Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program pracy kółka dziennikarsko – informatycznego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1679 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 
Życie w środowisku medialnym pokazuje uczniom, jak ważne są media we współczesnym świecie. Nic więc dziwnego, że rodzi się w nich naturalna potrzeba tworzenia własnych środków przekazu, za pomocą których mogliby oni wpływać na rzeczywistość. Uczniowie po prostu chcą posiadać własną gazetę czy program radiowy w radiowęźle szkolnym, w ramach którego mogą przekazywać informacje i dzielić się swoimi poglądami. Dlatego też pierwszym celem zajęć kółka dziennikarsko-informatycznego jest dostarczenie młodym ludziom wiedzy o niezbędnych technikach tworzenia przekazów medialnych i równoczesne zastosowanie tej wiedzy w praktyce.
Program zakłada realizację dwudziestu dwugodzinnych tematów, z których dwa pierwsze mają charakter teoretyczny, pozostałe czysto praktyczny. Autorzy programu uznali, że na początek konieczne jest zapoznanie uczniów z historią mediów pisanych i podstawowymi formami wypowiedzi radiowej i telewizyjnej oraz głównymi polskimi regulacjami prawnymi w zakresie mediów. Ma to oczywiście również pewien walor praktyczny. Nawet bowiem redaktorzy szkolnej gazetki powinni wiedzieć, że nie działają w prawnej pustce a ich działalność wymaga uwagi, odpowiedzialności i szacunku dla drugiego człowieka.
Główny korpus zajęć ma jednak przede wszystkim charakter praktyczny. Wszystkie tematy są niejako sprawdzane w działaniu. Efektem pracy w ramach kółka dziennikarsko-informatycznego jest zawsze konkretny tekst prasowy opublikowany w szkolnej gazetce zatytułowanej „Plotka” lub – jeśli to okaże się możliwe – dowolnym periodyku ukazującym się na wolnym rynku.
Dynamiczny i wszechstronny rozwój mediów w ostatnich latach w Polsce stawia przed szkołą nowe możliwości i wyzwania. Z jednej strony aktywizuje on uczniów i skłania do rozszerzania zainteresowań intelektualnych, z drugiej zaś wszczepia w młodych ludzi powierzchowne i w istocie szkodliwe wzorce zachowań. Prym wiodą tu szczególnie gazety młodzieżowe i rozrywkowe programy telewizyjne, które propagują konsumpcyjny tryb życia, chęć użycia i maksymalizacji doznań, a w rezultacie niewrażliwość moralną.
Szkoła powinna jakoś na te zjawiska reagować. Jedną z metod jest uczenie młodych ludzi krytycyzmu wobec przekazów medialnych. Ten cel najlepiej osiągnąć poprzez praktyczne nauczanie tworzenia przekazów medialnych, pokazanie w jaki sposób taki przekaz powstaje i potem funkcjonuje. Dlatego celem pracy kółka dziennikarsko-informatycznego jest również wszczepienie w młodych ludzi krytycyzmu wobec mediów i ich przekazów.
Celem pracy w ramach kółka dziennikarsko – informatycznego jest sprawienie, by uczniowie
poznali:
1) główne rodzaje mediów i ich specyfikę,
2) zadania i funkcje mediów,
3) etapy historii rozwoju mediów,
4) najważniejsze akty prawne regulujące funkcjonowanie mediów w Polsce,
5) podstawowe zasady etyczne przyjęte w świecie mediów,
6) reguły finansowania mediów;
7) główne gatunki wypowiedzi dziennikarskiej;
8) zasady redagowania tekstów;
9) zasady redagowania komputerowego zadań szkolnych;
10) metody opracowania dokumentów wielostronnicowych;
11) metody prezentacji informacji w bazach danych;
12) sposoby komputerowego wysyłania faxu, wykonania albumu elektronicznego,
13) sposoby obsługi skanera i aparatu cyfrowego.
14) rozwój programów DTP,
15) wykształcili w sobie umiejętności:
16) krytycznej analizy przekazów medialnych,
17) rozpoznawania wpływu mediów na życie społeczne i polityczne,
18) rozpoznawania intencji nadawcy przekazu,
19) tworzenia zrozumiałych przekazów medialnych,
20) komponowania różnych przekazów w zwarte całości (strona w gazecie, numer czasopisma, program szkolnego radiowęzła),
21) tworzenie informacji reklamowych;
22) formatowania tekstu,
23) wychwytywania błędów redakcyjnych w tekście,
24) zasad poprawnego pisania tekstu,
25) zasad przygotowania grafiki przed wstawieniem do tekstu,
26) grafika ze skanera
27) wstawiania różnych elementów do tekstu,
28) pobierania informacji z Internetu i opracowanie w dokumencie tekstowym,
29) prezentacji informacji w tabelach,
30) opracowania dokumentów wielostronicowych,
31) zadania projektowe – nasza gazetka komputerowa,
32) sposoby wykonania elektronicznego albumu,
33) zabezpieczenia informacji
34) wykształcili w sobie postawy:
35) otwartości i zainteresowania światem,
36) kreatywności,
37) krytycznego stosunku do przyjmowanych informacji,
38) łatwości wyrażania własnego zdania,
39) szacunku dla odmienności,
40) aktywnego poszukiwania informacji.

Tematy realizowane w ramach kółka dziennikarsko-informatycznego:

1. Krótka historia prasy. Rodzaje czasopism. Główne formy wypowiedzi radiowej i telewizyjnej.
2. Podstawowe akty prawne regulujące porządek medialny w Polsce i reguły etyczne, którym powinna być podporządkowana działalność mediów.
3. Informacja (news) – sedno dziennikarstwa.
4. Publicystyka - jak argumentować i przekonywać?
5. Wywiad – umiejętność stawiania trafnych pytań.
6. Portret – jak prezentować ciekawych ludzi?
7. Reportaż i felieton, czyli na pograniczu literatury.
8. Recenzja – między informacją a krytyką.
9. Tytuł, śródtytuł, akapit – jak zapowiadać i porządkować teksty?
10. Ważne zasady redagowania tekstów
11. Jakie elementy można umieścić w pliku tekstowym.
12. Przygotowanie grafiki przed wstawianiem do tekstu.
13. Formaty plików graficznych
14. Metody wstawiania różnych elementów do tekstu.
15. Pobieranie informacji z Internetu i opracowanie w dokumencie tekstowym.
16. Prezentacja informacji w tabelach.
17. Metody opracowania dokumentów wielostronicowych.
18. Jak powstaje czasopismo.
19. Inne ciekawe programy.
20. Wymiana i bezpieczeństwo informacji.

Treści programowe
1. Krótka historia prasy. Rodzaje czasopism. Główne formy wypowiedzi radiowej i telewizyjnej.

Krótka historia prasy.
a) Przyczyny powstania prasy i czynniki wpływające na jej rozwój – konieczność przekazywania bieżącej informacji, wynalazek druku, rozwój środków transportu, poczty i telegrafu.
b) Pierwsze gazety w Europie Zachodniej – początek XVII wieku (Niemcy - 1609 r. „Avise. Relation oder Zeitung”, Holandia – 1616 r. „Nieuwe Tijdingen, Anglii – 1622 r. „The Weekly News”, Francji – 1631 r. „La Gazette”).
c) Główne etapy rozwoju prasy w Polsce – od „Merkuriusza Polskiego Ordynaryjnego” (1661) do „Gazety Wyborczej”.
d) Rola i zadania agencji prasowych.
Rodzaje czasopism.
a) Dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, czasopisma branżowe – specyfika przekazywanych treści.
b) Od informacji do rozrywki - funkcje poszczególnych działów w gazecie.
c) Kto jest kim w redakcji? – redaktor naczelny, sekretarz redakcji, kierownik działu, redaktor, reporter, publicysta, fotoreporter, korektor, wydawca, dokumentalista, fotoedytor, specjalista do spraw reklamy. Co to jest kolegium redakcyjne?
Główne formy wypowiedzi radiowej i telewizyjnej.
Radio – serwis informacyjny, wywiad, słuchowisko, talk-show, audycja muzyczna
- Telewizja – Kategorie programów: programy informacyjno-publicystyczne, edukacyjno-popularyzacyjne, kulturotwórczo-kreacyjne; Rodzaje programu: news, felieton, reportaż, wywiad, korespondencja, dokument, inscenizowany dokument, teatr faktu, publicystyka.

2. Podstawowe akty prawne regulujące porządek medialny w Polsce i reguły etyczne, którym powinna być podporządkowana działalność mediów.

a) Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 roku – Prawo prasowe, wybrane fragmenty: przepisy ogólne, definicje; prawa i obowiązki dziennikarzy; reguły publikowania sprostowań i odpowiedzi; odpowiedzialność prawna dziennikarzy, redaktorów i wydawców.
b) Podstawy prawne funkcjonowania w Polsce rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych. System koncesyjny. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Misja i zadania telewizji publicznej.
c) Ogólne zasady etyczne w działalności medialnej – zasada oddzielania faktów od opinii, zasada rzetelności w zbieraniu materiałów, zasada bezstronności i obiektywizmu w sytuacjach zderzenia racji, zasada wysłuchania drugiej strony, zasada sprawdzenia faktów, zasada ochrony dóbr osobistych bohaterów, zasada zachowania anonimowości źródła jeśli sobie tego życzy, zasada dbałości o czystość języka, zasada nie łączenia działalności dziennikarskiej i reklamowej.3. Informacja (news) – sedno dziennikarstwa.

a) Co może być tematem? Aktualność, świeżość danych, ważność z punktu widzenia czytelnika.
b) Zbieranie informacji – nieosobowe źródła informacji: archiwa, statystyki, publikacje; osobowe źródła informacji – zasady współpracy i cytowania. Co to jest atrybut? Czym informacja różni się od plotki?
c) Redagowanie informacji.
d) Zasada klasycznych pytań: co? kto? gdzie? kiedy? jak? dlaczego? z jakim skutkiem?
e) Zasada odwróconej piramidy – najważniejsze informacje znajdują się na początku tekstu.
f) Reguły pisania pozwalające zachować klarowność i jasność wywodu – prostoty narracji, unikania nadmiaru liczb, częstego używania czasu teraźniejszego, unikania strony biernej, unikania obcych wyrazów.

4. Publicystyka - jak argumentować i przekonywać?

a) Typowe przykłady tekstów publicystycznych – artykuł problemowy, komentarz, artykuł polemiczny, replika, analiza;
b) Charakterystyka stylu publicystycznego;
c) Jak budować dyskurs? Plan tekstu. Wyraziste postawienie tezy głównej, kolekcjonowanie argumentów, odpieranie ewentualnych zarzutów strony przeciwnej;
d) Typowe argumenty – wskazanie na niepełność poglądów adwersarza, zarzut upraszczania problemu, emocjonalne podkreślenie własnego punktu widzenia, autoironia, doprowadzenie zarzutów przeciwnika do absurdu.

5. Wywiad – umiejętność stawiania trafnych pytań.

a) Specyfika wywiadu – wywiad prasowy, radiowy i telewizyjny;
b) Wywiad jako „rozmowa o” lub „rozmowa z”;
c) Technologia przygotowania wywiadu - gromadzenie informacji o rozmówcy, plan, zestaw pytań;
d) Pytania dobrze i źle postawione, pytania otwarte i zamknięte;
e) Opracowanie wywiadu prasowego – tłumaczenie języka mówionego na język pisany;
f) Autoryzacja.

6. Portret – jak prezentować ciekawych ludzi?

a) Zasady wyboru portretowanej postaci;
b) Portret a charakterystyka. Charakterystyka pośrednia i bezpośrednia, zewnętrzna i charakterologiczna;
c) Słownictwo wartościujące człowieka.
d) Słownictwo nazywające człowieka.

7. Reportaż i felieton, czyli na pograniczu literatury.

a) Definicja reportażu;
b) Temat reportażu – reportaż jako tekst o postaci bądź problemie;
c) Wiarygodność;
d) Przykłady twórczości wybitnych polskich reportażystów współczesnych – R. Kapuścińskiego, H. Krall, K. Kąkolewskiego, W. Tochmana.
e) Prus, Słonimski, Toeplitz – krótka historia polskiego felietonu;
f) Felieton – trudna sztuka pozbawiona reguł;
g) Co może być tematem felietonu?

8. Recenzja – między informacją a krytyką.

a) Definicja recenzji;
b) Rodzaje recenzji;
c) Ocena zjawisk;
d) Subiektywizm;
e) Aktualność;
f) Słownictwo.

9. Tytuł, śródtytuł, akapit – jak zapowiadać i porządkować teksty?

a) Podstawowe cechy tytułu – tytuły informacyjne, oceniające, komentujące, apelujące, intrygujące, wciągające, metaforyczne, stylizowane;
b) Zasady dzielenia tekstu na akapity i nadawanie śródtytułów;
c) Reguły budowania poprawnego akapitu
e) Zapowiadanie tekstów – wypunktowanie najważniejszych informacji, streszczenie tekstu, teza artykułu, cytat, krotka prezentacja postaci, interesujący początek tekstu.

10. Ważne zasady redagowania tekstów.

a) Elementy typografii – stosowanie właściwego kroju pisma, jak dobierać atrybuty tekstu?
b) Formatowanie tekstu
c) Zastosowanie słownika
d) Spacje, wcięcia, tabulatory, synonimy

11. Jakie elementy można umieścić w pliku tekstowym.

a) Przygotowanie grafiki przed wstawianiem do tekstu.
b) Grafika ze skanera
c) Zasady obsługi skanera
d) Obróbka zaskanowanej grafiki
e) Grafika ze aparatu cyfrowego – zasady obsługi aparatu cyfrowego

12. Formaty plików graficznych.

§ Poznajemy formatów najczęściej wykorzystywane do zapisu grafiki takie jak: TIFF, BMP, JPEG, GIF.

13. Metody wstawiania różnych elementów do tekstu.

a) Wstawianie przez schowek
b) Wstawianie z pliku14. Pobieranie informacji z Internetu i opracowanie w dokumencie tekstowym.

a) Przenoszenie tekstu
b) Przenoszenie grafiki
c) Źródła grafiki w Internecie
d) Opracowania grafiki w dokumencie tekstowym
e) Formatowanie
f) Umieszczanie w tekście

15. Prezentacja informacji w tabelach.

a) Przygotowanie tabeli
b) Wstawianie rysunków
c) Wstawianie hiperłączy
d) Formatowanie tabeli
e) Sortowanie informacji w tabeli
f) Konwersja tekstu w tabelę
g) Tabela ze strony WWW


16. Metody opracowania dokumentów wielostronicowych.

a) Tworzenie stylu tekstu
b) Przygotowanie spisu treści
c) Nagłówki i stopki
d) Umieszczanie tekstu w kolumnach
e) Twardy podział strony
f) Podział sekcji
g) Jak wykonać przypis?
h) Do czego służy makro?

17. Jak powstaje czasopismo.

a) Etapy tworzenia czasopisma
b) Zadanie projektowe
c) Łamanie gazety w edytorze tekstu
d) Tworzymy własne studio DTP

18. Inne ciekawe programy.

§ Praca z programami jak: COREL DRAW, PUBLISHER, FRONTPAGE, PHOTOSHOP itp.

19. Wymiana i bezpieczeństwo informacji.

a) Wysyłanie i odbieranie listów elektronicznych
b) Zachowanie prywatności
c) Programy komunikacyjne do gawędzenia w sieci
d) Wideo konferencje
e) Archiwizacja danych, kopia zapasowa, ochrona antywirusowa i zapora ogniowa.


Komentarz metodyczny:
Cele założone w programie pracy kółka dziennikarsko-informatycznego będą osiągane różnymi metodami:
tradycyjnymi – heureza, heureza problemowa, wykład, pogadanka
aktywizującymi – praca w grupach, dyskusja, debata, haki pamięciowe, myślące kapelusze itp.
Opracowali: mgr Anna Hudyma i mgr inż. Farhat Berrahal
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie