Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Kryteria oceniania dla zawodu sprzedawca – 522[01] z przedmiotu organizacja sprzedaży

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3337 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

Przedstawiam poniżej kryteria oceniania z przedmiotu organizacja sprzedaży realizowanego w klasie I i II sprzedawca. Mam nadzieję, że poniższy materiał ułatwi państwu ocenianie, a uczniom poznać stawiane przed nimi wymagania. Jest to szczególnie istotne gdyż od roku szkolnego 2003/2004 przystępują oni do nowej formy egzaminu zawodowego – egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zdawanej w etapie praktycznym oraz egzaminu pisemnego.


KLASA I SPRZEDAWCA
I. Podstawy gospodarowania


Ocena dopuszczająca:
Znajomość:
- podstawowych zagadnień i pojęć: potrzeba, dobro, usługa, rynek, podaż, popyt, cena, gospodarstwo konsumpcyjne (domowe), konsument, konsumpcja, produkcja, wymiana, produkcja, postęp techniczny i organizacyjny,
Umiejętność:
- wyszukiwania w słownikach ekonomicznych i innych źródłach definicji, pojęć określonych w programie nauczania

Ocena dostateczna:
Umiejętność:
- scharakteryzowania podstawowych potrzeb, określenia przez uczniów listy 10 dóbr, które chcieliby zabrać na bezludną wyspę, podania rodzaju wykonywanych usług w najbliższym otoczeniu ucznia, klasyfikacji dóbr i usług, wskazania, na postawie podanych przykładów dóbr, rodzaju prowadzonej produkcji,
Znajomość:
- podstawowych potrzeb (rodzaje potrzeb), uczestników rynku, podania przykładów, najważniejszych czynników produkcji,
Teoretycznie wiedzieć:
- jaki dzielimy dobra i usługi, co to jest pieniądz, jakie wyróżniamy rodzaje produkcji, z jakich elementów składa się proces gospodarczy, jakie wyróżniamy zasoby, jakie są korzyści postępu technicznego

Ocena dobra:
Umiejętność:
- podania przykładów do różnych rodzajów potrzeb i produktów konsumpcyjnych, opisania różnych rodzajów dóbr i usług oraz podania przykładów do każdego rodzaju, objaśnienia i odróżnienia podstawowych czynników produkcji, rozróżnienia elementów składających się na proces gospodarczy, wymienienia różnic między poszczególnymi zasobami, wyjaśnienia co to jest racjonalizacja pracy i wynalazczość.

Ocena bardzo dobra:
Umiejętność:
- wskazania i poprawienia błędnych przykładów do różnych potrzeb, dóbr i usług, rozróżnienia elementów składających się na proces gospodarczy, wyjaśnienia różnic między poszczególnymi zasobami, wskazania czynników wpływających na podaż, popyt, inflację, opisanie konkretnego zakładu usługowego z którego korzysta uczeń, wykazania różnic między patentem a licencją.

Ocena celująca:
Umiejętność:
- sporządzenia opisu usług świadczonych w mieście lub gminie i wyjaśnienie (które z nich ułatwiają życie), ocenienia tej działalności i zaproponowania zmiany, opisania czynników produkcji występujące w znanym przedsiębiorstwie, wyjaśnienia pojawiającej się, równowagi na rynku.

II.Handel detaliczny


Ocena dopuszczająca:
Znajomość:
- podstawowych pojęć: handel, handel detaliczny, zakup towarów, sprzedaż, zapas.

Ocena dostateczna:
Umiejętność:
- scharakteryzowania czym się zajmuje handel, podania kryteriów podziału handlu, dokonania podziału handlu detalicznego,
Znajomość:
zadań handlu, czynności handlu, różnych rodzajów zakupu i sprzedaży, pojęcia zapas minimalny i maksymalny oraz nadmierny i przeciętny, handlu stacjonarnego (podstawowe pojęcia), handlu detalicznego sklepowego (jego podział), handel ruchomy i wysyłkowy.

Ocena dobra:
Umiejętność:
- podania przykładów do konkretnego rodzaju handlu, wyjaśnienia na czym polegają poszczególne rodzaje handlu, wskazania funkcji handlu detalicznego, wyjaśnienia od czego zależy wielkość zakupu oraz obliczania wielkości zakupu oraz zapasu, wyjaśnienia na czym polega tradycyjna i nowoczesna forma sprzedaży, wskazania przyczyn powstawania nadmiernych zapasów, scharakteryzowania form handlu detalicznego i stacjonarnego, wyjaśnienia na czym polega handel drobnodetaliczny (podać przykłady),
Znajomość:
- podziału w handlu ruchomym i wysyłkowym (wyjaśnienie).

Ocena bardzo dobra:
Umiejętność:
- bilansowania wielkości: zapasy, zakup i sprzedaż, właściwego doboru handlu do prowadzonej działalności gospodarczej, wyjaśnienia na czym polega działanie przedsiębiorstw handlowych, wykazania związku między zakupem a sprzedaży, wytłumaczenia na czym polegają tradycyjne formy sprzedaży z rozwiniętą i zredukowaną obsługą nabywców oraz sprzedaż samoobsługowa, z automatów i preselekcyjna, wyjaśnienia metody średniej chronologicznej przy obliczaniu zapasu, wskazania różnic między handlem stacjonarnym skoncentrowanym a rozproszonym.
Znajomość:
- różnego rodzaju asortymenty.

Ocena celująca:
Umiejętność:
- bilansowania wielkości: zapasy, zakup i sprzedaż, określenia zależności między: wielkością sprzedaży, zyskiem globalnym, zyskiem jednostkowym a ceną sprzedaży, ustalenia wielkości sprzedaży niezbędnej do zachowania zysku globalnego przy zmniejszeniu zysku jednostkowego.

III. Podmioty gospodarcze


Ocena dopuszczająca:
Znajomość:
- podstawowych zagadnień i pojęć: działalność gospodarcza, przedsiębiorca, proces gospodarczy, firma, przedsiębiorstwo, zakład, podmiot działalności gospodarczej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka cywilna, osoba fizyczna i prawna, papiery wartościowe, akcja, obligacja, weksel.

Ocena dostateczna:
Umiejętność:
wyjaśnienia co to jest przychód, koszt, zysk i strata oraz podatek, czym różnią się między sobą firmy handlowe, scharakteryzowania podstawowych cech przedsiębiorstwa oraz scharakteryzowania działalności gospodarczej, opisania znanego zakładu rzemieślniczego, przedstawienia podziału przedsiębiorstw handlowych ze względu na przedmiot działania
Znajomość:
- podziału papierów wartościowych i podziału spółek.

Ocena dobra:
Umiejętność:
- podania przykładu różnych działalności gospodarczych, wyjaśnienia kto to jest podatnik i płatnik, wskazania jaka jest różnica między transakcją rzeczywistą a transakcją terminową, między osobami fizycznymi prowadzącymi działalność a rzemiosłem, wynotowania wszystkich spółdzielni, spółek działających w mieście, gminie lub województwie, określenie różnic między poszczególnymi podmiotami gospodarczymi, wskazania różnic między przedsiębiorstwami hurtowymi, detalicznymi i skupu, omówienia zakresu działania i wielkości przedsiębiorstw handlowych oraz ich charakter organizacyjny.

Ocena bardzo dobra:
Umiejętność:
- obliczenia dochodu i podatku, sporządzenia schematu ilustrującego klasyfikację podmiotów gospodarczych, sporządzenie schematu ilustrującego klasyfikację spółek, rozróżnienia różnych działalności gospodarczych i podania znanych przedsiębiorstw z najbliższego otoczenia, zanalizowania, które podmioty gospodarcze mają najlepszą perspektywę działania i rozwoju

Ocena celująca:
Umiejętność:
- opracowanie statutu spółdzielni uczniowskiej, wypełnienia dokumentów związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

IV. Otoczenie przedsiębiorstwa handlowego


Ocena dopuszczająca:
Znajomość podstawowych pojęć:
- otoczenie przedsiębiorstwa handlowego, banki, agencje, giełdy towarowe, targi, wystawy, firmy doradcze, izby gospodarcze, instytucje ubezpieczeniowe.

Ocena dostateczna:
Teoretycznie wiedzieć:
- jakie wyróżniamy ubezpieczenia, co obejmuje ubezpieczenie społeczne, jakie są stopy procentowe składek, kapitały, jakie wyróżniamy rodzaje podatku, jakie elementy występują w konstrukcji podatku- krótki opis, jakie czynności wykonują agencje marketingowe, co to jest kredyt, rachunek bankowy, jakie wyróżniamy kryteria podziału ubezpieczeń i jakie są ich rodzaje,
Znajomość:
- zasad działania nowego systemu emerytalnego, podstawowych elementów marketingu,
Umiejętność:
wskazanie różnic między

Ocena dobra:
Umiejętność:
- prawidłowego obliczania ceny detalicznej, zbytu, obliczania zysku brutto i netto w zadaniach,
Znajomość:
- procedury prowadzenia rachunku bankowego, uzyskania kredytu bankowego itp.

Ocena bardzo dobra:
Umiejętność:
- wyjaśnienia czy nowy system ubezpieczeń jest dobry, dlaczego ubezpieczenia zdrowotne
przekazuje się do ZUS-u?

Ocena celująca:
Umiejętność:
- prawidłowego wypełnienia wniosku kredytowego, zanalizowania działań upowszechniających działalność szkoły w środowisku.

V. Marketing w handlu detalicznym


Ocena dopuszczająca:
Znajomość:
- podstawowych pojęć: segmentacja rynku, produkt, cena, dystrybucja i komunikacja z rynkiem

Ocena dostateczna:
Umiejętność:
- jakie są zadania marketingu, narzędzia marketingu, -jakie mamy kryteria segmentacji (podanie kilka przykładów). Umiejętność:
scharakteryzowania różnych rynków, potrzeb, otoczenia bezpośredniego i pośredniego, wyjaśnienia na czym polega konkurencja i jakie wyróżniamy jej rodzaje.

Ocena dobra:
Umiejętność:
- wskazania zależności między poszczególnymi elementami marketingu, sporządzenia swojego planu działania do zakończenia nauki w szkole, uwzględniając w nim dalsze swoje perspektywy, sporządzenia planu spędzenia najbliższego weekendu ustalając cel, sposoby, metody i środki jego osiągnięcia, zanalizowania okien wystawowych sklepów położonych w pobliżu szkoły, podania własnych przykładów otoczenia dowolnej, wybranej przez siebie firmy, omówienia poszczególnych narzędzi marketingu.

Ocena bardzo dobra:
Umiejętność:
- napisania kilka sloganów, które można zawrzeć w planach i które mogłyby być dobrze przyjęte przez inwestorów, ocenienia segmentu rynku lokalnego, który jest atrakcyjny, omówienia czynników wpływających na podejmowanie decyzji konsumenta, korzyści ze stosowania marketingu w firmach

Ocena celująca:
Umiejętność:
- zanalizowania działania upowszechniającego działalność szkoły w środowisku, obserwacji i charakterystyki rynku lokalnego oraz zaproponowanie działań promocyjnych wybranego produktu, wskazania na dowolnym przykładzie działań przedsiębiorstwa handlowego w zakresie public relations, scharakteryzowania jak kształtował się marketing w Polsce, scharakteryzowania marketingu w krajach zachodnich (marketingu międzynarodowego).

VI. Punkt sprzedaży detalicznej i jego wyposażenie


Ocena dopuszczająca:
Znajomość:
- podstawowych pojęć: punkt sprzedaży, obsługa, szyld, okno wystawowe.

Ocena dostateczna:
Umiejętność:
- omówienia podstawowych rodzajów punktów sprzedaży (charakterystyka).

Ocena dobra:
Umiejętność:
- zastosowania różnych form i techniki sprzedaży, przyjąć towar do sklepu, przygotować towar do sprzedaży, skutecznie przeprowadzić rozmowę sprzedażową, wykorzystania teoretycznych wiadomości na temat wyglądu zewnętrznego sklepu, analizowania okien wystawowych sklepów położonych w pobliżu szkoły.
Znajomość:
- podstawowych standardów obsługi, prawidłowych zasad wyposażenia wnętrza, ekspozycji towarów wewnątrz punktu sprzedaży detalicznej.

Ocena bardzo dobra:
Umiejętność:
- odpowiedniego wykorzystania oświetlenia w konkretnym przedsiębiorstwie, przygotowania własnego szyldu do wybranej przez siebie firmy, prawidłowego przygotowania okna wystawowego na różne okazje, omówienia na przykładach prawidłowych elementów wyposażenia punktów sprzedaży detalicznej, wykorzystania wiedzy towaroznawczej w rozmowie sprzedażowej oraz prezentacji towarów.

Ocena celująca:
Umiejętność:
- zorganizowania pracy własnej, współdziałania w zakresie organizacji procesu sprzedaży, wskazania i poprawienia błędów w sposobach porozumiewania się z klientami.

VII. Obliczenia sklepowe


Ocena dopuszczająca:
- Zna pojęcia liczb wielorakich, proporcji procentu, promilu, stopy, zasady, sumy procentowej, wskaźnika, wagi brutto, netto i tara.
- Potrafi wykonać proste obliczenia z obok wymienionego zakresu, dopuszczalne niewielkie błędy w obliczeniach.

Ocena dostateczna:
- Zna jak wyżej
- Dosyć sprawnie wykonuje obliczenia z obok wymienionego zakresu zagadnień.
- Potrafi rozwiązać proste zadania z treścią, popełnia nieliczne błędy.

Ocena dobra:
- Dobrze zna jak wyżej
- Sprawnie wykonuje obliczenia z obok wymienionego zakresu zagadnień.
- Umie rozwiązać bezbłędnie zadania z treścią, zastosować obliczenia procentowe i odsetkowe. Niektóre obliczenia potrafi zrobić pamięciowo.

Ocena bardzo dobra:
- Bardzo dobrze zna jak wyżej
- Bardzo dobrze wykonuje obliczenia z obok wymienionego zakresu, w tym trudniejsze zadania z treścią, potrafi zastosować obliczenia procentowe i odsetkowe. Podaje właściwą interpretację wyników, potrafi analizować rozwiązanie zadania.

Ocena celująca:
Wiedza i umiejętności wykraczają poza poziom wymagań programowych.


KLASA II SPRZEDAWCA


I. Towar, ceny towarów, inwentaryzacja w punktach sprzedaży detalicznej.


Ocena dopuszczająca:
- Zna, ale słabo orientuje się odnośnie źródeł zakupu towarów, wyboru dostawcy towarów, na czym polegają rodzaje zapłaty za towar, loco, franco, rodzaje pism między dostawcą a sklepem, na czym polega odbiór ilościowy i jakościowy, jakie są zasady rozmieszczania towarów w punktach sprzedaży detalicznej.
- Wie co to jest asortyment towarowy, umie skompletować asortyment podstawowy i uzupełniający.
- Zna pojęcie zapasów w sklepie, na czym polega inwentaryzacja, co to są ceny, ich rodzaje, marże.
- Dopuszczalne niewielkie pomyłki, ale uczeń potrafi je poprawić.

Ocena dostateczna:
- Zna zagadnienia jak obok, w miarę dobrze się w nich orientuje.
- Zna podstawowe czynniki wpływające na wybór dostawcy towarów; umie popełniając błędy wybrać dostawcę towarów i zamówić towar; potrafi dokonać odbioru ilościowego towaru; określić na podstawie kilku sklepów rodzaje asortymentu towarów; dopuszczalne są niewielkie błędy.
- Zna czynniki wpływające na wielkość zapasów i zna rodzaje zapasów; potrafi zastosować w praktyce zasady rozmieszczania towarów w sklepie, może popełniać niewielkie błędy.
- Potrafi przeprowadzić prostą inwentaryzację; samodzielnie oblicza ceny towarów i marże.

Ocena dobra:
- Zna dobrze zagadnienia jak obok, dobrze się w nich orientuje.
- Dobrze wykorzystuje umiejętności w obok wymienionym zakresie.

Ocena bardzo dobra:
- Bardzo dobrze zna zagadnienia i problematykę jak obok.
- Bardzo dobrze wykorzystuje obok wymienione umiejętności; potrafi dokonać analizy i porównań, wyciągnąć wnioski w zakresie wymienionych obok zagadnień, np. analizy źródeł zakupu towarów, czynników wpływających na wybór dostawców.
- Potrafi samodzielnie dokonać wyboru dostawcy, zauważyć i wyjaśnić zależności pomiędzy wielkościami występującymi w procesie zakupu towarów i zapłaty za towary.
- Doskonale orientuje się w zasadach rozmieszczania towarów w sklepie i umie to wykorzystać w praktyce.
- Potrafi bardzo dobrze kompletować zestaw towarów i zaliczać je do poszczególnych asortymentów; dokonać analizy czynników od których zależy wielkość zapasów.

Ocena celująca:
- Wiedza i umiejętności wykraczają poza poziom wymagań programowych.

II. Sprzedaż towarów


Ocena dopuszczająca:
- Zna, ale słabo orientuje się odnośnie różnych form sprzedaży, organizacji sprzedaży; jak przygotować towary do sprzedaży, jak przeprowadzić rozmowę sprzedażową, jak porozumieć się z klientem; podstawowe umiejętności i czynności wykonywane przez sprzedawcę, cechy sprzedawcy; zagadnienia gwarancji i reklamacji. Myli niektóre formy sprzedaży, rodzaje klientów nie wie jak zareagować w sytuacjach nietypowych.
- Jego prezentacja i rozmowa sprzedażowa jest bardzo uboga, słabo zna motywy zachowań klientów, przebieg sprzedaży w sklepie; popełnia błędy w wypełnianiu dokumentów

Ocena dostateczna:
- Zna zagadnienia jak obok, w miarę dobrze się w nich orientuje, popełnia nieliczne błędy.

Ocena dobra:
- Dobrze zna zagadnienia jak obok, dobrze zna różne formy sprzedaży, potrafi wymienić typowe elementy procesu przebiegu sprzedaży w poszczególnych formach sprzedaży, zna dobrze etapy sprzedaży i potrafi je omówić i dobrze zastosować w praktyce.
- Potrafi wymienić i omówić umiejętności i czynności wykonywane przez sprzedawcę i wymienia dobrze cechy dobrego sprzedawcy.
- Zna dobrze kryteria podziału klientów, umie je opisać i obsłużyć poszczególne rodzaje klientów, wie jak zareagować w sytuacjach nietypowych; potrafi dobrze przeprowadzić rozmowę sprzedażową o sklepie i przygotować towary do sprzedaży, dobrze zna warunki sprzedaży, wie do to jest gwarancja i reklamacja; dobrze wypełnia dokumenty związane z reklamacją towarów, wie jak postąpić w wyniku reklamacji.

Ocena bardzo dobra:
- Bardzo dobrze zna zagadnienia i problematykę jak obok.
- Potrafi bardzo dobrze z niewielką pomocą nauczyciela dokonać analiz, porównań i wyciągnąć wnioski w zakresie obok wymienionych zagadnień, np. porównać czynności sprzedawcy w sklepie z tradycyjną formą sprzedaży i samoobsługową formą sprzedaży.
- Potrafi porównać zakres zadań w dużych i małych punktach sprzedaży; porównać elementy procesu przebiegu sprzedaży w formach sprzedaży.
- Jego prezentacja towarów i rozmowa sprzedażowa jest bogata, świetnie radzi sobie w sytuacjach nietypowych.

Ocena celująca:
- Wiedza i umiejętności wykraczają poza poziom wymagań programowych.

III. Zapłata za towar


Ocena dopuszczająca:
- Zna formy zapłaty za towar, wie do to jest zapłata gotówkowa i bezgotówkowa za towar, czek, karta kredytowa, weksel, przelew pocztowy, polecenie przelewu, paragon, rachunek, faktura VAT.
- Wyżej wymienione dokumenty potrafi wypełnić ale popełnia błędy.
Wie jakie są obowiązki kasjera i jak odprowadza się utargi, ale słabo się w tym orientuje.

Ocena dostateczna:
- Zna jak Wyżej
- Dosyć sprawnie wypełnia dokumenty związane ze sprzedażą i zapłatą za towar, dopuszczalne są sporadyczne błędy, ale potrafi je poprawić.

Ocena dobra:
- Dobrze zna jak obok.
- Sprawnie wypełnia wymienione obok dokumenty nie popełniając błędów.

Ocena bardzo dobra:
- Bardzo dobrze zna jak obok.
- Bezbłędnie wypełnia wymienione obok dokumenty; potrafi wypełnić dowolnie wybrany dokument dla sklepu, gdzie ma praktykę i dla dowolnego przykładu.
- Potrafi samodzielnie wskazać błędy w dokumentach błędnie wypełnionych.

Ocena celująca:
- Wiedza i umiejętności wykraczają poza poziom wymagań programowych.

IV. Instytucje związane z ochroną konsumenta


Ocena dopuszczająca:
- Wie jakie instytucje zajmują się w Polsce kontrolą punktów sprzedaży detalicznej i kto broni interesów konsumenta.
- Wie co to jest IH, PIS, Federacja Konsumentów, Polubowne Sądy Konsumenckie, Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

Ocena dostateczna:
- Zna jak wyżej
- Orientuje się w miarę dobrze jakie są zadania PIH i IH, Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Ocena dobra:
- Zna jak obok.
- Dobrze zna zadania IH i PIS, Powiatowego Rzecznika Konsumentów, funkcji Polubownych Sądów Konsumenckich, uprawnienia i obowiązki inspektorów IH i PIS.

Ocena bardzo dobra
- Bardzo dobrze zna zagadnienia i potrzeby jak obok.
- Bardzo dobrze zna cele Federacji Konsumentów, wie jaki jest tryb wydawania orzeczeń przez Polubowny Sąd Konsumencki

Ocena celująca:
- Wiedza i umiejętności wykraczają poza poziom wymagań programowych.

V. Pracownicy punktów sprzedaży detalicznej


Ocena dopuszczająca:
- Zna ale słabo orientuje się jakie są prawa i obowiązki pracowników, zna dokumenty związane z przyjęciem do pracy i potrafi je wypełnić, wie na czym polega rozmowa kwalifikacyjna, słabo orientuje się z podstawowych przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczących pracownika, wie co to jest podatek dochodowy od osób fizycznych, płaca, wydajność pracy, systemy płac.

Ocena dostateczna:
- Zna zagadnienia jak obok, w miarę dobrze się w nich orientuje.

Ocena dobra:
- Dobrze zna zagadnienia jak obok, dobrze się w nich orientuje.
- Dobrze potrafi wypełnić dokumenty związane z przyjęciem do pracy, potrafi dobrze sporządzić podanie o pracę, CV, a także list motywacyjny.
- Zna zasady przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych; oblicza mierniki wydajności pracy i dokonuje ich oceny, dobrze zna zasady rozwiązywania umowy o pracę.

Ocena bardzo dobra:
- Bardzo dobrze zna zagadnienia jak obok, bardzo dobrze się w nich orientuje.
- Bardzo dobrze wykonuje wymienione obok umiejętności, potrafi napisać rozwinięte podanie o pracę i list motywacyjny; potrafi obliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych w typowych sytuacjach; ustalić wysokość składek z tytułu ubezpieczeń społecznych posługuje się podstawowymi przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczących pracowników; zna okresy wypowiedzenia; potrafi obliczyć wynagrodzenie pracownika w punkcie sprzedaży detalicznej; ustalić wymiar urlopu.

Ocena celująca:
- Wiedza i umiejętności wykraczają poza poziom wymagań programowych.

VI. Podejmowanie działalności gospodarczej


Ocena dopuszczająca:
-Wie, ale słabo orientuje się jak podjąć działalność gospodarczą.
- Potrafi wypełniać dokumenty, lecz popełnia błędy: wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wniosek o wydanie numeru REGON, wniosek o otwarcie rachunku bankowego.

Ocena dostateczna:
- Wie jak obok.
- Sprawnie wypełnia wymienione obok dokumenty

Ocena dobra:
- Dobrze zna jak obok.
- Dobrze wypełnia wymienione obok dokumenty.
- Wie jakie są sposoby pozyskiwania kapitału, potrafi wymienić i omówić dokumenty niezbędne przy zakładaniu rachunku bankowego.

Ocena bardzo dobra:
- Bardzo dobrze zna jak obok.
- Bezbłędnie wypełnia dokumenty wymienione obok.
- Zna i potrafi omówić dokumenty niezbędne przy zakładaniu działalności gospodarczej, potrafi określić jakie są przewidywane koszty tej działalności; wie co to jest leasing.

Ocena celująca:
- Wiedza i umiejętności wykraczają poza poziom wymagań programowych.

VII. Opodatkowanie dochodów


- Ocena dopuszczająca:
- Wie co to jest podatek dochodowy od osób fizycznych, karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Ocena dostateczna:
- Wie jak obok.
- Słabo orientuje się w rodzajach podatków; potrafi obliczyć wysokość ryczałtu ewidencjonowanego.

Ocena dobra:
- Wie jak obok.
- Dobrze orientuje się w rodzajach podatków; wie co jest przychodem a co dochodem w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- Potrafi dokonać zapisów w ewidencji przychodów i w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Ocena bardzo dobra:
- Wie i potrafi jak obok.
- Potrafi na podstawie uproszczonych przykładów rozliczyć podatek od osób fizycznych.

Ocena celująca:
- Wiedza i umiejętności wykraczają poza poziom wymagań programowych.


Opracowała: mgr Wiesława Kloska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie