Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Edukacja prozdrowotna

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1358 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

Program ścieżki edukacyjnej – Edukacja prozdrowotna

dla klas I- III gimnazjum

Opracowanie

mgr Karin Capińska – nauczyciel wychowania fizycznego

Zespół Szkół w Starzynie

Cele i treści edukacji prozdrowotnej zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 maja 2002r.w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego ( Dz. U. Nr 51, poz. 458):

Cele edukacyjne

Kształtowanie zdrowego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju.

Zadania szkoły

1.Tworzenie warunków do kształtowania zdrowego stylu życia oraz harmonijnego

rozwoju.

2. Uświadamianie własnej odpowiedzialności za ochronę swojego zdrowia.

3. Uświadamianie współzależności między wymiarami zdrowia, np. fizycznym,

psychicznym i duchowym.

Treści nauczania

* Higiena osobista i otoczenia :

 1. zasady pielęgnacji skóry,
 2. hałas, nadmierne nasłonecznienie.

* Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc:

 1. zasady bezpieczeństwa w domu, szkole, miejscu publicznym; w zakresie bezpieczeństwa dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych,
 2. ryzyko związane z różnymi rodzajami aktywności i sytuacjami życiowymi, jego ocena i odpowiedzialność za jego podejmowanie,
 3. pierwsza pomoc w najczęstszych przypadkach zagrożenia życia; wzywanie pomocy w nagłych wypadkach; zachowanie w sytuacjach katastrof.

* Żywność i żywienie:

 1. skład żywności, układanie jadłospisów, ich różnice ze względu na kulturę, wiek, stan zdrowia, rodzaj pracy,
 2. higiena produkcji i przechowywania, przenoszenie i przechowywanie żywności, prawa konsumenta, reklama żywności.

* Aktywność ruchowa i umysłowa:

 1. aktywność fizyczna w różnych okresach życia i stanach zdrowia,
 2. wypoczynek bierny i czynny,
 3. higiena pracy umysłowej i snu,
 4. osoby niepełnosprawne i ich potrzeby.

* Zachowanie sprzyjające i zagrażające zdrowiu – podejmowanie odpowiedzialnych wyborów.

* Korzystanie z pomocy medycznej.

* Poczucie własnej wartości, dawanie i przyjmowanie wsparcia, asertywność.

* Przyczyny i skutki używania m.in. środków psychoaktywnych, formy pomocy dla osób eksperymentujących i uzależnionych; sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Osiągnięcia

 1. Rozpoznawanie czynników chroniących i czynników ryzyka wpływających na zdrowie i rozwój.
 2. Podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia.

Edukacja do zdrowia jest podstawowym prawem każdego dziecka. Zdrowie jest nieodłącznym warunkiem osiągnięć szkolnych, dobrej jakości życia. Poprzez przekazanie dzieciom wiedzy o zdrowiu, kształtowanie ich postaw, umiejętności i nawyków, możemy ułatwić im zdrowy styl życia a tym samym wpłynąć na poprawę zdrowia społeczeństwa w przyszłości.

Zgodnie ze współczesną koncepcją zdrowia jest ono:

  • wartością
  • , dzięki której jednostka lub grupa społeczna może realizować swoje aspiracje i potrzebę satysfakcji oraz zmieniać środowisko i radzić sobie z nim,
  • zasobem
  • ,( bogactwem) dla społeczeństwa, gwarantującym jego rozwój społeczny i ekonomiczny, tylko bowiem zdrowe społeczeństwo może tworzyć dobra materialne i kulturalne, rozwijać się i osiągać odpowiedni poziom jakości życia,
  • środkiem
  • ,
   do codziennego życia, umożliwiającym lepszą jego jakość.

Edukacja zdrowotna jest to proces, w którym ludzie uczą dbać się o zdrowie własne i społeczności, w której żyją.

Lp

Treści ścieżki

Zagadnienia ścieżki

Przedmioty

Metody i środki

Spodziewany efekt

1

Higiena osobista i otoczenia.

*Podstawowe zasady pielęgnacji ciała (skóry i włosów ).

*Budowa anatomiczna i funkcjonowanie układów organizmu człowieka.

*Zasady higieny jamy ustnej.

*Higiena osobista dziewczynki i chłopca.

*Pojęcie zdrowia i choroby.

*Zapobieganie grypie, przeziębieniom, zatruciom pokarmowym, zakażeniom HIV, WZW typu B i C.

*Zasady ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem i hałasem.

*Higiena miejsca pracy i wypoczynku.

*Dobór odpowiedniego ubioru do ćwiczeń w zależności od pory roku, temperatury i charakteru zajęć.

*Wpływ alkoholu, papierosów i narkotyków na organizm.

*Skutki zanieczyszczeń wód, powietrza, środowiska.

biologia,

wychowanie fizyczne,

lekcje wychowawcze,

chemia,

geografia, technika, plastyka

pogadanki,

konkursy plastyczne,

udział w akcji “Sprzątanie

świata”, zbieranie surowców wtórnych, przestrzeganie terminów szczepień,

Uczeń zna podstawowe zasady dbania o higienę swojego ciała.

Potrafi właściwie dobrać ubiór w zależności od warunków atmosferycznych.

Uczeń stosuje w życiu nawyki higieniczne w odniesieniu do własnego ciała, ubioru, środowiska.

Zna przyczyny i skutki wpływu alkoholu, papierosów i narkotyków, które niszczą zdrowie. Potrafi segregować odpady wtórne.

2

Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc.

*Bezpieczeństwo podczas różnych form ruchu: zabaw na śniegu, lodzie oraz w wodzie i nad wodą.

*Zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń gimnastycznych, ochrona kolegi w czasie wspólnych ćwiczeń.

*Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanach zagrożenia życia oraz najczęstszych urazach.

*Postępowanie w przypadku krwotoku, zasłabnięcia lub utraty przytomności.

*Bezpieczeństwo podczas wycieczek, rajdów pieszych i rowerowych.

*Poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych oraz nabycie umiejętności właściwego zachowania się w przypadku kontaktu z przedmiotami niebezpiecznymi, łatwopalnymi, wybuchowymi, toksynami.

*Ochrona przeciwpożarowa.

*Szkodliwość promieniowania jądrowego i ochrona przed nim.

*Przepisy ruchu drogowego dla pieszych i rowerzystów.

biologia,

wychowanie fizyczne,

technika, wos, fizyka, lekcje wychowawcze,

język polski,

pokazy udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,

instrukcje przed i w czasie zajęć, pogadanki,

spotkania z pielęgniarką szkolną,

Uczeń stosuje zasady bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego.

Uczeń potrafi udzielić pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Potrafi właściwie zachować się w czasie zagrożeń cywilizacyjnych.

Zna przepisy ruchu drogowego.

Potrafi zapewnić ochronę koledze podczas ćwiczeń

gimnastycznych. Rozumie potrzebę unikania niebezpiecznych sytuacji.

Potrafi sprawnie uczestniczyć w ewakuacji szkoły.

3

Żywność i żywienie.

*Sposoby odżywiania w różnych okresach życia.

*Pokarm jego składniki i ich rola.

*Budowa i rola układu pokarmowego.

*Rola wątroby, trzustki i enzymów w trawieniu.

*Podstawowe składniki żywności: tłuszcze, białka, cukry i składniki mineralne.

*Gospodarka żywnościowa.

*Przemysł spożywczy.

*Zasady wyboru, zakupu, przenoszenia i przechowywania żywności.

*Układanie jadłospisów, ich różnice ze względu na wiek, stan zdrowia, rodzaj pracy.

biologia, chemia, geografia, technika, informatyka, wos, historia,

pokaz,

przygotowywanie

posiłków na lekcji technika,

wykonywanie przykładowych

jadłospisów na komputerze, plansze, broszury

Uczeń rozumie potrzebę prawidłowego odżywiania

Umie przygotować kanapki, proste posiłki i desery.

Zna prawa konsumenta.

Rozumie skutki niewłaściwego odchudzania się i stosowania diet.

Potrafi wskazać zależność pomiędzy dietą i trybem życia a stanem zdrowia człowieka.

4

Aktywność ruchowa i umysłowa.

*Budowa kości i rodzaje mięśni.

*Narządy ruchu i ich czynności.

*Budowa serca i jego rola, krwiobieg duży i mały,

*Tereny rekreacyjne.

*Wpływ wysiłku fizycznego na organizm.

*Prawidłowa postawa ciała – wady postawy zagrażające młodym ludziom w okresie skoku pokwitaniowego.

*Reguły i przepisy gier zespołowych i zabaw wykorzystywanych do rozwijania sprawności fizycznej.

*Walory zdrowotne, rekreacyjne i sportowe ulubionych dyscyplin sportowych.

*Znaczenie czynnego wypoczynku i jego wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

*Wypoczynek czynny i bierny – różnice .

*Zasoby turystyczne kraju i ich wykorzystanie.

*Osoby niepełnosprawne i ich potrzeby.

Biologia, wychowanie fizyczne, geografia, lekcje wychowawcze,

język polski

zawody sportowe, pogadanki, uczestnictwo w zajęciach gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej,

wycieczki, biwaki, karty oceny cech somatycznych i motorycznych,

SKS, utwory literackie,

Uczeń zna korzyści dla zdrowia, wynikające ze zwiększenia aktywności, sprawności i wydolności fizycznej.

Uczeń zna i stosuje różne formy rekreacji czynnego wypoczynku po pracy umysłowej i fizycznej.

Zna i stosuje przepisy i reguły w grach zespołowych.

Potrafi określić swoją sprawność fizyczną i sposoby jej poprawy.

Potrafi samodzielnie dobrać ćwiczenia kształtujące prawidłową sylwetkę.

Okazywanie szacunku ludziom starym, chorym i kalekim.

Uczeń rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych i niesienia im pomocy.

5

Zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu – podejmowanie odpowiedzialnych wyborów.

Wybrane aspekty edukacji do życia w rodzinie.

*Zdrowie psychiczne. Związki między stylem życia a zdrowiem psychicznym.

*Radzenie sobie w sytuacjach trudnych i umiejętność szukania pomocy.

*Zachowanie właściwych proporcji między nauką, pracą, zabawą, snem i wypoczynkiem.

*Zmiany fizyczne i emocjonalne w okresie dojrzewania – układ rozrodczy, ciąża, poród.

*Obrona przed wykorzystaniem seksualnym.

*Ja i moja rodzina- poznanie swojego miejsca, uczuć w rodzinie.

biologia, wychowanie fizyczne, lekcje wychowawcze, wos, religia

warsztaty z pedagogiem szkolnym, pogadanki, SKS,

Rozwijanie umiejętności oraz postaw osobistych i społecznych.

Uczeń próbuje samodzielnie lub przy pomocy rozwiązywać trudne problemy.

Umie zaplanować dzień zgodnie z higieną pracy i wypoczynku.

Rozumie role kobiety i mężczyzny pełnione w rodzinie.

Umie okazać uczucia najbliższym.

6

Korzystanie z pomocy medycznej.

*Rodzaje placówek służby zdrowia. Praca lekarza i pielęgniarki.

*Właściwe korzystanie z pomocy służby zdrowia.

wos, lekcje wychowawcze,

rozmowy z lekarzem, pielęgniarką i nauczycielami,

organizowanie spotkań z lekarzem.

Uczeń potrafi zgłosić się po poradę lekarską w przypadku złego samopoczucia.

Przestrzega zaleceń lekarza. Systematycznie kontroluje uzębienie.

7

Poczucie własnej wartości, dawanie i przyjmowanie wsparcia, asertywność.

*Rozpoznawanie własnych mocnych i słabych stron, zalet i wad.

*Porozumiewanie się, wyrażanie własnych poglądów, zachowania asertywne, tolerancja wobec innych poglądów.

*Współpraca z innymi, szacunek dla siebie i innych, koleżeństwo, przyjażń.

lekcje wychowawcze,

język polski, wos, religia,

pogadanki, warsztaty, rozmowy,

Uczeń respektuje prawa i obowiązki.

Umie postępować zgodnie z zasadami współżycia i współdziałania w kontaktach społecznych.

Rozumie potrzebę wyrażania swoich uczuć.

Rozumie wartości jakie daje przyjażn.

8

Przyczyny i skutki używania m.in. środków psychoaktywnych,

formy pomocy dla osób eksperymentujących

i uzależnionych; sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

*Przyczyny i skutki używania środków psychoaktywnych i nadużywania leków.

*Niebezpieczeństwo stosowania środków dopingujących.

*Zasady pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem i uzależnionym.

*Szkodliwość spożywania alkoholu i palenia tytoniu.

lekcje wychowawcze, biologia, wos, wychowanie fizyczne, plastyka, język polski,

Pogadanki,

warsztaty, konkursy plastyczne, plakaty, gazetki, artykuły z czasopism, wypracowania,SKS,

Zna przyczyny i skutki nałogów niszczących zdrowie.

Zna rodzaje substancji psychoaktywnych i ich wpływ na organizm, psychikę oraz rozwój społeczny i duchowy człowieka.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie