Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
HTML i PHP w szkole

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1190 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Autorski rogram zajęć pozalekcyjnych koła informatycznego dla uczniów klas I-III gimnazjum, realizowany w ciągu jednego roku szkolnego.

Program został oparty na Rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych. (Dz. U. Nr 69, poz.635) oraz na Rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 21.05.2001. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz kształcenia w profilach w liceach profilowanych. (Dz. U. Nr 61, poz. 625)
WSTĘP

Przemiany, jakie zachodzą w polskim systemie edukacji stawiają przed nauczycielem nowe wyzwania. Od nauczyciela oczekuje się zwiększenia aktywności i pomysłowości w planowaniu i organizowaniu działań uczniów oraz nowego podejścia do procesu nauczania.
Na naszych oczach tworzy się społeczeństwo informatyczne, a zadaniem nauczycieli jest pomóc młodzieży wejść do niego i aktywnie w nim działać.
Ponieważ jestem nauczycielem informatyki, wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom moich uczniów, postanowiłem opracować program zajęć pozalekcyjnych koła informatycznego, który pozwoli uczniom poznać zaawansowane techniki programowania stron Internetowych, pomoże mi pobudzać aktywności uczniów w celu samodzielnego zdobywania wiedzy i pokazywania własnych umiejętności na zewnątrz. Powstał z myślą o uczniach uzdolnionych i zainteresowanych informatyką, a treści zawarte w programie pozwolą przygotować uczniów do konkursów i olimpiad informatycznych, pozwolą na przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

I. RODZAJ ZAJĘĆ I MIEJSCE REALIZACJI
Zajęcia pozalekcyjne w Gimnazjum nr 5 w Warszawie.

II. PRZEDMIOT
Koło informatyczne.

III. LICZBA GODZIN
1 godziny dydaktyczne tygodniowo.

IV. WARUNKI REALIZACJI
Zakłada się, że na początku każdego cyklu realizacji programu dokonywany będzie nabór nowych uczestników koła. Powodem tego jest fakt, iż zajęcia koła informatycznego przeznaczone są dla uczniów klas I – III, a liczba uczniów mogących brać udział w zajęciach koła w jednym roku szkolnym jest mocno ograniczona ilością komputerów w pracowni. (Dlatego też program przeznaczony jest do realizacji w ciągu jednego roku
szkolnego.)
Zakłada się wyposażenie pracowni w 15 komputerów uczniowskich PC ze stałym łączem Internetowym.
Zakłada się ponadto, że uczeń biorący udział w zajęciach:
• posługuje się systemem operacyjnym Windows,
• potrafi korzystać samodzielnie z dostępnych źródeł informacji,
• potrafi tworzyć proste strony WWW
• wykorzystuje sieć komputerową do komunikowania się z innymi użytkownikami.

V. CELE ZAJĘĆ

CELE OGÓLNE
1. Pogłębienie wiedzy i rozwijanie umiejętności informatycznych.
2. Przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.
3. Nauczenie metod rozwiązywania problemów za pomocą komputera.
4. Wyrobienie w uczniach logicznego myślenia.
5. Stymulacja rozwoju intelektualnego.
6. Umożliwienie rozwoju zainteresowań informatycznych.
7. Nabycie umiejętności posługiwania się nowymi narzędziami i pojęciami informatycznymi.
8. Zaszczepienie uczniom potrzeby uaktualniania wiedzy i umiejętności.
9. Indywidualizacja nauczania.


CELE WYCHOWAWCZE
1. Uczenie poszanowania efektów pracy innych osób,
2. Wykorzystywanie tylko bezpłatnego lub licencjonowanego oprogramowania,
3. Przestrzeganie regulaminu pracowni,
4. Przestrzeganie zasad etycznych i kultury języka podczas komunikowania się w sieci,
5. Uczulenie na to, aby nie korzystać z nacjonalistycznych i pornograficznych stron internetowych,
6. Przestrzeganie, aby nie udostępniać bez wyraźnej potrzeby informacji osobistych (nazwisko, adres, telefon, stan posiadania itp.)

VI. TREŚCI
1. Rozwiązywanie problemów za pomocą programów użytkowych. Korzystanie z multimedialnych źródeł informacji. Przykłady zastosowań komputera jako narzędzia dostępu do rozproszonych źródeł informacji. Zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej i ochroną danych. Formy reprezentowania i przetwarzania informacji przez człowieka i komputer.
2. Strony internetowe jako sposób na zaprezentowanie własnych zainteresowań. Odpowiedzialność za umieszczane treści i język, którym posługujemy się w sieci. Pożytki wynikające z rozwoju informatyki i powszechnego dostępu do informacji. Konsekwencje dla osób i społeczeństw.

VII. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
1. Potrafią opracowywać dokumenty z wykorzystaniem różnych narzędzi technologii informacyjnej i różnych źródeł informacji.
2. Potrafią zaistnieć w Internecie.
3. Rozumieją i stosują w praktyce normy prawne, dotyczące ochrony praw autorskich.
4. Podejmują rywalizację na forum szkoły i poza nią oraz osiągają w tej rywalizacji dobre wyniki.
5. Potrafią instalować i konfigurować MySQL.
6. Potrafią instalować Apache’a.
7. Potrafią zainstalować PHP.
8. Potrafią pisać strony WWW w HTML i PHP.

VIII. ZADANIA SZKOŁY
1. Stworzenie warunków do korzystania z technologii informacyjnej poprzez udostępnienie wyposażonej pracowni komputerowej i zapewnienie dostępu do Internetu.
2. Pogłębienie wiedzy i rozwijanie umiejętności informatycznych uczniów poprzez przyznanie godzin na zajęcia pozalekcyjne z informatyki.
3. Wspomaganie rozwoju umiejętności analizowania i rozwiązywania problemów z zakresu nauczania szkolnego poprzez zakup nowego oprogramowania narzędziowego i użytkowego.
4. Kształcenie samodzielności intelektualnej poprzez zakup programów edukacyjnych.
5. Stwarzanie warunków do rywalizacji na forum szkoły poprzez wspieranie organizacji konkursów informatycznych.

IX. POMOCE DYDAKTYCZNE I ŚRODKI TECHNICZNE
1. Pracownia wyposażona w sprzęt komputerowy,
2. Stałe łącze Internetowe,
3. Licencjonowane oprogramowanie:
 Windows 98,
 Ms Office 2000,
4. Literatura:
 Dave Taylor, HTML 4, Tworzenie stron WWW, RM, Warszawa 2000,
 PHP. Podręcznik tworzenia stron WWW., Mikom, Warszawa 2001.

X. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
1. Program zawiera:
 opis treści nauczania,
 pojęcia związane z omawianym zagadnieniem,
 umiejętności, jakie uczeń powinien opanować
2. Zajęcia z poszczególnych tematów mają charakter ćwiczeń.
3. Stały kontakt uczniów z komputerem zapewnia osiągnięcie zamierzonych celów.

Stały i burzliwy rozwój techniki nie pozwala precyzyjnie zaplanować na kilka lat naprzód treści, środków i metod nauczania tego przedmiotu. W związku z tym w przedstawionym programie szczególny nacisk położono na zadania, które mogą być względnie stałe.

XI. CELE SZCZEGÓŁOWE, TREŚCI KSZTAŁCENIA ORAZ WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA


HTML, PHP – tworzenie stron WWW

CELE
 zapoznanie z instalowaniem i konfigurowaniem PHP, Apache’a i MYSQLa,
 zapoznanie z korzyściami tworzenia własnych stron internetowych,
 zapoznanie z zasadami projektowania stron internetowych,
 przedstawienie różnych metod tworzenia stron,
 zapoznanie z zasadami posługiwania się językiem HTML,
 wskazanie plusów tworzenia stron z wykorzystaniem języka HTML,
 zapoznanie z zasadami posługiwania się językiem PHP,
 wskazanie plusów tworzenia stron z wykorzystaniem języka PHP,
 wykształcenie innego patrzenia na strony znajdowane w Internecie

Szczegółowe cele nauczania Osiągnięcia i umiejętności
Struktura strony. Podstawowe instrukcje - HTML
Bloki
Czcionki
Odsyłacze
Grafika
Wykazy
Tabele
Ramki
Symbole
HTML 4
Tworzenie stron za pomocą HTML. Umiejętność stworzenia własnej strony Internetowej.
Zwraca uwagę na strukturę przeglądanych stron Internetowych
Publikowanie własnej strony w Internecie Potrafi zakładać konto na serwerze.
Potrafi przesyłać pliki na serwer internetowy.
Publikuje i aktualizuje zawartość strony.
Instalowanie i konfigurowanie MySQLa Potrafi zainstalować i skonfigurować MySQLa.
Tworzenie bazy danych. Potrafi utworzyć baze danych, tabelę i wybierać dane z tabeli.
Instalowanie i konfigurowanie Apache’a Potrafi zainstalować i skonfigurować Apache’a.
Instalowanie PHP. Konfigurowanie Apache’a do współpracy z PHP. Potrafi uruchomić serwer WWW.
Struktura strony. Podstawowe instrukcje - PHP
Instrukcje i pętle
Operatory
Obsługa formularzy
Obsługa cookies
Wartości stałe
Funkcje matematyczne
Funkcje daty i czasu
Funkcje graficzne
Poczta elektroniczna
Tworzenie stron za pomocą PHP. Potrafi tworzyć strony Internetowe łącząc PHP i HTML.Pojęcia: Język HTML, znaczniki HTML, atrybut znacznika, adres względny i bezwzględny, alternatywa tekstowa, usługa ftp. Serwer WWW. Baza danych. Język PHP. Skrypty PHP.
XII. POMIAR OSIĄGNIĘĆ

Osiągnięcia Metody pomiaru
Samodzielne posługiwanie się oprogramowaniem. Obserwowanie, w jakim stopniu uczniowie samodzielnie posługują się oprogramowaniem.
Obserwowanie uczniów, czy przestrzegają zasad bezpiecznego posługiwania się komputerem i jego urządzeniami.
Samodzielne zainstalowanie PHP, Apache’a, MySQLa Obserwacja działania zainstalowanego oprogramowania.
Samodzielne tworzenie stron Internetowych. Stworzenie szkolnej strony Internetowej.
Ocenienie stworzonych stron.
Udział w konkursach na strony Internetowe.
Korzystanie z różnych źródeł informacji, w tym multimedialnych i rozproszonych, dostępnych za pomocą komputera.
Ocenienie wykonania zadań, które polegają na zebraniu informacji znajdujących się w różnych źródłach (dostępnych m.in. za pośrednictwem Internetu) i na różnych nośnikach (np. CD).
Rozumienie i stosowanie w praktyce norm prawnych, dotyczących ochrony: wyników pracy, danych i używanych programów. Obserwowanie, czy uczniowie stosują w praktyce normy prawne związane z: ochroną wyników pracy, ochroną danych, zwłaszcza osobowych, ochroną programów komputerowych i ochroną plików graficznych przed nielegalnym kopiowaniem, używaniem i rozpowszechnianiem.


Andrzej Skrzeczyński

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie