Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Faraon scenariusze

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3650 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 KATARZYNA WRÓBLEWSKA
NAUCZYCIEL J. POLSKIEGO
W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 4
IM. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO
W BIAŁEJ PODLASKIEJ


W podstawie programowej nauczania j. polskiego w gimnazjum Faraon B. Prusa jest uwzględniony jako lektura szkolna przeznaczona do omówienia we fragmentach. Powieść tę uczniowie uznają za dość skomplikowaną, a przede wszystkim jest to książka o bardzo rozbudowanej fabule, stąd proponuję wybrać fragmenty, które pokażą najistotniejsze wydarzenia a także wniosą cenne wartości kształtujące osobowość młodych czytelników.
Przystępując do omówienia lektury, poleciłabym uczniom przeczytanie następujących fragmentów:
Rozdz. 1 - 12; 17 - 18; 26 - 28; 40 - 43; 45; 50; 53 – 54; 58; 63 (wejście kapłana Samentu do labiryntu); 65 (zaćmienie słońca); 67.SCENARUSZ 1.

TEMAT LEKCJI: Cywilizacja starożytnego Egiptu pokazana w powieści B. Prusa Faraon.

CELE OPERACYJNE:
Uczeń:
q Odtwarza przebieg wydarzeń z treści powieści;
q Wyszukuje informacje o kulturze starożytnego Egiptu w źródłach encyklopedycznych;
q Zna pojęcie cywilizacja;
q Sporządza notatkę, kierując się pytaniami pomocniczymi;
q Korzysta z mapy Afryki;
q Potrafi poprzeć swoją wypowiedź właściwym cytatem z powieści;
q Redaguje tekst ogłoszenia.

METODY I TECHNIKI PRACY:
q Czytanie ze zrozumieniem;
q Test;
q Prezentacja przygotowanych wiadomości;
q Praca z mapą;
q Redagowanie notatki;
q Argumentowanie z wykorzystaniem cytatów.

FORMY PRACY:
q Indywidualna;
q Zbiorowa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
q Tekst powieści B. Prusa „Faraon”;
q Dwie wersje testu sprawdzającego znajomość treści lektury (zał. A);
q Mapa Egiptu;
q Słownik języka polskiego;
q Wydawnictwa encyklopedyczne dotyczące kultury starożytnego Egiptu (np. J. M. Roberts „Prehistoria i pierwsze cywilizacje” w: „Ilustrowana historia świata” t.1).

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA:
q Czytelnicza i medialna;

PRZEBIEG LEKCJI:
1. Sprawdzenie znajomości treści lektury w formie 10 – minutowego testu.
(zał. A)
B.Prus „Faraon” – sprawdzian z treści lektury grupa I

1. Z jakiego powodu następca faraona odciął się od reszty wojska z Herhorem na czele w czasie manewrów pod Pi-Bailos?
2. Za czyją namową i dlaczego faraon Ramzes XII nie oddał dowództwa nad korpusem Menfi następcy tronu?
3. Po co następca tronu zwrócił się do matki o 15 talentów?
4. Kim był Dagon i po co wezwał go następca faraona?
5. Jakie dziwne wypadki miały miejsce pewnej nocy w folwarku, gdzie zamieszkała Sara?
6. Jaki cenny dar otrzymał Herhor od następcy faraona i dlaczego?
7. W czasie pobytu w świątyni Hator młody faraon był świadkiem ukarania pewnwgo człowieka za zdradę świętych tajemnic. Na czym polegała ta kara i czy ten człowiek bardzo cierpiał?
8. W jaki sposób następca faraona zakpił sobie z kapłana Mefresa podczas narady z kapłanami i jak ten chciał się za to zemścić?
9. Jaką niezwykłą właściwość posiadał Lykon i dlaczego zemścił się na księciu?
10. Jaki los spotkał dowódcę greckiego pułku Patroklesa i dlaczego?
11. Czym Herhor rozgniewał młodego faraona po śmierci Ramzesa XII?
12. Wymień trzy przykłady zmian, jakie zaprowadził nowy faraon po śmierci swego ojca.
13. Jak Herhor wykorzystał zaćmienie słońca w walce z Ramzesem XIII o władzę?
14. Czyją żoną została królowa Nikotris po śmierci syna?
B. Prus „Faraon” – sprawdzian z treści lektury grupa II

1. Z jakiego powodu Herhor obdarował oficera Eunanę pierścieniem, a z jakiego kazał mu wymierzyć 50 kijów?
2. W jakich okolicznościach Ramzes poznał Sarę?
3. W jakim celu faraon Ramzes XII wysłał syna do dolnego Egiptu?
4. Dlaczego Dagon zażądał od księcia, aby ten oddał mu w dzierżawę na trzy lata swoje folwarki ?
5. Jakie plany matrymonialne snuli wobec młodego następcy królowa Nikotris i Herhor?
6. Od kogo Ramzes XIII dowiedział się, że Sara jest brzemienna i jak zareagował na tę wieść?
7. Czym Pentuer tłumaczył klęskę Egiptu w czasie pobytu następcy w świątyni Hator?
8. Na jaką decyzję rady kapłańskiej oburzył się następca w czasie narady z Mefresem i Mentezufisem?
9. Dlaczego Ramzesa posądzono o zabójstwo swojego dziecka?
10. Jakim rozkazem kapłan Mentezufis rozgniewał następcę po zwycięskiej bitwie z Libijczykami?
11. Kogo młody faraon mianował na swojego zastępcę w pełnieniu obowiązków religijnych?
12. Kto, na polecenie młodego faraona, dostał się do labiryntu i jak zakończyła się ta wyprawa?
13. Dlaczego Ramzes kazał zaatakować świątynie?
14. W jaki sposób Nitager przyczynił się do tego, że Herhor został faraonem?

2. Zapisanie na tablicy pytań, wg których uczniowie mają za zadanie sporządzić notatkę z lekcji:
a) Jak jest położony Egipt i dlaczego w życiu mieszkańców taką ważną rolę odgrywał Nil?
b) Jak dzieliło się społeczeństwo starożytnego Egiptu i kto sprawował władzę w państwie? (stany społeczne, hierarchia władzy, rola kapłanów i faraona);
c) Jakie były wierzenia Egipcjan? (politeizm, bogowie, wyobrażenia postaci bogów, wiara w życie pozagrobowe, świątynie egipskie – ich kształt);
d) Czym zasłużyli się Egipcjanie w różnych dziedzinach wiedzy i sztuce?
e) Jakie zwyczaje i obrzędy kultywowano w starożytnym państwie egipskim?
f) (balsamowanie ciał zmarłych, składanie ofiar bogom, pogrzeby faraonów, system szkolnictwa itp.).
3. Uczniowie prezentują materiały i fotografie, które przygotowali w ramach pracy domowej. Kierujemy tak ich pracą, by kolejno padły obszerne odpowiedzi na podane pytania. W trakcie prezentacji uczniowie sporządzają notatkę w zeszytach. Przy omawianiu punktu a) należy wykorzystać mapę Afryki.
*Warto zwrócić uwagę na osiągnięcia cywilizacyjne Egiptu:
- budowanie kanałów nawadniających i zastosowanie żurawia (sam ten wynalazek znany był już wcześniej na terenie starożytnej Mezopotamii, to nie Egipcjanie skonstruowali żuraw);
- wznoszenie piramid przy wykorzystaniu skumulowanej siły roboczej;
- wynalezienie pisma hieroglificznego;
- wynalazek papirusu (jako poprzednika papieru);
- opracowanie kalendarza, w którym rok podzielony był na kwartały, a miesiące na 10-dniowe tygodnie);
- opracowanie wzorca proporcji elementów postaci ludzkiej w sztuce (wzorzec ten przyjął się w sztuce zachodnioeuropejskiej, a potem też w całej Europie);
- sztuka balsamowania zwłok (sproszkowana mumia była uznawana w medycynie europejskiej za lekarstwo na różne schorzenia).

4. Wyjaśnienie pojęcia cywilizacja przy pomocy Słownika j. polskiego.
Cywilizacja – stan rozwoju społeczeństwa w danym okresie historycznym, uwarunkowany stopniem opanowania przyrody przez człowieka; ogół dóbr materialnych, środków i umiejętności produkcyjnych oraz instytucji społecznych.
Cywilizacja rzymska, grecka, Majów; niski, wysoki poziom cywilizacji.
5. Odczytanie jednej – dwu notatek. Ocena aktywności uczniów.
6. Praca domowa:
Twoja klasa organizuje w szkole wystawę poświęconą cywilizacji starożytnego Egiptu. Zredaguj tekst ogłoszenia zachęcającego uczniów do odwiedzenia tej wystawy.


SCENARIUSZ 2.

TEMAT LEKCJI: O świecie przedstawionym w powieści B. Prusa Faraon.
CELE OPERACYJNE:
Uczeń:
q wskazuje elementy świata przedstawionego;
q zna cechy powieści jako gatunku literackiego;
q wyjaśnia pojęcie powieść historyczna;
q argumentuje podaną tezę;
q tworzy mapę mentalną;
q rozumie i stosuje pojęcia: realistyczny i fikcyjny;
q redaguje tekst reklamy.

METODY I TECHNIKI PRACY:
q praca z tekstem;
q praca ze Słownikiem terminów literackich;
q mapa mentalna.

FORMY PRACY:
q zbiorowa;
q grupowa;
q indywidualna.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
q powieść B. Prusa Faraon;
q Słownik terminów literackich;
q Arkusze szarego papieru i mazaki dla grup.

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA: Czytelnicza i medialna.

PRZEBIEG LEKCJI:
1. Określenie rodzaju literackiego i gatunku, do jakiego należy utwór Prusa. Zapisujemy na tablicy hasła: EPIKA i POWIEŚĆ oraz prosimy uczniów o podanie cech właściwych tym pojęciom.
2. Wyjaśnienie znaczenia terminu POWIEŚĆ HISTORYCZNA w oparciu o słownik. Jeden z uczniów odczytuje definicję, pozostali uczniowie zapisują do zeszytów najważniejsze cechy tej odmiany powieści.
3. Podanie argumentów świadczących o tym, że utwór B. Prusa jest powieścią historyczną. Ważne jest, aby uczniowie posługiwali się przykładami z tekstu podczas argumentowania. Zapisujemy do zeszytów uzasadnienie:
a) Czas akcji to odległa przeszłość w stosunku do czasu życia autora - dotyczy czasów starożytnych, XI w. p. n. e.
b) Autor zadbał o przedstawienie realiów związanych z życiem, zajęciami, zwyczajami i wierzeniami mieszkańców starożytnego Egiptu;
c) Wśród postaci fikcyjnych pokazał też historyczną postać Herhora;
d) Powieść „Faraon” może być źródłem wiedzy na temat kultury i warunków życia Egipcjan za czasów panowania faraonów;
e) W języku narracji pojawiają się wyrazy będące nazwami urzędów i godności (erpatre), jednostek administracyjnych (nomes), zawodów (balsamista, paraszyta), jednostek płatniczych (talent), elementów stroju faraona (infuła Amenhotepa) i in.;
f) Autor wplótł w treść powieści autentyczne fragmenty tekstów modlitw i pieśni religijnych (np. w rozdz. poświęconym pogrzebowi Ramzesa XII).

4. Podział klasy na 5 – osobowe grupy, rozdanie arkuszy szarego papieru i mazaków do opracowania mapy skojarzeniowej związanej z powieścią Faraon.
Dla ułatwienia podajemy na tablicy kilka punktów, które wyznaczą kierunek myślenia i zapisywania informacji:
- czas i miejsce akcji;
- bohaterowie;
- rodzaj i gatunek literacki;
- wątki;
- tematyka utworu;
Możemy zasugerować, że mapa mentalna ma postać schematu, np.FARAON

5. Prezentacja wyników pracy grup – ocena najlepszych metaplanów.
6. Praca domowa: Zredaguj reklamę zachęcającą do przeczytania powieści „Faraon”. Wykorzystaj w tekście informacje z dwóch ostatnich lekcji. Pamiętaj o zastosowaniu słownictwa oceniającego (ciekawy, warto, wspaniały, niezastąpiony itp.)


SCENARIUSZ 3.

TEMAT LEKCJI: Za kulisami władzy – walka faraona z kapłanami (na podst. powieści B. Prusa Faraon).

CELE OPERACYJNE:
Uczeń:
q Czyta ze zrozumieniem tekst literacki;
q Porządkuje wydarzenia związane z wątkiem politycznym;
q Wyjaśnia znaczenie słowa kulisy i manipulacja przy pomocy słownika;
q Zna elementy konstrukcji wątku ( przedakcja, zawiązanie akcji, rozwój akcji, punkt kulminacyjny, rozwiązanie akcji);
q Wnioskuje na podstawie działań bohaterów;
q Redaguje list otwarty.

METODY I TECHNIKI PRACY:
q Praca z tekstem;
q Praca ze słownikiem;
q Notatka w formie schematu;
q Rozwiązywanie problemu.
FORMY PRACY:
q Zbiorowa;
q Indywidualna.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
q Powieść B. Prusa Faraon;
q Słownik języka polskiego.
ŚCIEŻKA EDUKACYJNA: filozoficzna.

PRZEBIEG LEKCJI:
1. Wyjaśnienie przy pomocy słownika znaczenia wyrazu: kulisy i zapis w zeszytach:
KULISY (czegoś) – okoliczności jakiejś sprawy, nieznane, zamaskowane dla ogółu; zajrzeć za kulisy; poznać coś od strony kulis.
2. Uporządkowanie wydarzeń związanych z wątkiem politycznym Faraona i zapis w postaci schematu, na którym zaznaczamy elementy konstrukcyjne budowy akcji w obrębie wątku (można dla ułatwienia podać uczniom, że są to te same elementy, które rozpoznawali w budowie akcji noweli):


atak na świątynię i zaćmienie słońca
(PUNKT KULMINACYJNY)

odmowa naruszenia skarbca labiryntu
nałożenie przez Herhora infuły z symbolem węża
zabicie najemników i Patroklesa
uwikłanie następcy w wojnę z Libijczykami
zabicie syna Sary przez Lykona
otwarty spór Ramzesa XIII z kapłanami
zawarcie tajnego układu z Beroesem przez kapłanów
odkrycie kłamliwych sztuczek stosowanych w świątyniach
mianowanie Herhora zastępcą w czasie nieobecności faraona


intryga Herhora w pozbawieniu następcy
dowództwa nad korpusem Menfi
(ZAWIĄZANIE AKCJI)

manewry pod Pi – Bailos
i zlekceważenie świętych żuków przez Ramzesa śmierć Ramzesa XIII
(EKSPOZYCJA) (ROZWIĄZANIE AKCJI)

3. Zapisujemy na tablicy problem do rozstrzygnięcia: Na czym polegała różnica między młodym następcą a kapłanami w celach działania i metodach?Otwarte działanie Odebranie kapłanom władzy
Szczere intencje Wzmocnienie armii
Głosowanie (demokracja) Reformy społeczne
Układ z Fenicjanami Wzmocnienie władzy faraona
wojny


Intryga wzmocnienie władzy kapłańskiej
Manipulacja Powiększenie skarbu
Tajne układy traktat pokojowy z Asyrią
Zastraszanie społeczeństwa stanie na straży zasad religijnych
Wykorzystanie wiedzy
Bezwzględność

4. Wyjaśnienie słowa manipulacja.
Manipulować (kimś) – kierować kimś bez jego wiedzy dla osiągnięcia określonych celów.
Uczniowie podają przykłady manipulacji znane z życia.
5. Próba wyciągnięcia wniosków z lekcji poprzez odpowiedź na pytanie: Co w gruncie rzeczy zadecydowało o zwycięstwie kapłanów a porażce Ramzesa?
Uczniowie w toku krótkiej dyskusji ustalają wnioski i zapisują je w zeszytach, np.:
„W walce o władzę skuteczne okazały się poczynania tego polityka, który cieszył się większym poparciem społeczeństwa. Kapłani odnieśli zwycięstwo, bo umieli wykorzystać wiedzę i odpowiednio pokierować masami ludzi. Manipulacja nie jest jednak uczciwym sposobem na osiąganie celów. Konflikt między Ramzesem a kapłanami zostałby rozwiązany, gdyby obie strony wybrały kompromis.
Na przykładzie wątku politycznego w Faraonie możemy odkryć, jakie zabiegi stosują politycy w walce o utrzymanie się na stanowiskach.”
6. Praca domowa: Zredaguj list otwarty Ramzesa XIII do rady wszystkich stanów, w którym nakłonisz jej przedstawicieli do udzielenia zgody na naruszenie skarbca labiryntu. Zbuduj rzeczowe argumenty, pamiętaj o perswazji i częstych zwrotach do adresata.


SCENARIUSZ 4.

TEMAT LEKCJI: Karierowicz czy urodzony władca? – charakteryzujemy Ramzesa XIII.

CELE OPERACYJNE:
Uczeń:
q Wyjaśnia znaczenie słowa karierowicz;
q Tworzy mapę skojarzeniową do wyrazu karierowicz;
q Formułuje wnioski na temat idealnego władcy;
q Charakteryzuje postać literacką;
q Formułuje argumenty na podstawie tekstu lektury;
q Umie posłużyć się cytatem;
q Dokonuje oceny postaci.

TECHNIKI I METODY PRACY:
q Praca z tekstem lektury;
q Mapa mentalna;
q Praca ze słownikiem;
q Argumentowanie.

FORMY PRACY:
q Zbiorowa;
q Indywidualna.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
q Zaznaczone w tekście lektury fragmenty do charakterystyki Ramzesa XIII;
q Słownik języka polskiego;
q Tabela do wpisywania argumentów na tablicy.

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA: filozoficzna.

PRZEBIEG LEKCJI:
1. Wyjaśnienie znaczenia słowa „karierowicz” przy pomocy słownika – uczniowie podają przykłady postaw współczesnych ludzi, mogące oznaczać karierowiczowstwo.
2. Tworzenie mapy mentalnej do hasła karierowicz:

kariera jest jego jedynym celem dąży do osiągnięcia własnych korzyści


karierowicz
dąży do celu po trupach chce być sławny i znany


robi wszystko dla rozgłosu lubi poklask

3. Ustalanie odpowiedzi na pytanie: jaki powinien być dobry władca?
(zapis w zeszytach):
§ Doświadczony;
§ Mądry;
§ Bezinteresowny;
§ Nieprzekupny;
§ Przedsiębiorczy;
§ Reprezentatywny.
4. Zapisanie tematu lekcji.
5. Charakterystyka Ramzesa – uczniowie popierają cech odpowiednimi przykładami z treści lektury.
a) przedstawienie postaci: syn królowej Nikotris i faraona Ramzesa XII, 22-letni młodzieniec, wykształcony przez kapłanów;
b) wygląd zewnętrzny: piękny mężczyzna, „z twarzą prawie kobiecą”, lubił przebywać wśród żołnierzy, zwykle miał na sobie prosty strój wojownika, wysportowany, o dumnym spojrzeniu;
c) cechy umysłu: inteligentny, lecz nierozsądny, utalentowany wódz i żołnierz, pozbawiony umiejętności przewidywania, przedsiębiorczy, czasem naiwny;
d) usposobienie: łatwo wpadał w gniew, zapalczywy, energiczny, wybuchowy, gwałtowny, ulegał nastrojom, skory do rywalizacji;
e) charakter: nieodpowiedzialny, dumny, pewny siebie, czasem arogancki, mimo wszystko szlachetny, wpływowy, odważny, wrażliwy, miał dobre serce, kochający matkę, szanujący rodziców, hojny, niestały w uczuciach, lekkoduch, zbyt pochopnie podejmował decyzje, nie znosił sprzeciwu, w gruncie rzeczy apodyktyczny, dociekliwy, zbyt szczery, uparty w dążeniu do celu;
f) ocena postaci: człowiek z temperamentem, w jego osobowości ścierają się przeciwstawne cechy, trudno go jednoznacznie ocenić, nieustraszony i zdolny wódz, lecz nie posiadał doświadczenia jako władca, zbyt radykalnie postępował z kapłanami, nie szanował tradycji.
6. Gromadzenie argumentów przemawiających za karierowiczowstwem oraz urodzonym władcą. Uczniowie pracują w grupach, wypełniając tabelę:


Ramzes jako karierowicz Ramzes jako urodzony władca
Młody faraon jest karierowiczem, ponieważ zależy mu na sławie i poklasku. (chęć przeprowadzenia reform społecznych, atak na świątynie)Miano karierowicza pasuje do Ramzesa, gdyż zmierza do celu po trupach. (zlekceważył zasady religii i nie ominął świętych żuków; „wykradł” kapłankę Kamę ;bawił się uczuciami kobiet i skrzywdził Sarę)Za karierowiczowstwem następcy tronu przemawia fakt, że postępował nieodpowiedzialnie. (pozostawił swoje pułki pod Pi-Bailos; zawarł układ z bankierem fenickim, narażając państwo) Ramzes XIII jest urodzonym władcą, gdyż dąży do poprawienia bytu najuboższych Egipcjan. ( planuje reformy; chce zdobyć skarb labiryntu, aby wzmocnić wojsko i osłabić władzę kapłanów)Ramzes zasługuje na tytuł urodzonego władcy, ponieważ godnie reprezentuje państwo jako dzielny wódz i pragnie dźwignąć Egipt z upadku. ( odniósł zwycięstwo w wojnie z Libijczykami)Jako urodzony władca Ramzes pragnie wzmocnić rolę i pozycję faraona. ( walczy z kapłanami, chcąc ukarać ich za zdradę państwa po podpisaniu tajnego traktatu z Asyrią; planuje dostać się do skarbca labiryntu )


7. Podsumowanie pracy uczniów i wnioski z lekcji.
8. Praca domowa (do wyboru):
- Ramzes XIII – karierowicz czy urodzony władca? Rozprawka.
- Przedstaw rolę, w jakiej widziałbyś współcześnie Ramzesa XIII. Podaj argumenty.


SCENARIUSZ 5.


TEMAT LEKCJI: Kontrowersyjny Herhor – prawda o człowieku.

CELE OPERACYJNE:
Uczeń:
q czyta ze zrozumieniem tekst literacki;
q opracowuje pytania do charakterystyki i wnioskuje;
q poznaje znaczenie słowa „kontrowersyjny”;
q wypełnia formularz kwestionariusza osobowego.

METODY I TECHNIKI PRACY:
q praca z tekstem literackim;
q „gorące krzesło”;
q kwestionariusz osobowy.

FORMY PRACY:
q zbiorowa;
q indywidualna.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
q Tekst „Faraona”;
q Pytania przygotowane przez uczniów do wywiadu z Herhorem;
q Formularze kwestionariusza osobowego dla uczniów.

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA: czytelnicza i medialna.

PRZEBIEG LEKCJI:
1. Rozdanie uczniom kwestionariuszy osobowych Herhora z poleceniem, aby wypełnili je w trakcie lekcji:

Kwestionariusz osobowy

Nazwisko: ......................................................................
Wiek: ..................................
Zajmowane stanowisko: ..............................................................................
Wykształcenie: ............................................................................................
Ulubione nakrycie głowy: ...........................................................................
Cel działania: ...............................................................................................
Preferowane metody działania: ...................................................................
...................................................................
cechy umysłu: ..............................................................................................
charakter: .....................................................................................................
......................................................................................................
Stosunek do spraw państwa: .........................................................................
.........................................................................
Szczególne zasługi: ......................................................................................
Opinie i uwagi: .............................................................................................
.............................................................................................

2. Wybranie Herhora spośrod uczniów (warto wcześniej ustalić, kto będzie odpowiadał na pytania, aby uczeń ten mógł przygotować się do roli). Metodą „gorącego krzesła” przeprowadzamy wywiad z Herhorem, który ma za zadanie odpowiedzieć na pytania uczniów tak skonstruowane, aby uczestnicy zajęć mieli możliwość uzyskać odpowiedzi potrzebne przy wypełnianiu kwestionariusza.
Przykładowe pytania mogą brzmieć następująco:
- Dlaczego zgodziłeś się na to, aby przyznać następcy tytuł namiestnika korpusu Menfi?
- Czy małżeństwo z królową Nikotris zawarłeś z miłości?
- Z jakiego powodu włożyłeś infułę Amenhotepa po śmierci Ramzesa XII?
- Co zadecydowało o odmowie naruszenia skarbca labiryntu?
- Dlaczego oszukałeś lud egipski, mówiąc, że zaćmienie słońca jest karą bogów za bunt wywołany pod świątynią? itp.
3. Wypełnienie kwestionariuszy przez uczniów i porównanie wniosków.
4. Zapisanie wniosków w zeszytach:
Herhor jest człowiekiem, który z uporem dąży do zrealizowania celu, jakim jest przejecie władzy. Umie manipulować ludźmi, jest niezwykle mądry, powściągliwy, ale zdolny do wszystkiego. Odznacza się przy tym wyrachowaniem i bezwzględnością, bez skrupułów niszczy przeciwników, dbając o to, aby nie robić tego własnymi rękoma (wykorzystuje Lykona). Stanowi przykład człowieka, który doszedł do wszystkiego dosłownie „po trupach”, ale z drugiej strony uratował Egipt. Przeprowadził reformy zaplanowane przez Ramzesa, ocalił tradycję i uchronił kraj przed wybuchem buntu.
Herhor to postać kontrowersyjna, budząca sprzeczne uczucia i prowokująca do dyskusji tym bardziej, że jest kapłanem.
5. Odszukanie znaczenia słowa „kontrowersyjny” w słowniku;
Zapis: Kontrowersyjny – dyskusyjny, sporny;
Kontrowersja- różnica zdań, polemika, dyskusja.
6. Odpowiedz pisemnie na pytanie: Czy ludzie będący na świeczniku powinni szczególnie dbać o reputację? Uwzględnij przykłady z życia.SCENARIUSZ 6.

TEMAT LEKCJI: O wchodzeniu do labiryntu – opis przeżyć wewnętrznych.
CELE OPERACYJNE:
Uczeń:
q Gromadzi słownictwo do opisu przeżyć związanych ze strachem;
q Posługuje się słownikiem;
q Wyszukuje w tekście literackim odpowiednie cytaty;
q Redaguje opis przeżyć.

METODY I TECHNIKI PRACY:
q Praca z tekstem lektury;
q Praca ze słownikiem j. polskiego;
q Redagowanie wypowiedzi pisemnej opisu przeżyć.

FORMY PRACY:
q Grupowa;
q Indywidualna.
q
MATERIAŁY I POMOCE DYDAKTYCZNE:
q Tekst „Faraona” B. Prusa – fragment z rozdz. 63: wejście kapłana Samentu do labiryntu;
q Słowniki j. polskiego.
q
ŚCIEŻKA EDUKACYJNA: filozoficzna.

PRZEBIEG LEKCJI:
1. Przypomnienie elementów kompozycyjnych opisu przeżyć wewnętrznych ze zwróceniem uwagi na zewnętrzne objawy przeżyć.
2. Podział klasy na 4 grupy:
dwie grupy mają za zadanie wynotować z tekstu powieści wyrażenia i zwroty nazywające przeżycia Samentu, dwie kolejne szukają słownictwa związanego z przeżyciem strach w słownikach. Uczniowie wypełniają tabelę:

Przeżycia kapłana Samentuna podst. lektury Zwroty i wyrażenia związane ze strachem na podst. słownika
pewność siebie, zadowolenie na myśl o nagrodzie, rozmarzenie, na widok smugi światła „ogarnęła go straszna trwoga”, „słyszał tylko bicie tętna we własnej głowie”, drżały mu ręce, zaczął biegać jak opętany od ściany do ściany”, „na dnie jego trwogi zbudziła się iskra naiwnej nadziei”, „uczuł, że nogi gną się pod nim”, „pot wystąpił mu na twarz”, „zatamował mu się oddech”, „szczękając zębami wcisnął się pod jedną z kolumn”, na widok ludzi z pochodniami „uczuł zimno – w nogach, sercu, głowie”, „doznał wrażeń znanych tylko ludziom, którzy stoją w obliczu śmierci”, „myśli przebiegały mu przez głowę z szybkością i jasnością błyskawicy”, Samentu czuł nawet ciekawość, kto go odkrył, przed wypiciem trucizny mówił do Mefresa ze spokojną ironią strach - ogarnął kogoś, zajrzał komuś w oczy, ścisnął kogoś za gardło, odebrał komuś głos;nogi uginają się pod kimś ze strachu,włosy zjeżyły się na głowie,wodzić błędnym wzrokiem, szczękać zębami,czuć się jak zaszczuty zwierz,miotać się,źrenice rozszerzyły się komuś z przerażenia,czuć, że usuwa się grunt pod nogami,poczuć się bezradnym jak dziecko,stracić panowanie nad sobą,poczuć się jak w potrzasku,pot wystąpił komuś na czoło,wpaść w panikę,trząść się jak galareta,nie móc zebrać myśli,myśli kłębią się w czyjejś głowie

3. Opisz przeżycia Samentu z punktu widzenia jednego ze strażników Labiryntu.
4. Prezentacja fragmentów opisów i ocena pracy uczniów.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie