Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Dobre maniery-system motywacyjny

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6115 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 
Opracowanie przedszkolnego systemu motywacyjnego ma na celu stworzenie szczególnych warunków , wspomagających dzieci i nauczyciela w pokonywaniu trudności wychowawczych. Jest to swoista forma wpajania dzieciom nawyku kontrolowania swojego zachowania , rejestrowania sukcesów i informowania o nich rodziców.


BEATA KURZAWSKA
NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1
RYPINKAŻDE DZIECKO MOŻE NAUCZYĆ SIĘ REGUŁ.


Z dużym zainteresowaniem przeczytałam książkę Anett Kast- Zahn
pt. ,,Każde dziecko może nauczyć się reguł”. Autorka napisała , jak bez gróźb i kar można pohamować dziecięce wybuchy agresji i przyzwyczaić dzieci do przestrzegania reguł .
Zainspirowana tą książką , opracowałam na potrzeby własnej grupy przedszkolny system motywacyjny. Anette Kast- Zahn w swojej książce napisała : ,,Każdy z was , rodziców, wychowawców posiada wystarczającą umiejętność , by znaleźć własne rozwiązania, które są dobre dla dziecka w odpowiednim momencie”. Zachęcona tymi słowami, wykorzystując wskazówki autorki oraz wiedzę zdobytą na warsztatach ,, Metody aktywizujące i szkolny system oceniania” podjęłam się tego zadania.
,, DOBRE MANIERY” – to przedszkolny system motywacyjny , który w roku szkolnym 2003/2004 wykorzystywałam w swojej pracy pedagogicznej. Wprowadzenie takiego rozwiązania uatrakcyjniło proces kształtowania cech osobowości i charakteru przedszkolaków. Zainteresowanie ze strony rodziców oraz radość dzieci okazywana przy zdobywaniu punktów sukcesów utwierdziły mnie w przekonaniu, że jest to rozwiązanie edukacyjne , które można polecić innym pedagogom do wykorzystania w codziennej praktyce. Co niniejszym chcę uczynić, prezentując materiał w całości.

Materiał ,, DOBRE MANIERY” zawiera :

1. List do rodziców.
2. Słowo do wychowawców.
3. Informację na temat sposobu rejestrowania sukcesów dziecka.
4. Sovoir-vivre przedszkolaka.

LIST DO RODZICÓW

KAŻDE DZIECKO MOŻE NAUCZYĆ SIĘ REGUŁ

Na rozwój pozytywnych zachowań dziecka, oprócz atmosfery rodzinnej, korzystnie wpływają radosne przeżycia. Dostarczanie dziecku miłych bodźców wpływa na jego samopoczucie, ożywienie, wesołość i daje poczucie własnej wartości. Niewątpliwie miłym odczuciem jest pochwała ze strony drugiej osoby np. rodzica, nauczyciela.
Wychowując przedszkolaka musimy nauczyć dziecko przestrzegania pewnych norm i reguł życia w zespole, koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa podczas pobytu w placówce. Coraz większa grupa dzieci ma trudności w zaakceptowaniu zasad życia zbiorowego. Jest to wynikiem pewnych nawyków wyniesionych ze środowiska rodzinnego, które nie mogą być akceptowane w zbiorowości przedszkolnej. Niekiedy dzieci próbują manipulować dorosłymi. Jest to bardzo niepokojące zjawisko. Nauczyciele, coraz więcej czasu muszą poświęcać sprawom wspólnoty grupy, uświadamiać potrzebę wspólnego dobra.
To nasza sala, wspólnie się bawimy, szanujemy innych, pomagamy sobie wzajemnie. Nauczyciel wytyczając pewne granice, zwracając jednocześnie uwagę na pozytywne zachowania, może nauczyć dzieci reguł życia społecznego.
Dobre wychowanie od podstaw nie jest rzeczą prostą, Dlatego częstokroć określa się je mianem sztuki. Nie polega ona na spontanicznym działaniu. Jest procesem , który wymaga cierpliwości i stanowczości ze strony rodziców i wychowawców.
Mając na uwadze wartości płynące z integracji oddziaływań wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego , oddajemy do wglądu rodziców ZESZYT SUKCESÓW PRZEDSZKOLAKA .
Jest on narzędziem w ręku nauczyciela, które pozwala na wzmacnianie pozytywnych zachowań dzieci i rejestrację ich. Pomysł ten zrodził się z potrzeby wzmacniania zachowań, niektórych przedszkolaków, mających trudności w dostosowaniu się do życia w zespole.
Karty sukcesów zamieszczone w zeszycie uzupełniać będą dzieci.
Jesienne drzewo sukcesów zostało wypełnione ,, punktami radości”. Nauczyciel wyraża swoje zadowolenie z każdego przejawu dobrego zachowania lub opanowania umiejętności sprawiającej dziecku szczególną trudność, pochwałą. Przedszkolak zdobywa wówczas punkt ,, radości” i wypełnia go w zeszycie . Zapełnienie wszystkich punktów na drzewie sukcesów oznacza zdobycie odznaki wzorowego przedszkolaka z klasowego drzewa KRASNALA HAŁABAŁY. Po zdobyciu trzech odznak –jesiennej, zimowej, wiosennej dzieci otrzymują dyplom DOBRE MANIERY.
Stosując atrakcyjne dla dzieci formy motywowania, nauczymy je respektowania podstawowych zasad życia zbiorowego, tak koniecznych w kolejnych etapach edukacyjnych.
Mamy nadzieję , że opracowany system spełni swoją funkcję motywacyjno- wzmacniającą i stanie się świetną zabawę dla dzieci, rodziców i nauczycieli.


WYCHOWAWCY

SŁOWO DO WYCHOWAWCÓW


OCEŃ I DOCEŃW czasach panującego kryzysu wartości moralnych coraz częściej mówi się o konieczności tworzenia kultury pozytywnych wzorów. Wychowawca pomaga formować osobowość dziecka. Ukazuje piękno, dobro, prawdę, uczciwość. Przygotowuje do samodzielności, do wykonywania wyborów moralnych.
Początkowo z pożądanymi wartościami , dziecko spotyka się w rodzinie. Rodzina jest źródłem norm i wartości kształtujących jego osobowość i zachowanie.
Pierwszym i najważniejszym pomostem pomiędzy wychowaniem w rodzinie a placówką oświatową jest edukacja przedszkolna.. Tu w grupie nawiązuje się pierwsze kontakty społeczne. Dziecko uczy się przestrzegania ustalonych norm i i reguł.
Procesy emocjonalne są wyznacznikiem życiowych sukcesów , bo wpływają na sposób przeżywania świata, komunikację społeczną, zrozumienie innych.. Wpajanie wychowankom systemu wartości poprzez rozumienie słów: dobro, zło, prawda, przyjaźń, radość, smutek oraz rozwijanie takich umiejętności jak współdziałanie i zgodne współżycie w grupie to jedno z wielu zadań wychowawczych przedszkola.
Zapewne każdy wychowawca miał okazję spotkać dziecko potocznie nazywane niegrzecznym lub nieposłusznym. Dzieci takie sprawiają swoim opiekunom wiele problemów
wychowawczych. W kontaktach z nimi często zawodzą wypróbowane i dotychczas skuteczne sposoby postępowania. Jak wpłynąć na nie, tak by zachowanie było najbardziej korzystne dla dziecka i jednocześnie akceptowane społecznie. Pomoc dziecku w odnalezieniu miejsca w grupie, nauczenie wyrozumiałości i serdeczności, wyzbycie się egoizmu to niełatwe zadanie dla nauczyciela.
Psychologia humanistyczna określiła nowe zadania wychowawcze. Podkreśla ona, że wychowanie dzieci nie powinno się odbywać za pomocą niekończących się instrukcji, uwag i rad. Codzienne zdobywanie doświadczeń powinno być wzmacniane. Oceń i doceń wysiłek dziecka, nie krytykuj go lecz pomóż rozwiązać problem, zauważaj nawet najmniejsze sukcesy to ważne dla nauczyciela wskazówki.Działania o charakterze wzmacniającym pozytywne zachowania są podstawą w odnoszeniu sukcesów wychowawczych.


ZESZYT SUKCESÓW ,,DOBRE MANIERY”

Zeszyt służy rejestrowaniu przez dzieci pozytywnych zachowań społecznych, wyrażonych uprzednią pochwałą ze strony nauczyciela.
Przed przystąpieniem do wypełniania kart sukcesów, nauczyciel zapoznaje dzieci z zasadami savoir-vivru przedszkolaka i sprawdza stopień zrozumienia przyjętych norm i reguł.
Nauczyciel konstruuje wzór karty sukcesów w zależności od tematyki edukacyjnej lub w określonym przedziale czasowym.
Dzieci w sposób umowny oznaczają zdobytą umiejętność lub pochwałę. Taki system jest rejestracją procesu doskonalenia określonych w sovoir-vivre sposobów zachowania.
Jednocześnie jest to materiał do analizy i oceny dla nauczyciela i rodziców. Ułatwi on rozpoznanie , w którym obszarze dziecko potrzebuje dodatkowych wzmocnień w celu odniesienia sukcesu
Nauczyciel wprowadza kolory, jakimi dzieci będą zapełniać punkty radości, w poszczególnych obszarach. Sugeruję kolor czerwony na określenie umiejętności z obszaru: relacje z rówieśnikami i dorosłymi oraz kolor żółty dla obszaru: przestrzeganie praw i obowiązków.
Aby dzieci czuły, że nauczyciel obserwuje i ocenia ich zachowanie proponuję zwiększyć liczbę ustnych pochwał typu: Ciebie można naśladować; Jesteś wspaniałym dyżurnym; Bardzo podobało mi się , jak pomogłeś koledze; Bardzo podobała mi się wasza zabawa itp.
Częste stosowanie pochwał wzmacnia dziecko pozytywnie. Na koniec roku szkolnego dzieci otrzymują dyplom ,, DOBRE MANIERY, a rodzice list, w którym nauczyciel wskaże jakie cechy i umiejętności w pełni ukształtowały się u dziecka, określając stopień rozwoju społeczno- emocjonalnego.

SAVOIR-VIVRE PRZEDSZKOLAKA


Relacje z rówieśnikami i dorosłymi

· Umiem bawić się z kolegami:
- nie zabieram zabawek
- dzielę się miejscem zabawy i nie przeszkadzam innym
- szanuję wytwory pracy kolegów, np. układanek, budowli
· Używam form grzecznościowych wobec kolegów
· Pomagam kolegom w różnych sytuacjach np. przy układaniu zabawek, ubieraniu się.
· Mówię prawdę o zaistniałej sytuacji konfliktowej
· Umiem przeprosić, gdy wyrządzę koledze krzywdę
· Okazuję życzliwość, koleżeństwo wobec innych np. dzielę się swoją zabawką, książką, nie zabieram własności innych
· Słucham poleceń dorosłych i staram podporządkować się im
· Wykonuję na miarę swoich możliwości polecone zadania
· Mówię o swoich trudnościach w kontaktach z kolegami
· Reaguję na wezwania dorosłych
· Używam form grzecznościowych w stosunku do pracowników przedszkola i innych osób
Przestrzeganie praw i obowiązków

· Samodzielnie sprzątam miejsce zabawy
· Przestrzegam zasad ostrożności w czasie zabawy w sali i w ogrodzie
· Kulturalnie zachowuję się przy stole
· Przestrzegam zasad obowiązujących w łazience ( nie podglądam kolegów)
· Pamiętam o porozumiewaniu się umiarkowanym głosem

Kartę z Sovoir-vivrem wklejamy do zeszytu sukcesów w celu zapoznania z nim rodziców.

Wdrażając ten system w swojej grupie przedszkolnej zauważyłam, że dzieci chętnie sprawdzały się w roli ,, dużego już dziecka”. Naturalna potrzeba działania i sprawdzania się w działaniu przy aprobacie ze strony nauczyciela , wyrażonej pochwałą i zdobyciem punktu radości przyniosło oczekiwane efekty. Dzieci , które dotychczas nie sprzątały po sobie zabawek czy nie ubierały się, chętniej podejmowały się tych czynności. Wysiłek małego dziecka powinien być odpowiednio nagradzany. I jak się okazało nie musi to być nagroda materialna. Wyrażenie podziwu, uznania dawało dzieciom odczucie satysfakcji i zadowolenia.

Opr. Beata Kurzawska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie