Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Procedura, standardy i kryteria oceny pracy nauczyciela.

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 63480 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

Procedura, standardy i kryteria oceny pracy nauczyciela
  1. Rozporządzenie MEN z 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1066 z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie MEN z 15 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2001 r. Nr 131, poz.1459 z późn. zm.);
  3. Art. 6 ustawy z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz.357 tekst ujednolicony z późn. zm.);
  4. Art. 4 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496 tekst ujednolicony z późn. zm.);
  5. Statut Szkoły Podstawowej w Ostrożanach
§ 1

Praca nauczyciela z wyjątkiem nauczyciela stażysty podlega ocenie.

§ 2
 1. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego
 2. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:
  1. samego nauczyciela,
  2. organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  3. organu prowadzącego szkołę,
  4. rady rodziców.
 3. Oceny pracy nauczyciela dokonuje się w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w paragrafie § 2, ust. 2.
 4. Do okresu, o którym mowa w ust. 3 nie wlicza się okresów usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela, trwającej dłużej niż miesiąc i okresów ferii wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego.
 5. W przypadku dokonywania oceny z inicjatywy dyrektora szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, rady rodziców, dyrektor szkoły powiadamia o tym na piśmie nauczyciela co najmniej na miesiąc przed dokonaniem oceny.
§ 3

Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:

 1. ocena wyróżniająca,
 2. ocena dobra,
 3. ocena negatywna.
§ 4
 1. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który na wniosek nauczyciela przy jej dokonywaniu może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego, przewodniczącego zespołu samokształceniowego lub przedstawiciela związku zawodowego.
§ 5
 1. Dyrektor ustala ocenę pracy po zapoznaniu nauczyciela z pisemnym projektem, oraz po wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń.
 2. Nauczyciel może zgłosić swoje uwagi na piśmie w ciągu 7 dni od daty zapoznania się z projektem oceny.
 3. Od ustalonej oceny, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje:
  1. nauczycielowi - prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem dyrektora szkoły do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą,
  2. nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły - prawo złożenia wniosku o ponowne ustalenie oceny jego pracy do organu który, tę ocenę ustalił.
 4. Organ, o którym mowa w § 5pkt 3, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku nauczyciela zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie przysługuje odwołanie.
 5. Dyrektor doręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy, a jej odpis włącza się do akt osobowych nauczyciela.
§ 6

Na ocenę pracy nauczyciela nie mogą mieć wpływu jego przekonania religijne i poglądy polityczne, a także fakt odmowy wykonania przez nauczyciela polecenia służbowego, gdy odmowa ta wynika z uzasadnionego przekonania nauczyciela, iż wydane polecenie było sprzeczne z dobrem wychowanka dziecka, albo dobrem publicznym.

§ 7
 1. Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela uwzględniając w szczególności następujące kryteria:
  1. poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prawidłowość realizacji innych zadań zawodowych wynikających ze statutu szkoły, kulturę i poprawność języka, pobudzanie inicjatywy uczniów, osiąganie odpowiedniej dyscypliny uczniów na zajęciach,
  2. zaangażowanie zawodowe nauczyciela (prowadzenie pozalekcyjnej działalności szkoły, aktywny udział w pracach zespołów nauczycielskich, podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie nauczania, wychowania i opieki, zainteresowanie uczniem i jego środowiskiem, współpraca z rodzicami),
  3. aktywność nauczyciela w konsekwentnym doskonaleniu zawodowym,
  4. działania nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb,
  5. przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe prowadzenie dokumentacji).
§ 8

Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia .......

Regulamin oceny pracy nauczyciela wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Kryteria szczegółowe oceniania
Lp.

NEGATYWNA

DOBRA

WYRÓŻNIAJĄCA

1.

Nauczyciel ma problemy z realizacją programu dydaktyczno-wychowawczego.

Prawidłowo planuje i realizuje program dydaktyczno-wychowawczy.

Podejmuje działania innowacyjne planując i realizując program dydaktyczno-wychowawczy lub realizuje projekt autorski.

2.

Niewłaściwie dobiera formy i metody pracy, nie osiąga założonych celów zajęć.

Zna i prawidłowo dobiera formy i metody pracy, osiąga zaplanowane cele.

Efektywnie poszukuje nowatorskich form i metod pracy.

3.

Nie stosuje dostępnych środków dydaktycznych, nie dba o warsztat pracy.

Prawidłowo stosuje dostępne środki dydaktyczne, dba o warsztat pracy.

Oprócz dostępnych, stosuje środki dydaktyczne wykonane samodzielnie; wzbogaca swój warsztat pracy.

4.

Ma problemy z organizacją zajęć oraz z dyscypliną na lekcji.

Prawidłowo organizuje pracę uczniów na zajęciach i dba o zachowanie odpowiedniej dyscypliny uczniów na lekcjach.

Potrafi zaproponować uczniom ciekawe formy zajęć, tworzy przyjazny klimat uczenia się. Nie ma problemów z utrzymaniem dyscypliny na lekcji.

5.

Zaniedbuje lub lekceważy przepisy dotyczące bezpieczeństwa uczniów i warunków pracy.

Zna, stosuje i przestrzega przepisy dotyczące bezpieczeństwa uczniów i warunków pracy w szkole oraz potrafi przewidywać niebezpieczeństwa i eliminować je, szczególnie w sytuacjach pozaszkolnych.

Dodatkowo stosuje w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej programy profilaktyczne.

6.

Nie jest zainteresowany pobudzaniem inicjatywy uczniów.

Potrafi pobudzać inicjatywę uczniów poprzez inspirowanie ich do działań i rozwiązywania problemów samodzielnie lub zespołowo.

Potrafi pobudzić inicjatywę uczniów poprzez inspirowanie ich do działań widocznych na forum szkolnym i pozaszkolnym oraz sprawuje opiekę nad tymi inicjatywami.

7.

Nie interesuje się udziałem swoich uczniów w konkursach przedmiotowych, sportowych i innych.

Zachęca uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, sportowych i innych.

Aktywnie przygotowuje swoich uczniów do udziału w różnego rodzaju konkursach. Jest organizatorem konkursów.

8.

Nie umie stosować narzędzi pomiaru osiągnięć uczniów ani interpretować uzyskanych przy ich pomocy wyników.

Umie stosować narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów oraz interpretować uzyskane przy ich pomocy wyniki.

Umie wytwarzać narzędzia diagnozy odpowiednie do zakładanych celów oraz wykorzystywać uzyskane wyniki do podnoszenia jakości pracy.

9.

Nie reaguje na sygnalizowane przez ucznia problemy związane z patologią w jego rodzinie lub otoczeniu.

Reaguje na sygnalizowane przez ucznia problemy związane z patologią w jego rodzinie lub otoczeniu i szuka ich rozwiązania.

Dostrzega, reaguje i rozwiązuje (sam lub we współpracy z różnymi instytucjami) problemy ucznia związane z patologią w jego rodzinie lub otoczeniu. Prowadzi pedagogizację rodziców.

10.

Uchyla się od działań pozalekcyjnych.

Podejmuje działania pozalekcyjne lub pozaszkolne wyznaczone przez plan wychowawczy szkoły.

Aktywnie podejmuje działania wynikające z planu wychowawczego szkoły oraz poświęca uczniom i szkole swój wolny czas.

11.

Nie realizuje przydzielonych zadań wynikających z potrzeb szkoły.

Wykonuje przydzielone czynności dodatkowe wynikające z potrzeb szkoły.

Inicjuje i aktywnie wykonuje dodatkowe zadania i sprawuje opiekę nad różnymi projektami wynikającymi z potrzeb szkoły.

12.

Nie przestrzega zgodności swych działań z obowiązującymi w szkole przepisami i regulaminami.

Przestrzega zgodności swych działań z obowiązującymi w szkole przepisami i regulaminami.

Uczestniczy w tworzeniu wewnętrznych dokumentów regulujących pracę szkoły.

13.

Notorycznie ma problemy z prawidłowym prowadzeniem dokumentacji szkolnej.

Prawidłowo, terminowo i bez zastrzeżeń prowadzi dokumentację szkolną.

Prowadzi dodatkową dokumentację, związaną np. z pracą z uczniem trudnym lub zdolnym (karty obserwacji).

14.

Nie przestrzega dyscypliny pracy, nie respektuje zarządzeń i zaleceń przełożonych ani przepisów prawa.

Przestrzega dyscypliny pracy, respektuje zarządzenia i zalecenia przełożonych oraz przepisy prawa.

Przykładnie przestrzega dyscypliny pracy, prezentuje szczególną obowiązkowość i odpowiedzialność, czym wpływa pozytywnie na postawy pozostałych pracowników szkoły.

15.

Prezentuje niski poziom kultury oraz zachowanie sprzeczne z zasadami etyki, przejawia lekceważący stosunek do innych, negatywnie oddziałuje na postawy z zaangażowanie pozostałych nauczycieli.

Jego postawa etyczno-zawodowa i kultura współżycia społecznego nie budzą zastrzeżeń.

Wykazuje wysoką kulturę osobistą i takt pedagogiczny. Potrafi zapobiegać konfliktom i łagodzić je. Przejawia wszelkie cechy powołania zawodowego.

16.

Nie dzieli się swoim doświadczeniem zawodowym, uchyla się od pomocy innym nauczycielom.

Dzieli się swoimi refleksjami i doświadczeniem zawodowym, chętnie udziela pomocy innym nauczycielom.

Upowszechnia swoje osiągnięcia i publikacje, udostępnia scenariusze zajęć, prowadzi otwarte zajęcia dla nauczycieli lub jest opiekunem stażysty.

17.

Uchyla się od uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego na terenie szkoły (zespoły samokształceniowe, rady szkoleniowe, spotkania z metodykiem).

Aktywnie uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego. Systematycznie podnosi swoje umiejętności i kwalifikacje, pełni funkcję przewodniczącego zespołu samokształceniowego lub wykorzystuje w swojej pracy pedagogicznej inne posiadane uprawnienia i kwalifikacje.

18.

Uchyla się od korzystania z techniki komputerowej i informacyjnej.

Okazjonalnie wykorzystuje technikę komputerową i informacyjną.

Systematycznie wykorzystuje technikę komputerową i informacyjną.

19.

Nie wyciąga wniosków z popełnionych błędów.

W swojej pracy pedagogicznej potrafi wyciągać wnioski z popełnionych błędów i stosownie dokonywać odpowiednich korekt.

Diagnozuje poziom swojej pracy poprzez poddawanie go procesowi ewaluacji (arkusze ewaluacyjne), oraz stosownie do uzyskanych wyników koryguje swoje działania.

20.

Nie współpracuje nie szuka kontaktów z organizacjami i instytucjami.

Współpracuje z organizacjami szkolnymi i z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi zakresie potrzeb wychowanków.

Nawiązuje kontakty, koordynuje i organizuje współpracę szkoły z różnymi instytucjami, organizacjami i zakładami pracy.

21.

Nie dba o estetykę i wystrój sal.

Dba o wystrój sali i estetykę przydzielonych miejsc i pomieszczeń w szkole, wykazuje dbałość o mienie szkolne.

Wykazuje szczególną dbałość o estetykę i wystrój sali włącza uczniów i rodziców do współpracy, pozyskuje sponsorów na rzecz klasy i szkoły.

22.

Nie bierze udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku szkoły.

Bierze udział w tworzeniu pozytywnego wizerunku szkoły.

Przyczynia się do wzbogacania oferty edukacyjnej szkoły oraz kultywowania jej tradycji i tworzenia pozytywnego wizerunku.

Karta kontrolna do dokonania oceny pracy nauczyciela

................................................
imię i nazwisko nauczyciela

Za każde kryterium przyznaje się 0-2 pkt.

Ocena wyróżniająca 2 pkt.

Ocena dobra 1 pkt.

Ocena negatywna 0 pkt.

Uwaga:
Nauczycielowi można przyznać ocenę wyróżniającą za określone kryterium jeżeli jednocześnie spełnia warunki na ocenę dobrą.

Kryterium

Przyznana liczba punktów

Ocena

Punktacja

1.

Wyróżniająca

29 – 44

2.

3.

Dobra

18 – 28

4.

5.

Negatywna

0 – 17

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Opracowała:Lidia Dorota Nagórna

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie