Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program zajęć pozalekcyjnych z wf

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4412 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 „ZAJĘCIA MUZYCZNO – RUCHOWE”
dla I-III gimnazjum
( III etap kształcenia )

Autorki:
mgr Renata Hamielec
mgr Patrycja Sacha
mgr Dorota Świątkowska

I. Wstęp

Brak ruchu w obecnych czasach jest następstwem szybkiego rozwoju cywilizacyjnego. Szybki postęp i rozwój przyniósł wiele pozytywnych rozwiązań, ale również wpłynął negatywnie na ogólny stan zdrowia społeczeństwa.
Przekłada się to we wciąż wzrastającym tempie pojawiających i szerzących się chorób, zwanych obecnie „cywilizacyjnymi”.
Tryb życia jaki narzuciły sobie społeczeństwa doprowadza do rujnowania krzewionych przez tysiące lat ideałów człowieka zdrowego. Słynne : „w zdrowym ciele, zdrowy duch” stało się tylko hasłem przewodnim nielicznych jednostek, pozostali w pogoni za cywilizacją nieświadomie stają się jej ofiarą.
Zatracając naturalne potrzeby ruchu doprowadzili do nieodwracalnych chorób natury psycho-fizycznej :stres, choroby układu krążenia, układu kostnego (skrzywienia), układu mięśniowego, otyłość i wiele innych, które dotyczą nie tylko dorosłych, ale niestety dzieci i młodzieży również. Jedynym lekarstwem i profilaktyką jest ruch.
Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom młodzieży oraz aby zachęcić ją do uprawiania sportu w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, postanowiłyśmy wprowadzić pozalekcyjne zajęcia muzyczno-ruchowe.
Własne doświadczenia z taka formą zajęć w czasie lekcji wychowania fizycznego oraz wiadomości i umiejętności zdobyte na kursach i warsztatach pozwoliły nam na opracowanie własnego zajęć pozalekcyjnych z ćwiczeń muzyczno ruchowych.
Program ten można wykorzystać w całości lub dostosować do zapotrzebowania grupy.


II. Zadania programu:

- dostarczenie wiedzy na temat różnych form spędzania wolnego czasu.
- Przygotowywanie młodzieży do spędzania wolnego czasu.
- kształtowanie nawyków dbania o swoje zdrowie.


III. Cel główny:

- rozwijanie zainteresowań młodzieży różnymi formami aktywności fizycznej.
- zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego.


IV. Cele szczegółowe:

- Wiadomości dotyczące tańców.
- Praca nad swoją sprawnością.
- Poznawanie różnych form aktywności fizycznej.
- Uświadomienie sobie celowości pracy nad sobą.
- Rozwijanie poczucia rytmu i estetyki ciała.
- Kształtowanie ekspresji twórczej.
- Rozwijanie kreatywności ucznia.
- Taniec jako jedna z form wpływających na samopoczucie
- Przekazanie wiedzy potrzebnej do rozwijania własnych zainteresowań i umożliwiającej poprawę swojej sprawności i sylwetki.V. Treści programu:

Kształtowanie umiejętności Przekazywanie wiadomości Kształtowanie postaw

Ćwiczenia muzyczno-ruchowe

Ćwiczenia z przyborami: skakanki, wstążki, laski gimnastyczne ,hula-hop, pompony

Elementy tańca klasycznego

Tańce ludowe
Polonez
Krakowiak
Walc
Polka


Tańce towarzyskie
-walc angielski
-walc wiedeński

-tańce latynoamerykańskie
Samba
Cha-cha-cha
Rumba

Jive
Rock and rollAerobic wg. J . FondyNowoczesne formy fitnes:
Low Impakt, Callanetisc, TBC, ABS, Low Impakt Aerobic, Step

Aqua aerobic
Ćwiczenia relaksacyjne: Stretching, Yoga, Relaksacja

- zasób ćwiczeń rytmiczno-tanecznych oraz elementów tańca klasycznego
- wykorzystanie różnych przyborów do ćwiczeń muzyczno ruchowych
- poznawanie innych kultur narodowych
- rodzaje tańców
- wpływ ćwiczeń na zachowanie smukłej sylwetki, kondycji, energii oraz dobrego samopoczucia
- czynniki wpływające na urazowość w czasie zajęć muzyczno-ruchowych
- typowe urazy związane z zajęciami ruchowymi (przyczyny i zapobieganie)

- stres (co to jest, jego rodzaje); zapobieganie sytuacjom stresogennym
- podstawowe kroki do różnych form ruchowych
- techniki oddychania w czasie ćwiczeń- wady postawy, przyczyny powstawania i sposoby zapobiegania im
- przyczyny powstawania chorób cywilizacyjnych i zapobieganie im


- pierwsza pomoc w przypadku zaistnienia urazu w czasie zajęć


- hartujący wpływ wody
- walory zdrowotne, relaksujące, likwidujące stres, kształtujące sylwetkę ćwiczeń w środowisku wodnym


- zasób ćwiczeń relaksacyjnych, rozciągających
- otyłość, jak jej zapobiegać,
- wypoczynek czynny i bierny. - uświadomienie roli tańca jako jednej z form aktywności ruchowej
- kształtowanie nawyków higienicznych
- wyrabianie poczucia rytmu , koordynacji
- wyrobienie estetycznych nawyków ruchowych
- uwrażliwienie młodzieży na tempo i metrum
- wyzwalanie pozytywnych emocji
- rozwijanie zainteresowań różnymi formami aktywności ruchowej
- wdrażanie do zmiany własnych zachowań i samooceny
- stwarzanie okazji do przeżywania radości z aktywności ruchowej przy muzyce
- wdrażanie do poznawania innych ludzi
- rozwijanie śmiałości i odwagi
- kształtowanie aktywności ruchowej poprzez rozwijanie inwencji twórczej ucznia
- wdrażanie do samodyscypliny
- stwarzanie okazji do pełnienia przez ucznia roli prowadzącego ćwiczenia
- wdrażanie samooceny i samokontroli działania na rzecz poprawy swojej sylwetki i swojego zdrowia- eksponowanie osiągnięć ucznia


- znaczenie pływania jako możliwość wykorzystania jej w aktywnym wypoczynku
- wdrażanie do odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i współćwiczących przy wykonywaniu ćwiczeń

VI. Założone osiągnięcia ucznia


Uczeń :
- zna zasady higieny osobistej i stosuje je;
- opanował wiedzę i umiejętności pozwalające na wybór form aktywności ruchowych, zgodnych z własnymi potrzebami i zainteresowaniami;
- wykazuje się dbałością o zdrowie, prawidłową postawę i estetyczną sylwetkę;
- zna i stosuje zasady bezpiecznego wykonywania ćwiczeń;
- umie udzielić pierwszej pomocy w razie zaistnienia urazu, kontuzji;
- umie przygotować i pokazać krótki układ muzyczny
- umie zaprezentować wybrany taniec ludowy lub towarzyski


VII. Kontrola poziomu sprawności fizycznej i osiągnięć ucznia

W celu sprawdzenia postępu sprawności ucznia można wykorzystać próbę Ruffiera, której celem jest ocena wydolności fizycznej oraz skuteczności i efektywności pracy.
Można ją przeprowadzić na początku i na końcu okresu prowadzonych zajęć.
Opis próby jest podany w załączniku nr 2.

W celu sprawdzenia osiągnięć ucznia można zorganizować pokaz krótkich układów tanecznych przygotowanych przez uczniów.

VIII. Ewaluacja

Przeprowadzenie ankiety wśród młodzieży biorącej udział w zajęciach pozalekcyjnych oraz przygotowanie i pokaz układu tanecznego np. na Apelu w szkole.


IX. Zakończenie

Program ten powstał przy współpracy z nauczycielami z wieloletnim stażem pracy z młodzieżą .
Mamy nadzieję, że program ten pomoże w pracy z młodzieżą i przyczyni się do dbania o swoje zdrowie i sprawność fizyczną.
Do programu został opracowany przykładowy plan zajęć (załącznik nr 1) oraz scenariusze lekcji (załączniki nr 3,4,5 )


X. Literatura pomocna w realizacji programu:

1. Dźwięk i gest – Ewa Skowrońska-Lebecka
2. Formy muzyczno-ruchowe w szkolnym wychowaniu fizycznym – M. Młodzikowska, Cz. Tukiendieri
3. Ćwiczenia muzyczno-ruczowe – J. Siemkowicz
4. Taniec w edukacji dzieci i młodzieży – B. Siedlecka, W. Biliński
5. Aerobik czy fitness – E. Grodzka-Kubiak
6. FITNES-teoretyczne i metodyczne podstawy prowadzenia zajęć – D. Olex-Mierzejewska
7. Stretching w szkole – A. Gablankowski
8. Gimnastyka przy muzyce w szkole – M. Nowak


ZAŁĄCZNIK NR 1

PLAN PRACY Z ZAJĘĆ MUZYCZNO-RUCHOWYCH


Liczba godzin Temat lekcji Wymagania Uwagi
1 Zapoznanie z programem zajęć, przepisami bhp
Próba Ruffiera - uczeń zna wymagania zajęć
- uczeń zna przepisy bhp
- wie jak zachowywać się na zajęciach
Edukacja prozdrowotna

1 Ćwiczenia rytmiczno-taneczne - wie co to jest taktowanie
- umie wyrażać treści utworu ruchem
- wyrabia poczucie rytmu
2 Taniec klasyczny jako środek wspomagający inne techniki taneczne - zna pozycje tańca klasycznego
- wykorzystuje elementy tańca klasycznego przy muzyce
- dba o higienę osobistą

Edukacja prozdrowotna
1 Poznanie podstawowych kroków poloneza - przestrzega etykiety zaproszenia do tańca
- wymienia tańce ludowe
- zna kroki do poloneza
2 Tworzenie układu tanecznego poloneza z poznanych kroków - wykorzystuje kroki w tańcu
- dba o estetykę ruchu
- wymienia wady postawy
Edukacja prozdrowotna
1 Poznanie kroków polki - zna podstawowe kroki do polki
- wymienia przyczyny powstawania wad postawy
- przyjmuje prawidłową postawę ciała w tańcu
Edukacja prozdrowotna
2 Wykorzystanie kroków polki w układzie tanecznym - wykonuje poprawnie układ
- zachowuje się bezpiecznie podczas tańców
- wymienia inne tańce ludowe
1 Nauka kroków podstawowych walca angielskiego - zna podstawowe kroki walca
- wymienia przyczyny powstawania chorób cywilizacji
- wie jak zapobiegać chorobom cywilizacji
Edukacja prozdrowotna
1 Poznanie ćwierćobrotów i półobrotów w walcu
angielskim
- wykonuje poprawnie ćwierćobroty i półobroty
- wie jaki wpływ ma taniec na samopoczucie
- wymienia rodzaje tańców


1 Wykorzystanie poznanych kroków tańca angielskiego w układzie tanecznym - umie wykorzystać poznane kroki tańca
- wie jak przyjmować prawidłową postawę w czasie nauki
- wie co to jest wypoczynek czynny i bierny


Edukacja prozdrowotna
1 Nauka obrotów i kroku zmiennego w tańcu wiedeńskim - rozpoznaje muzykę do tańca wiedeńskiego
- wie jaki wpływ ma wysiłek fizyczny na rozwój organizmu
- umie wykonać obroty i krok zmienny
Edukacja prozdrowotna
2 Łączenie poznanych kroków w układ taneczny - poprawnie tańczy układ taneczny
- zasady komponowania krótkich układów tanecznych
- wymienia zachowania sprzyjające zdrowiu

Edukacja prozdrowotna
1 Przeprowadzenie konkursu na najlepszy układ taneczny - umie zaprezentować dowolny taniec
- przezwycięża swoją nieśmiałość
- dba o estetykę ruchu

3 Tańce latynoamerykańskie- cza-cza-cza, rumba, samba - wymienia tańce latynoamerykańskie
- prezentuje dowolnie wybrany przez siebie taniec
- dobiera muzykę do tańca
3 Aqua aerobic . Ćwiczenia na basenie - zna ćwiczenia jakie można wykonywać w wodzie
- wymienia zalety ćwiczeń w wodzie
- wie jak zachować się nad wodą
Edukacja prozdrowotna
3 Aerobik .Kształtowanie poczucia rytmu i estetyki ruchu - zna ćwiczenia do aerobiku
- wie jaki wpływ na organizm mają ćwiczenia
- umie przygotować i przeprowadzić krótki układ Edukacja prozdrowotna
3 Hi-lo-Combi - zna podstawowe kroki
- wymienia urazy związane z zajęciami ruchowymi
- umie udzielić pierwszej pomocy w razie zaistniałej kontuzji
Edukacja prozdrowotna
3 Ćwiczenia z pomponami - umie wykorzystać przybory przy muzyce
- wie jak się zachować w razie zaistniałego wypadku
- kształtuje właściwy stosunek do swoich emocji
Edukacja prozdrowotna
1 Ćwiczenia z szarfami - dba o bezpieczeństwo swoje i współćwiczących
- dba o płynność ruchu
- umie ruch dostosować do muzyki Edukacja prozdrowotna
1 Callanetisc Ćwiczenia kształtujące sylwetkę - przyjmuje prawidłową postawę przy ćwiczeniach
- umie zadbać o swoją sylwetkę
- wie co dla niego jest dobre a co niekorzystnie wpływa na jego zdrowie Edukacja prozdrowotna
2 Poznawanie różnych form relaksacyjnych - zna techniki oddychania w trakcie ćwiczeń
- wie jak rozładować własne napięcia
- umie zachęcić innych do uprawiania sportu Edukacja prozdrowotna
1 Próba Ruffiera - zna testy sprawdzające jego sprawność fizyczną
- wdraża samoocenę i samokontrolę na rzecz poprawy swojej sylwetki i swojego zdrowia
- wie jakie formy ruchowe sprawiają mu najwięcej radości
1 Konkurs na najlepszą prezentację układu muzycznego - eksponuje swoje osiągnięcia
- kształtuje aktywność ruchową poprzez rozwijanie swojej inwencji twórczej
- wykorzystuje zdobyte wiadomości poza zajęciami

ZAŁĄCZNIK NR 2PRÓBA RUFFIERA

Badany wykonuje w ciągu jednej minuty trzydzieści przysiadów. Muszą one być wykonane w pełnym wymiarze: maksymalny wyprost i maksymalny przysiad. Dokonuje się trzech pomiarów tętna- w spoczynku, bezpośrednio po próbie i po jednej minucie odpoczynku( siedząc ). Tętno mierzymy przez 15 s i wynik mnożymy przez 4. Uzyskane rezultaty podstawiamy do wzoru na obliczenie wskaźnika Ruffiera:IR -wskaźnik Ruffiera
P -tętno spoczynkowe
P1 -tętno bezpośrednie
P2 -tętno po 1 min wypoczynku

Uzyskane wyniki interpretuje się następująco:

0 pkt –bardzo dobre 0,1-5 pkt –dobre 5,1-10 pkt –średnio 10,1-15 pkt -słabo

ZAŁĄCZNIK NR 3

SCENARIUSZ LEKCJI W GIMNAZJUM Z ZAKRESU
PROGRAMU ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH


Temat: Przeciwdziałanie skrzywieniom kręgosłupa

Cel ogólny: Wzmacnianie mięśni grzbietu

Cele operacyjne:
Uczeń:
 zna ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu i przeciwdziałające skrzywieniom kręgosłupa
 kształtuje swoją prawidłową postawę ciała
 kształtuje koordynację ruchową i poczucie rytmu
 potrafi wykorzystać poznane ćwiczenia w czasie wolnym od zajęć

Metody i formy pracy:
Zabawowa, zadaniowa, pokaz, omówienie, dyskusja

Pomoce:
Muzyka (rytmiczna), deski pływackie, „makarony”, piłka gumowa

Przebieg zajęć:
1. Miejsce – niecka basenowa
2. Zbiórka – podanie tematu i celów lekcji
3. Zabawy ożywiające – w rytm muzyki „Wyścigi ryb”, „Fruwająca piłka”
4. Rozgrzewka – w rytm szybkiej muzyki rozgrzanie wszystkich partii mięśniowych ciała a szczególnie mięśni brzucha i grzbietu (można wykorzystać deski i makarony)

5. Część główna – w rytm muzyki powtórzenia ćwiczeń od 8-32 taktów

Ćwiczenia z deską – na mięśnie grzbietu w leżeniu na piersiach i na grzbiecie
Ćwiczenia z makaronem – na mięśnie grzbietu w leżeniu na piersiach i grzbiecie
Ćwiczenia z deską – na mięśnie brzucha

Ćwiczenia z makaronem – na mięśnie brzucha
Ćwiczenia w leżeniu na piersiach i grzbiecie trzymając się za przelew basenu
Ćwiczenia w leżeniu na piersiach i grzbiecie, tułów na podłożu basenu, praca nn, rr

6. Część uspokajająca – muzyka spokojna, wyciszenie organizmu, ćwiczenia oddechowe, elongacyjne

7. Zakończenie – zbiórka i krótkie omówienie zajęć, zwrócenie uwagi na istotne ćwiczenia
W części głównej szczególną uwagę zwracamy na dokładne wykonywanie ćwiczeń i ilość powtórzeń.ZAŁĄCZNIK NR 4


SCENARIUSZ LEKCJI W GIMNAZJUM Z ZAKRESU
PROGRAMU ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH-tańce


Temat: Poznanie podstawowych kroków poloneza

Cel ogólny:

Cele operacyjne:
Uczeń:
 przestrzega etykiety zaproszenia do tańca
 wymienia tańce ludowe
 zna kroki do poloneza

Metody i formy pracy: zabawowa, zadaniowa, pokaz,

Pomoce: magnetofon

Przebieg zajęć:
1. Zbiórka- przekazanie tematu i celów lekcji. Nauczyciel omawia jak zapraszać do tańca
2. Zabawa ożywiająca- Uczniowie poruszają się w takt muzyki-marsz, bieg w miejscu , podskoki –na sygnał nauczyciela uczeń przyjmuje określoną pozę zademonstrowaną przez nauczyciela

3. Rozgrzewka-w rozgrzewce można wykorzystać poznane dotychczas kroki tańców lub elementy aerobiku np.:
1)marsz w miejscu;
2)krok odstawno-dostawny, RR w bok; - powtórzyć 4 razy
3)PN w przód, powrót, LN w przód, powrót, RR w górę, RR w dół;
4) PN w bok, powrót, LN w bok, RR jak poprzednio;
5) PN w tył, LN w tył, RR jak wyżej;
6)NN jak w 3-5 , RR –w przód, RR –w bok; dwa kroki w bok w prawo, potem w lewo, RR w górę, RR w dół;
całość powtórzyć kilka razy

4. Część główna:- W tej części uczymy kroków podstawowych tańca . W następnych lekcjach wykorzystujemy poznane kroki w układach tanecznych
Omówienie i pokaz ruchu tułowia i rąk
Omówienie i pokaz ruchu nóg
Sposób wykonania zmian ustawienia i ujęć
Ćwiczenie kroków przy muzyce- krótki układ

5. Ćwiczenia uspokajające. Ćwiczenia rozciągające

6. Zakończenie- zbiórka, podsumowanie lekcji,


ZAŁĄCZNIK NR 5

SCENARIUSZ LEKCJI W GIMNAZJUM Z ZAKRESU
PROGRAMU ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH


Temat: Ćwiczenia z pomponami.

Cel ogólny:

Cele operacyjne:
Uczeń:
 umie wykorzystać przybory przy muzyce;
 wie jak się zachować w razie zaistniałego wypadku;
 kształtuje właściwy stosunek do emocji.


Metody i formy pracy: zabawowa, zadaniowa, pokaz.

Pomoce: magnetofon, pompony.

Przebieg zajęć:
1. Zbiórka – podanie tematu i celów lekcji.
2. Zabawa ożywiająca – bieg w takt muzyki. Kiedy muzyka zostaje wyłączona uczennice przyjmują taką pozycję,
w której stopy nie dotykają podłogi – (podczas każdej przerwy musi to być inna pozycja).

3 . Rozgrzewka – do tej części możemy wykorzystać poznane już kroki aerobiku np.:

• 4 kroki marszu
• 4 kroki marszu z wysokim unoszeniem kolan
• 4 kroki marszu
• 4 kroki marszu w rozkroku
• 4 kroki marszu
• 4 kroki prawe kolano ugięte w górę(przód) – podskok;
• 4 kroki j.w. lewe kolano
• 4 kroki kolano prawe ugięte w górę (przód),odwiedzione w bok – podskok
• 4 kroki j.w. lewe kolano

4. Część główna – w rytm muzyki powtórzenie kroków od 1-12 i połączenie ich w układ.

• omówienie i pokaz ruchu nóg
• omówienie i pokaz ruchu rąk i tułowia
• ćwiczenie kroków przy muzyce
• krótki układ.

5. Ćwiczenia uspokajające – „Powitanie, pożegnanie słońca” – joga, muzyka spokojna.

6. Zakończenie – zbiórka, podsumowanie lekcji.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie