Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Koncepcja pracy na stanowisku dyrektora gimnazjum.

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7539 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Zgłaszam swoja kandydaturę na stanowisko dyrektora publicznego gimnazjum.
Podejmując decyzję o przystąpieniu do konkursu kierowałam się następującymi przesłankami :
- gimnazjum powstało na bazie szkoły podstawowej , z którą zawodowo i emocjonalnie związana jestem od 1985 roku
- dużą część grona pedagogicznego stanowią nauczyciele, z którymi owocnie współpracowałam przez wiele lat
- posiadam doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym
- potrafię bezkonfliktowo i efektywnie kierować zespołem ludzi
- nie są mi obce i obojętne problemy uczniów, nauczycieli i innych pracowników placówki
- chciałabym podjąć trud optymalnego rozwiązywania spraw związanych z pełną realizacją statutowych zadań szkoły.
Gdyby dane mi było pełnić tak ważną i odpowiedzialną funkcję, jaką jest kierowanie gimnazjum, starałabym się aby szkoła optymalnie realizowała zamierzenia i osiągała cele we wszystkich obszarach funkcjonowania.

Obszar : wychowanie i opieka

W zakresie wychowania i opieki chciałabym doprowadzić do uzyskania wysokiego stopnia akceptacji szkoły przez uczniów, rodziców i nauczycieli.
Działalność szkoły powinna opierać się na spójnym, zawierającym priorytety wychowawcze i sposoby ich osiągania Programie Wychowawczym, wypracowanym przez radę pedagogiczną przy udziale i akceptacji uczniów oraz rodziców.
Wychowanie w szkole, aby dało oczekiwane efekty musi być traktowane jako mozolny, długotrwały proces angażujący wszystkich pracowników szkoły i skierowany do wszystkich uczniów.
Chciałabym uświadomić pracownikom szkoly, że w wychowaniu należy unikać akcyjności i moralizatorstwa, że wszyscy są wychowawcami - wychowują swoją osobowością i zachowaniem.
Celem społeczności szkolnej musi stać się niesienie wszechstronnej pomocy uczniom. Wszelkie działania winny służyć kształtowaniu sfery fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i duchowej młodego człowieka.
Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych to szansa dana uczniom na rozwijanie zainteresowań i zdolności, stworzenie możliwości zagospodarowania wolnego czasu.
W związku z tym, że najbliższa rodzina jest najważniejszym źródłem kształtowania osobowości ludzkiej, rezultaty działań wychowawczych szkoły w dużej mierze zależą od konsekwentnego współdziałania z domem rodzinnym. Chciałabym, aby ta współpraca była systematyczna, efektywna i obejmowała szeroką rzeszę rodziców. Doprowadzenie do sytuacji, w której rodzice identyfikują się ze szkołą swoich dzieci nie jest łatwe, ale należy dołożyć starań aby cel osiągnąć.
Wspólnie z gronem pedagogicznym starałabym się stwarzać warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów. Rodzące się w młodym wieku inicjatywy twórcze należy pielęgnować, gdyż procentują one w okresie aktywności zawodowej.
Każde przedsięwzięcie uczniowskie przynoszące korzyści szkole, środowisku i im samym należy wspólnymi siłami wcielać w życie.
. Nasi uczniowie będą mieli duże pole do popisu, gdyż stoi przed nimi zadanie wyboru imienia dla swojej szkoły. Skupienie się nad poszukiwaniem informacji o patronie, czynienie przygotowań aby godny finał uwieńczył dzieło, wytężona praca – powinny zbliżyć do siebie młodzież, związać ze szkołą, nauczyć pracy zespołowej.
Ogromnym problemem występującym w szkołach są nasilające się wśród młodego pokolenia zjawiska patologiczne. Agresja, przemoc, szykany, wyłudzanie pieniędzy budzą niepokój. Palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie narkotyków to zachowania, którym należy zdecydowanie powiedzieć – nie.
Walkę ze zjawiskami patologicznymi w szkole będę traktowała priorytetowo.
Współpracę z Sądem Rejonowym, Policją, Strażą Miejską, PPP nawiązywała będę nie tylko w obliczu zagrożenia, ale głównie w celu podejmowania działań profilaktycznych.
W gimnazjum naukę rozpoczynają uczniowie pochodzący z różnych szkół i różnych środowisk. Do czasu zżycia się z nową szkołą wielu z nich sprawia ogromne kłopoty wychowawcze, oddziałuje negatywnie na pozostałych.
Źródła agresji mogą mieć wiele przyczyn np:
- chęć popisania się przed rówieśnikami
- negatywne wzorce zachowań rodziców, chęć odreagowania ich agresji
- psychomanipulacja /filmy ukazujące przemoc, gry video/
- anonimowość w tłumie szkolnym
Należy mieć świadomość, że wielu przyczyn agresji nie będziemy w stanie wyeliminować, a zmiana zachowań młodzieży wymaga cierpliwej pracy i współdziałania rodziców.
Moim zdaniem klasa pod opieką wychowawcy pełniącego rolę przewodnika, powinna być zespołem samodyscyplinującym , samowychowującym, współzawodniczącym zdrowo z innymi zespołami w osiąganiu jak najlepszych wyników w nauce i zachowaniu. Każda klasa powinna stać się zespołem , który broni swoich członków przed agresją. Mogą pomóc w tym ustalone wcześniej zasady postępowania, oraz system wzmocnień pozytywnych i negatywnych.
Zdaję sobie sprawę, że dyrektor jako pierwszy nauczyciel, wychowawca i opiekun odgrywa ogromną rolę w szkole. W związku z tym, wobec swoich zadań przyjmę postawę bezpośredniego włączania się w życie szkoły.Obszar : dydaktyka

W zakresie dydaktyki szkoła powinna postawić przed sobą zadanie osiągnięcia jak najlepszej jakości kształcenia w placówce.
Przyjęty przez Radę Pedagogiczną szkolny zestaw programów nauczania powinien gwarantować realizację podstawy programowej w sposób optymalny z uwzględnieniem możliwości uczniów, nauczycieli i bazy szkoły.
Fachowość kadry pedagogicznej posiadającej wymagane kwalifikacje , jednak ciągle doskonalącej się, zdobywającej kolejne stopnie awansu zawodowego, pozwoli prowadzić zajęcia edukacyjne w sposób nowoczesny, dający wszystkim uczniom szansę zdobycia wiadomości i umiejętności, gwarantujących naukę na kolejnych szczeblach edukacji.
Szczególną opieką otoczę nauczycieli młodych. Stanowią oni ogromny potencjał możliwości, który należy umiejętnie wykorzystać.
Naukowy klimat szkoły powinien sprzyjać wprowadzaniu innowacji pedagogicznych, tworzeniu programów autorskich. Produktami prężnie działających
zespołów przedmiotowych mogą być narzędzia służące wewnętrznemu mierzeniu jakości pracy szkoły, badające kompetencje uczniów.
Ocenianie w szkole stanowi ważny element procesu dydaktycznego, dlatego uważam, że w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli zagadnieniu temu należy poświęcić wiele czasu. Obowiązek tworzenia WSO jest doskonałą okazją do wypracowania zasad, procedur i sposobów oceniania osiągnięć uczniów.
Szkolny dokument w tym zakresie powinien być znany uczniom i rodzicom, jasno i precyzyjnie informować o wiedzy i umiejętnościach, wskazywać możliwości uniknięcia niepowodzeń szkolnych.
Będzie mi bardzo zależało, aby w szkole zarządzanej przeze mnie nie zmarnował się żaden talent uczniowski.Nauczyciele przedmiotowcy powinni potrafić dostrzec szczególne predyspozycje ucznia, umożliwić ich rozwój, wskazać źródła zdobywania dodatkowej wiedzy wykraczającej poza podstawę programową.
Szeroki udział wychowanków, z pozytywnym skutkiem, w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach i turniejach będzie promocją szkoły, przyniesie również satysfakcję wszystkim jej klientom.

Obszar : organizacja pracy placówki

Uważam, że właściwa organizacja pracy placówki może zostać osiągnięta przy założeniu, że szkoła jest dla ucznia.
Uczeń i jego rodzice są klientami, którzy powinni być zadowoleni.
Usługa świadczona przez szkołę w postaci kompleksu działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, które prowadzą do optymalnego i harmonijnego rozwoju młodego człowieka na miarę jego możliwości psychofizycznych, ułatwiają mu start do kolejnego szczebla systemu edukacji i zwiększają w efekcie końcowym jego szansę na rynku pracy – powinna być rzetelna.
Właściwą organizacje pracy można osiągnąć tylko wtedy, gdy w placówce panuje dobra atmosfera, kiedy każdy z pracowników jest przekonany, że spełnia ważną rolę i że inni na niego liczą.
Chciałabym być dyrektorem aktywizującym nauczycieli w projektowaniu działań szkoły oraz w realizacji zadań, wskazywać, otwierać zespołowi pole działania, wspierać inicjatywy.
Własne zaangażowanie w pracę, umiejętność doceniania dobrych nauczycieli na co dzień oraz umiejętność rozstawania się z tymi, którzy nie wypełniają prawidłowo powierzonych zadań, pozwoli mi w sposób klarowny przedstawić wymagania, jakim powinni odpowiadać pracownicy.
Według mnie sprawiedliwe obciążanie pracowników obowiązkami, zgodnie z ich możliwościami i predyspozycjami, motywowanie do pracy, rzeczowe ocenianie i nagradzanie bądź karanie sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu szkoły.
W pracy na stanowisku kierownika zakładu chciałabym unikać emocji w rozwiązywaniu spraw międzyludzkich. Wiem, że nie będę tolerowała braku dyscypliny, bylejakości, braku kultury osobistej tak pedagogów jak i personelu administracyjno-obsługowego, braku dbałości o bezpieczeństwo uczniów. Uważam, że poszanowanie pracy, praworządność, odpowiedzialność, tolerancja i optymizm to cechy, które powinny posiadać osoby mające wpływ na wychowanie młodego pokolenia
Chcę być otwarta na problemy współpracowników. Uważam, że wszystkie sprawy dotyczące szkoły , nawet te najtrudniejsze, należy rozwiązywać wewnętrznie w drodze dialogu i kompromisu z zachowaniem poszanowania godności ludzkiej.
Chcę być elastyczna na różne propozycje i rozwiązania, osiągnięcie konsensusu jest zawsze możliwe w gronie rozsądnych i odpowiedzialnych ludzi jakimi są nauczyciele.

Obszar : zagadnienia gospodarcze

Realia ekonomiczne, stan finansów gminy, wymagają od dyrektorów szkół zwiększenia przedsiębiorczości i inicjatywy w pozyskiwaniu środków spoza budżetu.
Nie jest to łatwe, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę kondycję rodzimych przedsiębiorstw traktowanych jako potencjalni darczyńcy.
W zakresie gromadzenia dodatkowych środków dla szkoły z przeznaczeniem na :
- malowanie korytarzy i niektórych sal lekcyjnych
- wymianę oświetlenia w klasach
- wymianę stolarki okiennej
- wymianę podłóg w salach lekcyjnych i w sali gimnastycznej
- remont placu apelowego
- remont pokoju nauczycielskiego i pomieszczeń biurowych
- zakup dodatkowych komputerów
- zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego

zamierzam :

- korzystać ze sponsoringu firm
- poprzez właściwą argumentację wpływać na rodziców, aby zasilali fundusz pomocy szkole
- wspólnie z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem uczniowskim organizować różnego rodzaju imprezy dla młodzieży i dorosłych, nastawione nie tylko na komercję, ale również wychowujące. Liczę również na dużą pomoc rodziców w zakresie nieodpłatnego świadczenia konkretnych usług zgodnie z kwalifikacjami
- gromadzić na koncie szkoły środki specjalne z wpływów za wynajmowanie sal, dzierżawę sklepiku, prowizje.

Jako dyrektor kładłabym nacisk na racjonalne wykorzystywanie środków finansowych przyznanych szkole z budżetu.
Obowiązek oszczędzania energii elektrycznej, wody, korzystania z telefonów tylko do celów służbowych musi dotyczyć wszystkich pracowników.
Wprowadzenie obowiązku noszenia obuwia zmiennego przyczyniłoby się na pewno do zmniejszenia kosztów związanych z utrzymaniem czystości w szkole.
Wiele prac konserwatorskich i remontowych sprawnie i fachowo powinni wykonywać pracownicy obsługi. Ich czas pracy musi być wykorzystywany efektywnie. Od pracowników administracyjno- obsługowych będę wymagała wykazania się inicjatywą i gospodarskiego podejścia do realizacji zadań.
Wymagając, będę się starała pamiętać również o prawach w/w pracowników. Odpowiednie motywowanie do pracy, zabezpieczanie sprzętu i niezbędnego wyposażenia, opieka socjalna, umiejętność zrozumienia trudnej sytuacji w życiu prywatnym pracownika, służenie rada i pomocą – to sprawy, o których chcę pamiętać jako dyrektor.
Łamanie dyscypliny pracy, lekceważenie obowiązków, arogancja – nie mogą mieć miejsca w kierowanej przeze mnie placówce.
Jak już wspomniałam w części dotyczącej wychowania – właściwa postawa dorosłych to najlepszy przykład do naśladowania dla młodzieży, a brakoróbstwo jest zdecydowanie postawa negatywną.

Zakończenie

W podsumowaniu pragnę wyeksponować najważniejsze zadania, które chciałabym realizować gdy wakujące stanowisko powierzone zostanie mojej osobie.
Jako ewentualny dyrektor zamierzam :

- sprawnie zarządzać pracą szkoły w celu uzyskania wysokiego poziomu kształcenia i wychowania - właściwie wypełniać funkcje kierownicze w zakresie planowania, organizowania, koordynowania, motywowania i kontroli

- poprawnie i terminowo sporządzać dokumentację sprawozdawczą placówki

- wszelkie działania ukierunkować na rozwój szkoły, tj. rozwój nauczycieli, uczniów i rozwój własny

- tworzyć klimat do dobrej komunikacji interpersonalnej

- pozyskiwać sojuszników szkoły, zwłaszcza wspierających ja materialnie

- podejmować działania gospodarcze wspierające obszar działań pedagogicznych

- ustawicznie poprawiać estetykę szkoły

- zaangażować rodziców do współdziałania ze szkołą na wielu płaszczyznach, organizować spotkania wychowawców z rodzicami oraz zapraszać na imprezy szkolne

- współpracować ze środowiskiem lokalnym, promować walory szkoły i jej osiągnięcia, zwiększając w ten sposób zainteresowanie placówką

- pielęgnować i rozwijać to co już jest dobrą tradycją szkoły, nadać szkole imię

- podejmować działania aby szkoła była bezpieczna dla uczniów i pracowników.Bożena Kozioł
PG Nr 1 Głuchołazy

Od autora :
Koncepcja pracy przedstawiona została podczas konkursu na dyrektora gimnazjum w listopadzie 2001 roku. Od 1 lutego 2002 roku pełnię funkcję dużego gimnazjum w małej miejscowości i z powodzeniem realizuję swoje zamierzenia.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie