Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Kryteria oceniania z fizyki dla kl3 gimnazjum

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1150 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 
1. Zgodnie z „Wewnątrzszkolnym regulaminem oceniania” ustala się następującą skalę ocen bieżących i klasyfikacyjnych śródrocznych:
· Celujący – 6
· Bardzo dobry – 5
· Dobry – 4
· Dostateczny – 3
· Dopuszczający – 2
· Niedostateczny - 1
2. Zakres materiału obowiązującego
· Elektromagnetyzm
· Optyka
· Fizyka jądrowa
3. Metody sprawdzania osiągnięć uczniów:
· „Samosprawdzanie”, czyli samokontrola.
· Zbiorowa dyskusja – która może być podstawą do indywidualnych ocen uczniów.
· Obserwacja uczniów w trakcie uczenia się – odpowiedzi ustne, aktywność w trakcie lekcji.
· Sprawdzanie i ocenianie prac pisemnych:
- nauczyciel sprawdza i ocenia wypracowania przygotowane na podstawie literatury popularno-naukowej, telewizji, itp.
- Nauczyciel sprawdza i ocenia wyniki testów i sprawdzianów (godzinny sprawdzian po każdym z działów, krótkie kartkówki i testy bez uprzedniego zapowiedzenia)
- Nauczyciel ocenia zadania domowe.
· Sprawdzanie i ocenianie działalności praktycznej uczniów:
- ocenie podlegają projekty, modele i zabawki wykonane samodzielnie przez uczniów.


4. Ogólne kryteria na poszczególne oceny:
ELEKTOMAGNETYZM
I. NIEDOSTATECZNY
- Nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia.

II. DOPUSZCZAJĄCY
- Zna pojęcie pola magnetycznego.
- Wie, jak oddziaływują ze sobą bieguny magnetyczne.
- Wie, jak zachowuje się igła magnetyczna w polu magnetycznym Ziemi i magnesów trwałych.
- Wie, że bieguny najsilniej oddziaływują ze sobą i oznacza się je N i S.
- Na podstawie doswiadczenia Oersteda, wie że wokół przewodnika z prądem istnieje pole magnetyczne.
- Wie, że elektromagnes to zwojnica z rdzeniem np. z Fe.
- Podaje przykłady zastosowania elektromagnesu.
- Wie, że na przewodnik z prądem działa w polu magnetycznym siła zwana elektromagnetyczną.
- Zna podstawowe części silnika
III. DOSTATECZNA
· obejmują wszystkie wymagania na stopnie niższe i ponadto:
- Umie graficznie przedstawić linie pola magnetycznego wokół magnesu sztabkowego i podkowiastego.
- Wie, jak praktycznie znaleźć obraz linii pola.
- Umie wykazać, że Ziemia jest magnesem i gdzie ma bieguny.
- Zna regułę prawej dłoni.
- Przedstawia graficznie pole magnetyczne wokół przewodnika prostoliniowego, kołowego, zwojnicy.
- Zaznacza zwroty linii pola magnetycznego.
- Wie od czego zależy siła pola wytwarzanego przez elektromagnes.
- Zna rolę rdzenia ze stali miękkiej.
- Wie, kiedy objawia się występowanie tej siły.
- Wie do czego służą elementy silnika.

IV. DOBRY
· obejmują wszystkie wymagania na stopnie niższe i ponadto:
- Zna przykłady substancji które dają się namagnesować.
- Umie wyjaśnić dlaczego mimo rozdrobnienia magnesu nie znikają bieguny.
- Wie gdzie występują bieguny magnetyczne zwojnicy i przewodnika kołowego, umie je okreslać.
- Zna sposoby magnesowania i rozmagnesowywania ferromagnetyków.
- Określa cechy siły elektrodynamicznej.
- Zna warunki niezbędne do wzbudzenia prądu indukcyjnego.
- Zna regułę Lenza.
- Wie jaki prąd nazywamy przemiennym.
- Zna budowę i zasadę działania transformatora.
- Zna zależność: U2/U1=n2/n2=p.

V. BARDZO DOBRY
· obejmują wszystkie wymagania na stopnie niższe i ponadto:
- Potrafi doświadczalnie wykazać obecność pola magnetycznego.
- Wie, że własności pola znikają przy ogrzewaniu i potrząsaniu.
- Umie podać przykłady ciał nie mających własności magnetycznych.
- Wie, jak oddziaływują przewodniki równoległe.
- Wie, od czego zależy siła pola magnetycznego zwojnicy.
- Na podstawie rysunku określa kierunek prądu.
- Umie wyjaśnić działanie dzwonka.
- Potrafi określić co wpływa na wartość prądu indukcyjnego.
- Zna różne sposoby wzbudzania prądu indukcyjnego.
- Wie co to jest okres prądu przemiennego.
- Zna związek U2/U1=I1/I2 i wykorzystuje go w zadaniach.

VI. CELUJĄCY
· obejmują wszystkie wymagania na stopnie niższe a ponadto:
· zaangażowanie
· wykazywanie własnej inicjatywy i własnych poglądów na przedstawienie danego zagadnienia
· rozwiązywanie zadań i problemów nietypowych

OPTYKA

I. NIEDOSTATECZNY
- Nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia.

II. DOPUSZCZAJĄCY
- Wie, że światło rozchodzi się w ośrodkach jednorodnych i przeźroczystych po liniach prostych.
- Umie podać naturalne i sztuczne źródła światła.
- Wie, ze światło może przenosić energię.
- Wie, że światło odbija się od gładkich powierzchni.
- Wie, co nazywamy zwierciadłem płaskim.
- Wie, że promień świetlny na granicy dwóch ośrodków optycznych ulega załamaniu i odbiciu.
- Potrafi rozróżnić pryzmat i wie, że światło się w nim załamuje.
- Wie, że istnieją układy pryzmatów skupiające i rozpraszające.
- Wie, że istnieją soczewki skupiające i rozpraszające.
- Rozróżnia soczewkę skupiającą od rozpraszającej.


III. DOSTATECZNA
· obejmują wszystkie wymagania na stopnie niższe i ponadto:
- Zna wartość prędkości światła w próżni.
- Wie, że w innych ośrodkach prędkość światła jest mniejsza.
- Zna pojęcie promienia i wiązki światła.
- Wie, na czym polega rozproszenie światła.
- Zna prawo odbicia światła.
- Umie pomierzyć kąt padania i odbicia.
- Wie, jakie obrazy powstają w zwierciadle płaskim.
- Zna prawo załamania światła.
- Umie zmierzyć i wyznaczyć kat padania i załamania.
- Umie narysować bieg promienia monochromatycznego przez pryzmat.
- Wie, że światło białe rozszczepia się.
- Rysuje bieg promieni równoległych przy przejściu przez układ pryzmatów.
- Zna pojęcia oś optyczna, ogniskowa, ognisko.
- Zna schematy soczewek.

IV. DOBRA
· obejmują wszystkie wymagania na stopnie niższe i ponadto:
- Wie, że światło jest falą elektromagnetyczną.
- Potrafi podać przykłady na prostolinijne rozchodzenie się światła.
- Zna pojęcie normalnej.
- Wie, jak zmieniają się kąty: padania i odbicia.
- Potrafi narysować obraz punktu w zwierciadle.
- Zna zastosowanie peryskopu i rysuje w nim bieg promieni.
- Umie narysować bieg promienia przez płytkę płaskorównoległą.
- Wie, ze kąt załamania rośnie wraz z kątem padania.
- Umie narysować przejście światła białego przez pryzmat.
- Umie wskazać kąt łamiący pryzmatu
- Umie narysować bieg promieni przy przejściu przez soczewki.
- Umie narysować obrazy w soczewkach i nazywa ich cechy.
- Zna zastosowania przyrządów optycznych.

V. BARDZO DOBRA
· obejmują wszystkie wymagania na stopnie niższe i ponadto:
- Zna inne promieniowanie niewidzialne i ich rolę dla życia człowieka i w przyrodzie oraz technice.
- Rozwiązuje inne zadania problemowe z wykorzystaniem prawa odbicia i oblicza różne kąty.
- Umie narysować obraz przedmiotu w zwierciadle w oparciu o prawo odbicia.
- Rozwiązuje zadania problemowe związane z pozornymi obrazami w wyniku załamania.
- Zna związki między barwą, prędkością i współczynnikiem załamania.
- Potrafi narysować bieg promieni równoległych przy przejściu przez układy soczewek.
- Rozwiązuje zadania problemowe w tym konstrukcyjne.

VI. CELUJĄCY
· obejmują wszystkie wymagania na stopnie niższe a ponadto:
· zaangażowanie
· wykazywanie własnej inicjatywy i własnych poglądów na przedstawienie danego zagadnienia
· rozwiązywanie zadań i problemów nietypowych

FIZYKA JĄDROWA
I. NIEDOSTATECZNY
- Nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia.

II. DOPUSZCZAJACY
- Potrafi nazwać składniki jądra atomowego.
- Zna model budowy jądra.
- Zna pojęcie liczby masowej i atomowej.

III. DOSTATECZNY
· obejmują wszystkie wymagania na stopnie niższe i ponadto:
- Wie, ze niektóre jądra ulegają rozpadowi i emitują promieniowanie jądrowe.
- Zna szkodliwość promieniowania.
- Wie, na czym polega reakcja łańcuchowa i że można ja kontrolować w reaktorze.

IV. DOBRY
· obejmują wszystkie wymagania na stopnie niższe i ponadto:
- Zna sposoby ochrony przed promieniowaniem.
- Wie, że przemiany jądrowe mogą być wywołane także przez człowieka.
- Zna pojęcie nukleonów.
- Wie, co to jest energia wiązania nukleonów.
- Wie, że podczas rozpadu promieniotwórczego wydziela się promieniowanie.
- Wie, że rozszczepienie jądra można dokonać bombardując go neutronami.V. BARDZO DOBRA
· obejmują wszystkie wymagania na stopnie niższe i ponadto:
- Umie zilustrować rozpad jądra atomowego U236.
- Umie pisać reakcje rozpadu typu a,b.
- Umie obliczać liczbę neutronów znając liczby masową i atomową.
- Zna wzór E=mc2.

VI. CELUJĄCY
· obejmują wszystkie wymagania na stopnie niższe a ponadto:
· zaangażowanie
· wykazywanie własnej inicjatywy i własnych poglądów na przedstawienie danego zagadnienia
· rozwiązywanie zadań i problemów nietypowych


Jadwiga Pruchnik

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie