Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1071 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

INDYWIDUALNY PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

LUCYNY GEMBAL

PUŁAWY 2003

1.Imię i nazwisko LUCYNA GEMBAL

2.Miejsce pracy ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W PUŁAWACH

3.Nauczany przedmiot MATEMATYKA

4.Stopień awansu zawodowego NAUCZYCIEL MIANOWANY

5.Data rozpoczęcia stażu 01.09.2003 r.

6.Data zakończenia stażu 31.05.2006 r.

7.Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego

Celem stażu jest podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych, zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Swój rozwój zawodowy chciałabym skierować głównie w dwóch kierunkach:

  1. doskonalić swoje umiejętności w zakresie posługiwania się techniką komputerową i wykorzystania jej na lekcjach matematyki
  2. podnosić umiejętności wychowawcze, aby skutecznie przygotowywać uczniów do radzenia sobie w dorosłym życiu, przeciwdziałać uzależnieniom.

Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie wymagań kwalifikacyjnych zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 08 2000 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczyciela.

§ 5 ust. 2 pkt 1

Opracuję i wdrożę przedsięwzięcia i programy na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, wykorzystania i doskonalenia umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej.

Liczba porząd-kowa

zadania

Formy realizacji

termin

Dowody realizacji

1.

Poznam procedury awansu zawodowego nauczycieli

Przeanalizuję przepisy prawa oświatowego, wezmę udział w warsztatach “Awans zawodowy nauczyciela”

Sierpień – wrzesień 2003 r.

Wrzesień - październik 2003 r.

 

Zaświadczenie o ukończeniu warsztatów

2.

Poszerzę wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu

Aktywny udział w szkoleniach organizowanych przez WODN, PCDZN, WDN oraz szkoleniach Rady Pedagogicznej

Okres stażu

Zaświadczenia o ukończonych kursach

3.

Będę doskonaliła umiejętności wychowawcze, przeciwdziałanie uzależnieniom

Udział w odpowiednich szkoleniach, kursach

Okres stażu

Zaświadczenia o ukończonych szkoleniach, kursach

4.

Dokładne poznam zasady funkcjonowania i organizacji szkoły

Przeanalizuję dokumentację, statut, regulaminu WROiK itp.

Okres stażu

Notatki

5.

Będę studiowała literaturę pedagogiczno – wychowawczą

Korzystanie z zasobów biblioteki i publikacji w internecie, lektura prasy

Okres stażu

Notatki, streszczenia artykułów

6.

Wykorzystam technologię komputerową i informacyjną w pracy pedagogicznej

Opanuję program komputerowego wypisywania świadectw, przeprowadzę lekcje z wykorzystaniem komputera, będę przygotowywała prace klasowe i opracowywała ich wyniki z wykorzystaniem komputera, wykorzystam na lekcjach informacje uzyskane z internetu

Okres stażu

Konspekty, scenariusze lekcji, prace klasowe, opracowania wyników

7.

Udoskonalę umiejętności posługiwania się językiem niemieckim

Udział w szkolnym kursie języka niemieckiego

Okres stażu

Zaświadczenie o udziale w kursie

8.

Zorganizuję konkurs matematyczny dla uczniów gimnazjum “Zadanie miesiąca”

Opracuję zasady konkursu, przygotuję zadania, ocenię rozwiązania, ustalę zwycięzców

Okres stażu

Zasady konkursu, lista wyników, zdjęcia

9.

Zorganizuję konkurs dla klas pierwszych gimnazjum : Czy znasz swoje miasto

Opracuję zasady konkursu, przygotuję pytania

Okres stażu

Zasady i pytania konkursowe, opis przebiegu konkursu, zdjęcia

10.

Opracuję programu kółka matematycznego

Opracuję planu, poprowadzę zajęcia

Okres stażu

Program kółka, dziennik obecności

11.

Opracuję program zajęć z matematyki w ramach “Alternatywy”

Opracuję program, przygotuję i poprowadzę zajęcia

Okres stażu

Program zajęć, dziennik obecności

§ 5 ust. 2 pkt 2

Będę dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły.

Liczba porząd-kowa

zadania

Formy realizacji

termin

Dowody realizacji

1.

Aktywnie uczestniczyć będę w pracach zespołu samokształceniowego matematyczno-fizycznego

Aktywny udział we wszystkich pracach zespołu

Okres stażu

Opisy wykonywanych prac

2.

Przeprowadzę szkolenia dla zespołu samokształceniowego o pomiarze dydaktycznym

Opracuję materiały, poprowadzę szkolenie

Okres stażu

Lista obecności, scenariusz szkolenia, materiały

3.

Przedstawię opracowanie wyników sprawdzianu progowego w klasach pierwszych

Opracuję i zanalizuję wyniki, przedstawię je zespołowi samokształceniowemu

Okres stażu

Opracowane wyniki

4.

Udostępnię innym nauczycielom własne opracowania i referaty

Podzielę się swoim doświadczeniem

Okres stażu

Potwierdzenia wykorzystywania materiałów

5.

Poprowadzę zajęcia otwarte

Przygotuję i poprowadzę lekcje matematyki z wykorzystaniem komputera w ramach WDN.

Okres stażu

Konspekty lekcji, lista obecnych nauczycieli

§ 5 ust. 2 pkt 3b

Opracuję co najmniej dwie publikacje, referaty lub inne materiały związane z wykonywaną pracą i opublikuję je, wygłoszę lub spopularyzuję w inny sposób.

Liczba porząd-kowa

zadania

Formy realizacji

termin

Dowody realizacji

1.

Opublikuję w Polskim Portalu Edukacyjnym plan rozwoju zawodowego

Publikacja internetowa

Okres stażu

Potwierdzenie publikacji

2.

Opublikuję konspekt lekcji z wykorzystaniem komputera

Przygotuję publikację

Okres stażu

Publikacja w czasopiśmie metodycznym

3.

Opublikuję artykuł na temat pomiaru dydaktycznego

Opracuję, przygotuję artykuł do druku

Okres stażu

Potwierdzenie publikacji

§ 5 ust. 2 pkt 3c

Poprowadzę zajęcia otwarte w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych lub podejmę działania związane z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym.

Liczba porząd-kowa

zadania

Formy realizacji

Termin

Dowody realizacji

1.

Poprowadzę lekcje otwarte w ramach WDN

Przygotuję i przeprowadzę lekcje

Okres stażu

Konspekty lekcji, listy obecności

2.

Przygotuję zajęcia pedagogizujące dla rodziców

Przygotuję i poprowadzę pogadanki dla rodziców na temat przeciwdziałania uzależnieniom

Okres stażu

Streszczenia pogadanek, lista obecności

3.

Poprowadzę lekcje otwarte dla nauczycieli stażystów i kontraktowych

Przygotuję i poprowadzę lekcje

Okres stażu

Konspekty lekcji, listy obecności

§ 5 ust. 2 pkt 3d

Aktywnie i systematycznie będę współpracowała ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz systemu edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich.

Liczba porząd-kowa

zadania

Formy realizacji

termin

Dowody realizacji

1.

Nawiążę współpracę z Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną

Spotkania z pracownikami Poradni

Okres stażu

Potwierdzenia spotkań notatki, zdjęcia

2.

Będę współpraca z Domem Dziecka

Poprowadzę stałe zajęcia dla wychowanków Domu Dziecka pomagające im w lekcjach z matematyki i fizyki, wezmę udział w przygotowaniu paczek choinkowych

Okres stażu

Dziennik zajęć

3.

Będę uwrażliwiała na potrzeby innych

Aktywny udział w akcjach charytatywnych WOŚP, Pomóż dzieciom przetrwać zimę itp.

Okres stażu

Zaświadczenia, zdjęcia

§ 5 ust. 2 pkt 3e

Wykonam zadania egzaminatora OKE

Liczba porząd-kowa

zadania

Formy realizacji

termin

Dowody realizacji

1.

Będę pełniła zadania egzaminatora

Udział w pracach komisji egzaminacyjnej OKE

Wg terminu OKE

Potwierdzenie z OKE

§ 5 ust. 2 pkt 3g

Uzyskam dodatkowe kwalifikacje zawodowe umożliwiające poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z zadaniami szkoły.

Liczba porząd-kowa

zadania

Formy realizacji

Termin

Dowody realizacji

1.

Uzyskam uprawnienia do nauczania informatyki / technologii informacyjnej

Ukończę studia podyplomowe “Informatyka i technologia

Informacyjna

2003/2005

Świadectwo ukończenia studiów

§ 5 ust. 2 pkt 3h

Wykonam samodzielnie lub we współpracy z zespołem inne zadania na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich.

Liczba porząd-kowa

zadania

Formy realizacji

termin

Dowody realizacji

1.

Wezmę udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolnej edycji konkursów matematycznych: Kangur Matematyczny, Alfik, Matematyka dla wszystkich, konkurs kuratoryjny

Przygotuję uczniów, będę pracowała w szkolnej komisji

Okres stażu

Zaświadczenia, listy wyników

2.

Będę przygotowywała uczniów do udziału w życiu kulturalnym i korzystania z dóbr kultury

Organizacja wyjść do kina, teatru, muzeum, wycieczek, ognisk.

Okres stażu

Sprawozdania z imprez, zdjęcia,

3.

Opracuję zestaw narzędzi do badania osiągnięć uczniów, opracuję otrzymane wyniki

Opracuję i przeprowadzę sprawdzian: badania stanu wiedzy uczniów w klasach pierwszych i drugich i egzaminu próbnego w klasach trzecich, zanalizuję wyniki i wyciągnę wnioski do dalszej pracy

Okres stażu

Sprawdziany, opracowania wyników

§ 5 ust. 2 pkt 4

Rozpoznam i rozwiążę problemy edukacyjne lub wychowawcze.

Liczba porząd-kowa

zadania

Formy realizacji

termin

Dowody realizacji

1.

Rozpoznam i rozwiążę dwa problemy edukacyjne lub wychowawcze

Zbiorę dokumentację, zanalizuję, opiszę wybrane przypadki, uwzględniając zebrane dokumenty i przeprowadzoną analizę

Okres stażu

Opis i analiza przypadków

Powyższy plan może ulec modyfikacji.

Lucyna Gembal

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie