Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program autorski z informatyki

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2605 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Autorski program z informatyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej
3 godziny w cyklu (1 godzina z puli godzin do dyspozycji dyrektora szkoły)

Wstęp

W XXI wieku trudno wyobrazić sobie ludzi wkraczających w dorosłe życie bez znajomości obsługi komputera. Komputer ułatwia nam życie wyręczając nas w wielu trudnych zadaniach nie żądając nic w zamian. Już wkrótce trudno będzie wyobrazić sobie mieszkanie bez komputera jak dzisiaj – bez telewizora.
Nauczaniem informatyki w szkole podstawowej zajmuję się od pięciu lat.
Pracuję na komputerach typu IBM PC z systemem Windows. W pracowni znajduje się 12 stanowisk do pracy, a wiec przy jednym komputerze pracuje maksymalnie dwóch uczniów. Program nauczania, z którego korzystałam dotychczas nie spełnia moich oczekiwań. Po pierwsze jest dostosowany do dwóch godzin w cyklu, w mojej szkole są trzy godziny ( jedna godzina przyznawana jest z puli godzin do dyspozycji dyrektora), po drugie informatyka jest młodą, dynamicznie rozwijającą się nauką i stąd pojawia się potrzeba rozwijania możliwości umysłowych dzieci w wieku szkoły podstawowej, a tym samym rozszerzenia oferty programowej. Te dwa argumenty skłoniły mnie do napisania programu autorskiego wzbogaconego o dodatkowe elementy programu tj.: Internet, Poczta elektroniczna, Język programowania Logo, oraz rozszerzenie tematyki w działach: Arkusz kalkulacyjny (Excel), Baza danych (Access), Prezentacje multimedialne (Power Point).
Podstawa programowa kształcenia ogólnego nakłada na szkoły podstawowe obowiązek rozwijania u uczniów wrażliwości poznawczej, poznawania otoczenia kulturowego, technicznego i przyrodniczego, co jest możliwe dzięki nauce posługiwania się komputerem i technologią informacyjną.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Podstawa programowa z informatyki
Klasy IV-VI szkoły podstawowej


Cele edukacyjne
Nauczenie podstawowych zasad posługiwania się komputerem i technologią informacyjna.

Zadania szkoły
1. Przygotowanie uczniów do posługiwania się komputerem i technologią informacyjną.
2. Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia wychowawcze związane z niewłaściwym korzystaniem z komputerów i ich oprogramowania.

Treści nauczania
1. Zasady bezpiecznego posługiwania się komputerem.
2. Komputer jako źródło wiedzy i komunikowania się. Zastosowania komputera w życiu codziennym.
3. Opracowywania za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków i motywów.
4. Korzystanie z elementarnych zastosowań komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania różnych dziedzin wiedzy.
5. Poznawanie zastosowań komputerów i opartych na technice komputerowej urządzeń spotykanych przez ucznia w miejscach publicznych.

Osiągnięcia
1. Posługiwanie się komputerem w przystosowanym dla ucznia środowisku sprzętowym i programistycznym.
2. Opracowywanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków, motywów.
3. Korzystanie z różnorodnych źródeł i sposobów zdobywania informacji oraz jej przedstawiania i wykorzystania.
4. Stosowanie komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania różnych dziedzin


Program nauczania informatyki w klasie czwartej szkoły podstawowej
1 godzina tygodniowo (3 godziny w cyklu IV-VI)
I. Wiadomości wstępne o komputerze (4 godz.)
Treści kształcenia:
Zapoznanie z regulaminem pracowni informatycznej.
Budowa komputera
Urządzenia współpracujące z komputerem
Obszary zastosowań komputerów.
Cele kształcenia:
zapoznanie z:
-zasadami korzystania z pracowni informatycznej,
-podstawowymi elementami budowy komputera,
-prawidłowym uruchamianiem i wyłączaniem komputera
- elementami dodatkowymi zestawu komputerowego,
- podziałem na urządzenia wejścia i wyjścia,
-przykładami zastosowań komputerów w najbliższym otoczeniu,
- wpływem komputerów na rozwój techniki
Osiągnięcia uczniów:
uczeń zna zasady eksploatacji komputera, potrafi wskazać i nazwać elementy składowe komputera tj: jednostkę centralną, klawiaturę, monitor oraz najważniejsze części jednostki centralnej (płytę główną z procesorem, pamięć),zna sposoby postępowania podczas uruchamiania i wyłączania komputera, wskazuje i nazywa urządzenia współpracujące z komputerem, zna przeznaczenie urządzeń wejścia-wyjścia, potrafi wymienić przykłady zastosowań techniki komputerowej w życiu człowieka
II. Zarządzanie zasobami systemu (5 godz.)
Treści nauczania
Przeglądanie zasobów systemu.
Tworzenie folderów.
Zaznaczanie, kopiowanie, usuwanie i przenoszenie folderów.
Tworzenie skrótu.
Cele kształcenia:
zapoznanie z:
- programem do przeglądania zawartości zasobów Explorator Windows i Mój komputer
- wykonywaniem operacji tworzenia własnego folderu, nazywania go, zaznaczania, kopiowania, usuwania i przenoszenia oraz tworzenia skrótu
Osiągnięcia uczniów:
Uczeń potrafi uruchomić program Eksplorator Windows i Mój komputer,
utworzyć folder osobisty i podfoldery, dokonać zmiany nazwy folderu, zaznaczyć folder, skopiować folder przy pomocy myszy, usunąć folder oraz utworzyć skrót na pulpicie.
II. System operacyjny Windows (3 godz.)
Treści nauczania
Rozpoczęcie i zakończenie pracy w systemie Windows.
Obsługa okien programu.
Korzystanie z kilku aplikacji w tym samym czasie.
Cele kształcenia:
Zapoznanie z:
- pojęciem programu, oprogramowania, systemu operacyjnego,
- prawidłowym rozpoczynaniem pracy w systemie Windows,
- najważniejszymi elementami środowiska Windows,
- z budową okna programu,
- z pojęciem aplikacja, ikona
Osiągnięcia uczniów:
Uczeń zna budowę okna programu Windows, potrafi pracować z kilkoma programami jednocześnie.
III. Edytor tekstu – WordPad, Notatnik (5 godz.)
Treści nauczania:
Uruchamianie i zamykanie programu.
Zapoznanie z klawiaturą.
Pisanie prostego tekstu.
Zapisywanie tekstu w postaci pliku.
Rozszerzenia plików.
Usuwanie plików. Odzyskiwanie usuniętych danych.
Cele kształcenia:
Zapoznanie ze sposobami uruchamiania programów komputerowych, poprawnym kończeniu pracy programów,
zapoznanie z układem i przeznaczeniem klawiszy na klawiaturze
Osiągnięcia uczniów:
Uczeń potrafi uruchomić program kilkoma sposobami, zna przeznaczenie bloków klawiatury, potrafi pisać polskie znaki tj: ę, ą , ł, ż, ź, ś, ć, ń, ó, małe i wielkie litery, zna przeznaczenie klawiszy tj.: spacja enter, backspace, shift, delete, caps lock, home, end,
Potrafi napisać prosty tekst w edytorze tekstu, zapisać tekst w postaci pliku w utworzonym wcześniej folderze, usunąć plik
IV. Edytor grafiki – Paint (5 godz.)
Treści nauczania
Elementy dodatkowe okna programu.
Narzędzia grafiki.
Tworzenie rysunków na zadane tematy.
Wprowadzanie zmian i poprawek do rysunków.
Praca z dwoma oknami (kopiowanie i wklejanie).
Cele kształcenia:
Wprowadzenie pojęć: edytor grafiki, grafika komputerowa, zapoznanie z budową okna aplikacji Paint, zastosowaniem narzędzi
Osiągnięcia uczniów:
Uczeń zna i rozumie pojęcia: edytor grafiki i grafika komputerowa, potrafi zastosować narzędzia edytora grafiki, wykorzystać klawisz SHIFT, samodzielnie wykonać rysunki, dokonywać zmian i poprawek, potrafi zmieniać rozmiary rysunku
V. Aplikacja Kalkulator (4 godz.)
Treści nauczania
Przeznaczenie klawiszy programu kalkulator.
Wykorzystywanie programu Kalkulator do wykonywania obliczeń.
Rozwiązywanie zadań obliczeniowych z wykorzystaniem pamięci.
Zapisywanie wyników w programie Notatnik
Cele kształcenia:
Zapoznanie z aplikacją kalkulator, omówienie funkcji klawiszy programu kalkulator w postaci standardowej, zapoznanie z przyciskami pamięci, omówienie sposobu tworzenia i wykonywania obliczeń w programie oraz zapisywania wyników w pamięci i programie notatnik
Osiągnięcia uczniów:
Uczeń potrafi posługiwać się klawiszami z kalkulatora i klawiatury numerycznej do wykonywania obliczeń, tworzy zadania w programie Notatnik i rozwiązuje je w programie Kalkulator,
VI. Programy edukacyjne (3 godz.)
Treści nauczania
Zapoznanie z programami edukacyjnymi z różnych przedmiotów.
Uruchamianie i obsługa programów edukacyjnych.
Odtwarzanie muzyki z płyt kompaktowych.
Cele kształcenia:
Przedstawienie oferty programów edukacyjnych, pokaz działania wybranego programu, uświadomienie znaczenia wykorzystywania programów edukacyjnych do rozwijania umiejętności edukacyjnych
Osiągnięcia uczniów:
Uczeń potrafi obsługiwać programy edukacyjne, rozumie potrzebę korzystania z oferty programowej do poszerzania wiedzy z różnych dziedzin
VII. Sieć lokalna (2 godz.)
Treści nauczania
Sieć lokalna LAN.
Uprawnienia użytkowników sieci.
Cele kształcenia:
Zapoznanie z podstawowymi informacjami na temat sieci komputerowych, omówienie działania sieci lokalnej LAN, zapoznanie z uprawnieniami użytkowników sieci, zapoznanie ze sposobami łączenia komputerów w sieć, uczenie komunikacji poprzez przesyłanie wiadomości tekstowych
Osiągnięcia uczniów:
Uczeń rozumie istotę połączeń komputerów w sieć, wie jak funkcjonuje sieć komputerowa, potrafi komunikować się z pozostałymi użytkownikami sieci przesyłając wiadomości
Program nauczania informatyki w klasie piątej szkoły podstawowej
1 godzina tygodniowo (3 godziny w cyklu IV-VI)

I. Wiadomości wstępne o komputerze (5 godz.)
Treści nauczania:
Zasady BHP w pracowni komputerowej.
Zapoznanie z wnętrzem komputera.
Jednostki miary informacji.
Zasady obchodzenia się z dyskietkami. Formatowanie dyskietki.
Infekcje wirusowe komputerów.
Cele kształcenia:
Omówienie zasad prawidłowej organizacji pracy z komputerem, omówienie i pokazanie wnętrza komputera, zapoznanie z funkcją płyty głównej, zapoznanie z jednostkami pomiaru ilości informacji, pokazanie sposobu zamiany jednostek, omówienie zasad obchodzenia się z dyskietkami, wprowadzenie pojęć: wirus komputerowy i program antywirusowy, omówienie sposobów rozprzestrzeniania się wirusów oraz walki z nimi, podanie przykładów ochrony danych
Osiągnięcia uczniów:
Uczeń potrafi prawidłowo korzystać z komputera, wie co kryje się wewnątrz komputera, zna funkcje płyty głównej, potrafi wymienić w odpowiednim porządku jednostki miary pojemności informacji, używa skrótów jednostek, zamienia jednostki wyższego rzędu na jednostki mniejsze, potrafi właściwie obchodzić się z dyskietką, wyjaśnia pojecie „wirus komputerowy” oraz „antywirus”, potrafi wymienić kilka programów antywirusowych oraz zna program chroniący swój komputer.
II. Edytor tekstu – Word (13 godz.)
Treści nauczania
Ustawienia strony.
Rozmieszczenie tekstu na stronie.
Podstawy redagowania tekstu.
Wstawianie rysunku w tekst.
Tworzenie tabel, wypunktowania i numerowania w tekście.
Pisanie w kolumnach.
Przygotowanie dokumentu do wydruku
Obsługa drukarki.
Drukowanie prac.
Cele kształcenia:
Zapoznanie z pojęciami: edytor tekstu, blok tekstu, akapit, wiersz, formatowanie tekstu, omówienie sposobu redagowania tekstu, poznanie umiejętności zaznaczania, kopiowania, przenoszenia, usuwania fragmentów tekstu, poznanie możliwości
współpracy z innymi programami w celu wstawiania rysunku do tekstu, poznanie sposobu pisania tekstu w kolumnach, omówienie rodzajów drukarek, zapoznanie z instrukcją obsługi drukarki szkolnej, pokaz drukowania prac.
Osiągnięcia uczniów:
Uczeń potrafi przygotować stronę do tworzenia dokumentu, zna podstawy redagowania tekstu, tworzy określony tekst i odpowiednio rozmieszcza go na stronie, potrafi wstawić rysunek w tekst korzystając z innego programu, zapisuje tekst w tabeli i kolumnach, potrafi obsługiwać drukarkę
III. Prezentacje w programie Power Point (5 godz.)
Treści nauczania:
Planowanie prezentacji.
Tworzenie prezentacji na wybrany temat.
Dołączanie efektów specjalnych.
Pokaz prezentacji, ocena.
Cele kształcenia:
Zapoznanie z programem Microsoft Power Point, omówienie sposobu tworzenia prezentacji na zadany temat
Osiągnięcia uczniów:
Uczeń potrafi wspólnie zaplanować i wykonać prezentację
IV. Sieć globalna – Internet (6 godz.)
Treści nauczania:
Podstawowe pojęcia związane z siecią INTERNET.
Ciekawe adresy stron WWW.
Wyszukiwanie informacji w internecie.
Poczta elektroniczna e-mail.
Wysyłanie i odbieranie wiadomości.
Zakupy przez Internet.
Cele kształcenia:
Wprowadzenie pojęć: sieć globalna- Internet, serwer, klient, modem, adres WWW, język HTML, witryna, spam, omówienie podstawowych usług Internetu, poznanie budowy adresu e-mail, poznanie sposobów podłączenia do internetu, poznanie sposobów poszukiwania interesujących nas witryn, podanie adresów popularnych wyszukiwarek internetowych,
Osiągnięcia uczniów:
Uczeń posługuje się nazewnictwem w zakresie sieci INTERNET, potrafi podłączyć się do internetu, wyszukać interesującą go witrynę, umie korzystać z usług poczty elektronicznej: wysłać i odebrać wiadomość, potrafi dokonać zakupów przez Internet
V. Komputer do zabawy (3 godz.)
Treści nauczania:
Wybieranie i uruchamianie gry komputerowej.
Zapoznanie z zasadami i opisem gier.
Zagrożenia związane z niewłaściwym wyborem gier komputerowych
Cele kształcenia:
Zapoznanie z możliwościami komputera w zakresie obsługi gier, przedstawienie zagrożeń wynikających z nadmiernego korzystania z gier orz z niewłaściwego wyboru gier
Osiągnięcia uczniów:
Potrafi wyszukać i uruchomić grę komputerowa, uświadamia sobie zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z oferty gier,

Program nauczania informatyki w klasie szóstej szkoły podstawowej
1 godzina tygodniowo (3 godziny w cyklu IV-VI)
I. Wiadomości o komputerze (4 godz.)
Treści nauczania:
Historia komputera.
Prawa autorskie.
Obudowa komputera.
Płyta główna komputera.
Cele kształcenia:
Zapoznanie z historią komputerów, wyjaśnienie pojęć: prawo autorskie, licencja, piractwo komputerowe, omówienie elementów znajdujących się na obudowie komputera, objaśnienie znaczenia płyty głównej.
Osiągnięcia uczniów:
Uczeń potrafi wymienić przodków komputera PC, określa wiek powstania komputera, posługuje się terminologią: licencja, prawa autorskie, piractwo komputerowe, wie jak nazywają się przyciski na obudowie, potrafi wymienić kilka nazw procesorów.

II. Arkusz kalkulacyjny – Excel (11 godz.)
Treści nauczania:
Budowa arkusza kalkulacyjnego.
Wprowadzanie danych do komórek.
Funkcje w arkuszu.
Pisanie formuł matematycznych.
Formatowanie arkusza kalkulacyjnego.
Przedstawianie danych na wykresie.
Drukowanie wykresów.
Cele kształcenia:
Zapoznanie z budową okna programu Microsoft Excel, omówienie sposobu wprowadzania danych do komórek, zapoznanie ze sposobem tworzenia formuł, formatowania arkusza, omówienie sposobu tworzenia wykresów
Osiągnięcia uczniów:
Uczeń zna budowę arkusza kalkulacyjnego, posługuje się odpowiednim nazewnictwem, potrafi zbierać dane, przedstawiać je w tabeli oraz sporządzać z nich wykresy, potrafi wykonywać obliczenia w arkuszu, tworzy formuły oraz korzysta z oferowanych przez program możliwości.
III. Baza danych – Access (7 godz.)
Treści nauczania:
Struktura bazy danych.
Tworzenie tabeli.
Przeglądanie danych.
Wprowadzanie rekordów i pól do tabeli.
Sortowanie danych.
Filtrowanie danych.
Tworzenie raportu
Cele kształcenia:
Zapoznanie z budową okna programu Microsoft Access, pokaz gotowych baz danych, omówienie sposobu tworzenia nowej bazy danych.
Osiągnięcia uczniów:
Uczeń zna pojęcia: rekord i pole rekordu oraz posługuje się tymi nazwami, potrafi utworzyć bazę danych, przegląda dane i potrafi je aktualizować, kopiuje, przesuwa dane, wstawia i usuwa rekordy, wie na czym polega sortowanie danych, zna typy sortowania, potrafi filtrować dane, wskazuje różnice pomiędzy sortowaniem a filtrowaniem danych

IV. Język programowania (6 godzin)
Treści nauczania:
Podstawowe polecenia środowiska Logo.
Uczenie żółwia nowych słów.
Pisanie procedur rysowania figur geometrycznych.
Procedury rysowania figur złożonych.
Procedury z parametrem.
Cele kształcenia:
Zapoznanie z programem „Logomocja”, z poleceniami wydawanymi żółwiowi, omówienie sposobu sterowania żółwiem i rysowania prostych rysunków, zapoznanie ze sposobem tworzenia procedur.
Osiągnięcia uczniów:
Uczeń zna polecenia wydawane żółwiowi, potrafi poprzez kierowanie żółwiem wykonywać rysunki, tworzy procedury ze słowem „powtórz”, umie rysować tło projektu i modyfikować postacie żółwia, tworzy prostą animację z wykorzystaniem wielu żółwi.

V. Tworzenie stron WWW (4 godz.)
Treści nauczania:
Moja strona WWW.
Cele kształcenia:
Zapoznanie z podstawową strukturą dokumentu HTML, omówienie sposobu tworzenia prostej strony internetowej.
Osiągnięcia uczniów:
Uczeń potrafi stworzyć prostą stronę internetową w języku HTML

Opracowała
Elżbieta Siłuch

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie