Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Linux w szkole

 

 
Program został oparty na Rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych. (Dz. U. Nr 69, poz.635) oraz na Rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 21.05.2001. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz kształcenia w profilach w liceach profilowanych. (Dz. U. Nr 61, poz. 625)
WSTĘP

Przemiany, jakie zachodzą w polskim systemie edukacji stawiają przed nauczycielem nowe wyzwania. Od nauczyciela oczekuje się zwiększenia aktywności i pomysłowości w planowaniu i organizowaniu działań uczniów oraz nowego podejścia do procesu nauczania.
Na naszych oczach tworzy się społeczeństwo informatyczne, a zadaniem nauczycieli jest pomóc młodzieży wejść do niego i aktywnie w nim działać.
Ponieważ jestem nauczycielem informatyki, wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom moich uczniów, postanowiłem opracować program zajęć pozalekcyjnych koła informatycznego, który pozwoli uczniom poznać system operacyjny Linuks, pomoże mi pobudzać aktywności uczniów w celu samodzielnego zdobywania wiedzy i pokazywania własnych umiejętności na zewnątrz. Powstał z myślą o uczniach uzdolnionych i zainteresowanych informatyką, a treści zawarte w programie pozwolą przygotować uczniów do konkursów i olimpiad informatycznych, pozwolą na przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

I. RODZAJ ZAJĘĆ I MIEJSCE REALIZACJI
Zajęcia pozalekcyjne w Gimnazjum nr 5 w Warszawie.

II. PRZEDMIOT
Koło informatyczne.

III. LICZBA GODZIN
1 godziny dydaktyczne tygodniowo.

IV. WARUNKI REALIZACJI
Zakłada się, że na początku każdego cyklu realizacji programu dokonywany będzie nabór nowych uczestników koła. Powodem tego jest fakt, iż zajęcia koła informatycznego przeznaczone są dla uczniów klas I – III, a liczba uczniów mogących brać udział w zajęciach koła w jednym roku szkolnym jest mocno ograniczona ilością komputerów w pracowni. (Dlatego też program przeznaczony jest do realizacji w ciągu jednego roku szkolnego.)
Zakłada się wyposażenie pracowni w 15 komputerów uczniowskich PC z procesorem Pentium,128 MB pamięci RAM oraz czytnikiem CD. Pracownia posiada stałe łącze Internetowe.
Zakłada się ponadto, że uczeń biorący udział w zajęciach:
• posługuje się systemem operacyjnym Windows,
• potrafi korzystać samodzielnie z dostępnych źródeł informacji,
• potrafi tworzyć proste strony WWW
• wykorzystuje sieć komputerową do komunikowania się z innymi użytkownikami.

V. CELE ZAJĘĆ

CELE OGÓLNE
1. Pogłębienie wiedzy i rozwijanie umiejętności informatycznych.
2. Przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.
3. Nauczenie metod rozwiązywania problemów za pomocą komputera.
4. Wyrobienie w uczniach logicznego myślenia.
5. Stymulacja rozwoju intelektualnego.
6. Umożliwienie rozwoju zainteresowań informatycznych.
7. Nabycie umiejętności posługiwania się nowymi narzędziami i pojęciami informatycznymi.
8. Zaszczepienie uczniom potrzeby uaktualniania wiedzy i umiejętności.
9. Indywidualizacja nauczania.


CELE WYCHOWAWCZE
1. Uczenie poszanowania efektów pracy innych osób,
2. Wykorzystywanie tylko bezpłatnego lub licencjonowanego oprogramowania,
3. Przestrzeganie regulaminu pracowni,
4. Przestrzeganie zasad etycznych i kultury języka podczas komunikowania się w sieci,
5. Uczulenie na to, aby nie korzystać z nacjonalistycznych i pornograficznych stron internetowych,
6. Przestrzeganie, aby nie udostępniać bez wyraźnej potrzeby informacji osobistych (nazwisko, adres, telefon, stan posiadania itp.)

VI. TREŚCI
1. Podstawowe usługi systemu operacyjnego.
2. Zasady pracy problemów sieci lokalnej problemów globalnej
3. Rozwiązywanie problemów za pomocą programów użytkowych. Korzystanie z multimedialnych źródeł informacji. Przykłady zastosowań komputera jako narzędzia dostępu do rozproszonych źródeł informacji. Zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej i ochroną danych. Formy reprezentowania i przetwarzania informacji przez człowieka i komputer.
4. Strony internetowe jako sposób na zaprezentowanie własnych zainteresowań. Odpowiedzialność za umieszczane treści i język, którym posługujemy się w sieci. Pożytki wynikające z rozwoju informatyki i powszechnego dostępu do informacji. Konsekwencje dla osób i społeczeństw.

VII. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

1. Potrafią posługiwać się system operacyjnym Linux i oprogramowanie użytkowym stworzonym dla tego systemu.
2. Potrafią opracowywać dokumenty z wykorzystaniem różnych narzędzi technologii informacyjnej i różnych źródeł informacji.
3. Potrafią zaistnieć w Internecie.
4. Rozumieją i stosują w praktyce normy prawne, dotyczące ochrony praw autorskich.
5. Podejmują rywalizację na forum szkoły i poza nią oraz osiągają w tej rywalizacji dobre wyniki.

VIII. ZADANIA SZKOŁY
1. Stworzenie warunków do korzystania z technologii informacyjnej poprzez udostępnienie wyposażonej pracowni komputerowej i zapewnienie dostępu do Internetu.
2. Pogłębienie wiedzy i rozwijanie umiejętności informatycznych uczniów poprzez przyznanie godzin na zajęcia pozalekcyjne z informatyki.
3. Wspomaganie rozwoju umiejętności analizowania i rozwiązywania problemów z zakresu nauczania szkolnego poprzez zakup nowego oprogramowania narzędziowego i użytkowego.
4. Kształcenie samodzielności intelektualnej poprzez zakup programów edukacyjnych.
5. Stwarzanie warunków do rywalizacji na forum szkoły poprzez wspieranie organizacji konkursów informatycznych.

IX. POMOCE DYDAKTYCZNE I ŚRODKI TECHNICZNE
1. Pracownia wyposażona w sprzęt komputerowy,
2. Stałe łącze Internetowe,
3. Oprogramowanie:
 Knoppiks
 Aurox
 Mandrake
 Red Hat
 Debian
 Open Office
4. Literatura:
 Bill Ball: Poznaj Linux, Mikom Warszawa 1999,
 Linux w szkole: Software-Wydawnictwo Sp. Z oo
 OpenOffice 1.1.0 ux.pl - Linux – OEM
 Elżbieta Machnicka, PHP - Nuke. Portal w 15 minut, Mikom, Warszawa 2003
 Dave Taylor, HTML 4, Tworzenie stron WWW, RM, Warszawa 2000,
 Software 2.0: Software-Wydawnictwo Sp. Z oo
 Linux+: Software-Wydawnictwo Sp. Z oo
 Aurox 8.0 numer specjalny Software-Wydawnictwo Sp. Z oo
 PC World Komputer nr 4/2003 IDG Poland S.A.

X. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
1. Program zawiera:
 opis treści nauczania,
 pojęcia związane z omawianym zagadnieniem,
 umiejętności, jakie uczeń powinien opanować
2. Zajęcia z poszczególnych tematów mają charakter ćwiczeń.
3. Stały kontakt uczniów z komputerem zapewnia osiągnięcie zamierzonych celów.
4. Stały dostęp do Internetu pozwala na dostęp do najnowszych dystrybucji systemu Linux i do programów Open Source pozwala zrozumieć że „piractwo komputerowe” nie jest jedyną droga do korzystania z legalnego oprogramowania.

Stały i burzliwy rozwój techniki nie pozwala precyzyjnie zaplanować na kilka lat naprzód treści, środków i metod nauczania tego przedmiotu. W związku z tym w przedstawionym programie szczególny nacisk położono na zadania, które mogą być względnie stałe.

XI. CELE SZCZEGÓŁOWE, TREŚCI KSZTAŁCENIA ORAZ WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA


Użytkowanie systemu Linuks

CELE
 zapoznanie się z różnymi dystrybucjami systemu Linuks,
 zapoznapraca z podstawowymi programami systemu Linuks,
 zapoznanie się z oprogramowaniem edukacyjnym systemu Linuks,
 zapoznanie się pakietem biurowym Open Office,
 tworzenie stron z wykorzystaniem języka HTML


Szczegółowe cele nauczania Osiągnięcia i umiejętności
System operacyjny Linuks –
dystrybucja Knoppix. Umiejętność uruchamiania systemu
Linuks - dystrybucji Knoppix z płyty CD.
Umiejętność dostosowania środowiska pracy.
Umiejętność pracy z podstawowymi programami systemu.
System operacyjny Linuks –
dystrybucja Aurox. Umiejętność uruchamiania systemu
Linuks - dystrybucji Aurox z płyty CD.
Umiejętność dostosowania środowiska pracy.
Umiejętność pracy z podstawowymi programami systemu.
System operacyjny Linuks -
dystrybucja Debian. Instalowanie systemu Knoppix na twardym dysku jako systemu Debian.
Umiejętność dostosowania środowiska pracy.
Lilo.
Umiejętność pracy z podstawowymi programami systemu.
System operacyjny Linuks -
dystrybucja Mandrake. Instalowanie systemu.
Umiejętność dostosowania środowiska pracy.
Lilo.
Umiejętność pracy z podstawowymi programami systemu.
Programu edukacyjne systemu Linuks:
DR GENIUSZ – program do nauki geometrii,
Gimp – program do grafiki wektorowej
Geg, SciGraphika – wykresy funkcji
Geomview – geometria 3D na żywo
Pakiet programów FREEDUC Umiejętność posługiwanie się różnymi programami do zabawy, nauki i pracy.

Pakiet biurowy OpenOffice.org 1.1.0 PL
• Edytor tekstu Writer
• Arkusz kalkulacyjny Calc
• Program do tworzenia grafiki Draw
• Program do tworzenia prezentacji Impress
• Program bazodanowy Kexi Umiejętność posługiwanie się bezpłatnym oprogramowaniem Open Source do wykonywanie prac biurowych, pisania stron Internetowych, tworzenia prezentacji.
XII. POMIAR OSIĄGNIĘĆ

Osiągnięcia Metody pomiaru
Samodzielne posługiwanie się systemem operacyjnym Linuks. Obserwowanie w jakim stopniu uczniowie posługują się samodzielnie systemem operacyjnym.
Samodzielne posługiwanie się oprogramowaniem. Obserwowanie, w jakim stopniu uczniowie samodzielnie posługują się oprogramowaniem.
Obserwowanie uczniów, czy przestrzegają zasad bezpiecznego posługiwania się komputerem i jego urządzeniami.
Samodzielne napisanie strony WWW poświęconej Linuksowi. Ocena umiejętności stworzenia własnej strony WWW.
Publikowanie własnej strony w Internecie
Przeglądanie stron uczniów umieszczonych w Internecie.
Przygotowanie prezentacji Przygotowanie zestawu prezentacji uczniowskich
Nagranie płyty CD ze stronami i prezentacjami uczniowskimi. Ocena atrakcyjności stron internetowych i prezentacji przygotowanych przez uczniów. Udział w konkursach.
Rozumienie i stosowanie w praktyce norm prawnych, dotyczących ochrony: wyników pracy, danych i używanych programów. Obserwowanie, czy uczniowie stosują w praktyce normy prawne związane z: ochroną wyników pracy, ochroną danych, zwłaszcza osobowych i ochroną programów komputerowych przed nielegalnym kopiowaniem, używaniem i rozpowszechnianiem.
Dostrzeganie korzyści i zagrożeń związanych z rozwojem zastosowań komputerów. Ocenienie stopnia wykorzystania przez ucznia komputera w sytuacjach korzystnych i unikania sytuacji stwarzających zagrożenia.


Andrzej Skrzeczyński

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 22:57:54
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 22:57:54) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie