Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Prezentacje regionalne

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1958 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 „ Hej Kujawy, jakie cudne ... „


Regulamin


1. Postanowienia ogólne:

 • prezentacje przeznaczone są dla uczniów szkół gimnazjalnych z powiatu radziejowskiego
 • konkurs odbywa się w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym
 • zasięg przestrzenny pytań konkursowych ograniczony jest do obszaru Kujaw ze szczególnym uwzględnieniem powiatu radziejowskiego. Wyjątkowo może on być rozszerzony do granic administracyjnych Województwa Kujawsko - Pomorskiego
 • ramy czasowe obejmują zarówno historię jak i czasy współczesne
 • konkurs realizuje treści ścieżki międzyprzedmiotowej: Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie i może stanowić jej ewaluację

  2. Cele konkursu:
 • rozwijanie wiedzy o historii i kulturze regionu w powiązaniu z tradycjami narodu polskiego
 • budzenie zainteresowań poznawczych dotyczących przyrody, gospodarki i społeczeństwa Kujaw
 • wyzwalanie aktywności w dziedzinie dostrzegania specyfiki i odrębności Kujaw w porównaniu z innymi regionami Polski.

  3. Treści:
  Konkurs obejmuje kompleksową wiedzę o Kujawach. Bierze m.in. pod uwagę następujące treści:
 • cechy środowiska geograficznego Kujaw
 • gospodarka i społeczeństwo Kujaw
 • rola regionu i jego związki z innymi regionami Polski
 • relacje człowiek - środowisko
 • turystyka i ochrona przyrody w regionie
 • historia regionu i jego najwybitniejsi przedstawiciele
 • kultura regionalna, tradycje, obyczaje, język, gawędy
 • zabytki przyrody i architektury
 • rola i znaczenie w regionie powiatu radziejowskiego

  4. Etapy konkursu:

  a) etap szkolny:

 • indywidualny, pisemny, w formie testu dla wszystkich lub wybranych uczniów szkoły
 • termin przeprowadzenia - do kwietnia każdego roku.
 • etap szkolny wyłania dwuosobową reprezentację szkoły z uczniów, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów
 • przeprowadzenie etapu szkolnego nadzoruje nauczyciel geografii lub nauczyciel odpowiedzialny za realizację regionalnej ścieżki międzyprzedmiotowej
 • pytania testowe wraz z odpowiedziami, punktacją oraz protokołem z eliminacji szkolnych - w załączniku

  b) etap powiatowy:

 • miejsce przeprowadzenia: Gimnazjum Powiatowe w Radziejowie lub Publiczne Gimnazjum w Dobrem. Udział biorą - po uprzednim przesłaniu protokołu z eliminacji szkolnych - dwuosobowe reprezentacje gimnazjów z terenu powiatu
 • termin konkursu: przełom kwietnia i maja (do ustalenia).
 • przebieg konkursu:
  1. indywidualny test pisemny ( podobnie jak w etapie szkolnym )

  2. prezentacja każdego uczestnika trwająca maksymalnie 5 minut dotycząca Kujaw przygotowana wcześniej we własnym zakresie, np. gawęda, legenda, opis ciekawych miejsc lub zabytków, poezja, piosenka itp. Dopuszcza się używania przebrań i rekwizytów. Prezentacja następuje przed publicznością oraz jury, które ocenia m.in.:
 • dobór materiału do prezentacji
 • interpretację
 • wartości estetyczne
 • poprawność językową.
  Wygrywa osoba, która uzyskała najwyższą ilość punktów łącznie z testu oraz z prezentacji.
  Przewidziane są pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.


  Organizator : / mgr Sławomir Kieraj /


  Załączniki:

  „ Hej Kujawy jakie cudne ... „
  Konkurs krajoznawczy dla gimnazjum (etap szkolny)

  1. Dokończ zdanie : Hej Kujawy jakie cudne ............................................................................
  2.. Uzupełnij zdania :
  Kujawy to kraina historyczno - geograficzna leżąca między dwiema dużymi rzekami .................. i .................. . Pod względem klimatycznym Kujawy charakteryzują się ............................ opadami w Polsce. Występują tu bardzo dobre gleby zwane ..................................W najbliższej naszej okolicy znajdują się dwa duże jeziora ..................... oraz .......................

  3. Połącz linią nazwę miejscowości ze znajdującym się tam obiektem .

  Radziejów Mysia Wieża
  Ciechocinek Park „ Solanki „
  Kruszwica Fontanna „ Jaś i Małgosia „
  Byczyna Hotel Kujawy
  Włocławek Pomnik Bartosza Głowackiego
  Inowrocław Klasztor o.o. Franciszkanów


  4. Wybierz jedną prawidłową odpowiedź

  a ) Okolice Radziejowa znane są szeroko z uprawy :
  A. cebuli B. pietruszki C. ziemniaków

  b ) Najbardziej charakterystycznym surowcem mineralnym Kujaw jest :
  A . węgiel kamienny B. sól kamienna C . siarka

  c ) Pagórek usypany przez lodowiec w czasie ostatniego zlodowacenia Polski przebiegający wzdłuż Radziejowa to :
  A . sandr B. morena czołowa C. morena denna

  d ) Która kujawska miejscowość sanatoryjno - uzdrowiskowa nie posiada tężni ?
  A. Ciechocinek B. Inowrocław C. Wieniec Zdrój

  e ) Sarnowo koło Izbicy Kujawskiej znane jest z odkrycia :
  A. pokładów węgla brunatnego B. grobowców tzw. piramid kujawskich
  C. źródeł ciepłej wody

  f ) Który obszar chroniony nie leży na Kujawach?
  A. Park Narodowy Borów Tucholskich B.Nadgolpański Park Tysiąclecia
  C. Gostynińsko - Włocławski Park Krajobrazowy

  5. Do podanych miast dopisz po dwa zakłady przemysłowe.

  Włocławek - ........................................................
  Toruń - ........................................................
  Bydgoszcz - ........................................................
  Inowrocław - ........................................................
  Kruszwica - ........................................................  6. Skreśl niewłaściwą informację.
  W powiecie radziejowskim mieszka około ( 45 tys. ; 85 tys. ) osób, a w samym Radziejowie ( 6 tys. ; 16 tys. ). W powiecie znajdują się ( 2 ; 3 ) miasta. Składa się on z ( 6 ; 8 ) gmin wiejskich. Pod względem liczby ludności oraz potencjału gospodarczego jest to jeden z ( największych ; najmniejszych ) powiatów w kraju. Leży on w województwie ( kujawsko - wielkopolskim ; kujawsko - pomorskim ) ze stolicą ( w Bydgoszczy ; w Toruniu i Bydgoszczy ). Władzę w powiecie stanowi (starosta ; burmistrz )

  7. Zaznacz jedną poprawną odpowiedź .

  a) Kościół O.O. Franciszkanów został ufundowany przez:
  A. Władysława Łokietka B. Kazimierza Wielkiego C. Ludwika Węgierskiego

  b) Kazimierz Wielki urodził się w:
  A. Brześciu Kuj. B. Kowalu C. Kruszwicy

  c) W Radziejowie w XVIII i XIX wieku istniała szkoła prowadzona przez zakon:
  A. Franciszkanów B. Jezuitów C. Pijarów

  d) Dyktatorem powstania styczniowego działającym na Kujawach był:
  A. Marian Langiewicz B. Romuald Traugutt C. Ludwik Mierosławski

  e) Najbliższe zabytki romańskie znaleźć można w:
  A. Kruszwicy B. Włocławku C. Brześciu Kuj.

  f) Przywódcą chłopów w postaniu styczniowym na Kujawach był:
  A. Bartosz Głowacki B. Bartek Nowak C. Józef Świstacki

  8. Uzupełnij tekst.
  Po śmierci Wacława III ( króla Czech i Polski ) w 1306 roku władzę w Małopolsce, ziemi sieradzkiej, łęczyckiej, na Kujawach i Pomorzu Gdańskim objął wnuk Konrada Mazowieckiego - książę brzesko - kujawski ............................. . W roku 1308 Brandenburczycy najechali Pomorze Gdańskie. Książe wezwał na pomoc ......................., którzy doprowadzili wprawdzie do wycofania się najeźdźców, ale sami zajęli te ziemie. Polska próbowała szukać sprawiedliwości u ................... . Powołane przez niego sądy obradowały w latach 1320 - 1321 w Inowrocławiu oraz ................................. .
  W 1320 roku ............................................... koronował się na króla Polski . Wojna z Krzyżakami i wspierającym ich królem czeskim toczyła się w latach 1326 - 1333. Do największej bitwy doszło pod ...................... w roku ................... . Król zmarł w roku 1333, władzę w kraju objął jego syn ........................................... .

  9. Zaznacz właściwą informację:
  Najbardziej popularnym ludowym tańcem naszego regionu jest ( kujawiak; oberek ). Należy on do grupy tańców ( szybkich; wolnych ).
  W kujawskim stroju ludowym dominują barwy ( czerwona i niebieska; czerwona i zielona ). Składa się on m.in. z serdaka czyli ( koszuli; kamizelki ) oraz wywrotek czyli ( spodni; butów ).
  Najbardziej znanym XIX - wiecznym badaczem kultury ludowej Kujaw był ( Oskar Kolberg; Ignacy Kujawski ).

  10. Co oznaczają słowa używane dawniej na Kujawach:
  gzik - ................................ wyrek - ...............................
  guła - ................................ do cna - ..............................
  krychać - ........................... kopanka - ...........................


  Protokół


  Dnia ........................... w Gimnazjum ......................................... odbył się

  etap szkolny Prezentacji regionalnych „ Hej Kujawy, jakie cudne ... „ .

  Udział wzięło ........... uczniów.

  Zwyciężyli:

  L.p. Imię i nazwisko Klasa Liczba punktów

  1.

  2.  Uczniowie ci wezmą udział w prezentacjach regionalnych na szczeblu powiatowym.


  Organizator .......................................  ..................................................................................... .......................................  Punktacja:

  Za każdą prawidłową odpowiedź - 1 punkt

  Zadanie :
  1. 1 p. 6. 8 p.
  2. 6 p. 7. 6 p.
  3. 6 p. 8. 8 p.
  4. 6 p. 9. 6 p.
  5. 10 p. 10. 6 p.
  ...............................

  Razem : 63 punkty  Konkurs krajoznawczy dla gimnazjum
  „ Hej Kujawy, jakie cudne „ ( etap powiatowy )
  ..................................................................................... ..................................................
  ( imię, nazwisko, szkoła )

  1. Określ cechy kujawiaka zaznaczając prawidłową informację.
  Kujawiak jest utrzymany w takcie na ( ) jego charakter natomiast jest (skoczny, melancholijny).

  2. Kto jest autorem przedstawienia „Wesele kujawskie” – zaznacz prawidłową odpowiedź
  a) Oskar Kolberg
  b) Franciszek Beciński
  c) Stanisław Zagajewski

  3. Połącz parami zespoły folklorystyczne z miejscowościami z których pochodzą.
  „Kujawioki” Łochowo
  „Łochowianie” Radziejów
  „Kujawy” Osięciny
  Piotrków Kuj.

  4. Z wymienionych miast powiatowych woj. kujawsko-pomorskiego podkreśl 3 leżące na Kujawach:
  a. Rypin d) Aleksandrów Kuj.
  b. Inowrocław e) Żnin
  c. Golub Dobrzy f) Radziejów

  5. W zamieszczonych niżej zdaniach podano gospodarcze znaczenie surowców mineralnych, występujących na terenie Kujaw, o jakich surowcach mowa.

  a) Występuje w postaci wysadów zwanych inaczej diapirami, służy do produkcji np. chloru ..........................................
  b) Jest skałą osadową wykorzystywaną do produkcji cementu, sody. ..................................
  c) Popularny surowiec energetyczny. ..............................................
  d) Produkuje się z tego cegły, dachówki, pustaki i inne materiały budowlane.
  .................................................................

  6. O jakich obiektach jest mowa w niżej zamieszczonych zdaniach:
  a) Największy sztuczny zbiornik w woj. kujawsko-pomorskim znajdujący się na Kujawach ...............................................................
  b) Przez to duże jezioro przepływa rzeka Zgłowiączka, jest też kanał o takiej nazwie. ........................................................................
  c) Jest największym jeziorem Kujaw ....................................................
  d) Obecnie jest kanałem melioracyjnym, znajduje się na pn. od osady Dobre, w XV w. był szlakiem żeglownym łączącym Gopło i Wisłę. ...............................................................

  7. Wybierz i wpisz jedną poprawną odpowiedź .

  a) W tym rezerwacie nad Wisłą znajduje się roślina zwana "gorejący krzew
  Mojżesza" ( Rezerwat Kulin czy Rezerwat Rakutowo ) ..............................................

  b) Jest obszarem chronionym, ostoją ptactwa wodnego, biegł tędy szlak
  bursztynowy ( Gostynińsko- Włocławski Park Krajobrazowy czy Nadgoplański Park Tysiąclecia ) ........................................................................... ................

  c) W Krzywosądzy na cmentarzu znajduje się grób Heleny Modlińskiej. Była to wnuczka ( Juliusza Słowackiego czy Adama Mickiewicza ) ........................................................

  8. Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź :
  A. Słynna bitwa stoczona na Kujawach w czasie rokoszu Lubomirskiego, gdzie zostały pokonane wojska królewskie to :
  a. bitwa pod Pakością c. bitwa pod Mątwami
  b. bitwa pod Mogilnem d. bitwa pod Inowrocławiem

  B. Herb Ziemi Kujawskiej to:
  c. czarny gryf na złotym polu
  d. biały orzeł na czerwonym polu
  e. czarny orzeł na niebieskim polu
  f. pół orła białego i pół lwa czarnego na złotym polu

  9. Wymień dwa plemiona jakie zamieszkiwały Kujawy w czasach tworzenia przez Mieszka I państwa polskiego:
  a. ...................................................................
  b. ...................................................................
  10. Gdzie powstało pierwsze biskupstwo na Kujawach?
  a. w Brześciu Kuj. c. w Kruszwicy
  b. w Inowrocławiu d. we Włocławku

  11. Jeden z najsłynniejszych kościołów romańskich w Polsce - pod wezwaniem Św. Prokopa znajduje się :
  a. we Włocławku
  b. w Radziejowie
  c. w Aleksandrowie Kuj.
  d. w Strzelnie

  13. W jakich miastach znajdują się poniższe obiekty :
  a. Mysia Wieża ................................................
  b. fontanna „ Grzybek „ ...............................................
  c. park „ Solanki „ ................................................
  d. pomnik M.. Kopernika ................................................

  14. Co znaczą używane dawniej na Kujawach słowa ?
  kiecka - ................................
  miałki - ................................
  węborek - ...............................
  płacić frycowe - ...............................

  15. Połącz miasto z odbywającym się tam festiwalem :
  Ciechocinek festiwal muzyki francuskiej
  Inowrocław festiwal opery i operetki
  Radziejów festiwal orkiestr dętych
  Bydgoszcz festiwal muzyki cygańskiej

  mgr Sławomir Kieraj
 • Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

  X


  Zarejestruj się lub zaloguj,
  aby mieć pełny dostęp
  do serwisu edukacyjnego.
  www.szkolnictwo.pl

  e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
  - największy w Polsce katalog szkół
  - ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
  Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

  Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie