Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Niepowodzenia szkolne – przyczyny i wpływ na styl życia młodzieży

 

 Niepowodzenie szkolne to według Cz. Kupisiewicza rozbieżność pomiędzy wiadomościami, umiejętnościami i nawykami faktycznie opanowanymi przez ucznia a materiałem, jaki powinien opanować według założeń programowych w ramach poszczególnych przedmiotów.
Pojęcie to najogólniej można zdefiniować jako stan w jakim znalazło się dziecko na skutek niespełnienia wymagań szkoły.
Przeprowadzona przeze mnie ankieta ma wskazać przyczyny niepowodzeń szkolnych oraz ich wpływ na styl życia młodzieży. Badaniem została objęta grupa 70 uczniów różnych typów szkół średnich, z czego 57% stanowili uczniowie klas pierwszych, a 43% uczniowie klas starszych.
Wśród odpowiedzi ankietowanych dotyczących definicji niepowodzenia szkolnego najczęściej pojawiły się następujące:
- złe wyniki w nauce – 73%,
- otrzymanie oceny niedostatecznej mimo prób opanowania materiału –9%,
- problemy wychowawcze – 7%,
- niesprawiedliwe ocenianie – 7%,
- inne – 4%:
o nieotrzymanie promocji,
o wybór nieodpowiedniej szkoły,
o nieudana próba zaistnienia w życiu szkolnym.
Do zasadniczych przyczyn niepowodzeń szkolnych należą:
- społeczno-ekonomiczne,
- pedagogiczne,
- biopsychiczne.
Dla 74% przebadanych uczniów najważniejszą wśród przyczyn społeczno-ekonomicznych jest zła atmosfera w domu. Częściej tego wyboru dokonywali uczniowie klas pierwszych. 16% wskazało na brak pomocy ze strony rodziców. Przy tej odpowiedzi należy również podkreślić większy % młodzieży klas pierwszych. Złe warunki materialne mają wpływ na niepowodzenia szkolne 7% badanych, natomiast złe warunki mieszkaniowe dla 3%.
Bardzo ważna jest motywacja uczenia się. W pierwszych latach nauki działa motywacja wewnętrzna – dziecko chce się uczyć. Po dwóch, trzech latach nauki motywacja ta maleje. Nauka staje się mało interesująca, staje się uciążliwym obowiązkiem. W tym momencie zaczyna działać motywacja zewnętrzna, pobudzana przez przymus, naciski i wymagania.
W przypadku uczniów szkoły średniej wpływ środowiska zewnętrznego na osiągane wyniki szkolne maleje – dla 63% ankietowanych rodzice nie mają żadnego wpływu na osiągane wyniki (większy % młodzieży klas starszych). 37% twierdzi, że rodzice mają wpływ pośredni, przez stwarzanie odpowiednich warunków do pracy, zainteresowanie pracą dziecka, zachęcanie do pracy (większy % młodzieży klas pierwszych).
Spośród przyczyn biopsychicznych, aż 61% młodzieży za najważniejszą uznało niechęć do nauki (lenistwo), 11% wskazało brak zdolności do nauki, 10% - brak wytrwałości w pracy, 7% - zdenerwowanie przy odpowiedzi (trema), 7% - zły stan zdrowia, 4% - niechęć uczęszczania do szkoły (wagary).
Na pytanie: „czy lubisz szkołę”, 44% badanych odpowiedziało TAK, gdyż lubią się uczyć, spotykają się z rówieśnikami, nie mają innych zajęć, czas płynie szybciej; 24% - czasami, 32% odpowiedziało NIE, gdyż stresują się, czują niechęć do nauczycieli, nudzą się.
Zdecydowana większość ankietowanych uznała, że odpowiedzialność za niepowodzenia szkolne ponosi uczeń – 61%, dla 29% szkoła, dla 4% rodzice, dla 4% uczeń, szkoła i rodzice, dla 2% uczeń i rodzice.

W toku procesu powstawania niepowodzenia szkolnego można obserwować z jednej strony naturalny wzrost braków w wiadomościach, a z drugiej zmiany w zachowaniu się dziecka, czyli symptomy psychologiczne.
Wyróżniamy cztery fazy niepowodzeń szkolnych:
1-wsza faza – początkowa – pierwsze niedostrzegalne (dla ucznia, nauczyciela, rodzica) braki w wiadomościach. W tej fazie pojawiają się pierwsze symptomy niezadowolenia ze szkoły, ponieważ dziecko nie rozumie czegoś na lekcji, nie może nadążyć za jej tokiem, stwierdza, że inni są lepsi.
2-ga faza – zaawansowane braki w niepowodzeniach. Dziecko wciąż może uchodzić za dobrego ucznia, ale pojawiają się przypadki odpisywania zadań.
3-cia faza – sporadyczne występowanie ocen niedostatecznych, rozpoczęcie próby walki z niepowodzeniem szkolnym. Ponieważ próby nie zawsze występują lub też ich forma nie jest właściwa, niepowodzenie pogłębia się. Dziecko traci wiarę w siebie. Pojawiają się zaawansowane symptomy psychologiczne: „nie dam rady”, „nie mogę”, itp.
4-ta faza – drugoroczność, czyli oficjalne stwierdzenie niepowodzenia ucznia w szkole.

Przeprowadzona ankieta ukazuje z jednej strony przyczyny niepowodzeń szkolnych, z drugiej ich wpływ na styl życia młodzieży. Według B. Suchodolskiego styl życia dotyczy pewnych zachowań charakterystycznych dla danego podmiotu, jest świadomym i refleksyjnym działaniem, na które składa się to, co jest naśladownictwem, jak i to, co jest próbą zdobycia wolności i oryginalności.
Styl życia jest czymś co wyróżnia daną zbiorowość spośród innych. Wśród odpowiedzi respondentów dotyczących definicji stylu życia najczęściej pojawiły się następujące:
- sposób zachowania się – 32%,
- wyznawane wartości – 31%,
- sposób życia – 21%,
- sposób ubierania się – 11%,
- inne – 5%:
- sposób spędzania wolnego czasu,
- bycie sobą.

Człowiek żyjąc w określonym środowisku – uczeń w środowisku szkolnym - społecznym i kulturowym, ulega panującym rygorom, wzorom, wymaganiom, zwyczajom. Badana młodzież rozumie styl życia jako zachowanie i funkcjonowanie w sposób jaki wymagają okoliczności i wzorce.
Dla 33% młodzieży niepowodzenia szkolne nie wpływają na styl życia, dla 2% raczej nie mają wpływu, natomiast dla 65% wpływają – w jaki sposób? Najczęściej pojawiły się następujące odpowiedzi:
- wpływają na moje zdrowie, bardzo się denerwuję, stresuję – 42%,
- mam mniej wolnego czasu – 21%,
- tracę chęć do życia – 15%,
- tracę wiarę w siebie – 13%,
- odechciewa mi się myśleć o przyszłości – 9%.

Losy szkolne uczniów zależą od poziomu moralnego i umysłowego rodziców od panującej w domu atmosfery kulturalnej i wychowawczej, od stosunku opiekunów do nauki dziecka. Cechy takie jak temperament, nadpobudliwość, czynniki motywacyjne, mają wpływ na niepowodzenia szkolne, a te z kolei wpływają na styl życia młodzieży.Opracował:
mgr Roman DrożdżowskiB I B L I O G R A F I A :

1. Cz. Kupisiewicz, Niepowodzenia dydaktyczne, Warszawa 1964.
2. H. Spionek, Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, Warszawa 1975.
3. Styl życia. Przemiany we współczesnej Polsce, pod red. A. Sicińskiego, Warszawa 1978.
4. B. Suchodolski, Styl życia w perspektywie filozoficznej, Warszawa 1990.


Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 22:58:22
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 22:58:22) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie