Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Posłuchaj dobrej rady: segreguj odpady!

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2511 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Projekt ekologiczny,

opracowanie: Joanna Stępińska, Anna Zapart, Ewa Kuzka
I Wstęp
II Cele i założenia projektu
III Plan realizacji projektu
IV Scenariusz spotkania z Radą Pedagogiczną
V Scenariusz spotkania z rodzicami i opiekunami dzieci
VI Scenariusz zajęć plastycznych
VII Scenariusz spotkania integracyjnego rodziców, opiekunów i dzieci
VIII Załącznik – ankieta do rodziców i opiekunów dzieci
IX Załącznik – ćwiczenia gimnastyczne
X Załącznik – zabawy z wykorzystaniem opakowań po jogurcie
X I Załącznik – zagadki świąteczne

Potrzeba ochrony środowiska w zakresie postępowania z odpadami wymaga podejmowania działań edukacyjnych, już na najniższym szczeblu kształcenia.
Gdy człowiek już jako dziecko pozna problematykę gospodarki odpadami oraz jej znaczenie dla ekosystemu, to wówczas kształtuje się zupełnie inny stosunek do środowiska.


„Nauczmy się kochać naszą przyrodę,
najmocniej – jak swoją Mamę.
Jak ją będziemy kochać i znać
Dla naszych dzieci jeszcze zostanie”.


Do nauczycieli przedszkola należy zasianie ekologicznego ziarenka, które przy odpowiedniej pielęgnacji zaowocuje u dorosłego człowieka odpowiedzialnością za losy naszego środowiska.
Cele projektu

Cele ogólne:
-budzenie i kształtowanie świadomości odpowiedzialnej gospodarki odpadami
-zaangażowanie osób dorosłych (Rada Pedagogiczna, rodzice, opiekunowie dzieci)
w działania proekologiczne (odpady)
-kształtowanie nawyku segregowania odpadów

Cele szczegółowe:
Dziecko:
-zna i rozumie pojęcie odpad, segregacja odpadów i recykling
-rozumie potrzebę dbania o środowisko
-rozumie konieczność segregacji odpadów
-potrafi segregować odpady
-wykorzystuje odpady w pracy twórczej
-rozróżnia przeznaczenie kolorowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych

Założenia


Czas realizacji:
-rok szkolny 2004/2005
Miejsce realizacji:
-przedszkole
Współpracownicy:
-Dyrekcja
-Rada Pedagogiczna
Sprzymierzeńcy:
-rodzice i opiekunowie dzieci
-Komunalny Związek Gmin ,,Dolina Redy i Chylonki”
Formy prezentacji:
-opracowanie i analiza ankiet
-plakat
-wystawki prac plastycznych
-kiermasz ekologicznych ozdób świątecznych
-fotoreportaż z przebiegu projektu w placówce
-sprawozdanie z przebiegu projektu w placówce do wglądu dla zainteresowanych

Nasz projekt zatytułowany „Posłuchaj dobrej rady – segreguj odpady” został opracowany na podstawie Pakietu Edukacyjnego „Bryza – jak ochronić środowisko”, jest przeznaczony m.in. dla placówek przedszkolnych.
Na wdrożenie projektu przeznaczamy cały rok szkolny, a jego efektem powinno być rozszerzenie wiedzy i działań praktycznych w zakresie gospodarki odpadami.
Do współuczestniczenia w naszym projekcie chcemy pozyskać Radę Pedagogiczną oraz rodziców i opiekunów dzieci.


Plan realizacji projektu edukacyjnego
„POSŁUCHAJ DOBREJ RADY-
SEGREGUJ ODPADY”.


GRUDZIEŃ 2003

Tworzymy projekt „Posłuchaj dobrej rady - segreguj odpady”.


CZERWIEC 2004

Przedstawienie projektu dyrekcji placówki.


LIPIEC 2004

Zaopiniowanie projektu przez dyrekcję.


SIERPIEŃ 2004

Przedstawienie projektu Radzie Pedagogicznej i włączenie go do planu rocznego placówki.


WRZESIEŃ 2004

1.Szkolenie dla Rady Pedagogicznej przez liderów (uczestników programu „Bryza – jak ochronić środowisko?).
2. Zajęcia pokazowe w poszczególnych grupach wiekowych prowadzone przez liderów w ramach pokazania innym nauczycielom możliwości realizacji projektu.
3. Przedstawienie rodzicom na zebraniach grupowych projektu i apel o aktywny w nim udział.


PAŹDZIERNIK 2004

Przygotowanie przez nauczycielki grup kilku scenariuszy zajęć o tematyce projektu.


LISTOPAD 2004

Spotkanie integracyjne dla dzieci i rodziców wg scenariusza liderek projektu pt. ,,Posłuchaj dobrej rady, segreguj odpady”. Ankieta dla rodziców (informacja zwrotna).

GRUDZIEŃ 2004

Kiermasz ekologicznych ozdób świątecznych.


STYCZEŃ 2005

Wykonanie upominków na dzień Babci i Dziadka z materiałów odpadowych.


LUTY 2005

Zaproszenie gościa z Komunalnego Związku ,, Doliny Redy i Chylonki” na spotkanie z dziećmi (wszystkie grupy wiekowe).

Zgłoszenie udziału do III Przeglądu Form Teatralnych poświęconemu ekologii, środowisku i jego ochronie.


MARZEC 2005


„Zielony korowód” – przejście ulicami miasta z eko- instrumentami na powitanie wiosny (wykonanymi z nieużytków).


KWIECIEŃ 2005


Przedstawienie o tematyce ekologicznej przygotowanej przez grupę najstarszą, udział w konkursie Małych Form Teatralnych.


MAJ 2005

Konkurs dla dzieci i rodziców na plakat pt.: „Posłuchaj dobrej rady – segreguj odpady”.

III Przegląd Form Teatralnych poświęcony ekologii, środowisku i jego ochronie – udział starszej grupy z przygotowanym przedstawieniem.CZERWIEC 2005

1. Rozwiązanie konkursu i wręczenie nagród połączone z obchodami Dnia Dziecka.
2. Ankieta do rodziców dotycząca realizacji projektu.
3. Przygotowanie przez liderów sprawozdania z przeprowadzonego w roku szkolnym 2004/2005 projektu „Posłuchaj dobrej rady – segreguj odpady”.

Scenariusz Rady Pedagogicznej dotyczący
treści ekologicznych zawartych w pakiecie
„BRYZA – JAK OCHRONIĆ ŚRODOWISKO ? ”


Cele:
- zapoznanie Rady Pedagogicznej z programem edukacyjnym „Bryza- jak ochronić środowisko”,
- włączenie członków Rady Pedagogicznej w realizację projektu „Posłuchaj dobrej rady- segreguj odpady”,
- pobudzenie kreatywnego podejścia nauczycieli w tworzeniu i realizacji projektu „Posłuchaj dobrej rady – segreguj odpady” w pracy z dziećmi i rodzicami.

Metody:
- podająca
- dyskusja
- „burza mózgów”

Formy:
- grupowa
- zespołowa

Środki dydaktyczne:
- program edukacyjny „Bryza – jak ochronić środowisko”,
- projekt edukacyjny „Posłuchaj dobrej rady - segreguj odpady”,
- duże arkusze papieru,
- markery.

Czas: 90 minut

Przebieg:

1. Zabawa dydaktyczna „Uratuj mnie!. Podział Rady Pedagogicznej na zespoły i przydzielenie im ról ( las, park miejski, jezioro). Zadanie zespołu polega na przedstawieniu pomysłów gospodarki odpadami w danym środowisku. Prezentacja pomysłów w formie plakatu.
2. Przedstawienie przez liderów tematu i celu spotkania.
3. Zapoznanie Rady Pedagogicznej z programem edukacyjnym „Bryza – jak ochronić środowisko”, przedstawienie udostępnionych przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.
4. Zapoznanie Rady Pedagogicznej z projektem edukacyjnym „Posłuchaj dobrej rady – segreguj odpady”.
5. Dyskusja dotycząca przedstawionego projektu.
6. Naniesienie ewentualnych zmian i włączenie projektu do rocznego planu pracy.
7. Wyznaczenie terminów przeprowadzenia zajęć pokazowych związanych z projektem (przez liderów w swoich grupach) dla pozostałych członków rady pedagogicznej.
8. Udostępnianie przez lidera nauczycielom materiałów programu edukacyjnego „Bryza – jak ochronić środowisko” w celu stworzenia przez nich scenariuszy zajęć z dziećmi.
9. Ustalenie terminu kolejnej Rady Pedagogicznej w celu omówienia przygotowanych scenariuszy.

Scenariusz spotkania informacyjnego z rodzicami dotyczący działań ekologicznych podejmowanych w ramach autorskiego programu


Cele:
- zapoznanie rodziców z projektem „Posłuchaj dobrej rady – segreguj odpady”,
- zachęcenie rodziców do aktywnego włączenia się w realizację projektu.

Metody:
- podająca,
- „burza mózgów”.

Środki dydaktyczne:
- projekt edukacyjny „Posłuchaj dobrej rady – segreguj odpady”,
- duże arkusze papieru,
- markery,
- kolorowe kartki,
- kartki z nazwami odpadów (z plastiku, papieru i szkła),
- ulotki informacyjne do rozdania.

Czas trwania: 60 minut

Przebieg:

1. Wizytówki. Na stoliku znajdują się karteczki w trzech kolorach (czerwone, niebieskie, białe). Rodzice wybierają dowolną karteczkę i wykonują wizytówkę, którą przyklejają do ubrania.
2. Zabawa dydaktyczna „Uratuj mnie!” Rodzice zostają podzieleni na zespoły wg koloru wizytówek. Nauczyciel przydziela zespołom określone role (las, park miejski, jezioro). Zadanie zespołu polega na przedstawieniu pomysłu gospodarki odpadami w danym środowisku. Prezentacja pomysłów w formie plakatów. Poszczególne zespoły omawiają swoje projekty.
3. Zwrócenie uwagi rodziców na jedno z zagrożeń środowiska wynikającego z działalności człowieka – wytwarzanie śmieci. Zachęcenie rodziców do segregowania odpadów we własnych domach, wskazanie korzyści dla środowiska wynikających z właściwej segregacji odpadów . Zapoznanie z projektem edukacyjnym „Posłuchaj dobrej rady – segreguj odpady”.
4. Zabawa dydaktyczna „Kolorowe pojemniki”. Rodzice wybierają rozrzucone kartki z nazwami różnych odpadów, mają za zadanie wybrać odpowiedni odpad pasujący do koloru wizytówki, zgodnie z kolorem pojemnika: czerwony – plastik, biały – makulatura, niebieski – szkło.
5. Rozdanie ulotek informacyjnych i przypominających jakie odpady wyrzucamy do jakiego pojemnika, oraz informujące dodatkowo o objazdowej zbiórce odpadów niebezpiecznych, wystawkach odpadów wielkogabarytowych i wywożeniu sezonowo odpadów zielonych.
6. Apel do rodziców o aktywny udział w realizacji projektu, a także pomoc w gromadzeniu akcesoriów i nieużytków potrzebnych do zabaw, zajęć i prac plastyczno – konstrukcyjnych.


Scenariusz zajęcia
plastyczno – konstrukcyjnego


Temat: Ekologiczne ozdoby świąteczne

Cel główny : otrzymanie ekologicznych ozdób świątecznych

Cele szczegółowe: -dziecko wie, że może wykorzystać odpad jako materiał plastyczny
-potrafi wykonać ozdoby świąteczne z odpadów
-często wykorzystuje odpady w swojej twórczości

Formy: zespołowa, indywidualna

Metody: czynne

Środki dydaktyczne: materiały odpadowe, klej nożyczki, artykuły papiernicze (papier
kolorowy, brystol, farby, kredki itp.)


Przebieg zajęcia:
1.Zagadki świąteczne (dot. ozdób patrz załącznik XI)

2.Rozmowa z dziećmi na temat ozdób choinkowych:

- Co to jest ozdoba?
- Gdzie możemy ją powiesić?
- Z czego jest zrobiona?
- Jakie znacie ozdoby choinkowe?

3.Odpad jako materiał plastyczny –„burza mózgów”

Dzieci zainspirowane pytaniem nauczyciela: „Co zrobić z tą butelką (pudełkiem, gazetą, tekturką, złotkiem itp.),żeby ozdabiała naszą choinkę?” Wspólnie próbujemy wymyślić ozdoby świąteczne z odpadów.

4.Zabawa ruchowa „Butelka, pudełko, gazeta”.

Podzielenie dzieci na grupy, rozdanie i przypięcie etykiet obrazujących: butelkę, pudełko, gazetę. Na podane hasło: butelka, pudełko lub gazeta dzieci zmieniają miejsce w kole.

5. Wykonanie ozdób choinkowych z odpadów według pomysłu dzieci.

6. Zorganizowanie kiermaszu ekologicznych ozdób świątecznych.
Scenariusz spotkania integracyjnego
dla dzieci i rodziców pt.
„POSŁUCHAJ DOBREJ RADY-
SEGREGUJ ODPADY”.Cele ogólne:
-zapoznanie z rodzajami odpadów i koniecznością ich sortowania
-identyfikowanie kolorów pojemników z odpowiednimi odpadami
-kształtowanie nawyku segregowania odpadów

Metody: czynna

Środki dydaktyczne: kartki, krepina, farby w trzech kolorach, trzy duże kartony, odpady
przyniesione przez rodziców, nożyczki, markery

Czas trwania: 60min.

Przebieg zajęcia:

1. „Góra śmieci”. Rodzice z dziećmi składają przyniesione odpady w określone miejsca.
2. „Wizytówki”. Na stoliku znajdują się kartki w trzech kolorach (czerwone, białe, niebieskie).Rodzice wraz z dzieckiem wybierają dla siebie karteczki w tym samym kolorze i wykonują z nich wizytówki, które przyczepiają do ubrania.
3. Uczestnicy spotkania siadają w kole wewnątrz którego znajduje się góra śmieci.
4. Zabawa dydaktyczna:” Co możemy zrobić z tymi odpadami?” Dzieci wraz z rodzicami segregują odpady na ustalone miejsca w sali.
5. Ćwiczenia utrwalające kolory pojemników na odpady; „niedokończone zdania”.

„Gazety, papiery oraz tekturę wrzuć do.......na makulaturę” /białego/

„Sztuczne tworzywa oraz plastiki na nie są również......pojemniki” /czerwone/

„Od dziś nie zapomnę tego ,że szkło wkładamy do pojemnika......” /niebieskiego/

6. Podział na grupy wg kolorów wizytówek, przydział stanowisk.
Praca w grupach „Pojemniki na odpady”. Rodzice z dziećmi w grupach wykonują pojemniki na odpady w kolorze swojej wizytówki, wg własnej inwencji twórczej z wykorzystaniem udostępnionych przez nauczyciela materiałów plastycznych.
7. Wypełnianie pojemników odpadami i ustawienie ich w określonym miejscu.
8. Wypełnienie ankiety przez rodziców.
9. Informacja zwrotna – słonko. Rodzice i dzieci przyczepiają do słonka znajdującego się na tablicy promyki odpowiedniej długości: promyk długi – podobało się; promyk krótki – nie podobało się.
10. Podziękowanie uczestnikom za udział w spotkaniu.


ANKIETA


Ankieta jest anonimowa. Będzie ona służyć badaniu poziomu świadomości ekologicznej społeczności lokalnej. Uzyskane informacje wykorzystamy do propagowania wiedzy o gospodarce odpadami komunalnymi. Aby zaznaczyć wybraną odpowiedź należy ją podkreślić.


1. Czy Pan/Pani segreguje odpady w swoim gospodarstwie domowym?

TAK NIE

2. Czy wie Pan/Pani gdzie na osiedlu znajdują się pojemniki do segregacji odpadów?

TAK NIE

3. Czy odpady niebezpieczne (zużyte baterie, opakowania po farbach, rozpuszczalnikach, akumulatory, przeterminowane leki) wyrzucają państwo:


Podczas objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych

Dzieci wynoszą baterie do specjalnych pojemników w szkole/przedszkolu

Przeterminowane leki odnosicie do apteki

Do śmietnika


4. Czy zetknęli się państwo z zagadnieniami edukacji ekologicznej prowadzonej w przedszkolu?

TAK NIE NIE WIEM

5. Robiąc zakupy jakiej torby używa Pan/Pani najczęściej?


Torby tekstylnej

Mocnej siatki plastikowej

Siateczek jednorazowych

KoszykaDziękujemy za wypełnienie ankiety

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie