Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Modułowy program nauczania j. angielskiego zawodowego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3946 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA
JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZAWODOWEGO
w Zespole Szkół Zawodowych nr 2
im. L. Wyczółkowskiego w Rykach
Opracowała
mgr Anna Gajewska
Etap nauki: IV etap edukacyjny dla uczniów kontynuujących naukę języka angielskiego
Wymiar godzin: 4,5 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia


1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
Mając na uwadze indywidualizację i podmiotowość ucznia, wielostronność w zdobywaniu wiedzy oraz wszechstronny rozwój osobowy powstał modułowy program nauczania języka angielskiego zawodowego na IV etap edukacyjny.
Koncepcja kształcenia modułowego znajduje coraz szersze zastosowanie, staje się alternatywą dla tradycyjnych programów obowiązujących w szkłach zawodowych. Wynika to z faktu, iż cele kształcenia zawodowego – niezależnie od miejsca ich realizacji – są w praktyce zawsze konfrontowane z wymaganiami rynku pracy.
W modułowym nauczaniu języka obcego najlepsze jest, zdaniem autorki, nauczanie eklektyczne przystosowujące metody i techniki nauczania do wieku, potrzeb, stylu uczenia się, możliwości intelektualnych, preferencji i przyzwyczajeń ucznia oraz rodzaju kształtowanych umiejętności. Podejście to akceptuje wielość metod nauczania.

2. WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU
Program został opracowany z myślą o uczniach klas szkoły ponadgimnazjalnej kontynuujących naukę języka angielskiego.

2.1. Czas realizacji
Program przewidziany jest do realizacji w ciągu trzech lat – 4,5 godziny (na podstawie ramowego planu nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych).
2.2. Liczebność grup językowych
Możliwość pracy w niewielkich grupach zawsze w sposób pozytywny wpływa na efekty pracy. Zalecane są grupy nie większe niż 15 osób z jednego poziomu umiejętności językowych.
2.3. Podstawowe wyposażenie
Za niezbędne do prowadzenia zajęć językowych uważa się tablicę, odtwarzacz kaset audio i CD, video i rzutnik. Zestaw słowników dwujęzycznych, fotokopiarka, komputer.
2.4. Adresaci
Adresatami programu są uczniowie klas IV-V szkoły ponadgimnazjalnej, którzy kontynuują naukę języka angielskiego w szkole.

3. CECHY WYRÓŻNIAJĄCE PROGRAM
Treści nauczania są zgodne ze standardami osiągnięć określonymi przez Radę Europy w dokumencie European Framework of Language.
Główną cechą wyróżniającą program są moduły, które stanowią jedną z metod doboru treści kształcenia i zespołem metod oraz systemem środków dydaktycznych. Moduł, jako część większej całości, ma swoją suwerenność, a jednocześnie wypełnia określoną całość. Cechami charakterystycznymi nauczania modułowego są: mierzalność, wymienność, powtarzalność, elastyczność.
Mierzalność umożliwiająca sprawdzenie czy wyznaczony modułem zakres treści kształcenia przekłada się na konkretne umiejętności i wiadomości uczących się. Oznacza to, że wymagania określone w module stanowią jednostkę miary nabytych kompetencji.
Wymienność polega na adekwatnym do potrzeb uczących się i oczekiwań rynku pracy dobieraniu oraz aktualizacji treści kształcenia jako „moduły”, które składają się na całość programu nauczania.
Powtarzalność (ruchomość modułu) gwarantująca wykorzystanie modułu w różnych konfiguracjach, układach i formach nauczania i uczenia się.
Elastyczność odnosząca się do konstrukcyjnej warstwy programu nauczania – podział struktury treści kształcenia zawodowego języka angielskiego na elementy zwane modułami – oraz mająca wpływ na organizacyjną sferę realizacji modułów, a zwłaszcza indywidualizację kształcenia. Podczas opracowania programu zostały wzięte pod uwagę różne zaburzenia rozwojowe dzieci z objawami dysleksji.
Program nauczania języka angielskiego zawodowego podzielony jest na niezależne, odpowiednio zbudowane i skorelowane jednostki nauczania i uczenia się. Jest możliwe, aby uczniowie zaczynali edukację z różnych poziomów wstępnych. Nauczyciel projektuje i realizuje zajęcia edukacyjne na różne sposoby doprowadzając uczących się do uzyskania oczekiwanych rezultatów.
Kolejną cechą wyróżniającą program jest duży nacisk na ogólny rozwój ucznia, pobudzenie rozwoju umysłowego, umiejętności myślenia, działania oraz przeżywania. Program pokazuje, że działalność poznawcza ucznia oparta na bezpośrednim poznawaniu rzeczywistości ma fundamentalne znaczenie.
Różnorodność formy, dobierana przez nauczyciela pod kątem:
- bardziej atrakcyjne źródła „gotowej” wiedzy,
- stosowanie skutecznych sposobów asymilacji wiedzy sprzyjających zapamiętywaniu
(recepcji), przedłużaniu czasu przechowywania w pamięci (retencji),
- stosowanie skutecznych sposobów „utrwalania” wiedzy przez odpowiednie
powracanie do raz poznanych treści oraz stosowanie ich w działaniu,
- samokontroli i kontroli opanowania wiedzy oraz rozwijanie receptorów
doprowadzi do dobrego opanowania sprawności językowych. Ta rozmaitość sytuacji dydaktycznych i bodźców pobudza ucznia do uczenia się przez przyswajanie.

4. OGÓLNE CELE PROGRAMU
Proponowany program jest zgodny z założeniami podstawy programowej kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej, która za nadrzędny cel pracy edukacyjnej stawia wszechstronny rozwój ucznia, a w szczególności:
w zakresie nauczania:
a) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy,
b) rozwijanie zdolności myślenia analityczno-syntetycznego,
c) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności,
d) traktowanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny,
w zakresie kształcenia umiejętności:
a) planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki,
b) kształtowanie postawy gotowości do samodzielnego uczenia się,
c) poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł,
d) rozwijanie sprawności umysłowych,
e) rozwijanie kreatywności,
w zakresie wychowania:
a) wszechstronny rozwój osobowy,
b) rozwijanie dociekliwości poznawczej,
c) kształtowanie postawy tolerancji wobec innych kultur.
Celem programu jest wspomaganie ucznia w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu zawodowego języka obcego oraz ukazanie skuteczności holistycznego nauczania-uczenia się.

5. CELE SZCZEGÓŁOWE
Celem edukacyjnym dla IV etapu kształcenia, zdefiniowanym przez podstawę programową jest opanowanie języka obcego na poziomie zapewniającym sprawną komunikację w odniesieniu do spraw życia codziennego lub kontaktach w przyszłej nauce lub pracy.
W związku z tym wyodrębniono moduły nauczania oraz cele szczegółowe umożliwiające optymalną naukę zawodowego języka angielskiego.

MODUŁY
1. KORESPONDENCJA – WRITING WORLD
- tworzenie zróżnicowanych pod względem formy komunikatów pisemnych dotyczących dokonywania transakcji, ustalania spotkań w formie pisemnej, odpowiedzi na ogłoszenia dotyczące zatrudniania,
- kształcenie umiejętności wypełniania różnego typu formularzy,
- pisanie listów formalnych i nieformalnych adresowanych do określonych odbiorców, wyrażających określone intencje,
- stosowanie środków językowych adekwatnych do określonej formy wypowiedzi, stylu wypowiedzi, celu komunikatu,
- tworzenie z przyswojonych wyrazów i połączeń wyrazowych zdań oraz komunikatów,
- kształtowanie i doskonalenie umiejętności związanych z techniką pisania – stosowanie zasad ortografii i interpunkcji,
- kształtowanie i doskonalenie umiejętności autoprezentacji.
2. KLIENCI – CUSTOMERS WORLD
- wzbogacenie wiadomości na temat praw i obowiązków klientów,
- dostrzeganie i formułowanie problemów dotyczących jakości usług.
3. PRZEDSIĘBIORSTWA – COMPANIES WORLD
- formułowanie wypowiedzi z wykorzystaniem przyswojonych wyrazów dotyczących prezentacji firmy,
- wykorzystanie technik kompensacyjnych i stosowanie w wypowiedzi środków paralingwistycznych do tworzenia wizerunku firmy,
- tworzenie ogłoszeń i reklam dotyczących różnorodnych firm i przedsiębiorstw,
- kształtowanie umiejętności dokonywania analizy SWOT,
- tworzenie planu strategicznego firmy,
- kształtowanie umiejętności wypowiedzi dotyczącej porad.
4. KONKURENCJA – COMPETITION WORLD
- wzbogacenie wiadomości z zakresu historii powstania znanych firm,
- wykorzystanie Internetu jako źródła informacji,
- doskonalenie umiejętności wyszukiwania w tekście źródłowym szczegółowych informacji,
- kształtowanie i doskonalenie umiejętności związanych z ilościowym i jakościowym przetwarzaniem materiału informacyjnego czytanego komunikatu,
- doskonalenie umiejętności selekcjonowania i opracowywania informacji w celu porównania firm lub przedsiębiorstw,
- kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji.
5. PODRÓŻE – TRAVEL WORLD
- kształtowanie postawy otwartości i tolerancji wobec krajów i narodowości,
- dostrzeganie podobieństw i różnic między kulturami,
- doskonalenie umiejętności interpretowania podobieństw i różnic między kulturami w kontekście historycznym i we współczesności,
- aranżowanie spotkań w celach handlowych,
doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą.
6. SPRZEDAŻ DETALICZNA – RETAILING WORLD
- kształtowanie umiejętności komunikacyjnych w zakresie negocjacji,
- doboru struktur morfosyntaktycznych i jednostek leksykalnych adekwatnych do sytuacji komunikacyjnej, intencji autora i celu wypowiedzi (np. rozmowa telefoniczna, argumentowanie),
- kształtowanie umiejętności doboru formy i stylu wypowiedzi w celu sprzedaży różnorodnych artykułów przemysłowych,
- kształtowanie i doskonalenie umiejętności w zakresie kompetencji lingwistycznej poprzez formułowanie wypowiedzi ustnej kombinacyjnych pisemnej z wykorzystaniem kombinacyjnych połączeń wyrazów, struktur i modeli zdań w celu reklamy produktu.
7. FINANSE – FINANCIAL WORLD
- rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez ćwiczenie technik sprzyjających rozwijaniu myślenia logicznego,
- wypełnianie tabeli i diagramu,
- ćwiczenie umiejętności odczytywania cyfr i wielkości,
- tworzenie diagramów, wykresów i schematów,
- kształcenie umiejętności odczytywania diagramów, wykresów i schematów.
8. ARCHITEKTURA – ARCHITECTURAL WORLD
- poszerzenie wiadomości z zakresu historii architektury,
- rozpoznawanie sławnych budowli charakterystycznych dla danego okresu w architekturze,
- doskonalenie umiejętności wykorzystania Internetu jako środka informacji,
- kształtowanie i doskonalenie umiejętności w zakresie kompetencji lingwistycznej - opanowanie słów charakteryzujących budowle architektoniczne,
- doskonalenie umiejętności wyodrębniania głównej idei całej wypowiedzi i jej fragmentów,
- rozpoznawanie przyswojonych lub nowych wyrazów, grup wyrazowych, zdań,
- określanie znaczeń nieznanych wyrazów na podstawie analizy słowotwórczej lub kontekstów

6. TREŚCI NAUCZANIA
Zawartość leksykalna programu dostosowana jest do profilów nauczanych przedmiotów. Słownictwo, które należy wprowadzić w ramach programu nauczania opisane zostało w postaci zakresów tematycznych, jakie należy realizować. Takie potraktowanie słownictwa wskazuje jednocześnie na sugerowany sposób jego prezentacji i ćwiczenia.
W tabeli opisującej moduły umieszczono także treści, jakie powinny być realizowane w ramach poszczególnych modułów. Należy pamiętać, by ucząc funkcji językowych wprowadzać eksponenty funkcji adekwatne do danego poziomu językowego ucznia.
Podana poniżej tabela obejmuje trzyletni program nauczania, bez podziału na poszczególne lata. Wynika to stąd, że uwzględnione moduły mogą być wprowadzane w różnej kolejności.
MODUŁ TEMATYKA TREŚCI
1. KORESPONDENCJA – WRITING WORLD

• Dokonywanie transakcji - prośby o informacje o cenach, zamówienia, reklamacje
- forma i układ korespondencji handlowej,
- bileciki grzecznościowe,
- odpowiedzi na reklamacje
• Zatrudnianie pracowników
- podanie o pracę,
- życiorys,
- przyjęcie posady
• Autoprezentacja - CV,
- list motywacyjny,
- odpowiedzi na ogłoszenia w sprawie pracy
• Ustalanie spotkań - oficjalne zaproszenia,
- odpowiedzi na oficjalne zaproszenia,
- umówione spotkania
• Wypełnianie formularzy - wypełnianie kwestionariusza osobowego,
- wypełnianie wniosku, ankiety
2. KLIENCI – CUSTOMERS WORLD
• Lojalność klientów - zachowania klientów wobec firm,
- pytania pośrednie i bezpośrednie
• Usługi - rodzaje usług,
- regulaminy wewnętrzne firmy dotyczące jakości prowadzonych usług
• Ochrona klienta - prawa i obowiązki klientów,
- regulaminy wewnętrzne firmy dotyczące obsługi klienta
3. PRZEDSIĘBIORSTWA – COMPANIES WORLD
• Wizerunek firmy - tworzenie wizerunku firmy,
• Prezentacja firmy - reklama, ogłoszenie,
- prezentacja informacji o firmie
• Ogłoszenia - rodzaje ogłoszeń,
- wykonywanie ogłoszeń
• Plan strategiczny firmy - analiza SWOT,
- tworzenie planu strategicznego firmy,
- dawanie porad dotyczących wizerunku firmy
4. KONKURENCJA – COMPETITION WORLD
• Historia powstania znanych firm
- historia powstawania czołowych firm przemysłowych,
- wykorzystanie tekstów źródłowych w celu uzyskania szczegółowych informacji,
- jakościowe i ilościowe przetwarzanie materiału
• Porównywanie firm - selekcjonowanie materiału źródłowego w celu porównania firm lub przedsiębiorstw,
- podejmowanie decyzji
5. PODRÓŻE – TRAVEL WORLD
• Kraje i narodowości - nazwy krajów i narodowości,
- społeczeństwo – charakterystyka określonych grup społecznych,
- podobieństwa i różnice między kulturami,
- posługiwanie się mapą
• Podróże w celach handlowych
- aranżowanie spotkań w celach handlowych,
- przedstawianie siebie i firmy,
- projektowanie trasy podróży
6. SPRZEDAŻ DETALICZNA – RETAILING WORLD
• Sprzedaż detaliczna - robienie zakupów,
- rozmowa telefoniczna
• Artykuł - jakość produktów,
- rodzaje artykułów przemysłowych i spożywczych
• Reklama produktu - wykonywanie reklam produktów,

7. FINANSE – FINANCIAL WORLD
• Cyfry i wielkości - czytanie dat, wielkości fizycznych, cyfr złożonych
• Tworzenie diagramów, wykresów i schematów
- tworzenie diagramów, wykresów i schematów na podstawie danych statystycznych
- odczytywanie danych z diagramów, wykresów i schematów
• Porównywanie firm - wypełnianie tabeli,
- pisanie raportu,
- zyski i straty
8. ARCHITEKTURA – ARCHITECTURAL WORLD
• Elementy historii architektury
- nazwy specjalistyczne dotyczące materiałów budowlanych,
- charakterystyka poszczególnych stylów architektonicznych,
- budowle antyczne i średniowieczne
• Sławne budowle architektoniczne
- opis budowli architektonicznych,
- najsławniejsze budowle architektoniczne na przestrzeni wieków – ich przeznaczenie,
- prezentacja architektury konkretnego miasta lub kraju

Treści dotyczące struktur gramatycznych są skorelowane z treściami realizowanymi w trakcie nauki języka angielskiego. Szczegółowe informacje zawarte są w programie nauczania języka angielskiego IV etap edukacyjny – liceum ogólnokształcące, profilowane i technikum.

7. SPOSOBY REALIZACJI CELÓW NAUCZANIA
Materiały dydaktyczne odgrywają ważniejszą rolę w osiąganiu celów nauczania i uczenia się, bowiem umożliwiają sprawdzanie postępów i wyników kształcenia oraz pozyskiwanie wyselekcjonowanej wiedzy niezbędnej do kształtowania umiejętności językowych.
Czynności nauczyciela, dzięki którym wprowadza on do lekcji wiadomości oraz kształtuje umiejętności, mogą się toczyć według różnego rodzaju wzorców.
Preferowanymi metodami pracy są metody aktywizujące, gdzie uczeń jest postawiony w sytuacji problemowej, a aktywność jego jest większa aniżeli aktywność nauczyciela. Realizacja programu nauczania tą metodą pozwala na kształtowanie takich umiejętności, jak: analitycznego i syntetycznego myślenia, rozwiązywania trudnych i nietypowych problemów, podejmowania trudnych decyzji, strukturyzacji posiadanej wiedzy, prowadzenia dyskusji i negocjacji, rywalizacji oraz przede wszystkim zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.
Metody aktywizujące kształtują wiele umiejętności poznawczych i społecznych, niezbędnych w nauczaniu modułowym. Wielokrotne powtarzanie i powracanie do wcześniej poruszanych zagadnień sprzyja rozwojowi umiejętności zapamiętywania i przechowywania zdobytych wiadomości.

8. FORMY I TECHNIKI PRACY
W celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów edukacyjnych należy stosować różnorodne formy pracy, które aktywizowałyby wszystkich uczniów.
8.1. Formy pracy
Praca grupowa zróżnicowana, praca grupowa jednolita, praca w parach, praca indywidualna jednorodna, praca indywidualna zróżnicowana.
8.2. Techniki pracy
Oto przykładowe techniki pracy z uczniami w ramach sprawności językowych:
A. Słuchanie
- zaznaczenie rozpoznanego dźwięku lub wyrazu,
- wybieranie właściwego obrazka lub elementu na ilustracji,
- ustawianie ilustracji według kolejności,
- wybór zdania, które jest najbliżej treści tekstu (multiple choince).
B. Mówienie
- kształcenie prawidłowej wymowy i intonacji,
- budowanie dialogów,
- symulacje,
- drama,
- opowiadanie sytuacji w oparciu o bodźce wzrokowe lub słuchowe
C. Czytanie
- zaznaczanie w tekście szukanych wyrazów,
- poprawianie błędnych informacji w tekście,
- zaznaczanie danych z tekstu na diagramach, mapach, planach, rysunkach,
- uporządkowanie rozsypanych zdań tak, aby stanowiły logiczną całość,
- czytanie na głos dla ogólnego sensu zrozumienia tekstu lub dla konkretnej informacji,
- przewidywanie treści tekstu na podstawie bodźców wizualnych, słuchowych.
D. Pisanie
- dopasowywanie połówek zdań,
- układanie lub uzupełnianie dymków w sytuacjach,
- pisanie listów formalnych i nieformalnych, notatek, opisów,
- wypełnianie formularza, ankiety, kwestionariusza
E. Gramatyka
- analiza wybranych zagadnień gramatycznych,
- synteza gramatyczna,
- transformacja na poziomie zdań,
- uzupełnianie luk w tekście
F. Słownictwo
- układanie słów z rozrzuconych liter,
- rozwiązywanie rebusów, zagadek, diagramów literowych, krzyżówek,
- wyliczanie słów należących do danej kategorii,
- porządkowanie słownictwa według kategorii semantycznych (places, landscapes)
- przyporządkowanie słów definicjom,
- grupowanie słów według pisowni, wymowy,
- tworzenie map wyrazowych,
- podanie synonimu lub antonimu danego wyrazu,
- rozpoznawanie dźwięku lub dźwięków w słowach,
- słowotwórstwo,
- dopasowywanie wyrazów do obrazków, synonimów, antonimów, definicji.

9. KONTROLA I OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
Kontrola i ocena osiągnięć uczniów jest bardzo ważnym elementem pracy dydaktycznej. Dzięki kontroli nauczyciel ma podstawę do ustalenia sposobów przezwyciężania trudności językowych uczniów, ma w pełni wartościowy obraz postępów, mocnych i słabych punktów czy zainteresowań. Regularna kontrola osiągnięć skłania ucznia do systematycznej pracy i przygotowywania się do każdych kolejnych zajęć.
Ocena umiejętności uczniów powinna przebiegać w atmosferze sprzyjającej pozytywnemu myśleniu o własnych wiadomościach i umiejętnościach. Zadania kontrolne nie powinny mieć innej formy, jak zadania wykonywane na zajęciach. Ważną rzeczą jest, aby obejmowały one wszystkie sprawności (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie, gramatyka).
Ocena szkolna w swej funkcji dydaktycznej powinna być informacją o stopniu opanowania wiadomości i umiejętności z poszczególnych modułów. Przyjęcie takiego założenia po pierwsze zawęża przedmiot oceny do efektów, po drugie nakłada na nauczyciela obowiązek formułowania oceny, która powinna zawierać:
- informacje o zakresie treści nauczania na bazie której została przeprowadzona kontrola osiągnięć – uczeń musi mieć świadomość, jakie wiadomości i umiejętności podlegały kontroli i ocenie,
- informacje o sposobie uzyskiwania oceny – uczeń musi mieć świadomość sposobu egzekwowania badanych wiadomości i umiejętności (służy temu Przedmiotowy system oceniania),
- informację o indywidualnych osiągnięciach i zauważonych niedociągnięciach lub brakach wraz z receptą dalszego postępowania, mającego na celu doskonalenie umiejętności – uczeń musi mieć świadomość swoich osiągnięć, musi być poinstruowany o sposobach ich doskonalenia, a także technikach pracy umożliwiających zniwelowanie niedociągnięć czy błędów.
Ocenianie ucznia powinno nastąpić niemal natychmiast po dokonaniu kontroli wiadomości i umiejętności określonych modułem. Ważne jest, by przerwa między wykonywaniem zadania a uzyskaniem informacji na temat oceny nie była zbyt długa. Uczniowie pamiętają wtedy jeszcze nie tyle same zadania, ile emocje towarzyszące ich rozwiązaniu.

10. EWALUACJA PROGRAMU
Przez pojęcie ewaluacji rozumie się najczęściej takie działania, które opisują rezultaty procesu dydaktycznego w kontekście oceny realizacji celów kształcenia. Ewaluacja to przekazanie informacji zwrotnych, które umożliwiłyby porównanie osiągnięć uczniów oraz dostarczałyby impulsów do polepszenia jakości kształcenia. Polega ona na systematycznym, jawnym i precyzyjnym gromadzeniu informacji na temat procesu kształcenia i jego wyników, analizie i interpretacji zebranych danych oraz przekazywanie wniosków uczestnikom tego procesu. Ewaluacja rozumiana jest również jako badanie jakości w celu korygowania działań oraz rozwiązań strukturalnych i programowych w systemie kształcenia. Aby przekonać się o skuteczności kształcenia modułowego proponuje się dokonywanie ewaluacji modułowego programu nauczania zawodowego języka angielskiego na poziomie sumarycznym (całościowa ocena programu metodami ilościowymi i jakościowymi). Do takiej oceny programu może służyć Arkusz oceniania, jak również ankieta ewaluacyjna.

ANKIETA EWALUACYJNA
1. Czy przychodzisz przygotowany do zajęć? TAK NIE
2. Czy cele modułu zostały jasno określone?
3. Czy struktura modułu wzbudza zainteresowanie tematem jednostki modułowej?
4. Czy zaprezentowany materiał teoretyczny był przydatny na zajęciach?
5. Czy możesz zapytać nauczyciela lub odnaleźć wiadomości w różnych źródłach, jeśli czegoś nie wiesz lub nie rozumiesz?
6. Czy układ blokowy powoduje, że łatwiej i szybciej się uczysz?
7. Czy mogłeś podczas zajęć eksperymentować i dzięki temu wzbogacać swoje doświadczenie?
8. Czy praca w zespole powoduje, że czujesz się pewnie?
9. Czy stosowana przez nauczyciela metoda pracy pozwoliła ci aktywnie uczestniczyć w zajęciach?
10. Czy mogłeś obserwować rezultaty swojej pracy?
11. Czy musiałeś samodzielnie podejmować decyzje związane z wykonywaniem zadania?
12. Czy odniosłeś korzyści z uczestniczenia w zajęciach?
13. Czy wykonywanie zajęć praktycznych pozwoliło ci sprawdzić wyuczone umiejętności?
14. Czy proponowana przez nauczyciela forma zajęć rozwija umiejętności samokształcenia?
15. Czy łączenie teorii z praktyką sprawia, że rozumiesz więcej materiału?
16. Czy w oparciu o proponowane zestawy ćwiczeń możesz rozwijać umiejętności praktyczne?
17. Czy przydzielone zadania problemowe powodują, że musisz samodzielnie podejmować decyzje?
18. Czy forma sprawdzania wiadomości i umiejętności ci odpowiada?
19. Czy forma testu ci odpowiada?
20. Czy nauczyłeś się samodzielnie zdobywać wiedzę i poruszać się w świecie informatycznym?
opracowała mgr Anna Gajewska - nauczyciel języka angielskiego

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie