Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Food, Menus and Restaurants - lekcje z wykorzystaniem materiałów autentycznych

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5525 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Nauczanie języka obcego szkole ponadgimnazjalnej ma prowadzić, między innymi do nabycia przez ucznia wiedzy i umiejętności umożliwiających mu zdanie egzaminu maturalnego nowego typu. Nauczyciele języków obcych uczący w technikach stają przed bardzo trudnym zadaniem. Dysponując dwiema godzinami lekcyjnymi tygodniowo muszą zrealizować standardy wymagań egzaminacyjnych. Uczniowie technikum prezentują, ponadto, bardzo nierówny poziom wiedzy i umiejętności językowych, co również w znaczny sposób utrudnia realizację programów nauczania. W obliczu tych trudności nauczyciel zmuszony jest szukać takich rozwiązań, które doprowadzą do wyrównania poziomu w klasie oraz wpłyną motywacyjnie zarówno na lepszych jak i słabszych uczniów. Oba cele można z powodzeniem realizować prowadząc zajęcia metodą pracy w grupie i dostarczając uczniom możliwości pracy z materiałami autentycznymi.
Standardy wymagań, które są podstawą przeprowadzenia egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych obejmują pięć obszarów:
1. Wiadomości
2. Odbiór tekstu [recepcja]
3. Tworzenie tekstu [produkcja]
4. Reagowanie językowe [interakcja]
5. Przetwarzanie tekstu [mediacja]
Przedstawiony przeze mnie scenariusz lekcji obejmuje treści wchodzące w skład wszystkich wyżej wymienionych obszarów, stawiając przed uczniami zadania oparte na treści materiałów autentycznych przeznaczone do realizacji głównie w formie pracy zespołowej.

Temat: Food, Menus and Restaurants – reading and communication practice. [Żywność i restauracje –ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem i komunikacji]

Czas: 2 lekcje po 45 min.

Cele:
1. Rozwijanie umiejętności wyszukiwania, selekcji i porządkowania informacji w autentycznym tekście – menu.
2. Nabywanie umiejętności językowych poprzez kontakt z autentycznymi wypowiedziami ustnymi i pisemnymi.
3. Utrwalanie słownictwa związanego z tematem: Food – żywność.
4. Rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi na określony temat.
5. Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w typowych sytuacjach życia codziennego.

Oczekiwane osiągnięcia:
Uczniowie:

1. Znają szereg słów i wyrażeń dotyczących żywności oraz typowych dla rozmów w restauracji, w tym również formy grzecznościowe.
2. Potrafią wyszukać i wypisać z tekstu autentycznego pożądane informacje,
3. Potrafią przekazać konkretne informacje korzystając z notatek,

Środki dydaktyczne:
Magnetofon, kaseta z nagraniami dialogów w restauracji, materiały autentyczne – 5 różnych menu, kopie FOOD and DRINK QUIZ dla każdego ucznia – diagram złożony z liter, wśród których należy odnaleźć słowa związane z żywnością , karta ćwiczeń do pracy z tekstem menu, dialog ‘At the restaurant” w rozsypance, karta – opis roli do odegrania podczas symulacji.
Metody pracy:
Praca z tekstem, praca z nagraniem, metody aktywizujące: burza mózgów, symulacja z elementami pracy z tekstem przewodnim i „rybki w akwarium”,

Forma pracy:
Praca indywidualna i praca w grupie

Przebieg lekcji:
I. Czynności organizacyjne i sprawdzenie pracy domowej. [ok. 5min].
II. Nawiązanie do lekcji poprzedniej i wprowadzenie do tematu [ok. 15min]:
1. Uczniowie otrzymują kopie FOOD QIUZ. W ciągu 5 min mają odnaleźć w diagramie jak najwięcej słów związanych z żywnością. Osoba, która odnajdzie najwięcej słów zostaje nagrodzona [forma nagrody np. punkty za aktywną pracę na lekcji]
2. Pracując w parach uczniowie tłumaczą znalezione przez siebie słowa na język polski oraz porównują własną listę z listą kolegi z ławki.
3. Nauczyciel zadaje klasie pytania nawiązujące do tematu lekcji:

„ What food and drinks can you eat at an expensive restaurant?”
“And what can you eat and drink at a fast food restaurant?”
“ How do you know what you can eat and drink at the restaurant when you are there?”
“What else can you learn about from a menu?
Nauczyciel zapisuje przykładowe odpowiedzi na tablicy np price, telephone etc.

III. Praca z materiałem autentycznym [ok. 15 min]
1. Klasa zostaje podzielona na grupy 4-ro osobowe. Każda grupa otrzymuje autentyczne menu w języku angielskim oraz zestaw pytań, na które należy znaleźć odpowiedzi. Pytania są identyczne dla każdej grupy, ale nie na wszystkie można udzielić odpowiedzi na podstawie otrzymanego menu.
Zadaniem grupy jest odszukanie odpowiedzi, a następnie przekazanie ich w formie prezentacji reszcie klasy. Dlatego też każda grupa, musi wybrać sekretarza, który odpowiedzialny jest za zapisanie odpowiedzi i prezentera, który zdobyte informacje przekaże reszcie klasy.
Pytania, na które szukają odpowiedzi w tekście menu to:
1. What is the restaurant called?
2. Where is it?
3. What kind of restaurant is it?
4. What are the opening hours?
5. What number should you call to book a table in this restaurant?
6. What is the most expensive dish in the restaurant?
7. What is the cheapest dish?
8. Are there any dishes suitable for vegetarians served there? [Give some examples]
9. Is there a take-away service available at the restaurant?
10. Is the service included in the bill?
11. What do you think is the most attractive thing about the restaurant with this menu?

Rola nauczyciela na tym etapie lekcji sprowadza się do monitoringu i udzielania wyjaśnień, jeśli są one niezbędne dla prawidłowego wykonania zadania przez uczniów.

IV: Prezentacja wyników pracy grup [ok. 10 min]
1. Grupy po kolei prezentują informacje o swojej restauracji. Reszta klasy słucha i stara się wybrać najbardziej atrakcyjną restaurację.
2. Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji, nauczyciel pyta wybranych uczniów:
„Which of these restaurants would you like to go to? Why?
3. Na zakończenie uczniowie powtarzają, jakie informacje można znaleźć w menu restauracji, poza nazwami serwowanych posiłków.

Przerwa

V. Ćwiczenia w słuchaniu [ok. 10 min]
Uczniowie słuchają 5 krótkich mini-dialogów [nagranie do ćwiczenia 15 str 43 . „Enterprise 2”] i oceniają, które z nich odbyły się w restauracji, a które w barze szybkiej obsługi. Po wysłuchaniu nauczyciel sprawdza zrozumienie rozmów, zwraca uwagę na zwroty formalne i nieformalne oraz przeprowadza ćwiczenie intonacji wybranych zdań [wymowa – chóralnie i indywidualnie według wzorca nagrania]

VI. Praca z dialogiem [ok. 10 min]

1. Uczniowie otrzymują dialog – rozsypankę, który, nadal pracując w grupach 4-ro osobowych, mają ułożyć w całość. Dialog jest rozmową pomiędzy klientem a kelnerem.
2. Para ochotników odczytuje dialog z podziałem na role.
3. Pracując z całą klasą nauczyciel ustala, które wyrażenia spośród zawartych w dialogu są najważniejsze i powinny być zapisane. Następnie uczniowie zapisują te wyrażenia w zeszytach.

VII. Przygotowanie i prezentacja symulacji [ok. 20 min]

1. Teraz klasa zostaje podzielona na dwie grupy. Jedna to kelnerzy, druga klienci. Każdy z uczniów otrzymuje kartkę z opisem swojej roli, pracując samodzielnie lub w parach uczniowie przygotowują swoje wypowiedzi zgodnie z wytycznymi na otrzymanej kartce. Nauczyciel zachęca do wykorzystania zwrotów i wyrażeń zanotowanych wcześniej.

2. Dwie pary ochotników, po kolei prezentują symulację dialogu w restauracji.
Zadaniem reszty klasy jest uważne wysłuchanie i sprawdzanie czy zostały przekazane wszystkie informacje wskazane w opisach ról.

Symulacje zostają omówione z klasą, nauczyciel podkreśla ich dobre strony i wskazuje na te elementy, o których rozmawiający zapomnieli.

VIII. Ewaluacja zajęć.
Uczniowie proszeni są o dokończenie w języku polskim 3 zdań:
1. Na dzisiejszej lekcji najbardziej podobało mi się ..............................................
2. Nauczyłem się ..................................................................................................
3. Najtrudniej było mi ...........................................................................................


Opracowanie: mgr Marzena Alberska – nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Samochodowych w Radomiu


Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie