Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1399 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Praca z dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim na lekcjach w klasach I-III szkoły masowej

"Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi....”
J. Korczak

     W sierpniu 2001 roku na Radzie Pedagogicznej dowiedziałam się, że do mojej klasy trzeciej będzie uczęszczało trzy uczennice z orzeczeniami z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim. Byłam pełna obaw, zastanawiałam się bowiem, jak zorganizować proces nauczani, z korzyścią dla wszystkich dzieci. Sięgnęłam po literaturę fachową, zdobyłam podręczniki dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Po analizie obu podręczników doszłam do wniosku, że treści w nich zawarte w znacznym stopniu się różnią. Postanowiłam wykorzystać podręczniki ,,Wesoła Szkoła” do nauczania wszystkich dzieci. Napisałam program uwzględniający pracę z dzieckiem upośledzonym w stopniu lekkim w szkole masowej, który przedstawię poniżej

Idea wiodąca
     Nauczyciel uczący w szkole publicznej, w klasach do których uczęszczają dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim, ma ogromne trudności w zorganizowaniu pracy podczas lekcji. Powinna ona umożliwić zrozumienie i opanowanie treści lekcyjnych zarówno przez dzieci upośledzone jak i pozostałe.
     Od wielu lat trafiają do moich klas dzieci mające trudności w nauce i zazwyczaj już po krótkiej obserwacji dziecka w klasie pierwszej, jego pracy, zachowaniu się podczas lekcji, zasięgnięciu opinii nauczyciela uczącego w zerówce, kieruję je za zgodą rodziców lub opiekunów na badania do poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w celu uzyskania opinii lub orzeczenia o poziomie intelektualnym dziecka.
     Po otrzymaniu orzeczenia o upośledzeniu staję przed problemem: Jak zorganizować pracę podczas zajęć lekcyjnych, aby maksymalnie usprawnić percepcję wzrokową, słuchową oraz funkcje motoryczne dzieci upośledzonych, nie zaniedbując jednocześnie pozostałych dzieci w klasie, które wymagają ode mnie zainteresowania ich sprawami i rzetelnego nauczania?
     Nauczanie w klasach , do których uczęszczają dzieci upośledzone, stawia nauczyciela przed szeregiem wymagań, niejednokrotnie o dużej skali trudności. Przygotowanie pracy dla tych uczniów wymaga zwykle dodatkowego wysiłku ze strony nauczyciela. Wynika to nie tylko z potrzeby odmiennego podejścia nauczyciela do tej kategorii uczniów, ale również z konieczności stosowania szerokiej gamy środków oddziaływania dla osiągnięcia zamierzonych celów dydaktycznych.
W szkolnictwie masowym i pedagogice ogólnej rozróżniamy dwa procesy:
 • Proces wychowania (samowychowania, ukierunkowującego postępowania, uczenia się)
 • Proces nauczania samokształcenia sprowadzający się do opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności pozwalających na skuteczne, prowadzące do zamierzonego celu działania .
     W szkolnictwie specjalnym występują te dwa procesy dostosowane do rodzaju i stopnia odchyleń od normy rozwojowej oraz proces trzeci:
 • Celowe, interwencyjne oddziaływania na występujące u tych dzieci odchylenia ujemne i dodatnie celem doprowadzenia tych uczniów do jak najwyższego, dostępnego im rozwoju i przygotowania do życia na drodze zwalczania odchyleń ujemnych i rozwijania odchyleń dodatnich.
 •      Oznacza to, że w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo musimy dzieci te:
  • wychowywać- rozwijać i kształtować w nich dyspozycje kierowane, decydujące o prawidłowym postępowaniu.
  • Uczyć- usprawniać dyspozycje instrumentalne zwłaszcza: wiedzę, sprawności i inteligencję; usprawniające sprawność działania i skuteczność postępowania.
  • Specjalnie, celowo interwencyjnie oddziaływać na występujące u nich odchylenia czyli:
   1. pomniejszać ich upośledzenie umysłowe,
   2. pomniejszać inne dodatkowe występujące deficyty rozwojowe np.: wady wymowy, zaburzenia spostrzegania itp.
   3. rozwijać występujące u tych dzieci, nawet nieznaczne uzdolnienia ( często funkcje najmniej upośledzone), celem dalszego rozwoju tych dzieci jako konieczność przygotowania ich do samodzielnego, dorosłego życia.
       Oznacza to, że zarówno w procesie wychowania i nauczania specjalnego – dostosowanego do rodzaju i stopnia upośledzenia umysłowego ucznia, jak i w drodze specjalnych dodatkowych zajęć( zabaw, gier, ćwiczeń, prac plastycznych) musimy oddziaływać na jego obecny stan i starać się doprowadzić do pożądanych zmian. Oznacza to również, że wymienione trzy formy oddziaływania pedagogicznego, każdy nauczyciel musi mieć na uwadze i w możliwie atrakcyjny sposób stosować je przy każdej okazji.
       Nauczyciel nauczania zintegrowanego uczący dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, ma największe szanse i najlepsze możliwości do stosowania wymienionych form działania, ponieważ ten sposób nauczania daje uczniom największe możliwości rozwoju.
       Nauczyciel przygotowując bloki tematyczne opracowuje je według zjawisk, wydarzeń, sytuacji, przedmiotów występujących w otoczeniu ucznia. To one wyznaczają podstawowe treści nauczania i organizację całodziennej pracy.
       Nauka prawidłowego mówienia, czytania, pisania, liczenia, rozwiązywania zadań, wykonywania działań artystycznych występuje wokół wybranego tematu jak: warzywa, owoce, poczta, las, miasto, wieś itp. Dzieci zdobywają w ten sposób wiedzę z zakresu różnych przedmiotów nauczania, potrzebną do poznania omawianego zjawiska, związana w logiczną całość, zapewniającą lepsze poznania środowiska i ucząc je właściwego postępowania.
       Małe dzieci spostrzegają świat całościowo, umysłowo upośledzone dłużej niż zdrowe i dlatego organizacja zajęć w nauczaniu zintegrowanym odpowiada potrzebom i w dużym stopniu możliwościom tych dzieci. Rola nauczyciela uczącego w takiej klasie jest odpowiednie i umiejętne dostosowanie zadań i wymagań do możliwości dzieci, zarówno zdrowych jak i dzieci z upośledzeniem.

  Cele ogólne i szczegółowe
      Nadrzędnym celem nauczania i wychowania dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim jest wszechstronny rozwój osobowości uczniów.
  Głównymi celami prowadzącymi do jak najlepszej realizacji celu nadrzędnego są:
  • usprawnienie, korygowanie i kompensowanie zaburzeń funkcji dziecka oraz wspomaganie rozwoju jego zdolności i zainteresowań,
  • kształtowanie umiejętności umożliwiających zdobywanie wiedzy, takich jak: słuchanie, mówienie, pisanie, czytanie, rachowanie, obserwowanie, odtwarzanie i tworzenie,
  • kształcenie prawidłowej postawy społeczno- etycznej i umiejętności wchodzenia w interakcje społeczne,
  • uwrażliwienie na piękno środowiska przyrodniczego i kulturowego,
  • uświadomienie dbania o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo.
  Cele szczegółowe:
  • zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa, akceptacji. życzliwości i przynależności do wspólnoty,
  • wytwarzanie pozytywnych relacji opartych na szacunku, trosce, zaufaniu i wsparciu,
  • budzenie wiary we własne możliwości, zachowanie zasady stopniowania trudności i indywidualizacji w procesie kształcenia,
  • kształcenie równowagi emocjonalnej i pozytywnej motywacji do podejmowania zadań,
  • wspieranie twórczego zaangażowanie uczniów w życie szkoły,
  • uwrażliwienie uczniów na uważne słuchanie wypowiedzi innych osób,
  • uczenie poprawnej wymowy i precyzyjnego wyrażania myśli w formie zdania,
  • rozwijanie percepcji słuchowej, słuchowo- wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej,
  • kształtowanie umiejętności wnikliwej obserwacji i logicznego myślenia,
  • kształtowanie właściwych zachowań wobec ludzi,
  • rozwijanie poczucia przynależności do społeczności klasowej, szkolnej, lokalnej, regionalnej i ojczyzny,
  • uwrażliwienie na poszanowanie języka ojczystego, symboli i tradycji narodowej,
  • rozwijanie potrzeby komunikowania się i współpracy,
  • kształtowanie właściwego stosunku do świata roślin i zwierząt,
  • uświadomienie konieczności dbania o środowisko naturalne
  • uwrażliwienie na piękno kultury i sztuki regionu,
  • uświadomienie zmian związanych z rozwojem techniki,
  • wdrażanie do obsługi podstawowych urządzeń technicznych,
  • rozwijanie aktywności muzycznej wyrażającej się śpiewem, działaniem muzyczno- ruchowymi słuchaniem,
  • poznanie świata sztuki, wprowadzenie podstawowych pojęć,
  • wdrażanie do troski o zdrowie fizyczne i psychiczne poprzez właściwe gospodarowanie czasem i aktywny wypoczynek,
  • rozwijanie sprawności fizycznej poprzez działalność ruchową i korekcyjno- kompensacyjną,
  • wyrabianie właściwych nawyków higienicznych i żywieniowych,
  • poszerzenie wiadomości na temat własnego ciała, jego możliwości i ograniczeń,
  • uwrażliwienie na bezpieczeństwo i kształtowanie umiejętności unikania zagrożeń,


  opracowała Alicja Jońska

  Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

  X


  Zarejestruj się lub zaloguj,
  aby mieć pełny dostęp
  do serwisu edukacyjnego.
  www.szkolnictwo.pl

  e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
  - największy w Polsce katalog szkół
  - ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
  Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

  Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie