Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Kryteria oceniania z fizyki kl 2 gimnazjum

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1282 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 
1. Zgodnie z „Wewnątrzszkolnym regulaminem oceniania” ustala się następującą skalę ocen bieżących i klasyfikacyjnych śródrocznych:
· Celujący – 6
· Bardzo dobry – 5
· Dobry – 4
· Dostateczny – 3
· Mierny – 2
· Niedostateczny 1
2. Zakres materiału obowiązującego
· Kinematyka - ruch
· Dynamika – siły w przyrodzie, praca, moc, energia.
· Ciążenie powszechne. Układ Słoneczny.
· Ruch drgający i falowy.
· Właściwości materii.
3. Metody sprawdzania osiągnięć uczniów:
· „Samosprawdzanie”, czyli samokontrola.
· Zbiorowa dyskusja – która może być podstawą do indywidualnych ocen uczniów.
· Obserwacja uczniów w trakcie uczenia się – odpowiedzi ustne, aktywność w trakcie lekcji.
· Sprawdzanie i ocenianie prac pisemnych:
- nauczyciel sprawdza i ocenia wypracowania przygotowane na podstawie literatury popularno-naukowej, telewizji, itp.
- Nauczyciel sprawdza i ocenia wyniki testów i sprawdzianów (godzinny sprawdzian po każdym z działów, krótkie kartkówki i testy bez uprzedniego zapowiedzenia)
- Nauczyciel ocenia zadania domowe.
· Sprawdzanie i ocenianie działalności praktycznej uczniów:
- ocenie podlegają projekty, modele i zabawki wykonane samodzielnie przez uczniów.


4. Ogólne kryteria na poszczególne oceny:
DRGANIA I FALE MECHANICZNE

I. NIEDOSTATECZNY
- Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce.

II. DOPUSZCZAJĄCY
- Potrafi podać przykłady ciał drgających.
- Wie, co to są drgania gasnące, a co niegasnące.
- Wie, co to jest amplituda, okres, częstotliwość drgań.
- Wie, jaki ruch nazywa się falowym.
- Potrafi wymienić źródła dźwięku.
- Potrafi wymienić sztuczne i naturalne źródła dźwięku, w szczególności instrumenty muzyczne.

III. DOSTATECZNY

· obejmują wszystkie wymagania na stopnie niższe i ponadto:
- Wie jaka jest jednostka częstotliwości drgań.
- Wie na czym polega zjawisko rezonansu mechanicznego.
- Potrafi wyjaśnić jak powstaje fala.
- Zna rodzaje fal.
- Wie, że fale mogą się odbijać i załamywać.
- Wie, że rozchodzenie się dźwięku wymaga czasu.
- Zna zakresy słyszalności człowieka.

IV. DOBRY
· obejmują wszystkie wymagania na stopnie niższe i ponadto:
- Potrafi zademonstrować drgania generujące dźwięk.
- Potrafi powiązać zjawisko rozchodzenia się fal z ruchem drgającym.
- Potrafi posługiwać się podstawowymi wielkościami służącymi do opisu ruchu falowego.
- Potrafi stosować związek: v=λ/T do rozwiązywania prostych zadań.
- Potrafi omówić na przykładzie zależność prędkości rozchodzenia się fal od rodzaju ośrodka.
- Wie, co to są ultradźwięki.
- Zna negatywny wpływ hałasu na organizm człowieka.
- Potrafi wyjaśnić mechanizm słyszenia.
- Wie, że fale dźwiękowe mogą zostać przetworzone w drgania elektryczne i przesyłane na dalekie odległości oraz ponownie przetwarzane w fale dźwiękowe.
- Wie, że przekazywaniu dźwięku towarzyszą zakłócenia i zniekształcenia.

V. BARDZO DOBRY
· obejmują wszystkie wymagania na stopnie niższe i ponadto:
- Potrafi uzasadnić zmiany głośności dźwięku zmianami amplitudy drgań.
- Potrafi uzasadnić zmiany wysokości dźwięku zmianami częstości drgań źródła i odnieść ten fakt do sytuacji w muzyce.
- Potrafi uzasadnić zależność v=λ/T jako konsekwencję definicji prędkości.
- Potrafi demonstrować i opisywać jakościowo mechanizm zjawisk: odbicia, załamania, dyfrakcji, interferencji.
- Wie, jaka jest prędkość dźwięku w powietrzu.
- Wie o zastosowaniu dźwięków i ultradźwięków w medycynie, geologii i innych dziedzinach.
- Potrafi wyjaśnić jakie warunki muszą być spełnione, aby ciało drgające było dla nas źródłem wrażeń słuchowych.
- Potrafi omówić znaczenie walki z hałasem w środowisku.
- Potrafi omówić funkcję urządzeń do: przetwarzania, zapisu i odtwarzania dźwięku.

VI. CELUJĄCY
· obejmują wszystkie wymagania na stopnie niższe i ponadto:

- Opanował wiedzę i umiejętności wkraczające poza program nauczania

ELEKTROSTATYKA
I. NIEDOSTATECZNY
- Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce.

II. DOPUSZCZAJĄCY
- Zna podstawowe elementy budowy atomu.
- Wie jaki ładunek ma proton i elektron.
- Zna przykłady izolatorów i przewodników.
- Umie naelektryzować ciało przez pocieranie.
- Wie, że ciała naelektryzowane oddziałują z nienaelektryzowanymi.
- Wie, że podczas elektryzowania przemieszczają się elektrony.
- Wie, jakim ładunkiem elektryzuje się ebonit a jakim szkło.
- Wie, że ładunki jednoimienne się odpychają a różnoimienne się przyciągają.
- Umie naelektryzować ciało przez dotyk.
- Wie, że można ciało naelektryzować na odległość.
- Wie, że wokół ładunku istnieje pole elektryczne.

III. DOSTATECZNY
· obejmują wszystkie wymagania na stopnie niższe i ponadto:
- Wie, że ładunki protonu i elektronu są równe co do wartości, ale maja przeciwne znaki.
- Wie, że ładunek elektronu nazywa się elementarnym.
- Wie, jaki ładunek ma jądro i co wchodzi w jego skład.
- Wie, że atom jest elektrycznie obojętny i kiedy staje się jonem.
- Umie wyjaśnić różnicę między ciałem obojętnym a naelektryzowanym.
- Umie wykazać stan naelektryzowania ciała.
- Umie wyjaśnić elektryzowanie ciała przez pocieranie.
- Umie rozładować ciało naelektryzowane przez uziemienie.
- Umie narysować siły wzajemnego oddziaływania między takimi samymi ładunkami.
- Zna symbol i jednostkę ładunku elektrycznego.
- Zna prawo Coulomba.
- Umie wyjaśnić jak działa elektroskop i do czego służy.
- Zna zasadę zachowania ładunku.
- Umie naelektryzować ciało przez wpływ nietrwale.
- Wie, co to jest pole elektrostatyczne.
- Umie narysować linie pola wokół ładunków punktowych.
- Zna wzór i jednostkę napięcia.

IV. DOBRY

· obejmują wszystkie wymagania na stopnie niższe i ponadto:
- Zna rodzaje jonów.
- Wie, gdzie występują elektrony swobodne.
- Umie wyjaśnić rozładowanie ciała naelektryzowanego ujemnie.
- Umie określić zmianę siły elektrostatycznej.
- Umie wyjaśnić mechanizm elektryzowania ciał ujemnie przez dotyk.
- Umie naelektryzować ciało przez wpływ trwale.
- Umie określić znak ładunku za pomocą zachowania się listków elektroskopu.
- Stosuje zasadę zachowania ładunku przy elektryzowaniu przez tarcie i dotyk.
- Umie narysować linie pola między ładunkami jednoimiennymi i różnoimiennymi oraz przedstawić pole jednorodne.

V. BARDZO DOBRY
· obejmują wszystkie wymagania na stopnie niższe i ponadto:
- Umie wyjaśnić uziemienie ciała naelektryzowanego dodatnio.
- Umie narysować siły elektrostatyczne między ładunkami różnoimiennymi i jednoimiennymi o różnych wartościach.
- Umie wyjaśnić mechanizm elektryzowania ciał dodatnio przez dotyk.
- Umie wyjaśnić proces uziemiania ciała.
- Rozwiązuje zadania rachunkowe i problemowe.

VI. CELUJĄCY
· obejmują wszystkie wymagania na stopnie niższe i ponadto:

- Opanował wiedzę i umiejętności wkraczające poza program nauczania

PRĄD ELEKTRYCZNY
I. NIEDOSTATECZNY
- Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce.

II. DOPUSZCZAJĄCY
- Wie, na czym polega przepływ prądu w przewodnikach.
- Wie, że prąd płynie gdy jest źródło napięcia przy zamkniętym obwodzie.
- Potrafi narysować i zbudować najprostszy obwód.
- Wie, że wielkością charakteryzującą prąd jest natężenie.
- Zna symbol i jednostkę natężenia.
- Zna I prawo Kirchhoffa.
- Zna symbole literowe napięcia, natężenia i oporu elektrycznego.
- Wie, że prąd płynący w obwodzie wykonuje pracę i posiada moc.

III. DOSTATECZNY
· obejmują wszystkie wymagania na stopnie niższe i ponadto:
- Zna umowny i rzeczywisty kierunek prądu.
- Zna schemat przedstawiania źródła, amperomierza i woltomierza.
- Zna przepis na mierzenie natężenia prądu.
- Wie, że amperomierz włącza się szeregowo.
- Zna rodzaje skutków przepływu prądu.
- Umie narysować prosty schemat obwodu rozgałęzionego i poprawnie oznacza kierunki prądów.
- Zna treść prawa Ohma i umie je zapisać.
- Wie, że wielkością charakteryzującą przewodnik jest jego opór.
- Zna jednostkę oporu.
- Wie, że woltomierz włącza się równolegle.
- Zna wzory na pracę i moc oraz ich jednostki.
IV. DOBRY
· obejmują wszystkie wymagania na stopnie niższe i ponadto:
- Interpretuje w oparciu o mikroskopowy model budowy materii przepływ prądu.
- Zna jednostki pochodne natężenia i umie dokonać ich zamiany.
- Wie, że przy połączeniu szeregowym natężenie jest stałe.
- Wymienia przykłady zamiany energii elektrycznej w mechaniczną, cieplną, magnetyczną, chemiczną.
- Umie narysować wykres I(U).
- Umie narysować schemat odbiorników połączonych szeregowo i równolegle.
- Zna wzory na opory zastępcze.
- Potrafi obliczyć każdą wielkość ze wzorów na prace i moc.

V. BARDZO DOBRY
· obejmują wszystkie wymagania na stopnie niższe i ponadto:
- Wie na czym polega przepływ prądu w elektrolitach.
- Oblicza czas ze wzoru na natężenie.
- Tłumaczy prawo Kirchhoffa w oparciu o zasadę zachowania ładunku elektrycznego.
- Wie od czego zależy opór przewodnika i co to jest opór właściwy.
- Oblicza opory zastępcze przy połączeniach mieszanych.
- Rozwiązuje zadania rachunkowe i problemowe z wykorzystaniem poznanych wzorów.

VI. CELUJĄCY
· obejmują wszystkie wymagania na stopnie niższe i ponadto:

- Opanował wiedzę i umiejętności wkraczające poza program nauczania


Jadwiga Pruchnik

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie