Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Edukacja prozdrowotna

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 21033 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program edukacji prozdrowotnej dla Szkoły Podst. Specjalnej dla dzieci upośledzonych umysłowo w st. umiarkowanym

O PROGRAMIE
Wprowadzona do szkół edukacja prozdrowotna jest ważnym elementem pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły , której jednym z celów jest tworzenie zdrowego społeczeństwa.
Zdrowie jest wartością nadrzędną , dzięki której człowiek może realizować swoje aspiracje ,zmienić lub radzić sobie ze środowiskiem .
Zdrowie jest warunkiem codziennego życia , a nie jego celem.
Według Światowej Organizacji Zdrowia „wychowanie zdrowotne ma związek z jakością życia i tworzenia dobrego fizycznego , społecznego i psychicznego samopoczucia człowieka”.
Jak wynika z powyższego , wychowanie zdrowotne obejmuje nie tylko przekazywanie wiedzy o tym co jest korzystne lub szkodliwe dla zdrowia , lecz też rozwija umiejętności , które pomagają człowiekowi skutecznie wykorzystać te wiedzę.
Zadaniem szkoły jest przekazywanie uczniom rzetelnej informacji o zdrowiu.
Powinna ona pomóc uczniom ukształtować ich postawy ,zrozumieć wartości , które są skutkiem właściwych wyborów sprawach zdrowia oraz pomóc w dokonywaniu tych wyborów.
Program edukacji prozdrowotnej ma na celu stworzenie dzieciom naszej szkoły sytuacji dydaktyczno-wychowawczych sprzyjających ich wszechstronnemu rozwojowi na miarę ich indywidualnych możliwości , uzdolnień ,własnej wartości.
Dotyczy on również organizowania czasu wolnego dzieci. Dzieci upośledzone umysłowo nie są w stanie w pełni samodzielnie organizować sobie
czasu wolnego ,toteż konieczne jest stwarzanie im możliwości pożytecznego
i racjonalnego wykorzystania go.Czas wolny ucznia – jego ilość , treść i sposób
zagospodarowania –wywiera duży wpływ na jakość życia codziennego jak i na
późniejsze przystosowanie do funkcjonowania społecznego.
Przystosowanie dzieci upośledzonych umysłowo do umiejętnego gospodarowania czasem wolnym staje się wymogiem czasu. Wśród czynników
wpływających na jakość spędzania czasu wolnego niebagatelną rolę odgrywa
szkoła. Wzrasta jej znaczenie jako środowiska opiniotwórczego i dostarczającego konkretnych ,pożądanych społecznie ,aktywnych i korzystnych dla rozwoju dzieci form i sposobów spędzania czasu wolnego.
Bardzo ważna w przygotowaniu i realizacji czasu wolnego jest jego organizacja. Należy uwzględnić stopień upośledzenia , możliwości psychofizyczne dzieci oraz ich aktualne możliwości.
Każdy nauczyciel pracujący ze swoimi wychowankami ma wiele różnych możliwości wpływania na edukację prozdrowotną dzieci. Może rozwijać zainteresowania uczniów w tym względzie i skłaniać do większego zainteresowania zagadnieniami związanymi ze zdrowiem człowieka.

WSTĘP

Prowadzenie edukacji prozdrowotnej jest powinnością każdego nauczyciela .
Jej celem jest rozwijanie u uczniów umiejętności życiowych sprzyjających właściwym wyborom i prozdrowotnemu stylowi życia i wieloma obszarami jego edukacji.
Program jest dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym. Przy doborze metod nauczania należy uwzględnić te , które aktywizują i umożliwiają twórcze myślenie i samodzielne rozwiązywanie problemów.
Istotną metodą służącą wyrabianiu podstawowych umiejętności u uczniów
upośledzonych umysłowo jest praktyczne działanie.
W toku stosowania różnych metod nauczyciel powinien pamiętać o ich skuteczności .Stąd wynika konieczność uwzględniania wielu różnych sytuacji.
Należy stosować odpowiednie formy zbiorowej i indywidualnej pracy z uczniem.
Czynnikiem ułatwiającym poznanie zasad zdrowego stylu życia będzie
stosowanie podczas zajęć różnorodnych środków dydaktycznych służących upoglądowieniu treści nauczania. Należy więc wykorzystywać między innymi naturalne okazy , zestawy lub eksponaty plansze , filmy itp.
Na różnych zajęciach , podczas zabaw, wycieczek nauczyciel powinien zwracać uwagę na odpowiednie postawy prozdrowotne oraz kształtować twórcze myślenie uczniów. Jego celem jest również przekazanie umiejętności ,
wiadomości niezbędnych w prowadzeniu zdrowego stylu życia ,przestrzegania zasad higieny ,prezentowania postaw bezpiecznego zachowania kontakcie z nieznanym działaniem.
Podstawowa wiedza z tej dziedziny , jej rozumienie , nabyte umiejętności
ma duże znaczenie w życiu uczniów ,pozwala poznać swój organizm ,zadbać o własne zdrowie ,podejmować właściwe działania sprzyjające integracji ze środowiskiem rówieśniczym i ludzi dorosłych.

ZAŁOŻENIA EDUKACJI PROZDROWOTNEJ

Człowiek we wszystkich okresach życia powinien dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.
Zdrowie jest bowiem najważniejszym dobrem człowieka . Już od najmłodszych lat musimy wyrabiać u dzieci nawyki zdrowotne , kreować zdrowy styl życia domu i szkole.W związku z tym postanowiłam wyposażyć naszych uczniów wiedzę ,umiejętności postawy związane
z troską o zdrowie i bezpieczeństwo .
Proponuję więc program ścieżki prozdrowotnej dotyczącej nauczania zintegrowanego w klasach 0-III oraz nauczania przedmiotowego klas IV-VI.
Program ten zapewnia osiągnięcie celów edukacyjnych zawartych w „Podstawie programowej kształcenia ogólnego uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w sześcioletnich szkołach podstawowych i gimnazjach „ z dnia
04.01.2001 r.(Dz.U..Nr 5 z dnia 24.01.2001 r.)
Zagadnienia zawarte w programie ścieżki prozdrowotnej są integrowane z kręgami tematycznymi nauczania zintegrowanego oraz nauczania przedmiotowego. Treści programowe dotyczą najbliższego środowiska dziecka tj. domu , szkoły , jego otoczenia.
W realizacji programu zaplanowane zostały :
*spacery , zabawy na świeżym powietrzu , imprezy rekreacyjno-sportowe
*projekcje filmów video dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa
*konkursy czystości ,plastyczne i sprawnościowe
*spotkania z osobami zajmującymi się profilaktyką zdrowotną
*wycieczki do instytucji promującej zdrowie i bezpieczeństwoCELE EDUKACYJNE

Głównym celem edukacji prozdrowotnej jest aktywne wprowadzanie uczniów uczniów zagadnienia ochrony swojego zdrowia i życia , wzbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i propagowanie zdrowego stylu życia.
Cele szczegółowe:
*rozbudzanie zainteresowań własnym zdrowiem i rozwojem
*przestrzeganie podstawowych zasad i sposobów utrzymania czystości,
higieny osobistej i otoczenia
*wyrabianie nawyków potrzeby ruchu dla prawidłowego rozwoju
i funkcjonowania organizmu
*podejmowanie odpowiednich wyborów i zachowań związanych
z troską o zdrowie
*kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie oraz uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi
*kształtowanie czynnej postawy w zapobieganiu choroby
*kształtowanie optymistycznego nastawienia do życia

ZADANIA NAUCZYCIELA

• poznanie zainteresowań swoich uczniów ,ich potrzeb i uzdolnień
• stworzenie atmosfery bezpieczeństwa , wzajemnej akceptacji i życzliwości
• pełnienie roli przewodnika , osoby wspierającej działania uczniów
• wprowadzenie atrakcyjnych metod i form pracy
• nawiązanie współpracy z osobami instytucjami zajmującymi się
profilaktyką zdrowia i bezpieczeństwem
• planowanie i organizowanie sytuacji sprzyjających zdobywaniu wiedzy
,wytwarzaniu odpowiednich nawyków , umiejętności oraz kształtowaniu właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych uczniów środowisku szkolnym i pozaszkolnym


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW –METODY PRACY I FORMY
REALIZACJI

Metody pracy są dostosowane do realizacji treści programowych , możliwie zróżnicowane , aby przebieg zajęć był atrakcyjny.
Wykorzystywane metody pracy to np.:
• spacery i wycieczki
• zajęcia ruchowe i sportowe
• spotkania i pogadanki
• metody audiowizualne
• praca z literaturą
• obserwacje
• zabawy dramowe

FORMY , SPOSOBY REALIZACJI ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ

• utworzenie w salach kącików tematycznych : czystości , zdrowej
żywności , porad zdrowotnych
• zagospodarowanie tablicy informacyjnej promującej zdrowy styl życia
• organizowanie spacerów , zabaw ruchowych , zawodów sportowych
(olimpiada sportowa , turnieje)
• prowadzenie ćwiczeń relaksacyjnych
• spotkania z pielęgniarką ,rodzicami , policjantem ,itp.(pogadanki ,
prelekcje)
• organizowanie wycieczek do komendy Miejskiej Policji , Straży
Pożarnej , do sklepu zdrowej żywności ,do lasu ,parku itp.
• zorganizowanie pikniku , bezpiecznego ogniska , festynu rodzinnego
• przygotowanie kanapek , surówek , soków
• oglądanie filmów video dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa
• udział w konkursach czystości , plastycznych , sprawnościowych
• prace porządkowe wokół szkoły

TREŚCI PROGRAMOWE

Treści ujęte są w grupach:
1.Ja z samym sobą
a/ jedzenie
b/ubieranie się
c/higiena osobista
d/zachowania w sytuacjach niebezpiecznych
2.Ja i otoczenie
a/ja jako członek rodziny
b/ja jako uczeń
c/ja w społeczności lokalnej
d/ja i przyroda
e/moje zdrowie
f/ ja w chorobie
g/mój czas wolny
Treści programowe :
1.Ja z samym sobą
a/jedzenie - przyzwyczajanie do umiejętnego kulturalnego jedzenia
- właściwe posługiwanie się łyżką ,widelcem i kubkiem ,
korzystanie z serwetki
-próby posługiwania się nożem
- dokładne gryzienie i żucie pokarmów , zwłaszcza twardych ,
zjadanie całych porcji
- przyswojenie przekonania o konieczności jedzenia pokarmów
niezbędnych dla zdrowia
-usprawnianie techniki samodzielnego jedzenia
b/ubieranie się
–przyzwyczajanie się do zmian w sposobie ubierania się
w zależności od temperatury ,
-kontrolowanie czystości własnego ubrania
-dbanie o schludny wygląd ubrania
c/higiena osobista
-nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych
-rozumienie znaczenia zabiegów higienicznych dla zdrowia
-mycie rąk z przestrzeganiem etapów tej czynności
-prawidłowe wycieranie nosa
-posługiwanie się grzebieniem
-prawidłowe mycie zębów
-dbałość o czystość rąk ,posługiwanie się szczoteczką do rąk
-świadome dbanie o czystość twarzy, szyi
rozumienie konieczności zmiany bielizny osobistej
d/zachowanie w sytuacjach niebezpiecznych
-uważne poruszanie się w budynku , nie oddalanie się z określo-
nych pomieszczeń poza wyznaczony teren
-przestrzeganie zakazu brania do rąk znalezionych czy nie znanych
przedmiotów
-korzystanie z narzędzi i przyborów zgodnie z zasadami ich użyt-
kowania
-konsekwentne przestrzeganie zakazu manipulowania urządzenia-
mi elektrycznymi
-przestrzeganie zakazu zrywania i próbowania owoców bez zgody
dorosłych
-uświadomienie sobie niebezpieczeństwa zabawy zapałkami ,
zbliżania się do przedmiotów grożących oparzeniem
-stosowanie środków ostrożności przy możliwości zarażenia się
chorobą-zasłanianie ust ręką w czasie kaszlu ,kataru
-właściwe zachowanie się czasie burzy
-uświadomienie zakazu bawienia się w miejscach niedozwolo-
nych (np.w pobliżu tras komunikacyjnych)
-przestrzeganie zakazu ślizgania się na naturalnych zbiornikach
wody
-kąpania się w miejscach nie strzeżonych
-zakaz zabawy lekarstwami , środkami chemicznymi
-zna telefony pogotowia ratunkowego , straży pożarnej ,policji
1.Ja i otoczenie
a/ja jako członek rodziny
-dbałość wspólnie z dorosłymi o ład w otoczeniu
-wykorzystywanie w domu zdobytych umiejętności samodzielnego
ubierania się , mycia, jedzenia
-okazywanie szacunku osobom starszym
-sposoby przechowywania artykułów spożywczych
-ulubione zajęcia członków rodziny
-jak rodzina odpoczywa-wspólne spacery do parku,lasu,organizo-
wanie wspólnych gier i zabaw
b/ja jako uczeń
-bezpieczna droga do szkoły
-czystość i estetyka w salach , w szkole
-wycieranie butów , zdejmowanie, wkładanie obuwia z pomocą
starszych przy sznurowaniu i zapinaniu
-zapinanie i sznurowanie butów ,oczyszczanie ich przed wejściem
do budynku
-wkładanie i zdejmowanie skarpet , rajstop
-odpinanie i zapinanie guzików oraz zaciąganie suwaków,
pomaganie innym kolegom
-zajęcia rehabilitacyjne
- wyrabianie szacunku do wszystkich pracowników szkoły
c/ja w społeczności lokalnej
-dbałość o wygląd najbliższego otoczenia
-dostrzeganie potrzeb innych
d/ja i przyroda
-rozumienie konieczności chronienia skóry przed silnym mrozem
i nadmiernym działaniem promieni słonecznych(smarowanie
twarzy kremem)
-rozumienie szkodliwości zanieczyszczonego powietrza
-potrzeba spacerów
e/moje zdrowie
-spożywanie niezbędnych dla zdrowia artykułów
np.. mleko, ser, ciemne pieczywo, warzywa, owoce
-rozumienie potrzeby zachowania umiaru w jedzeniu słodyczy
i innych produktów tj. chipsy, napoje gazowane sztucznie
barwione
-zdawanie sobie sprawy konieczności mycia owoców
i warzyw przed jedzeniem
-unikanie picia nie przegotowanej wody
-właściwe nazywanie części ciała
-produkty wspomagające ochronę organizmu przed zachoro-
waniem - czosnek, cebula, mięta ,witaminy
-przestrzeganie systematycznego wietrzenia pomieszczeń
-rozumienie potrzeby kontrolowania i leczenia zębów
-przyzwyczajanie do zachowania się w sposób zapobiegający
infekcjom(zasłanianie ust przy kaszlu)
-uprawianie sportów
-rozumie znaczenie tzw. „zdrowej żywności”
f/ja w chorobie
-zgłaszanie dolegliwości i skaleczeń, określanie źródła bólu
-rozumienie konieczności chronienia miejsc skaleczonych przed
zabrudzeniem
-korzystanie z usług medycznych służących zachowaniu
zdrowia
-wdrażanie do właściwego zachowania się podczas badań
i opanowanie lęku przed koniecznymi zabiegami
g/mój czas wolny
-nabywanie przeświadczenia o ważnym znaczeniu świeżego
powietrza dla zdrowia
-codzienny przynajmniej dwugodzinny pobyt na dworze,
-wyrabianie zamiłowania do wycieczek i sportu ,jako źródła
zdrowia i radości
-gry zabawy na powietrzu
-bezpieczne spędzanie wolnego czasu
-uprawianie sportu w różnych porach roku,
-współzawodnictwo w sporcie , rola kibica sportowego


PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

*dba o higienę osobistą ciała i estetyczny wygląd
*dobiera ubiór stosownie do pogody i formy aktywności
*dba o porządek i czystość wokół siebie , szkole , w domu , w najbliższym
środowisku
*stosuje w praktyce poznane przepisy , zasady ruchu drogowego
*bezpiecznie porusza się po ulicy
*wie jak zachować się w kontaktach z nieznajomymi
*umie powiadomić w sytuacjach zagrożenia , wie kiedy wezwać pogotowie
ratunkowe , straż pożarną ,policję
*wie jak prawidłowo odżywiać się ,zna wartości odżywcze różnych
produktów
*rozumie znaczenie pojęcia „zdrowa żywność”
*zna różne gry i zabawy ruchowe
*uczestniczy w zabawach ruchowych , turniejach klasowych
*potrafi właściwie zachować się podczas gier i zabaw , przestrzega reguł
*bezpiecznie uprawia sporty zimowe
*rozumie znaczenie ruchu na świeżym powietrzu dla zdrowia człowieka
*zna miejsca czynnego wypoczynku w najbliższym otoczeniu
*zna sposoby komunikowania się ,wyrażania uczuć
*dostrzega potrzeb innych
*okazuje życzliwość i pomoc osobom potrzebującym np. starszym ,chorym


OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
Ocenianie edukacji zdrowotnej uczniów ma charakter opisowy i jest ujęte
w całorocznej ocenie opisowej.
Nauczyciel –wychowawca:
*obserwuje zachowania się dzieci w czasie zajęć w szkole i poza nią np. w czasie wycieczek
*obserwuje zaangażowanie i wkład pracy uczniów uczniów wykonywane zadania
*poznaje zainteresowania uczniów


EWALUACJA PROGRAMU

Aby przekonać się czy program ścieżki prozdrowotnej ma pożądany wpływ na uczniów, konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji. W związku z tym zaplanowane zostały działania zmierzające do stwierdzenia w jakim stopniu zamierzone cele edukacyjne są zrealizowane , czy zaproponowane metody pracy i formy aktywności uczniów są skuteczne.
Przedmiotem ewaluacji są wyniki końcowe jakie osiągną uczniowie w zakresie postaw , umiejętności i wiadomości dotyczących edukacji zdrowotnej.
Informację zwrotną otrzymamy poprzez m.in.:
-analizę kart osiągnięć uczniów zakresu wybranych treści edukacji zdrowotnej
-analizę wykonanych prac przez dzieci
-skierowanie ankiet do nauczycieli i rodziców ,wyciągnięcie wniosków

Wyniki ewaluacji będą dla nauczyciela wskazówką do dalszej pracy , pozwolą na opracowanie zaleceń na przyszłość.
Treści programowe zostały opracowane wg Marii Piszczek"Przewodnik dla nauczycieliuczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym"W-wa CMPPP(2001)


Opracowała mgr Małgorzata Czyż n-lka ZSS w Ostrowcu Św.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie