pracy i aktywności na zajęciach
-rozmowy uczniem
-analiza wytworów uczniów
-zaangażowanie włożony w pracę wysiłek
-udział w uroczystościach

X. Ewaluacja programu.

Aby sprawdzić w jakim stopniu program ten okazał się
skuteczny i jakie wymierne korzyści przyniósł konieczne jest
przeprowadzenie ewaluacji.
Informację zwrotną otrzymam poprzez:
-analizę kart osiągnięć uczniów z zakresu w/w treści
programowych
-analizę prac uczniów
-wyciągnięcie wniosków z ankiet skierowanych do rodziców
i nauczycieli
Wyniki ewaluacji będą wskazówką do dalszej pracy.


XI. Termin realizacji .

Edukacja regionalna realizowana będzie przez nauczycielkę Małgorzatę Czyż w prowadzonej przez nią klasie od września 2004 r. do 18 czerwca 2006 r. oraz w następnych latach w kształceniu zinte-
growanym.

mgr Małgorzata Czyż

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie