Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Istota i funkcje nauczania zintegrowanego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 16954 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

Rozpoczęcie nauki szkolnej jest w pewnym sensie momentem przełomowym nie stanowi jednak ostrej granicy dzielącej życie dziecka na okres, w którym było ono tylko dzieckiem i okres, kiedy staje się przede wszystkim uczniem. Będąc uczniem, nie przestaje być dzieckiem. W dalszym ciągu bawi się, ma swoją ulubioną zabawkę, chętnie słucha bajek, przytula się do matki i ojca. Ale czasem wstydzi się tych zachowań, bo zdaje sobie sprawę, że staje się coraz starsze, bardziej samodzielne. Wzrost samodzielności to pierwsza z cech odróżniających młodszy wiek szkolny od okresu przedszkolnego.
Według teoretycznego podziału M. Żebrowska1 przedstawiając fazy rozwojowe człowieka, stwierdziła, że młodszy wiek szkolny obejmuje lata między 7 a 10 rokiem życia. Jest to okres, kiedy dziecko uczęszcza do klasy I-III szkoły podstawowej. W polskim systemie szkolnictwa dzieci w wieku 7 lat rozpoczynają systematyczną naukę w szkole, dlatego też rok ten uważany jest za granicę dzielącą okres przedszkolny od nowego stadium rozwoju.
Przejście od dominującej w wieku przedszkolnym zabawy do nauki szkolnej oznacza dla dziecka pojawienie się nowego poważnego obowiązku zarówno społecznego, jak i wobec samego siebie. Zmienia się gruntownie codzienny tryb życia i zajęć.
Wejście dziecka do nowego, złożonego społeczeństwa, jakim jest środowisko szkolne, oznacza dla niego konieczność nawiązania kontaktów z grupą rówieśniczą. Szkoła staje się, zatem dla dziecka nie tylko, miejscem gdzie zdobywa wiedzę, ale i środowiskiem, w którym się uspołecznia. Pod wpływem zmieniających się warunków zewnętrznych i wewnętrznych, kształtuje się charakter dziecka. Nowe zjawiska zmieniają kierunek dotychczasowego rozwoju osobowości. Niewystarczające okazują się dotychczasowe doświadczenia, kształtujące stosunek dziecka do otaczającej je rzeczywistości. Nowe stosunki społeczne stwarzają warunki sprzyjające dalszemu rozwojowi społecznemu i emocjonalnemu. Dziecko w młodszym wieku szkolnym odznacza się wielką aktywnością i ruchliwością. Gry, zabawy, działanie ruch stanowią jedną z jego pierwszoplanowych potrzeb, która z jednej strony wiąże się z rozwojem fizycznym z drugiej - jest reakcją na konieczność spędzania kilku godzin dziennie w pozycji siedzącej, której wymaga nauka szkolna. Dzięki systematycznej nauce następuje w tym okresie szybki rozwój intelektualny, dotyczący wszystkich procesów poznawczych, zwróconych przede wszystkim ku światu zewnętrznemu, ku obiektywnej rzeczywistości, którą intensywnie poznaje.
Dzięki nauce szkolnej i poprzez własne działanie, realizowane najczęściej, w towarzystwie i przy współudziale rówieśników, choć opieka dorosłych jest nadal niezbędna.
Nauczanie zintegrowane stanowi najniższy szczebel kształcenia ogólnego fundament, na którym opiera się dalsze kształcenie i wychowanie.
Jego zdaniem jest przygotowanie uczniów do systematycznej pracy, umożliwienie nabycia podstawowych wiadomości i umiejętności. Z obserwacji i doświadczeń wynika, że uczniowie podejmujący naukę w klasach wyższych napotykają wiele różnorodnych trudności, których przyczyn upatruje się w nie zawsze prawidłowym kształtowaniu na etapie nauczania początkowego. Podstawowym zagadnieniem kształcenia i wychowania w tym, okresie rozwojowym jest wszechstronny rozwój osobowości. Dokonuje się on w procesie kształcenia umysłowego, moralno-społecznego, estetycznego, technicznego i fizycznego. Nauczanie zintegrowane powinno kontynuować w wychowaniu przedszkolnym i równocześnie przygotowywać do nauki na wyższych szczeblach kształcenia. Realizację tego zadania kształcenia różnorodność metod oraz form oddziaływania na różne sfery aktywności dziecka: poznawczą emocjonalno-społeczną ekspresyjną motoryczną.
Uwzględnianie potrzeb wiekowych dziecka zapewnia mu dobre samopoczucie w szkole, wzmacnia motywację oraz chęć do podejmowania nowych zadań. Człowiek w ciągu całego życia podlega wielostronnym procesom oddziaływania a szczególnie ważnym okresom w tym zakresie są klasy początkowe: dziecko przebywa drogę rozwoju od dzieciństwa po początek dorastania. Od tego, jaki poziom sprawności i umiejętności osiągnie zależy w stopniu jego dalszy właściwy rozwój, który ma charakter indywidualny, uwarunkowany różnymi czynnikami oddziałującymi nań stymulująco i hamująco.
Psycholodzy uważają, iż pewne etapy w dojrzewaniu psychicznym dziecka nie mają charakteru statycznego, lecz dynamiczny. Granica między nimi jest płynna, uzależniona od indywidualnych, wrodzonych cech osobowych. Każde dziecko ma indywidualną drogę rozwoju, można w niej wyróżnić pewne symptomatyczne formy aktywności.
Edukacja początkowa to nauczanie propedeutyczne, nie ma ono charakteru wykształcenia samowystarczalnego, lecz pełni głównie funkcje kształcenia wprowadzającego i usprawniającego do dalszej nauki. Jest podbudową, na której dopiero można wybudować gmach wykształcenia przygotowującego do bezpośredniego, użytecznego udziału w życiu. Z tego punktu widzenia im lepszą sprawność umysłową osiągnie dziecko na szczeblu nauczania początkowego, tym lepiej nauczanie to spełni swoje zadania. Rozwijanie procesów myślenia dostatecznie różnorodnych i samodzielnych, budzenie żywych zainteresowań intelektualnych jako podstawy aktywności poznawczej, kształcenie umiejętności wyrażania swoich myśli w słowach i rozumieniu myśli cudzych, stanowi niezbędny warunek komunikowania się, przyswajania wiedzy. Badacze problemu stwierdzają:
„Nauczanie zintegrowane to kształcenie spostrzegawości, zdolności do obserwacji, rozwijanie wyobraźni oraz kształcenie umiejętności, wyrażania się w różnych formach plastycznych - są to podstawowe zadania, które stoją przed nauczaniem zintegrowanym, jako nauczaniem propedeutycznym, usprawniającym do skutecznego kształcenia na szczeblach wyższych".
Z. Morawska M. Radwiłowicz uważają że:
„Cykl kształcenia i wychowania w klasach I-III reprezentuje trzy ścisłe, że sobą związane zakresy pojęciowe: nauczanie, kształcenie i wychowanie;
Nauczanie utożsamiamy potocznie z nabywaniem wiedzy, kształcenie z rozwojem sprawności pozwalających na jej zdobycie, zaś wychowanie z formowaniem wszelkich postaw i cech charakteru, a w konsekwencji-całej osobowości".
Inni z kolei ten etap nauki dziecka charakteryzują następująco:
„Nauczanie zintegrowane to jednolity, trwający kilka lat proces dydaktyczno-wychowawczy odbywający się w warunkach szkoły, na który składają się rozwój, uczenie, nauczanie, kształcenie i wychowanie.
Obejmuje on dzieci w młodszym wieku szkolnym i ma do spełnienia dwa cele podstawowe: wielostronny możliwie harmonijny rozwój osobowości dziecka oraz przygotowanie do nauki w cyklu systematycznym".
W tym sensie nauczanie zintegrowane ma być pełnowartościowym systemem nauczania, uczenia się, kształcenia, wychowania i samowychowania, w którym przygotowanie, do dalszej pracy oraz zaspokojenie potrzeb rozwojowych stanowią pewną całość.Podstawowe funkcje nauczania zintegrowanego

Realizując proces dydaktyczno-wychowawczy, począwszy od przedszkola a skończywszy na szczeblu wyższym, musimy spełniać określone funkcje: opiekuńczą diagnostyczno-prognostyczną kompensacyjno-usprawniającą poznawczą kształcącą i wychowawczą.
W obrębie funkcji opiekuńczej wyróżnia się zadania szczegółowe, dotyczące głównie bezpieczeństwa, ochrony systemu nerwowego, dbałości o zdrowie.
Funkcja diagnostyczna-prognostyczna - to zespół specyficznych zadań, opartych na wnikliwej obserwacji za pomocą narzędzi badawczych. W kontakcie z lekarzem, pedagogiem i psychologiem realizuje się funkcję kompensacyjno-usprawniającą polegającą na eliminacji, złagodzeniu lub kompensacji wszelkich odchyleń, mikrodeficytów, zaburzeń oraz usuwaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych.
Funkcja poznawcza w nauczaniu zintegrowanym jest preferowana w programach szkolnych, ponieważ odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju dziecka:
„Poznanie - to zdobywanie przez człowieka wiedzy o otaczającej go rzeczywistości i o nim samym, a przez kształcenie ogół czynności i procesów umożliwiających osiąganie przez człowieka względnie wszechstronnego rozwoju różnych sprawności fizycznych i umysłowych zdolności i zainteresowań".
Funkcja kształcąca, realizowana jest poprzez porównywanie, uogólnianie, systematyzowanie, analizowanie, abstrahowanie i wnioskowanie. Rozwijanie zainteresowań, zdolności, zamiłowań i uzdolnień zależy od funkcji diagnostyczno-prognostycznej. Najbogatsza i najbardziej konkretna w zadaniu jest funkcja wychowawcza. Zdąża ona do wychowania społeczno-moralnego i światopoglądowego poprzez pozytywną motywację wobec uczenia, nauki budzenia wiary w siebie rozwijanie postaw społecznych, patriotycznych. W zakresie funkcji, nauczania zintegrowanego wyjątkową rolę pełni nauczyciel, który powinien dostrzegać i modyfikować całokształt uwarunkowań procesów dydaktyczno-wychowawczych w klasach I-III.Opracowała
mgr Małgorzata Winiarska
Szkoła Podstawowa
w Szówsku


Literatura:
1. M. Żebrowska – Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży.
2. R. Więckowski – Pedagogika Wczesnoszkolna.
3. M. Radwiłowicz, Z. Morawska – Metodyka nauczania początkowego.
4. W. Okoń – Słownik pedagogiczny.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie