Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Hospitacja diagnozująca w praktyce szkolnej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3017 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 
Tradycyjne rozumienie pojęcia „hospitacja” to forma nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły nad nauczycielami, realizowana przez obserwację lekcji, w co najmniej jednym z trzech aspektów:
1. Kontrolno-oceniającym, wynikającym z konieczności dokonania oceny pracy nauczyciela.
2. Doradczo-doskonalącym wynikającym ze spoczywającej na dyrektorze szkoły ustawowej odpowiedzialności za doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli.
3. Diagnozującym, mającym na celu badanie pracy nauczycieli w zakresie realizacji zadań statutowych szkoły.

Reforma oświaty pozwoliła nam spojrzeć na nadzór pedagogiczny od innej strony. Trudno było zmienić przyzwyczajenia oraz poglądy niektórych nauczycieli na temat hospitacji. Teoria mówiąca, że przedmiotem, powinna być analiza nauczycielskiej skuteczności, odczytywana głównie poprzez obserwację wiedzy, umiejętności oraz postaw uczniów, do większości nie przemawiała. Dopiero liczne szkolenia, praktyczne rozwiązania pozwoliły na to, że hospitację rozumiemy jako obserwację uczniów i uczącego. Nauczyciele wiedzą, że analizuję i oceniam stopień realizacji osiągnięcia przez uczącego celów z zakresu przekazywania wiedzy oraz kształtowania umiejętności i postaw wpisanych w szkolny program wychowawczy, szkolny zestaw programów nauczania. Zwracam uwagę na sposób oceniania, opracowania kryteriów dla ocen oraz informowanie uczniów o poziomie jego osiągnięć i postępach w danym zakresie.
Hospitacja diagnozująca jest swoistym „popisem” pokazem umiejętności uczniów.
Tradycją w mojej szkole stało się organizowanie lekcji otwartych dla nauczycieli.
Jedną z wielu było przeprowadzenie hospitacji diagnozującej, lekcji prowadzonej metodami aktywnymi „Zapraszamy do reklamy”.
Prowadzące lekcję nauczycielki opracowały zestaw umiejętności, który powinni posiąść uczniowie realizujący w klasie VI ścieżkę czytelniczo- medialną.
Uzgodniły termin hospitacji. Przygotowałam arkusz obserwacji.
Przed lekcją pokazową odbyła się rozmowa, przedhospitacyjna tzn. zapoznanie z obszarami obserwacji, celami, ze strukturą organizacyjną zajęć.
Prowadzące przedstawiły istotne informacje o uczniach danej klasy.
Następnie przeprowadzono hospitację właściwą. Nauczyciele obserwatorzy, gromadzili spostrzeżenia, dowody osiągnięcia zamierzonych celów lekcji, wypełniali arkusze obserwacji.

TEMAT: Zapraszamy do reklamy

Cele główne: Uświadomienie uczniom mechanizmu oddziaływania tekstów reklamowych.
Aktywizowanie pracy uczniów na lekcji.


Cele szczegółowe:
Wiadomości
- Uczeń rozumie znaczenie pojęć: reklama, slogan – hasło reklamowe, promocja;
- Potrafi szukać informacji w odpowiednich źródłach;( encyklopedia, słownik)
- Zna rodzaje (formy) reklam;
- Potrafi przedstawić cechy osób zajmujących się reklamą;
- Potrafi określić cele powstawania reklam;
- Zna charakterystyczne cechy języka reklamy

Umiejętności
- uczeń stosuje wiadomości na temat reklamy w praktycznym działaniu, tworzeniu reklamy i
Jej ocenie;
- potrafi usystematyzować zdobyte wiadomości w celu stworzenia plakatu na temat reklamy;
- skłonienie do refleksji nad konsumpcyjnym modelem życia

Metody: drama, pogadanka, dyskusja, odgrywanie ról, zabawa dydaktyczna, burza mózgów, mapa pojęciowa, praktyczne działanie, praca z tekstem.

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, grupowa
Pomoce dydaktyczne: telewizor+ kaseta z nagraniem, radio+ kaseta, czasopisma, plakat, słowniki, encyklopedie, rekwizyty do odgrywania scenek, karty pracy-kartki z wywiadem, kartki-„buźki”- plansza.

1. Powitanie

2. Scenka na temat reklamy (aktorzy prowadzą dialog z użyciem reklamowych sloganów; uczniowie starają się odgadnąć, co będzie tematem lekcji)


3. Zapis tematu lekcji: ZAPRASZAMY DO REKLAMY.

4. Dyskusja wprowadzająca
-, czym jest reklama?
- jaki ma wpływa na nasze życie?
- jakie znacie rodzaje reklam?

5. Zaprezentowanie przez nauczyciela reklamy telewizyjnej; radiowej, prasowej i plakatu
omówienie charakterystycznych cech języka reklamy
- słownictwo nacechowane emocjonalnie
- slogany i frazesy
- przymiotniki określające pożądane cechy przedmiotów
- zadania krótkie o charakterze nakłaniającym
- częste zwroty do odbiorcy

6. Rozmowa na temat cech osób zajmujących się reklamą.


Ćwiczenie
Dwie wcześniej przygotowane osoby starają się coś- w różny sposób – zareklamować, klasa wybiera osobę, od której chętniej kupiłaby daną rzecz, uzasadnia, dlaczego.
· Jakie cechy powinien mieć ktoś, kto zajmuje się reklamą?
· Śmiały- otwarty- odważny
· Dobrą prezentację- zdolności aktorskie
Upór- nieustępliwość- pomysłowość


7. Praca ze słownikiem wokół hasła „reklama” ( slogan- hasło reklamowe, reklama, promocja, billboard, frazes)
· Praca w grupach ( liderzy grup prezentują definicje)

8. Podawanie przez uczniów znanych sloganów reklamowych, która grupa więcej;

9. Burza mózgów na temat, w jakim celu powstają reklamy- ( zapisanie na karteczkach pierwszych skojarzeń; odpowiedzi na pytanie, przyklejanie na kartonie, analiza)

10. Dyskusja na temat wiarygodności informacji zawartych w reklamie.
- czy reklamy zawsze przekazują rzetelne, wszechstronne informacje?
- jaki powinniśmy mieć stosunek do reklamy? (krytyczny), wskazanie na konsumpcyjny
model życia.

11. Usystematyzowanie wiadomości w postaci mapy pojęciowej
- Uczniowie wypełniają karty ćwiczeń, nauczyciel tworzy plakat o reklamie.

12. Prezentacja wcześniej przygotowanych reklam, reszta uczniów ocenia je korzystając z wiadomości zdobytych na lekcji – sprawdzenie pracy domowej.

13. Ocena przez uczniów przydatności zajęć – „buźki”.

14. Zadanie pracy domowej. Wywiad z rodzicami na temat reklamy ( uczniowie otrzymują kartki z przygotowanymi pytaniami).

W miłej atmosferze prowadziliśmy rozmowę pohospitacyjną.
Poznaliśmy opinie nauczycielek prowadzących lekcję.
Zamierzone cele osiągnęły, lekcja przebiegała zgodnie z planem.
Poprzez metody aktywizujące zaprezentowano osiągnięcia i umiejętności uczniów.
Na mocne strony obserwowanej lekcji wskazali nauczyciele, uczniowie, którzy wzięli udział w dyskusji.
Lekcja pokazowa była bardzo dobrze przeprowadzona pod względem merytorycznym i metodycznym.
Prowadzące nauczycielki wspaniale się uzupełniały aktywizując cały zespół klasowy.
Była popisem wiadomości i umiejętności uczniów.
Przybliżyła nauczycielom hospitację diagnozującą oraz metody aktywne w nauczaniu.

Małgorzata Malczewska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie