Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Mierzenie jakości w katechezie.

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2018 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Nowa zreformowana szkoła stoi przed zadaniem pomiaru jakości swej pracy. Wymaga się znajomości tej tematyki ze strony nie tylko nadzoru pedagogicznego wewnętrznego czy zewnętrznego, ale również przez wszystkich nauczycieli w tym katechetów, którzy są równoprawnymi członkami zespołów nauczycielskich. Skuteczna i efektywna praca katechety przyczynia się również do podniesienia poziomu jakości pracy szkoły w różnych jej obszarach. Stąd konieczność dokonywania ze strony katechetów systematycznego, planowego i permanentnego pomiaru efektywności edukacyjnej w katechezie.
Na wstępie pracy postaram się odpowiedzieć, w oparciu o znaną mi literaturę przedmiotu, na następujące pytania: Co rozumiemy przez mierzenie jakości pracy szkoły? Jakim celom służy taki pomiar? Co to są standardy, wskaźniki pomiaru? Jakimi sposobami można zmierzyć jakość pracy szkoły? We właściwej części referatu omówię aspekty pomiaru edukacyjnego w katechezie uwzględniając jego istotę, cele, zakres i metody mierzenia jakości i skuteczności pracy katechetycznej.
Mierzenie jakości pracy szkoły polega na porównywaniu stanu faktycznego ze stanem pożądanym z uwzględnieniem różnorodnych obszarów działalności szkoły. Należy określić standardy i wskaźniki jakości pracy placówki. Systemy mierzenia jakości pracy szkoły zawsze mają tę samą strukturę:
1. Podstawę stanowią standardy osiągnięć, te same dla wszystkich szkół.
2.Dla każdego z podstawowych standardów osiągnięć tworzone są zbiory wskaźników,
czyli dowodów, że te standardy są osiągane (standardy wymagań).
3. Dla osiągnięcia dowodów (sprawdzenia wskaźników) wykorzystuje się:
- wywiady, ankiety,
- bezpośrednie obserwacje,
- badanie dokumentacji.
Przez standardy jakości pracy szkoły rozumie się przyjęte i akceptowane przez społeczność szkolną oczekiwania względem różnych aspektów pracy szkoły, istotnych w szczególności z punktu widzenia rozwoju ucznia i rozwoju nauczyciela. Podstawowe procedury pomiaru są ukierunkowane na uzyskiwanie informacji, która da podstawę do oceny efektywności edukacyjnej szkoły pozwoli ocenić jej mocne i słabe strony oraz będzie pomocna w projektowaniu dalszego rozwoju placówki..
Na podstawie ogólnych założeń dotyczących mierzenia Jakości pracy szkoły można określić istotę pomiaru na katechezie, jego zakres, cele i metody.
Pomiar efektywności edukacyjnej w katechezie polega na ocenie jakości interakcji i młodzieży. W tak rozumianym pomiarze zwraca się uwagę nie tylko na wiadomości i umiejętności uczniów, ale także na zaspokajanie potrzeb związanych z wiarą, rozwojem religijnym, poszukiwaniem sensu życia i przejawianą przez uczniów aktywność w toku katechezy. Taki pomiar odnosi się też do katechety i wówczas jest formą oceny czynności edukacyjnych podejmowanych przez katechetę. Wyniki uzyskane w toku pomiaru mogą służyć katechecie do planowania kolejnego cyklu zajęć, czy też do dokonania zmian w procesie nauczania i wychowania, aby podwyższyć poziom efektywności. Mówią o aktualnych potrzebach katechezy i jej uczestników.
Pomiar w katechezie obejmuje jakość nauczania, jak i jakość uczenia się katechizowanych. Kryteriami oceny są tu zoperacjonalizowane cele kształcenia oraz wymagania programowe zawarte w podstawie programowej z katechezy. Jest to możliwe ze strony katechety, gdy zdobędzie on umiejętność dokonywania właściwej operacjonalizacji celów czyli zamiany celu określonego w postaci ogólnej na jeden lub więcej celów operacyjnych.
Kolejny zakres pomiaru efektywności edukacyjnej to nabywanie wiedzy i jej prezentacja. Chodzi tu również o umiejętność korzystania z posiadanych wiadomości w toku katechezy i stwarzanych przez katechetę sytuacji problemowych oraz w sytuacjach społecznych.
Zakres pomiaru obejmuje także działalność katechety – zgodność pomiędzy planowanymi czynnościami a ich realizacją, zakładanymi celami operacyjnymi i osiągnięciami katechizowanych uczniów, uwzględnieniu przez katechetę indywidualnych potrzeb uczniów, zainteresowanie ich postępami i sposobem reakcji na nie.
Wśród materiałów, narzędzi i metod badawczych szkoły wymienia się następujące:
-Ankieta
-Kwestionariusz
-Arkusze badań
-Kontrola dokumentacji
-Samoocena pracy szkoły
-Informacja o losach absolwentów
-Rozmowy z przedstawicielami organów szkoły
-Hospitacje i obserwacja pracy uczniów
-Analiza wyników pracy szkoły
Pomiaru efektywności edukacyjnej w katechezie można dokonać za pomocą metod, które można podzielić na pośrednie lub bezpośrednie. Metody pośrednie to: wypowiedzi ustne ( np. pogadanka, odpytywanie ustne ), wypracowania pisemne ( np. ankiety, skale postaw ). Do metod bezpośrednich zalicza się: obserwację bezpośrednią realizowaną z wykorzystaniem arkuszy obserwacyjnych ( np. w toku hospitacji diagnozującej ) i obserwację uczestniczącą. Jak widać są to te metody, które stosuje się do mierzenia jakości pracy szkoły.
Katecheta może stosować różne rodzaje testów osiągnięć szkolnych, aby ocenić podstawowe umiejętności i wiedzę uczniów, np. testy otwarte, testy zamknięte. Powinien dokonać analizy przeprowadzonych testów, może to być analiza ilościowa lub jakościowa. Stopień zrozumienia wiedzy, jej prezentacja i zastosowanie przy rozwiązywaniu problemów mogą być oceniane w toku ustnych wypowiedzi, dyskusji, realizacji projektów i pisemnych wypracowań. Wskazane jest również, aby nauczyciel tworzył warunki i wspomagał uczniów w obserwacji własnych postępów w nauce (karty zaliczeń, portfolio, karty samooceny, karty pracy).
Nadzór pedagogiczny zaleca nauczycielom poszczególnych przedmiotów badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów metodami tradycyjnymi takimi jak: testy, konkursy, olimpiady, drugoroczność, losy absolwentów, itp. Metody te są również do przyjęcia i wykorzystania w pomiarze przez katechetów. Wśród procedur mierzenia jakości wymienia się diagnozowanie wybranych obszarów pracy szkoły rozumiane jako działania nastawione na rozpoznawanie istniejącego stanu i jego przyczyn oraz poszukiwanie coraz doskonalszych rozwiązań. Również w pracy katechetycznej można wyróżnić takie obszary na podstawie DOK i wskazane byłoby ich diagnozowanie.
Ważne miejsce w procedurze pomiaru zajmuje hospitacja, którą wymieniłam wcześniej w metodach bezpośrednich. Hospitacja w tym przypadku zakłada przez hospitującego obserwację wiedzy, umiejętności i postaw uczniów w świetle dziejącego się procesu nauczania. W trakcie takiej hospitacji koncentrujemy naszą uwagę na aktywności uczniów, czy podejmują wysiłek sprostania wymogom nauczyciela, jakie są efekty tego zaangażowania. Ponadto obserwujemy, czy czynności, które wykonują uczniowie, świadczą o nabyciu określonej wiedzy, umiejętności stanowiących podstawowe cele lekcji. Oceniamy, czy uczniowie wymieniała, nazywają, porównują, definiują, klasyfikują, wartościują, rozwiązują problemy, współpracują ze sobą itp. Pod adresem nauczyciela należy zaobserwować, czy potrafi precyzyjnie określać cele główne i operacyjne oraz projektować konkretne sytuacje dydaktyczne i wychowawcze służące realizacji tych celów.
Innym sposobem pozyskiwania informacji służących do oceny efektywności w katechezie jest hospitacja diagnozująca będąca rodzajem nadzoru pedagogicznego. W praktyce szkolnej hospitacja diagnozująca jest czymś nowym. Składa się z dwóch terminów: hospitacja i diagnoza. Hospitacja pochodzi od łacińskiego słowa hospitor i oznacza „goszczę u kogoś". Natomiast diagnoza to działanie nastawione na rozpoznanie istniejącego stanu i jego przyczyn oraz poszukiwanie coraz doskonalszych rozwiązań. W czasie hospitacji diagnozującej ma miejsce diagnozowanie umiejętności katechizowanych uczniów, celem poprawy jakości podejmowanego procesu nauczania i wychowania. Z kolei hospitacja koleżeńska umożliwia katechetom obserwację i ocenę lekcji realizowanej przez innych, aby wspierać i doradzać.
Pomiaru w zakresie zachowań, wynikających z postaw katechizowanych uczniów wobec wartości i określonych zjawisk społeczno-kulturowych, można dokonać metodami bezpośrednimi (poprzez różne rodzaje obserwacji), jak i metodami pośrednimi ( poprzez analizę ustnych i pisemnych wypowiedzi oraz sondaż diagnostyczny).
W procesie budowania jakości ważna jest opinia uczniów, rodziców, nauczycieli. Ważną procedurą badawczą w tym zakresie jest ewaluacja – proces polegający na zgromadzeniu informacji o badanym aspekcie naszej pracy i wydaniu opinii o jego wartości w odniesieniu do celów działania katechetycznego.
W niniejszej pracy wymieniłam istotne cele i metody przydatne w pomiarze edukacyjnym pracy katechetycznej szeroko rozumianej. Katecheta powinien w pomiarze uwzględnić wszystkie aspekty posługi katechetycznej. Nie można koncentrować się na czynnościach dydaktycznych, ale dostrzegać działalność wychowawczą, zwracając szczególną uwagę na doprowadzenie katechizowanych do spotkania z Chrystusem i do nawiązania z Nim przyjaźni oraz na czynnym udziale we wspólnocie Kościoła. Od każdego nauczyciela w tym i katechety oczekuje się postawy refleksyjnego badacza efektów nauczania i działań edukacyjnych w celu doskonalenia organizacji oraz metod pracy dydaktyczno - wychowawczej i projektowania własnego rozwoju. W takich warunkach nowa szkoła w świetle założeń reformy oświatowej będzie się przekształcać w szkolę samouczącą się i samodoskonalącą.

Literatura:
1. S. "Wlodo Mierzenie jakości pracy szkoły" Wrocław 1999
2. . J. Szpet Dydaktyka katechezy Poznań 1999
3. B. Niemierko Pomiar wyników kształcenia Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne W-wa 1999
4. O nadzorze pedagogicznym cz. I Biblioteczka Reformy MEN 2000r
5. O nadzorze pedagogicznym cz. II Biblioteczka Reformy MEN 2000r
6. Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce WAM Kraków 2001
7. Dyrektorium ogólne o katechizacji, Pallotinum 1998
8. Katecheta, nr 1/2002, nr 9/2001
9. Nowa Szkoła m 4/2002

Opracowanie: Lipińska Dorota

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie