Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Organizacja awansu zawodowego nauczycieli

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1210 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 
I. Postanowienia ogólne.
§ 1
1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Szkole - należy przez to rozumieć ZSO im. Jana Pawła II w KRASNOBRODZIE
2) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę Karta Nauczyciela,
3) Rozporządzeniu - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
4) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora ZSO im. Jana Pawła II w KRASNOBRODZIE
5) Nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczycieli odbywających staż na określony stopień awansu zawodowego.
6) Dorobku zawodowym – należy przez to rozumieć trwałe, potwierdzone i pozytywnie ocenione rezultaty pracy nauczyciela na płaszczyźnie rozwoju i sukcesów jego wychowanków oraz w odniesieniu do rozwoju szkoły. Wzbogacanie przez nauczyciela metod, organizacji i warsztatu pracy własnej i innych nauczycieli.
2. Poniższe przepisy obowiązują nauczycieli, którzy odbywają staż w szkole oraz nauczycieli kontynuujących staż w ZSO im. Jana Pawła II w KRASNOBRODZIE

II. Zasady odbywania stażu.
§ 2
1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż
w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym, że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.
2. Ustala się wzór wniosku, który stanowi załącznik.
§ 3
Przerwanie stażu oraz jego późniejsza kontynuacja odbywa się na zasadach opisanych
w ustawie.
§ 4
1. W okresie odbywania stażu nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany realizują zadania i wymagania określone w planie rozwoju zawodowego, niezbędne do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego.
2. Zadania i wymagania, o których mowa w ust.1 określają przepisy rozporządzenia.
§ 5
1. Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji komisji kwalifikacyjnej lub nie zdał egzaminu przed komisją egzaminacyjną odbywa, na swój wniosek i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowy staż.
2. Zasady odbywania dodatkowego stażu określają przepisy ustawy.

III. Plan rozwoju zawodowego. Sprawozdanie z realizacji planu.
§ 6
1. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający zakres wymagań zawartych w ww. rozporządzeniu. Plan rozwoju zawodowego jest indywidualnym dokumentem nauczyciela i jego forma nie podlega wytycznym dyrektora szkoły.
2. Plan rozwoju zawodowego musi uwzględniać zadania i wymagania dla poszczególnych stopni awansu określone w przepisach rozporządzenia oraz specyfikę i potrzeby szkoły wynikające z Planu Rozwoju Szkoły, Programu wychowawczego i innych szkolnych dokumentów.
3. Nauczyciel przedkłada projekt planu zawodowego w ciągu 21 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.
4. Dyrektor analizuje plan pod względem zgodności z wymaganiami rozporządzenia oraz z potrzebami szkoły. Jeżeli plan nie zawiera wszystkich elementów, dyrektor wyznacza datę uzupełnienia braków (do 28 dni od dnia rozpoczęcia zajęć ).
5. Dyrektor zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.
6. Plan rozwoju zawodowego sporządza się przy wykorzystaniu techniki komputerowej.
7. W planie rozwoju zawodowego nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy uwzględnia zajęcia prowadzone z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły.
8. Zajęcia, o których mowa w ust.4 nauczyciel stażysta prowadzi w wymiarze określonym w rozporządzeniu. Nauczyciel kontraktowy prowadzi zajęcia w wymiarze dwóch zajęć w semestrze .
§ 7
1. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciel składa dyrektorowi szkoły w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu.
2. Sprawozdanie ma charakter informacyjno-dokumentacyjny, wskazuje sposób wykonania zadań określonych w planie rozwoju i osiągnięte efekty.
§ 8
1. Nauczyciel przedkłada dyrektorowi szkoły, okresowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w danym roku szkolnym, z wyłączeniem roku, w którym staż się kończy.
1) nauczyciel stażysta – dwa razy w semestrze
2) nauczyciel kontraktowy – raz na pół roku
3) nauczyciel mianowany – raz na rok
2. Do sprawozdania okresowego nauczyciel dołącza, w formie załączników, dokumentację potwierdzającą realizację zadań w danym roku, która została podpisana przez dyrektora.

IV. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.
§ 9
1. Nauczyciel dokumentuje realizację zadań określonych w planie rozwoju zawodowego.
2. Nauczyciel na bieżąco przedkłada dyrektorowi szkoły materiały, które zostaną wykorzystane w dokumentacji przedstawionej komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej, celem ich potwierdzenia.
3. Materiały, o których mowa w ust.2 oraz inne dokumenty dotyczące awansu zawodowego przygotowywane są przy użyciu techniki komputerowej.
§ 10
1. Przeprowadzanie badań, których wyniki zostaną wykorzystane do udokumentowania realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego, w klasach wybranych przez nauczyciela może być wykonane po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.
2. Badania, o których mowa w ust.1 muszą dotyczyć obszarów pracy szkoły z uwzględnieniem funkcjonujących w szkole standardów pracy.
3. Przeprowadzenie badań potwierdza się wpisem do dziennika lekcyjnego w tabeli „Wydarzenia z życia klasy”.
§ 11
1. Programy i przedsięwzięcia opracowane przez nauczyciela muszą wynikać z potrzeb szkoły, a ich wdrożenie ma podwyższać jakości pracy nauczyciela i szkoły oraz przynosić wymierne korzyści uczniom.
2. Programy i przedsięwzięcia, o których mowa w ust.1, przed ich wdrożeniem, muszą uzyskać akceptację dyrektora szkoły.
§ 12
1.Potwierdzenie współpracy z pedagogiem, psychologiem, pracy w zespole przedmiotowym, uczestnictwa w WDN-ie, przekazania materiałów dydaktycznych do biblioteki szkolnej dokonuje się na drukach określonych w załącznikach.
2. Do biblioteki szkolnej nauczyciel może przekazać tylko te materiały, które uzyskały akceptację dyrektora szkoły.

V. Rola i zadania opiekuna stażu
§ 13
Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela opiekuna stażu.
§ 14
1. Zadaniem opiekuna stażu jest:
1) udzielanie nauczycielowi wszelkiej pomocy w opracowaniu i realizacji planu rozwoju,
2) opracowanie, wspólnie z nauczycielem, dokumentu określającego zasady i formy współpracy, który uwzględniał będzie:
a) spotkania informacyjne (dotyczące procedury awansu, prowadzenia dokumentacji, regulaminu i statutu szkoły, itp.),
b) spotkania instruktażowo-konsultacyjne (formy i metody pracy, procedury, itp.),
c) spotkania poświęcone omawianiu wykonanych zadań, doświadczeń nabywanych podczas pracy w szkole, rozwiązywaniu trudności,
d) obserwację przez opiekuna stażu zajęć prowadzonych przez nauczyciela i ich omawianie,
e) udział nauczyciela w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu i ich omawianie,
3) opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego za okres stażu.
2. Opiekun stażu przedkłada dyrektorowi szkoły, raz w semestrze, informację dotyczącą współpracy z nauczycielem odbywającym staż według załącznika i realizacji przez niego zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego w danym roku szkolnym
3. Zapisy ust.2 nie stosuje się w ostatnim roku trwania stażu.

VI. Ocena dorobku zawodowego za okres stażu
§ 15
1. Ocenę dorobku zawodowego za okres stażu ustala, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły.
2. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna. Ocena sporządzona jest na piśmie i zwiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania.
§ 16
1. Ocenę negatywną dorobku zawodowego za okres stażu otrzymuje nauczyciel, który
w okresie stażu nie wykazał się żadnym dorobkiem zawodowym lub tak nieznacznym, że nie można stwierdzić rozwoju i postępu w jego pracy i w wynikach tej pracy.
2. Podstawą do ustalenia negatywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poza przypadkami wymienionymi w ust.1, jest:
1) niezrealizowanie przez nauczyciela 25 % zadań określonych w planie rozwoju zawodowego z przyczyn subiektywnych, leżących po stronie nauczyciela, dla których nie ma obiektywnego usprawiedliwienia,
2) negatywna opinia (lub sugerująca taką interpretację) Rady Rodziców, poparta określonymi faktami,
3) negatywna ocena dorobku zawodowego sporządzona przez opiekuna stażu,
4) obniżający się poziom wiedzy i umiejętności uczniów i wychowanków nauczyciela, ustalony obiektywnymi narzędziami pomiaru wewnętrznego i zewnętrznego,
w porównaniu z wynikami badań przeprowadzonych w latach poprzednich,
5) nierespektowanie zapisów zawartych w przepisach niniejszego dokumentu.
3. Kryteria określone w ust.2 stosuje się rozdzielnie.

VII. Postanowienia końcowe
§ 17
Przepisy dokumentu Organizacja awansu zawodowego nauczycieli w ZSO im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie wchodzą w życie z dniem 01.09.2004r.
§ 18
Nauczyciele, którzy rozpoczęli staż przed dniem 01.09.2004r. podlegają przepisom niniejszego dokumentu, z zastrzeżeniem §6 ust.6.


opracowanie: Marek Pawluk dyrektor ZSO im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie