Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Jak pracowałam nad projektem

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1213 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 
Projekt należy do metod aktywizujących i znany jest większości nauczycieli na każdym etapie szkolnej dydaktyki. W moim pisaniu chciałabym podzielić się kilkoma praktycznymi uwagami dotyczącymi pracy tą metodą.
Stosuję ją od kilku lat w polonistycznej pracy z uczniami. Obecnie są to uczniowie liceum i technikum. Nie zawsze jest to metoda projektu w pełnym wymiarze, ze wszystkimi jej elementami, ale zdecydowanie za każdym razem odgrywa ona rolę stymulującą rozwój uczniów. Z reguły są to projekty przedmiotowe ( dotyczą zagadnień związanych z przedmiotem – język polski) , grupowe ( min. dwuosobowe) rzadziej indywidualne, w większości badawcze ( uczeń zbiera i systematyzuje informacje o pewnych zagadnieniach), chociaż w tym roku udało mi się zrealizować projekt o charakterze działań lokalnych, o różnym stopniu samodzielności uczniów.
Metodę tę stosuję zasadniczo w dwóch wariantach: 1) pracy na lekcji – wówczas projekt służy realizacji określonego tematu – problemu lekcji i ze względów czasowych jest formalnie skrócony ( nie zawiera wszystkich elementów tej metody) 2) pracy podsumowującej cykl lekcji np. nad lekturą lub epoką historycznoliteracką – pełen projekt z dłuższym terminem wykonania. Dalsze rozważania dotyczyć będą wariantu drugiego.

Etapy pracy nad projektem:

I Stworzenie sytuacji problemowej i określenie tematu projektu

Sytuacja problemowa to postawienie przed uczniem zadania, którego rozwiązanie wymagać będzie od niego samodzielnego opanowania nowej wiedzy i/lub twórczego wykorzystania wiedzy posiadanej. Rozwiązując problem, uczeń zmuszony jest poszukiwać nowych, oryginalnych metod działania. Temat projektu jest konsekwencją analizy problemu.
W mojej praktyce szkolnej ten etap wyglądał różnie w zależności od stopnia samodzielności uczniów i ich doświadczenia w pracy tą metodą. W klasach rozpoczynających pracę metodą projektu analiza sytuacji problemowej kończyła się odgórnie przeze mnie narzuconym tematem projektu, w klasach bardziej doświadczonych uczniowie formułowali tematy samodzielnie i po zatwierdzeniu mogli przystąpić do ich realizacji.
Omawiane przykłady dotyczyć będą dwóch projektów: pierwszy – realizowany
w klasie IV technikum i będący zwieńczeniem prac nad „Weselem” St. Wyspiańskiego
i drugi – przeprowadzony w klasie II technikum stanowiący podsumowanie epoki oświecenia.

Projekt I - „Wesele”

Projekt poprzedził cykl lekcji poświęconych analizie treści, formy i języka młodopolskiego dramatu przewidzianych w programie nauczania. Uczniowie poznali złożoność problematyki utworu, jego treść i odwołania symboliczne, mieli również sposobność obejrzenia kilku filmowych i scenicznych współczesnych realizacji tej sztuki. Duża grupa uczniów pracowała także nad kabaretową wersją dramatu przeznaczoną
na potrzeby szkolnego teatru. Można więc powiedzieć, iż klasa żyła „Weselem”. Wykorzystałam tę przyjazną sztuce atmosferę i zaproponowałam realizację projektu na jeden z dwóch tematów: 1. „Co się komu w duszy gra, co kto w swoich widzi snach”, czyli problemy, kompleksy i niepokoje gości weselnych. 2. „Wyście sobie, a my sobie, każden sobie rzepkę skrobie”, czyli dlaczego nie doszło do porozumienia między chłopstwem a inteligencją. Obu tym zagadnieniom poświęciliśmy wiele uwagi podczas omawiania dramatu i uczniowie znali odpowiedzi na tak postawione pytania. Nie chodziło więc o zdobycie nowej wiedzy literackiej, raczej o znalezienie ciekawego plastycznego sposobu prezentacji tej problematyki. Wskazane było sięganie po młodopolskie techniki, zwrócenie szczególnej uwagi na znaczenie symbolu, próbę oddania klimatu przełomu wieków, tworzenie własnych plastycznych „impresji”. Przed uczniami stanęło pytanie, jak wykorzystując wiedzę o epoce i utworze przedstawić sformułowany w temacie problem w dowolnej technice i formie plastycznej.

Projekt II – Oświecenie

Wprowadzenie projektu poprzedziła dwugodzinna lekcja podsumowująca epokę oświecenia, podczas której uczniowie tworzyli mapy pamięci porządkujące i wiążące zdobytą wiedzę. W tak uporządkowanym materiale szukali najistotniejszych problemów epoki.
Po zdefiniowaniu problemu czekała ich jeszcze praca nad precyzyjnym sformułowaniem tematu. Warto zaznaczyć, że przy tym projekcie uczniowie wcześniej już podzielili się na zespoły dwuosobowe i każda grupa definiowała i formułowała swój problem i swój temat. Dyskretnie czuwałam nad rodzeniem się tych tematów, zależało mi bowiem na możliwie szerokim i pełnym ich zakresie. Chodziło o to, aby uczniowie podczas realizacji projektu wykorzystali nie tylko wiedzę posiadaną, ale aby zdobyli również nową, poszerzyli ją, poszukali nowych źródeł informacji. Końcowym wizualnym efektem pracy nad projektem miała być plastyczna jego prezentacja w dowolnej formie np. plakatu, albumu, schematu, tabeli, wykresu itp. Oto przykładowe tematy projektów oświeceniowych:
- Oświeceniowa utopia jako narzędzie naprawy świata
- Wpływ filozofii oświecenia na charakter podejmowanych działań
- Na deskach teatru oświeceniowego
- W obronie Polski. Oświeceniowe próby ratowania niepodległości kraju
- Oświeceniowy ideał – człowiek myślący

II Podział uczniów na grupy i wybór koordynatora lub lidera zespołu

Kolejnym, chociaż niekoniecznie następnym krokiem jest podział uczniów na grupy
( w przypadku projektów grupowych). Z moich doświadczeń w pracy tą metodą wynika,
iż najefektywniej uczniowie pracują w grupach dwu- lub maksymalnie czteroosobowych. Ważną wydaje się parzysta liczba członków grupy oraz jej wielkość. Zdecydowanie unikam grup trzyosobowych z prostego powodu – ta trzecia jest „nie do pary” i może „nie dogadać się” z pozostałymi. Niewielka grupa zmusza wszystkich jej członków do pełnego zaangażowania się w pracę, utrudnia leniuszkom wykorzystywanie pracy innych. Podział z reguły pozostawiam uczniom, chociaż są sytuacje, w których muszę interweniować. Dotyczy to zespołów klasowych o bardzo nierównym poziomie indywidualnych możliwości uczniów , a przy tym z różnych powodów niezgranych lub niekoleżeńskich. Nie ukrywam, iż pomyślna realizacja projektu zależy w dużym stopniu od ogólnej atmosfery panującej w klasie, od „klasowego ducha”. Nad tym trzeba pracować od początku, stopniowo wprowadzając uczniów w zasady pracy grupowej, ucząc odpowiedzialności za podjęte zadanie, koleżeńskości i pomocy, dobrej organizacji pracy itp. Jest to bardzo ważny wychowawczy aspekt tej metody. W przypadku wyjątkowych trudności z podziałem uczniów na grupy stosuję powszechnie znane metody dzielenia typu odliczanie, kategorie, karty do gry, tablica itp. ( Bardzo przystępnie omawia to Merrill Harmin w „Duch klasy. Jak motywować uczniów do nauki?” przydatne nie tylko przy pracy projektem. Polecam!)
Lider zespołu zwykle wyłania się spontanicznie z grupy. Klasy starsze, lepiej się znające, doskonale wiedzą kogo na co stać i jakie ma predyspozycje. Moja ingerencja na tym etapie dotyczy tylko takich sytuacji, kiedy po raz kolejny z rzędu ta sama osoba zostaje liderem. Proponuję wtedy inny układ, wypróbowanie w tej roli innego członka grupy, być może równie sprawnego organizatora, a tylko bardziej nieśmiałego., z mniejszym przebiciem. Jeżeli jednak spotykam zdecydowany sprzeciw grupy, nie nalegam. Celem nadrzędnym jest dobra praca całej grupy, a w trakcie pracy nad projektem pojawi się moment, w którym każdy odnajdzie się w jakiejś roli. Zadania koordynatora to: organizacja pracy grupy, w tym przydział zadań, kompletowanie dokumentacji oraz kontaktowanie się z nauczycielem prowadzącym projekt.

Projekt I – „Wesele”
Uczniowie dobrali się swobodnie w czteroosobowe zespoły i wybrali spośród siebie liderów grup.
Projekt II – Oświecenie
Tym razem uczniowie pracowali w grupach dwuosobowych. Nie wyłoniono liderów, w tak małych grupach uczniowie muszą bardzo skrupulatnie dzielić się obowiązkami i zadaniami lub wykonują je wspólnie.

III Kontrakt wraz z harmonogramem działań

Kontrakt jest rodzajem umowy między poszczególnymi grupami realizującymi projekt
a nauczycielem i powinien zawierać:
- skład grupy z wyłonionym liderem ( jeżeli taki jest)
- temat projektu
- cel i zakres projektu
- harmonogram pracy wraz z terminami
- kryteria oceny projektu ( w tym kryteria oceny samej prezentacji)

Kontrakt może mieć formę ustną lub pisemną. Doświadczenie podpowiada spisanie kontraktu. Podnosi to jego rangę, a uczniowi daje satysfakcję obustronnego wraz
z nauczycielem zobowiązania; spisany kontrakt staje się punktem odniesienia przy kolejnych etapach realizacji projektu, co jest szczególnie ważne przy realizacji projektów długoterminowych; jest okazją do powtórzenia zagadnień związanych z redagowaniem pism użytkowych i stylem urzędowym; wreszcie zwyczajnie porządkuje i organizuje pracę.
Przykładowy kontrakt, który stosuję w pracy metodą projektu, przedstawiam
w załączniku do artykułu. Może się on wydawać bardzo szczegółowym, ale lepiej wcześniej wyjaśnić i ustalić wszystkie zasady, gdyż każda ze stron zna wówczas swoje obowiązki i przysługującą jej pomoc oraz świadoma jest stawianych wymagań i oczekiwań, a przecież nikt nie lubi być niemile zaskakiwanym. Warto też pamiętać o naturze ucznia, która każe mu bezwzględnie wykorzystać wszelkie niedopowiedzenia. Zawierane z uczniami kontrakty często przybierają formę otwartą, tzn. dopuszczam poprawki i uzupełnienia w formie załączników propozycji uczniowskich. W ten sposób uczniowie bardziej lub mniej świadomie uczą się sztuki negocjacji w uzgadnianiu wspólnej umowy. Kolejna wartość tej metody.

IV Realizacja projektu.

Pierwszym etapem jest opracowanie planu działania i podział obowiązków. Plan powinien uwzględnić następujące zadania, które staną przed uczniami:
- zebranie potrzebnych informacji ( poszczególni członkowie zespołu)
- analizę informacji – określenie możliwych rozwiązań, ich porównanie i ocena ( cały zespół w ramach dyskusji)
- wyciągnięcie wniosków – podjęcie decyzji o wyborze najlepszego rozwiązania ( cały zespół w ramach dyskusji)
- przygotowanie ustnej prezentacji tematu ( wyznaczony przez lidera członek zespołu –
lub chętny- przy pomocy całego zespołu)
- przygotowanie plastycznej prezentacji tematu ( cały zespół ( lub wyznaczeni członkowie), ale z określonym przydziałem obowiązków)

Zbieranie informacji wiąże się z poszukiwaniami bibliotecznymi, internetowymi, śledzeniem prasy, a także w przypadku projektów o zasięgu lokalnym z przeprowadzaniem wywiadów i odwiedzaniem różnych pozaszkolnych instytucji. Te zadania realizują poszczególni członkowie zespołu. Zgromadzone w ten sposób i opracowane materiały przedstawiają podczas spotkania zespołu i poddają je analizie i ocenie, czego efektem powinno być narodzenie się pomysłów możliwych rozwiązań tematu projektu. Rezultaty tego etapu pracy uczniowie przedstawiają nauczycielowi podczas I konsultacji. Konsultacje mają pomóc uczniom zwłaszcza w poszukiwaniach bibliograficznych, są okazją do wyłapania i sprostowania błędów, zmuszają zespół do racjonalnego rozplanowania działań.
Teraz uczniowie samodzielnie podejmują ostateczną decyzję o wyborze najlepszego pomysłu – rozwiązania realizowanego tematu i porządkują bibliografię, a zatwierdza to nauczyciel podczas II konsultacji.
Przed zespołem jeszcze dwa zadania – przygotowanie ustnej prezentacji tematu zgodnie z zawartymi w kontrakcie kryteriami ( treść, forma, język) oraz opracowanie plastycznej wersji projektu, również podlegającej ocenie ( pomysł, poprawność merytoryczna, estetyka wykonania).

Projekt I – „Wesele”

Zawarty kontrakt przewidywał sześciotygodniowy termin realizacji projektu. W ciągu pierwszych dwóch tygodni zespoły zbierały informacje i szukały możliwych rozwiązań, kolejny tydzień przeznaczony był na podjęcie ostatecznej decyzji, następnie przez dwa tygodnie realizowali pomysł, a po napisaniu raportów ( kolejny tydzień) przystępowali
do prezentacji projektów.
Był to bardzo intensywny okres w życiu szkolnym zarówno uczniów jak i moim. Bardzo szybko bowiem okazało się, że zaplanowane dwie konsultacje nie wszystkim zespołom wystarczają ( tym bardzo ambitnym lub odwrotnie słabym). Uczniowie musieli rozwiązywać nie tylko problemy merytoryczne tematu projektu, ale również konflikty wewnątrzgrupowe wynikające z różnych temperamentów i osobowości poszczególnych członków zespołu, problemy czasowe i organizacyjne, egzekwować punktualność i solidność w wywiązywaniu się z zadań itp. W ten sposób lepiej się poznawali, wchodzili też w różne role społeczne( mediatora, rozjemcy), przełamywali opory wewnętrzne np. nieśmiałości lub przeciwnie uczyli się powstrzymywać własne emocje. Ścierały się różne koncepcje, uściślano pojęcia, szukano optymalnych rozwiązań problemu. Ponieważ w projekcie tym chodziło głównie o znalezienie ciekawego pomysłu przedstawienia tematu uczniowie sięgali po najróżniejsze techniki od kredek i farb począwszy na tkaninach i technice komputerowej skończywszy. Efekty przeszły moje oczekiwania, a uczniowie ujawnili wiele dotąd skrywanych talentów i zainteresowań. Okazało się też, że potrafili połączyć wiedzę o epoce i utworze ze współczesnymi środkami plastycznymi.

Projekt II – Oświecenie

Przy realizacji tego projektu znacznie mniej było problemów natury wychowawczej
i społecznej ( uczniowie pracowali w zespołach dwuosobowych), pojawiły się natomiast kłopoty związane z poszukiwaniem informacji, zwłaszcza tych pozapodręcznikowych
i pozainternetowych. Tematy poszczególnych projektów zmuszały bowiem uczniów
do własnych poszukiwań bibliograficznych i do poszerzenia wiedzy zdobytej na lekcjach. Bogatym źródłem informacji okazał się oczywiście Internet, ale drobne sugestie udzielane podczas konsultacji pozwoliły wielu uczniom odkryć również przebogate zasoby naszej szkolnej biblioteki, a niektórym tak spodobały się katalogowe poszukiwania, że odwiedzili również biblioteki publiczne.
Pojawił się też problem z opracowaniem zdobytych informacji. Nie wystarczyło bowiem skopiować odpowiednich fragmentów artykułów czy książek, należało je streścić własnymi słowami, przedstawić ich główną tezę, a także określić przydatność zawartych tam informacji dla realizacji tematu projektu. Tak więc uczniowie ćwiczyli pracę z tekstem, czytanie ze zrozumieniem, streszczanie i precyzyjne formułowanie myśli. Terminy poszczególnych etapów realizacji projektu wyglądały podobnie jak w projekcie I.

V Napisanie raportu

Raport jest możliwie zwięzłym opisem pracy ucznia. Pisze go każdy członek zespołu
i oddaje w określonym przez kontrakt terminie ( koniecznie przed prezentacją projektu). Raport będzie bardzo pomocny przy indywidualnej obiektywnej ocenie pracy poszczególnych członków zespołu. Raport zawiera:
- określenie celu projektu
- wstęp teoretyczny zawierający definicje pojęć kluczowych dla tematu realizowanego projektu
- opis podjętych przez ucznia działań i roli, jaką pełnił w zespole
- uzasadnienie przyjętego przez zespół rozwiązania problemu
- streszczenie całej pracy zespołu ( można wprowadzić limit zdań)
- bibliografię

Ponieważ raport również podlega końcowej ocenie, warto zwrócić uczniom uwagę na jego formę, język i szatę graficzną.

Projekty I i II

Ten etap był dla wielu uczniów najtrudniejszym momentem w pracy nad projektem. Była to bowiem chwila prawdy, moment samooceny, odnoszącej się nie tylko do wkładu pracy ucznia w realizowany temat, ale również oceny zdobytej wiedzy i umiejętności. Porównanie indywidualnych raportów uczniów dawało ponadto obraz pracy całej grupy, ujawniało rozbieżności lub przeciwnie świadczyło o konsekwentnym, wspólnym
i skutecznym działaniu.

VI Prezentacja projektu

Prezentacja projektu stanowi zwieńczenie wcześniejszych działań.
Ustna prezentacja projektu kształtuje takie umiejętności jak: umiejętność wypowiadania się, argumentowania, przemawiania, przełamywania nieśmiałości, panowania nad stresem itd. O tym, że są to umiejętności przydatne a nawet konieczne nie tylko w życiu szkolnym, nikogo przekonywać nie trzeba.
Prezentacja plastyczna daje uczniom możliwość ujawnienia swoich rozlicznych,
a niekoniecznie ściśle przedmiotowych uzdolnień, wpływa na atrakcyjność wystąpienia,
a i nauczyciel przy tej okazji może się od uczniów sporo nauczyć.
Ważnym i niestety bardzo kłopotliwym elementem tego etapu jest jego sprawna organizacja uwzględniająca szkolne realia czasowe i przeładowania programowe. Czas wystąpienia jednego zespołu to, jak wynika z moich doświadczeń, minimum 10 minut. Ocena prezentacji a w konsekwencji całego projektu to kolejne pięć minut. Z prostej arytmetyki wynika, że podczas jednej 45 minutowej lekcji wystąpić mogą zaledwie 3 zespoły. Zakładając czteroosobowe zespoły w klasie liczącej 32 uczniów, na prezentację wszystkich grup potrzebować będziemy trzech lekcji. Jeżeli dodamy do tego czas potrzebny na analizę problemu, formułowanie tematów, zawieranie kontraktów, I i II konsultację to okaże się, iż tych lekcji potrzebować będziemy dużo więcej. Moim zdaniem jest to jedyny, ale istotny mankament metody projektowej. Tutaj musi decydować nauczyciel i rozstrzygać, czy podczas realizacji programu może pozwolić sobie na taki luksus czasowy. Z moich doświadczeń wynika, iż realizacja tylko jednego projektu rocznie w każdej z prowadzonych klas wymaga zarówno od nauczyciela jak i wszystkich objętych projektami klas olbrzymiej dyscypliny i bardzo dobrej organizacji pracy.

Projekt I

Prezentacje przebiegały zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Wykonane prace prezentowane na dwóch godzinach lekcyjnych stały się okazją do powtórzenia problematyki „Wesela”, a najciekawsze realizacje plastyczne trafiły na wystawę, co było dodatkowym uhonorowaniem autorów.
Podczas swoich wystąpień uczniowie mogli przekonać się , jak ważny jest język. Okazało się bowiem, że nawet najpiękniej wykonany plakat może stracić na swojej wartości, jeżeli jego autorzy nie zadbali o ustną prezentację tematu.
Po każdej prezentacji następował moment refleksji i czas na ewentualne dodatkowe pytania ze strony klasy, po czym projekt podlegał ocenie według ustalonych w kontrakcie kryteriów. Ocenia zwykle nauczyciel, ale dobrze jest włączyć w ten proces wszystkich uczniów np. poprzez wyłonienie klasowego jury złożonego z przedstawicieli wszystkich realizujących projekt zespołów. Ocena jest wartością samego projektu, natomiast ostateczna ocena pracy poszczególnych członków grupy i całego zespołu dokonana zostanie w następnym etapie.

Projekt II

Sytuacja wyglądała podobnie z tą różnicą, że projekt realizowały grupy dwuosobowe. W 32 –osobowej klasie było ich zatem 16. Z powodu ograniczeń czasowych do prezentacji zostały dopuszczone tylko te projekty, których wartość merytoryczna i poziom opracowania były, w mojej wstępnej ocenie, najlepsze. Projekt ten realizowałam w klasie II technikum, a więc z młodzieżą, która zdawać będzie nową maturę, dlatego szczególny nacisk położyłam na staranne przygotowanie ustnej prezentacji projektu. Lekcje miały charakter otwarty i wzięli w nich udział zainteresowani nauczyciele różnych przedmiotów.

VII Wnioski wraz z oceną pracy grupy i poszczególnych jej członków

Ten etap składał się z kilku faz. Rozpoczynała go chwila swobodnej dyskusji , podczas której uczniowie dzielili się swoimi spostrzeżeniami, mówili o trudnościach,
o pomysłach chybionych, wymieniali się informacjami na temat źródeł, skąd czerpali informacje i materiały itp.
Następnie poprosiłam uczniów, aby na specjalnie przygotowanych formularzach dokonali samooceny pracy własnej , a następnie całej grupy. Odpowiedzi , których udzielali, miały im uświadomić, co tak naprawdę udało im się zrealizować, a gdzie wystąpiły braki i niedociągnięcia. ( Przykładową kartę ewaluacji pracy grupy i jej członków załączam do artykułu) Usprawni to pracę przy kolejnych projektach.
Oceną końcową pracy nad projektem przyznawaną poszczególnym uczniom była wypadkowa wartości projektu, samooceny ucznia i grupy oraz wniosków z raportu. Pozwoliło to maksymalnie zobiektywizować ocenę i nawet w odczuciu uczniów było sprawiedliwe.

VIII Sprawdzian z zakresu tematyki objętej projektem

Etap ważny zwłaszcza przy realizacji projektów przedmiotowych, których celem jest utrwalenie zdobytej wiedzy i/lub opanowanie nowej. Sprawdzian taki pozwala ocenić, na ile wiadomości przekazywane uczniom przez kolegów z innych zespołów zostały przez wszystkich przyswojone. Ponadto uczniowie świadomi czekającego ich sprawdzianu końcowego są bardziej zmotywowani do uważnego słuchania, a nawet notowania wystąpień swoich kolegów. Wpływa to mobilizująco na pracę całej klasy.

Projekt II

Przeprowadzony na zakończenie test wykazał dobre opanowanie wiadomości
przez znaczną grupę uczniów. Pojawiły się piątki i czwórki , co wśród uczniów
o zainteresowaniach zdecydowanie technicznych nie zdarza się zbyt często.

Z mojej kilkuletniej pracy z projektem wynika jasno, że nie sposób przecenić tę formę nauczania. Projekt uruchamia całościowe myślenie ucznia, zmusza go do poszukiwania oryginalnych, twórczych rozwiązań problemu ( nie było dwóch takich samych pomysłów
i realizacji, nawet jeżeli uczniowie wybierali ten sam temat), wyzwala inicjatywę, pozwala odnieść sukces uczniom słabszym przedmiotowo, a uzdolnionym plastycznie, utrwala wiedzę posiadaną, ułatwia zapamiętywanie nowej, zmusza do poszukiwania informacji z różnych źródeł i właściwego ich wykorzystania, wprowadza zdrową konkurencję, uczy skutecznego komunikowania się, współdziałania i ponoszenia odpowiedzialności , uatrakcyjnia lekcję.
Wydaje się, iż w czasach, w których żyjemy ( a zwłaszcza w których przyjdzie żyć naszym uczniom) – natłoku informacji, drapieżnej rywalizacji, wzrastającego tempa przemian i narastających problemów umiejętności zdobywane podczas pracy metodą projektu okażą się bardzo przydatne. Na koniec jeszcze jedna uwaga nauczyciela – praktyka: pracę z projektem najlepiej rozpocząć od pierwszej klasy. Im młodszy uczeń, tym łatwiej zaszczepić w nim postawę twórczą, wyzwolić zapał, uratować przed szablonem i brykiem.
Nauczyciele, pozwólmy uczniom działać!

Maria Czwakiel
Umowa o projekt
1. Ustalenia wstępne
Zawarta pomiędzy prowadzącym projekt - ....................................... (imię i nazwisko nauczyciela), a wykonawcą projektu – ...................( nazwa grupy lub imię i nazwisko ucznia)w składzie: 1. .....................................................
2. .....................................................
3. ......................................................
4. .....................................................
Wpisać imiona i nazwiska członków grupy. Podkreślić lidera-koordynatora
2. Przedmiot umowy
a) temat
b) cel
c) zakres
Wykonawca zobowiązuje się, że w terminie do dnia - ........................ ( data oddania projektów)Wykona projekt
natemat:....................................................................... .......................................,którego celem będzie:......................................................................... ....................................., a zakres obejmować będzie:......................................................................... .....................................
3. Etapy pracy wraz z terminami
1.Wybór tematu, ustalenie składu grupy i zawarcie kontraktu - ........... ......( data)
2.Opracowanie i przedstawienie w formie pisemnej planu działania wraz z przydziałem obowiązków – do dnia ............................ ( data)
3.Zbieranie informacji, ich selekcja, opracowanie wstępnej bibliografii i jej fiszkowanie, przedstawienie możliwych rozwiązań – I konsultacja - ................
4.Zatwierdzenie pomysłu, pełna bibliografia – II konsultacja - ........................
5.Przedstawienie indywidualnych pisemnych raportów z pracy nad projektem – do dnia ..........................
6.Prezentacja projektu - ...................................
7.Ocena pracy grupy i poszczególnych jej członków
8.Sprawdzian z zakresu tematyki projektu ( jeżeli jest przewidywany) - ...............

4. Kryteria oceny projektu wraz z przewidywaną punktacją
a) przebieg pracy
b) ustna prezentacja projektu
c) plastyczna prezentacja projektu
Ustalenia końcowe
Każdy z etapów od 1 do 5 punktowany jest od 0 do 2 pkt. Punkty te dodawane są do ostatecznej punktacji ( max 10p.)
Ocenie podlegać będzie:
- forma ( kompozycja wypowiedzi, płynność, samodzielność, zgodność z limitem czasowym – 10 min.) – 4p.
- język ( słownictwo, składnia, styl, frazeologia) – 4p.
- treść ( wyczerpanie tematu, poprawność merytoryczna prezentowanych treści) – 4p. ( max 12p)
Ocenie podlegać będzie:
- pomysł – 2p.
- poprawność merytoryczna – 2p.
- estetyka wykonania – 2p.
- szczególne walory pracy – 2p. ( max 8p.)
W sumie za projekt : - etapy od 1 do 5 – 10p.- ustna prezentacja – 12p.- plastyczna prezentacja – 8p.Suma: 30p
.Przeliczenie na oceny wg obowiązującej zasady procentowej z uwzględnieniem sześciostopniowej skali ocen.
1. Prowadzący projekt zobowiązuje się w ramach w/w konsultacji pomóc wykonawcy w zakresie wskazówek bibliograficznych i merytorycznej korekty projektu.
2. Ustalone terminy są nieprzekraczalne ( z wyjątkiem zdarzeń losowych)
3. Brak zaliczenia któregoś z etapów pracy skutkuje punktacją zerową
4. Termin prezentacji może ulec zmianie wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu obu stron.
5. Cała grupa jest odpowiedzialna za poprawną merytorycznie, językowo, plastycznie i terminową realizację projektu.
................................................ ...............................................Podpis prowadzącego projekt Podpis wykonawcy projektu

Oprac. Maria Czwakiel


KARTA SAMOOCENY UCZNIA
Imię i nazwisko ucznia
1. Jak oceniam jakość wykonanych przeze mnie zadań ( w skali od 1 do 6)
2. Jak oceniam terminowość wykonywanych przeze mnie zadań ( w skali od 1 do 6)
3. Jak oceniam swój wkład w realizację projektu? ( w skali od 1 do 6)
4. Czy rola ( funkcja), jaka pełniłem w grupie, w pełni odpowiadała moim umiejętnościom, predyspozycjom, chęciom? TAK/ NIE ( zaznacz właściwą odpowiedź)Dlaczego TAK................................................................................ ................................................................................... ................................................................................... .................................................................. Dlaczego NIE............................................................................... .................................................................................. .................................................................................. .....................................................................
5. 1. Co chciałbym robić przy następnym projekcie? .................................................................................. ..............................................................................

KARTA OCENY CZŁONKÓW GRUPY ( w skali od 1 do 6)
Imię i nazwisko
Jakość wykonywanych zadań
Terminowość wykonywanych zadań
Wkład pracy
Współpraca w zespole
1.
2.
3.
4.

KARTA OCENY PRACY GRUPY
Skład grupy: 1.2.3.4.
1. Jak oceniam atmosferę panującą w zespole? ( w skali od 1 do 6)
2. Jak układała się współpraca w zespole? ( w skali od 1 do 6)
3. Jak oceniam efekt końcowy? ( w skali od 1 do 6)
4. Co udało nam się zrobić? ( największy sukces) .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... ....................................................................................
5. Z czym mieliśmy największy kłopot? .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... ......
6. Czego nie udało nam się zrealizować? ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... .......................................................................................
7. Co należałoby poprawić w pracy grupy? ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... .......................................................................................Oprac. Maria Czwakiel

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie