Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Kryteria oceniania techniki biurowej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1506 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie



Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.



 

 
O ocenie stanowią następujące kryteria:
1. Zakres wiadomości i umiejętności.
2. Rozumienie materiału naukowego.
3. Umiejętność stosowania wiedzy.
4. Kultura przekazywania wiadomości.

Ocenie podlegają:
1. Prace klasowe.
2. Kartkówki.
3. Prace domowe.
4. Zaangażowanie.
5. Systematyczność i pilność.
6. Współpraca w zespole.
7. Ćwiczenia indywidualne.


Kryteria oceniania na poszczególne oceny.

Ocena celująca:
· Uczeń posiada wiadomości ściśle naukowe wykraczające poza treści programowe, potrafi powiązać je w logiczną całość.
· Rozumie, uogólnia i wyjaśnia zjawiska bez pomocy nauczyciela.
· Potrafi samodzielnie i sprawnie posługiwać się wiedzą w teorii i praktyce.
· Swobodnie posługuje się terminologią naukową, stosując poprawny język i styl wypowiedzi.

Ocena bardzo dobra:
· Uczeń wyczerpująco opanował materiał programowy (podstawowy i rozszerzony), zdobyte wiadomości łączy w logiczną całość.
· Właściwie rozumie uogólnienia i związki w zakresie treści programowych (podstawowych i rozszerzonych) bez pomocy nauczyciela.
· Umiejętnie wykorzystuje wiadomości i stosuje je w teorii i praktyce.
· Posługuje się terminologią naukową, stosuje język i styl wypowiedzi zgodny z wymaganiami edukacyjnymi.

Ocena dobra:
· Uczeń opanował materiał programowy (podstawowy i rozszerzony), dostrzega związki przyczynowo-skutkowe dotyczące treści programowych.
· Poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi, wyjaśnia zjawiska inspirowane przez nauczyciela.
· Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowanych przez nauczyciela.
· W wypowiedziach nie popełnia błędów językowych i stylistycznych, podstawowe pojęcia i prawa wyraża w terminologii naukowej.

Ocena dostateczna:
· Uczeń opanował materiał programowy w zakresie podstawowym, posiadane wiadomości potrafi połączyć w związki logiczne.
· Podstawowe uogólnienia rozumie dość poprawnie, ważniejsze zjawiska wyjaśnia i potrafi je wykorzystać do celów teoretycznych i praktycznych pomocą nauczyciela.
· Posługuje się językiem zbliżonym do potocznego, popełnia nieliczne błędy stylistyczne i językowe.

Ocena dopuszczająca:
· Uczeń nie zna podstawowego materiału programowego, posiada wiadomości luźno zestawione.
· Nie rozumie podstawowych uogólnień i nie potrafi wyjaśnić zjawisk.
· Nie potrafi stosować wiedzy nawet z pomocą nauczyciela.
· Ma trudności w wysławianiu się, nieporadny styl, liczne błędy językowe.

Ocena niedostateczna:
· Rażący brak wiadomości programowych.
· Zupełny brak rozumienia uogólnień, całkowita nieumiejętność wyjaśniania zjawisk.
· Rażąco nieporadny język i styl wypowiedzi.


Wymagania podstawowe i rozszerzone z poszczególnych działów programowych.

I. Informacja w pracy biurowej

Wymagania podstawowe
Uczeń:
- wyjaśnia pojęcia: system kancelaryjny, instrukcja kancelaryjna,
- zna rodzaje systemów kancelaryjnych,
- zna ogólne zasady systemu dziennikowego i bezdziennikowego,
- zna zasady postępowania z pismami niejawnymi,
- zna zasady przechowywania akt,
- omawia ogólnie sposób przygotowania zebrania,
- wymienia rodzaje zebrań.

Wymagania rozszerzone
Uczeń:
- charakteryzuje system dziennikowy i bezdziennikowy,
- potrafi zarejestrować pismo w systemie dziennikowym i bezdziennikowym,
- zna zasady archiwizacji akt,
- omawia szczegółowo czynności związane z przygotowaniem zebrania.

II. Komunikacja interpersonalna

Wymagania podstawowe
Uczeń:
- wymienia kanały przepływu informacji,
- wyjaśnia pojęcia: komunikacja werbalna, komunikacja niewerbalna.

Wymagania rozszerzone
Uczeń:
- wyjaśnia znaczenie form komunikacji interpersonalnej w pracy biurowej,
- rozwiązuje problemy komunikacji interpersonalnej.

III. Środki techniczne pracy biurowej

Wymagania podstawowe
Uczeń:
- zna działanie środków technicznych: komputery, telefony, telefaksy, kserokopiarki, dyktafony, kalkulatory, itp,
- wymienia pomocnicze środki w pracy biurowej,
- potrafi obsłużyć podstawowe środki techniczne,
- potrafi uporządkować dokumenty wykorzystując środki do przechowywania akt.

Wymagania rozszerzone
Uczeń:
- sprawnie obsługuje poznane środki techniczne,
- sprawnie korzysta z sieci komputerowej, skanera i drukarki komputerowej,
- potrafi przesyłać wiadomość przez Internet.

IV. Ogólne zasady redagowania pism

Wymagania podstawowe
Uczeń:
- wymienia typowe dokumenty biurowe,
- wskazuje przeznaczenie poszczególnych pism,
- wymienia podstawowe elementy pisma,
- zna ogólnie zasady redagowania pism,
- zna najczęściej spotykane skróty w korespondencji,
- potrafi poprawnie adresować koperty,
- potrafi poprawnie rozmieścić podaną treść pisma,
- potrafi napisać pismo na blankiecie korespondencyjnym.

Wymagania rozszerzone
Uczeń:
- zna budowę poszczególnych dokumentów biurowych,
- potrafi sformułować treść pisma (protokół, sprawozdanie, notatka, komunikat, zaświadczenie, upoważnienie),
- stosuje skróty w korespondencji,
- stosuje zasady redagowania pism w praktyce.

V. Korespondencja w sprawach osobowych

Wymagania podstawowe
Uczeń:
- zna rodzaje dokumentów związanych z przyjmowaniem do pracy,
- potrafi napisać podanie,
- potrafi napisać CV,
- wypełnia poprawnie kwestionariusz osobowy,
- wymienia dokumenty związane z rozwiązaniem stosunku pracy,
- omawia sposób przechowywania akt osobowych,
- zna ogólnie rodzaje korespondencji w sprawach ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Wymagania rozszerzone
Uczeń:
- sprawnie i estetycznie pisze podanie, CV, list motywacyjny,
- charakteryzuje dokumenty związane z przyjmowaniem do pracy,
- charakteryzuje dokumenty związane z rozwiązaniem stosunku pracy,
- wypełnia wszelkie formularze dotyczące spraw osobowych.

VI. Korespondencja handlowa

Wymagania podstawowe
Uczeń:
- zna rodzaje pism w korespondencji handlowej,
- potrafi napisać zamówienie,
- omawia dokumenty związane z reklamacją,
- zna dokumenty sprzedaży,
- potrafi napisać rachunek,
- potrafi napisać fakturę VAT.

Wymagania rozszerzone
Uczeń:
- potrafi samodzielnie napisać wszystkie dokumenty korespondencji handlowej,
- potrafi napisać wszystkie dokumenty sprzedaży,
- potrafi napisać pisma dotyczące reklamacji.

VII. Typowe prace biurowe na przykładzie sekretariatu

Wymagania podstawowe
Uczeń:
- zna podstawowe obowiązki sekretarki,
- wymienia cechy, jakimi powinna charakteryzować się sekretarka,
- wymienia etapy pracy z korespondencją przychodzącą i wychodzącą,
- zna ogólnie sposób przygotowania zebrania,
- omawia sposób przyjmowania interesantów przez sekretarkę,
- zna podstawowe obowiązki sekretarki podczas przyjęcia delegacji.

Wymagania rozszerzone
Uczeń:
- szczegółowo omawia obowiązki sekretarki,
- zna kolejność przyjmowania przesyłek pocztowych,
- wyjaśnia, co to jest pieczęć faksymilowa,
- wypełnia druk polecenia wyjazdu służbowego,
- zna sposób obliczania diety,
- omawia szczegółowo postępowanie sekretarki z gośćmi zapowiedzianymi i niezapowiedzianymi.

VIII. Pisanie na klawiaturze komputera i sporządzanie pism

Wymagania podstawowe
Uczeń:
- potrafi uruchomić i zamknąć program Word,
- zapisuje nowy dokument,
- otwiera istniejący dokument,
- przygotowuje parametry dokumentu (wielkość czcionki, krój pisma, marginesy, odstępy, wcięcia),
- zna zasady pisania wszystkich liter małych i wielkich,
- zna zasady pisania cyfr arabskich i rzymskich,
- zna zasady pisowni znaków i symboli znajdujących się na klawiaturze,
- zna zasady techniki pisania metodą bezwzrokową dziesięciopalcową,
- stosuje metodę bezwzrokową dziesięciopalcową,
- przepisuje wzory pism biurowych.

Wymagania rozszerzone
Uczeń:
- zna i korzysta ze skrótów klawiszowych,
- wstawia znaki i symbole z paska menu,
- wstawia indeks górny i dolny,
- ustawia tabulatory,
- sprawnie formatuje treść dokumentu,
- pisze biegle metodą bezwzrokową dziesięciopalcową,
- tworzy tabele,
- pisze pisma biurowe w układzie blokowym,
- pisze pisma w układzie a linea.

Opracowała: Grażyna Świątecka

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.




www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie




Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej




Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie