Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Kryteria ocen z informatyki dla PSP

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1157 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 KRYTERIA OCEN Z INFORMATYKI
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA „INFORMATYKA 2000” NR DKW-4014-56/99

UCZNIOWIE UZYSKUJĄ OCENY ZA :
a) pracę na lekcji ( zarówno samodzielną jak i w grupie )
b) odpowiedzi ustne,
c) pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące materiał ze zrealizowanego działu programowego,
d) praktyczne sprawdziany umiejętności pracy z komputerem -wykonywane ćwiczenia
e) zadania domowe,
f) udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach, turniejach itd.,
g) samodzielnie przygotowane referaty, prezentacje itd.

Co podlega ocenie ? Częstotliwość oceniania
Praca na lekcji W zależności od stopnia trudności zadania uczeń /uczennica może otrzymać za pracę na lekcji ocenę bardzo dobrą lub zostać nagrodzonym /nagrodzoną znakiem „+”. Zebranie pięciu znaków „+” jest równoznaczne z otrzymaniem oceny bardzo dobrej.

Odpowiedzi ustne Każdy z uczniów powinien otrzymać w semestrze przynajmniej jedną ocenę z odpowiedzi ustnej. Oceny uzyskane z odpowiedzi ustnych nie podlegają poprawie.
Pisemne sprawdziany wiadomości W czasie trwania semestru uczniowie uzyskują oceny z co najmniej dwóch sprawdzianów.

Praktyczne sprawdziany umiejętności pracy z komputerem W czasie trwania semestru uczniowie uzyskują co najmniej dwie oceny ze sprawdzianu umiejętności praktycznych

Zadania domowe Uczeń może uzyskać ocenę za jedną lub kilka prac domowych, w zależności od stopnia ich trudności.

Udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach, turniejach Za każdą z w/w form pracy uczeń otrzymuje co najmniej jeden znaczek „+”(pięć znaczków „+” równa się ocenie bardzo dobrej) , ocenę bardzo dobrą lub celującą – w zależności od stopnia trudności konkursu i osiągniętych wyników

Samodzielnie przygotowane referaty itp. Za każdą z w/w form pracy uczeń otrzymuje co najmniej jeden znaczek „+”. Pięć znaczków „+” równa się ocenie bardzo dobrej.


SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN DLA UCZNIÓW KLASY V.
Ocenę dopuszczającą z informatyki otrzymuje uczeń / uczennica, który / która :
a) potrafi bezpiecznie uruchomić i wyłączyć komputer,
b) zna podstawowe elementy zestawu komputerowego i umie określić ich przeznaczenie,
c) potrafi uruchomić wskazany program w dowolny sposób,
d) wie, w jaki sposób otworzyć wskazany dokument,
e) zna funkcje poszczególnych klawiszy klawiatury,
f) umie prawidłowo napisać tekst korzystając z poznanego na lekcji edytora tekstu; potrafi rozmieścić ten tekst na stronie we wskazany sposób ( np. wyśrodkować, wyrównać do prawej itd. ),
g) rozumie znaczenie pojęć związanych z zagadnieniami zawartymi w punktach od A do G.

Ocenę dostateczną z informatyki otrzymuje uczeń / uczennica, który / która spełnia wymagania przewidziane na ocenę dopuszczającą oraz :
a) potrafi sformatować pisany tekst poprzez ustawienie określonej wielkości, koloru i rodzaju czcionki, akapitów, odstępów między wierszami itd.,
b) umie wydrukować tworzony dokument,
c) potrafi zapisać dokument we wskazanym miejscu,
d) wie kiedy i w jaki sposób korzystać z poleceń : wytnij, kopiuj, wklej,
e) rozumie znaczenie pojęć związanych z tematyką zawartą w punktach A – D,

Ocenę dobrą z informatyki otrzymuje uczeń / uczennica który / która spełnia wymagania przewidziane na ocenę dostateczną oraz :
a) potrafi wstawić w tworzony dokument tekstowy symbol, rysunek, tabelę i je sformatować,
b) potrafi przenosić rysunki , tabele, tekst pomiędzy dokumentami,
c) wie, w jaki sposób zapisać dokument na dyskietce oraz skopiować zawartość dyskietki na dysk twardy,
d) potrafi zmienić ustawienia strony,
e) rozumie znaczenie pojęć związanych z zagadnieniami zawartymi w punktach A – D

Ocenę bardzo dobrą z informatyki otrzymuje uczeń / uczennica który / która spełnia wymagania przewidziane na ocenę dobrą oraz :
a) potrafi zgodnie ze swoimi potrzebami ustawić polecenia pasków narzędzi,
b) wie, jak korzystać z pomocy programu i z jej pomocą umie rozwiązać najbardziej typowe problemy,
c) potrafi odnaleźć dokument przy pomocy programu Microsoft Outlook,
d) potrafi zabezpieczyć tworzony dokument przed odczytem i/lub zmianami,
e) potrafi tworzyć listy numerowane,
f) rozumie znaczenie pojęć związanych z realizacją zagadnień zawartych w punktach A – E.

Uczniowie, których wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza wymagania przewidziane na ocenę bardzo dobrą otrzymują ocenę celującą.

Uczniowie , którzy nawet z pomocą nauczyciela nie potrafią spełnić wymagań przewidzianych na ocenę dopuszczającą otrzymują ocenę niedostateczną.


SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN DLA UCZNIÓW KLASY VI.

Ocenę dopuszczającą z informatyki otrzymuje uczeń / uczennica, który / która :

a) potrafi bezpiecznie uruchomić i wyłączyć komputer,
b) zna podstawowe elementy zestawu komputerowego i umie określić ich przeznaczenie,
c) potrafi uruchomić wskazany program w dowolny sposób, wie w jaki sposób otworzyć wskazany dokument,
d) zna funkcje poszczególnych klawiszy klawiatury,
e) umie prawidłowo napisać tekst korzystając z poznanego na lekcji edytora tekstu; potrafi rozmieścić ten tekst na stronie we wskazany sposób ( np. wyśrodkować, wyrównać do prawej itd. ),
f) wie kiedy i w jaki sposób korzystać z poleceń : wytnij, kopiuj, wklej,
g) potrafi zapisać tworzony dokument w dowolnym miejscu,
h) potrafi wpisać dane we wskazane miejsce arkusza kalkulacyjnego,
i) rozumie znaczenie pojęć związanych z zagadnieniami zawartymi w punktach od A do H.

Ocenę dostateczną z informatyki otrzymuje uczeń / uczennica, który / która spełnia wymagania przewidziane na ocenę dopuszczającą oraz :

a) potrafi sformatować pisany tekst poprzez ustawienie określonej wielkości, koloru i rodzaju czcionki, akapitów, odstępów między wierszami itd.,
b) umie wydrukować tworzony dokument,
c) potrafi zapisać dokument we wskazanym miejscu,
d) potrafi wstawić w tworzony dokument rysunek, tabelę, symbol,
e) potrafi kopiować dane pomiędzy komórkami arkusza kalkulacyjnego,
f) wie, w jaki sposób uporządkować malejąco lub rosnąco dane w arkuszu kalkulacyjnym
g) rozumie znaczenie pojęć związanych z tematyką zawartą w punktach A – F,

Ocenę dobrą z informatyki otrzymuje uczeń / uczennica który / która spełnia wymagania przewidziane na ocenę dostateczną oraz :

a) potrafi wstawić w tworzony dokument tekstowy symbol, rysunek, tabelę i je sformatować,
b) potrafi przenosić rysunki , tabele, tekst pomiędzy dokumentami,
c) wie, w jaki sposób zapisać dokument na dyskietce oraz skopiować zawartość dyskietki na dysk twardy,
d) potrafi zmienić ustawienia strony,
e) potrafi sformatować komórkę arkusza kalkulacyjnego we wskazany sposób ( np. ustalić jej obramowanie, , sposób zapisu danych, dokonać scalenia komórek itp.)
f) wie, jak korzystać z pomocy programu i z jej pomocą umie rozwiązać najbardziej typowe problemy,
g) rozumie znaczenie pojęć związanych z zagadnieniami zawartymi w punktach A – F

Ocenę bardzo dobrą z informatyki otrzymuje uczeń / uczennica który / która spełnia wymagania przewidziane na ocenę dobrą oraz :

a) potrafi zgodnie ze swoimi potrzebami ustawić polecenia pasków narzędzi,
b) potrafi odnaleźć dokument przy pomocy programu Microsoft Outlook,
c) potrafi zabezpieczyć tworzony dokument przed odczytem i/lub zmianami,
d) potrafi tworzyć listy numerowane,
e) potrafi wstawić w arkusz kalkulacyjny wykres obrazujący wybrane zagadnienie,
f) wie, w jaki sposób zapisywać formuły obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym i z jego pomocą umie dokonać prostych obliczeń ( np. dodawania, dzielenia mnożenia, obliczania % , średniej arytmetycznej itd.),
g) rozumie znaczenie pojęć związanych z realizacją zagadnień zawartych w punktach A – F.

Uczniowie, których wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza wymagania przewidziane na ocenę bardzo dobrą otrzymują ocenę celującą.

Uczniowie , którzy nawet z pomocą nauczyciela nie potrafią spełnić wymagań przewidzianych na ocenę dopuszczającą otrzymują ocenę niedostateczną.KARTA OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

Informatyka, semestr ...... r. szkolnego 2003/2004

Imię i nazwisko ucznia ...........................................................................

Klasa .............................................

Skala ocen : zgodna z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

Oceniany element Ocena
Praktyczne umiejętności ucznia
Umiejętność stosowania posiadanych umiejętności w nowych sytuacjach
Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji
Praca na lekcji
Znajomość pojęć związanych z realizowanym materiałem
Odrabianie prac domowych

Ocena za semestr : .......................................

Opracowała: Małgorzata Swaczyna

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie