Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Funkcje współczesnej rodziny w procesie wychowania zdrowotno – sprawnościo

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2479 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Opracowała: Livia Czapska

Rodzina jako podstawowa grupa społeczna ma do spełnienia pewne istotne funkcje w interesie społeczeństwa, zaspokajając tym samym potrzeby psychoruchowego rozwoju dziecka.
„Dobra atmosfera rodzinna stworzona dziecku od samego urodzenia, prawidłowa wewnętrzna struktura życia rodzinnego, właściwe stosunki między rodzicami i dziećmi oraz między rodzeństwem, dobry przykład rodziców są warunkami prawidłowego rozwoju dziecka i właściwego przygotowania go do życia”.
Rodzina poprzez zamierzone działania wychowawcze i opiekuńcze jak rów¬nież niezmierzony wpływ, który wynika ze wzajemnego zrozumienia się członków rodziny, pozytywnych stosunków emocjonalnych, a także z wzorów postaw rodzi¬ców przyczynia się do kształtowania psychicznego, fizycznego i społecznego roz¬woju dziecka.
Aby móc usystematyzować wiedzę o funkcjach rodziny, należy przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie: co nazywamy funkcją?
Wśród naukowców zajmujących się sprawami rodziny – socjologów, pedagogów, psychologów – nie ma jednomyślności zarówno jeśli chodzi o definicje funkcji rodziny, jak i szczegółową ich klasyfikację. Niektórzy, np. J. Szczepański, rozróżniają pojęcie funkcji i zadań. Przez zadania rozumiej ą pewien zakres czynno¬ści mających wywołać pożądane skutki, które oceniane są przez szersze zbiorowości. Funkcje zaś to ogół czynności i ich skutków związanych z wykonywaniem za¬dań, ujawniających się w rodzinie bądź poza nią, zamierzonych, a także nieprzewidywanych, ubocznych, a nawet niepożądanych. Z. Tyszka natomiast uważa za nieuzasadnione wyodrębnianie zadań i funkcji rodziny. Stwierdza, iż „zadanie, działanie i efekt działalności stanowią jedność w ramach funkcji”.
Duże rozbieżności występują również jeśli chodzi o klasyfikację pełnionych przez rodzinę funkcji. Różną ich liczbę podają poszczególni badacze przedmiotu. Np. S. Kowalski wyodrębnia „trzy podstawowe funkcje rodziny: prokreacyjną, wychowawczą i gospodarczą” , A. Dodziuk – Lityńska i D. Markowska wymieniają sześć funkcji: „utrzymywanie ciągłości biologicznej społeczeństwa, utrzymywanie ciągłości kulturalnej, funkcję gospodarczą (konsumpcyjną oraz w niektórych rodzinach produkcyjną), zabezpieczającą, kontroli społecznej oraz zapewnienia równowagi psychoemocjonalnej”, zaś Z. Tyszka za uzasadnione i konieczne uważa wy¬różnienie aż dziesięciu funkcji rodziny, mianowicie: „materialno – ekonomicznej, opiekuńczo – zabezpieczającej, prokreacyjnej, seksualnej, legalizacyjno-kontrolnej, socjalizacyjnej, klasowej, kulturalnej, rekreacyjno – towarzyskiej i emocjonalno –ekspresyjnej”.
Naukowcy jednomyślnie stwierdzają, iż na zakres i sposób pełnionych przez rodzinę funkcji zasadniczy wpływ wywierają czynniki zewnętrzne, a mianowicie warunki ekonomiczne i ustrojowe oraz oczekiwania społeczeństwa dotyczące peł¬nienia ról przez poszczególnych członków rodziny, a także czynniki wewnętrzne, takie jak struktura rodziny, podział obowiązków i władzy, więź łącząca jej człon¬ków.
Przedmiotem mojej analizy stała się dość wyczerpująca klasyfikacja
M. Ziemskiej. Mówiąc o roli rodziny można stwierdzić za autorką, że „...wszystkie funkcje rodziny pełnione na rzecz społeczeństwa są źródłem istotnych wartości dla wzrastającego młodego pokolenia”.
Jako jedyna grupa społeczna rodzina powiększa się dzięki funkcjom biologicznym. Dzięki funkcji prokreacyjnej zwiększa swą liczebność, a co za tym idzie powołuje do życia nowych obywateli. Korzyść jest zatem podwójna zarówno dla danej rodziny jak i społeczeństwa. Należy przy tym zwrócić uwagę, że nie jest waż¬na liczba obywateli, ale ich zdrowie i sprawność fizyczna. Dlatego też obowiązkiem każdej rodziny jest dbanie o zdrowie swoich dzieci.
Zdrowe potomstwo to zdrowe społeczeństwo, a wszystko uzależnione jest od zdrowia rodziców, w szczególności matki w okresie ciąży. Istnieje wiele czynników zewnątrzpochodnych nazywanych modyfikatorami, które wpływają na rozwój za¬rodka i płodu. Należą do nich: choroby matki w ciąży; tryb jej życia i sposób ży¬wienia; zatrucia związkami chemicznymi (leki, alkohol, nikotyna); szkodliwe ro¬dzaje promieniowania; wady choroby płodu i urazy okołoporodowe. Nie bez zna¬czenia jest całokształt życia kobiety ciężarnej. Powinna ona prowadzić higieniczny tryb życia, korzystać z pobytu na otwartej przestrzeni w otoczeniu zieleni, uprawiać umiarkowany ruch fizyczny w formie spaceru i zalecanych w tym okresie ćwiczeń fizycznych, regularnie spożywać posiłki, wykonywać pracę i zajęcia stosowne do jej stanu oraz korzystać z opieki lekarskiej kontrolując stan swojego zdrowia, gdyż tylko wtedy będzie miała pewność, że dziecko, które urodzi będzie zdrowe.
Warunki życia w rodzinie w znacznym stopniu zdeterminowane są dzietno¬ścią rodziny, a od tego uzależniony jest prawidłowy rozwój psychofizyczny dziec¬ka. Na sytuację materialną rodziny wpływa przede wszystkim wysokość dochodów, liczba członków rodziny, rodzaj i wielkość zajmowanego mieszkania, a także sto¬pień jego wyposażenia. W odmienny sposób organizuje życie rodzina z jednym dzieckiem niż posiadająca ich dwoje, a jeszcze inaczej wielodzietna. Więcej dzieci to większe nakłady pieniężne przeznaczane przede wszystkim na wyżywienie, ubranie, opłaty za mieszkanie, oraz środki czystości. Rodzinę wielodzietną nie stać na wysłanie swoich dzieci na kolonie, obozy czy zimowiska, gdyż wiąże się to z dodatkowymi opłatami. Zła sytuacja materialna tych rodzin prowadzi często do tego, że dzieci są niedożywione, a ich rozwój zostaje zahamowany, co staje się przyczyną częstych
i przewlekłych chorób. Jedynie rodzina z małą ilością dzieci może zapewnić swoim członkom odpowiednie warunki materialne, a przy tym lep¬szy rozwój psychofizyczny dzieciom.
Rodzina spełnia również funkcję produkcyjną dostarczając społeczeństwu pracowników do wszelkiego rodzaju zakładów pracy, przez co przyczynia się do zwiększenia twórczych i wytwórczych sił. Jak już wcześniej powiedziano, ważne jest, aby byli to ludzie zdrowi i sprawni fizycznie. Z funkcją produkcyjną wiąże się funkcja zarobkowa pozwalająca na zaspokojenie potrzeb ekonomiczno – bytowych rodziny. Dzięki niej rodzina zaspokaja potrzeby posiadania niezbędnych zasobów materialnych. Ma ona ogromne znaczenie dla kształtowania komponentu działaniowego postawy zdrowotno-sprawnościowej, ponieważ od możliwości finansowych rodziców zależy: posiadanie przez dziecko różnego rodzaju sprzętu sportowe¬go, możliwość wyjazdu na obozy sportowe, wycieczki itp.
Zapewniając wszystkim członkom rodziny codzienne usługi (wyżywienie, mieszkanie, odzież, itp.) oraz opiekę tym, którzy wskutek choroby, wieku (starcy, dzieci) bądź innych przyczyn nie są w pełni samodzielni, rodzina spełnia funkcję usługowo-opiekuńczą. Od warunków higienicznych, w jakich wzrasta dziecko, za¬leży jego rozwój. Dotyczy to przede wszystkim higieny osobistej, a więc higieny ciała, ubioru, ilości, jakości oraz godzin spożywania posiłków, organizacji dnia co¬dziennego jak również ogólnej higieny środowiska domowego. Wdrażając dzieci do zachowania czystości już od najmłodszych lat rodzice przyczyniają się do tego, iż wynoszą one
z domu dobre przyzwyczajenia. Najpełniej troska o zdrowie i życie dziecka wyraża się we współdziałaniu rodziny ze służbą zdrowia. Dlatego też, już od najmłodszych lat rodzice powinni wyrabiać u dzieci właściwy stosunek do leka¬rza i kontroli lekarskiej. Dość szeroko bowiem pojęta profilaktyka może zmniejszyć niebezpieczeństwo zachorowań.
Rodzina spełnia również funkcję psychohigieniczną zapewniając członkom rodziny poczucie stabilizacji, bezpieczeństwa, równowagę emocjonalną, a także warunki do rozwoju osobowości. Dzięki niej w rodzinie zaspokajane są potrzeby emocjonalne miłości i przynależności, uznania i szacunku, poczucia bezpieczeń¬stwa. Potrzeba bezpieczeństwa zaspokajana jest poprzez kontakt, czyli bliskość fi¬zyczną, wzajemne odczuwanie stanów psychicznych i wzajemną miłość. Istotą tego kontaktu jest porozumienie emocjonalne. Ono zapewnia pewność i stałość, chroni przed strachem, lękiem, chaosem. Poczucie bezpieczeństwa dziecku zapewniają: osoby stale opiekujące się nim, określony rytm dnia i nocy oraz znana mu prze¬strzeń rodzinnego domu. Właściwe ukształtowanie się sfery emocjonalnej, a także moralnej dziecka
w głównej mierze zależy od zapewnienia przez rodzinę odpo¬wiedniej mu opieki oraz bezpieczeństwa. Dom rodzinny jest miejscem zaspokojenia potrzeby miłości
i przynależności zapewniając dziecku pełny i nieskrępowany roz¬wój. Tylko kochając dziecko można właściwie zaplanować sposoby poradzenia so¬bie z jego niewłaściwym zachowaniem, nauczyć je samodyscypliny. Zaspokojenie potrzeby uznania u dziecka jest bardzo istotne dla prawidłowego rozwoju jego oso¬bowości. Uznanie wiąże się
z akceptacją, aprobatą, pozytywną oceną, dostrzega¬niem osiągnięć, zauważaniem dobrych chęci, dobrej woli dziecka.
Spośród pełnionych przez rodzinę funkcji szczególną wagę posiada funkcja socjalizacyjna. Najważniejszym bowiem zadaniem każdej rodziny jest wychowanie młodego pokolenia, przygotowanie go do samodzielnego życia i pracy, przekazanie spójnego systemu wartości, wprowadzenie w świat kultury. Do zadań rodziców na¬leży przekazywanie dziecku odpowiedniej wiedzy, kształcenie umiejętności i na¬wyków dotyczących zdrowia i jego ochrony oraz kształtowanie określonych postaw zdrowotno-sprawnościowych. W tym zakresie szczególną rolę odgrywają formy kontaktów dziecka z rodziną, które powinny przyczyniać się do ochrony
i doskonalenia zdrowia, kształtować pozytywne zachowania się dziecka oraz przygotowy¬wać je do życia społecznego.
Formą pozytywnego oddziaływania wychowawczego w rodzinie wpływająca na zdrowie dziecka jest wspólna aktywność ruchowa całej rodziny. Rodzice dzięki bliskim kontaktom z dziećmi w naturalny sposób dostarczają wzorów godnych naśladowania, jak również wyrabiają u dzieci szacunek dla zdrowia własnego oraz innych.
„Każda ze spełnianych przez rodzinę funkcji wywiera w sposób niezamie¬rzony pewien wpływ wychowawczy na wszystkich jej członków. Zakłócenia choć¬by jednej
z nich, i to obojętnie jakiej, powodują słabszą wydolność wychowawczą rodziny”.
A zatem o efektach wychowania zdrowotnego w rodzinie decyduje całokształt życia, sposób zorganizowania gospodarstwa domowego, rodzaj więzi łączącej poszczególnych domowników, kontakty utrzymywane z szerszą rodziną.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie