Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela przedmiotów zawodowych

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3494 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Plan rozwoju zawodowego dla uzyskania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
DLA UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.
mgr inż. Anny Krzywkowskiej
nauczyciela mianowanego
w Zespole Szkół Budowlanych nr 1
w Płocku

Zajmowane stanowisko: nauczyciel przedmiotów zawodowych.
Wykształcenie: wyższe magisterskie.
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2002 r.
Okres odbywania stażu: 2 lata 9 miesięcy.
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2005 r.

Cel główny:
1. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy,
2. Uczestniczenie w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe,
3. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia, pogłębianie wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły.

Cele szczegółowe:
Realizowanie zadań odpowiadającym kolejnym kierunkom rozwoju:
1. opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły w tym wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej
2. umiejętność dzielenia się swoja wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły
3. opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych związanych z oświata i pomocą społeczną
4. opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą i opublikowanie ich, wygłoszenie lub popularyzację w innej formie
5. prowadzenie zajęć otwartych w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, podejmowanie działań związanych z wewnętrznym doskonaleniem zawodowym
6. wykonywanie we współpracy z zespołem zadań na rzecz edukacji. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych
7. uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczy, opiekuńczych lub innych związanych z zadaniami szkoły.

Planowane zadania na okres odbywania stażu obejmują:
1. Sferę organizacyjną
2. Sferę osobistą
3. Sferę dydaktyczną
4. Sferę wychowawczo – opiekuńczą

WPROWADZENIE
Reforma oświaty umieściła mnie w grupie nauczycieli kontraktowych. Posiadając ukończone: studia wyższe magisterskie – kierunek Inżynieria Środowiska, Kurs Pedagogiczny dla Nauczycieli Teoretycznych Przedmiotów Zawodowych oraz liczne szkolenia, wyróżnienia i nagrody dotyczące własnego warsztatu pracy wystąpiłam o ustalenie okresu stażu w wymiarze 9 miesięcy na stopień nauczyciela mianowanego.
Po odbyciu tego stażu zdałam egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Miasta Płocka a następnie w lipcu 2001r. otrzymałam akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego.
Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela dyplomowanego stała się dla mnie wyzwaniem. Dlatego złożyłam do Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Staż będzie obejmował okres 2 lat i 9 miesięcy, termin jego rozpoczęcia to 1 września 2002r.
Przedstawiony poniżej plan zamierzeń na okres stażu to okazja do planowanego działania i dokumentowania tego wszystkiego, co składa się na pracę nauczycielską.
Planowane działania i zadania obejmują następujące sfery:

1. ORGANIZACYJNA SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO.
Zadania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Formy realizacji: przeanalizowanie aktów prawnych dotyczących systemu oświaty (ustawy, rozporządzenia), korzystanie z internetu w celu uzyskiwania potrzebnych informacji. Termin: okres stażu
Dowody realizacji: poprawnie sformułowany wniosek na okres 2 lat i 9 miesięcy,
złożenie planu rozwoju zawodowego.
2. Sprawowanie opieki nad stażystą, praktykantami. Formy realizacji: rozmowa i ustalenie kontraktu ze stażystą, hospitowanie zajęć lekcyjnych, obserwowanie lekcji prowadzonych przez stażystę. Termin:okres stażu. Dowody realizacji: przejrzyste zasady współpracy.
prowadzenie dziennika hospitacyjnego stażysty, zaświadczenie z odbytej praktyki z zakresu kursu pedagogicznego
3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły. Formy realizacji: poznanie i analiza Statutu szkoły, regulaminów, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, programów do poszczególnych przedmiotów. Termin: IX/X 2002r Dowody realizacji: opracowanie rozkładów materiałów do poszczególnych nauczanych przedmiotów, opracowanie przedmiotowych kryterii oceniania.
4. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji .Formy realizacji: wdrażanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, współpraca z Dyrektorem szkoły, udział w Radach Pedagogicznych, w Komisji Przedmiotów Zawodowych. Termin: okres stażu. Dowody realizacji: spotkania organizowane przez Dyrektora, potwierdzone w Protokółach Rad Pedagogicznych i Plenarnych, udział w zebraniach Komisji Przedmiotów Zawodowych, udział w działalności Szkolnego Klubu Ekologicznego: zbiórka z młodzieżą Klubu pieniędzy na płockie schronisko dla zwierząt,
przeprowadzenie szkolnej Olimpiady Ekologicznej, udział w Sprzątaniu Świata.
5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. Formy realizacji: zgromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń, scenariuszy zajęć, kart ewaluacyjnych, notatek, zdjęć, itp. Termin: okres stażu. Dowody realizacji: załączone świadectwa kursów, szkoleń,
załączone scenariusze zajęć, zdjęcia, przykładowe testy, karty ewaluacyjne, karty wycieczek.
6. Przygotowanie projektu sprawozdania z odbytego stażu. Formy realizacji: dokonanie autoanalizy opisu realizacji planu rozwoju. Termin: V 2005r Dowody realizacji: sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.

2. OSOBISTA SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO.
Zadania
1. Wstępna ocena własnych umiejętności. Formy realizacji: zaplanowanie własnego rozwoju po rozpoznaniu własnych mocnych i słabych stron, zainteresowań. Termin: IX 2002r Dowody realizacji: określenie rzeczywistej długości stażu, adekwatnej do własnych potrzeb i możliwości, wniosek do Dyrektora szkoły o staż na okres 2 lat i 9 miesięcy.
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu. Formy realizacji: uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w miarę możliwości przez ODN w Płocku. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji w postaci studiów podyplomowych, w kursach organizowanych przez Dyrektora szkoły (np. BHP ),uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez różne firmy instalacyjne lub inne instytucje, zorganizowanie wycieczek na targi ekologiczne, instalacyjne oraz innych wyjazdów poszerzających wiedzę młodzieży z zakresu przedmiotów zawodowych. Termin: okres stażu. Dowody realizacji: zaświadczenia z kursów, wyjazdy z młodzieżą na Targi Instalacyjne, Ekologiczne itp.,
dokształcanie młodzieży przez znane na rynku polskim firmy instalacyjne i inne,
załączone zaświadczenia, karty wycieczek.
3. Współpraca z biblioteką szkolną. Formy realizacji: za pośrednictwem biblioteki pomoc w realizacji scenariuszy lekcji, dokształcania siebie, ukierunkowania młodzieży z korzystania z fachowej literatury w pisaniu prac dyplomowych, referatów. Termin: okres stażu. Dowody realizacji: wykorzystanie zasobów bibliotecznych w formie książek, kaset video, fachowych czasopism.
4. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem Formy realizacji: przygotowanie w miarę możliwości publikacji, prowadzenie otwartych zajęć, pomoc w odbywaniu stażu swojemu stażyście. Termin: okres stażu. Dowody realizacji: opublikowanie materiałów własnych, scenariuszy zajęć itp..


3. DYDAKTYCZNA SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO.
Zadania
1. Wykazanie umiejętności prowadzenia zajęć, omawianie własnych lub obserwowanych zajęć. Formy realizacji: obserwacja zajęć prowadzonych przez stażystę i innych nauczycieli,
przygotowanie i prowadzenie zajęć obserwowanych przez stażystę. Termin: okres stażu. Dowody realizacji: scenariusze lekcji, zdjęcia, wpisy bieżące w dzienniku hospitacyjnym.
2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej. Formy realizacji: podniesienie swoich umiejętności w zakresie technologii komputerowej,
opanowanie umiejętności korzystania z narzędzi i metod informatyki, posługiwania się programem edycyjnym bazą danych i internetem. Termin: okres stażu. Dowody realizacji:
tworzenie testów, sprawdzianów, ankiet, kart ewaluacyjnych.
3. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy. Formy realizacji: sprawowanie opieki nad klaso-pracownią, gablotą szkolną przedmiotów zawodowych oraz pracami dyplomowymi (pomoc w ich wykonaniu przez nawiązanie kontaktów z firmami),
aktualizowanie własnej biblioteki przedmiotu oraz organizowanie zaplecza przygotowanych środków dydaktycznych. Termin: okres stażu. Dowody realizacji.: gromadzenie materiałów, środków dydaktycznych wykonanych przez uczniów w postaci prac dyplomowych,
gromadzenie prospektów, tablic poglądowych itp.
4. Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego i zasad prawa pracy. Formy realizacji: samodzielne zbieranie informacji ( prasa, broszury, internet). Termin: okres stażu. Dowody realizacji: współpraca z biblioteką szkolną,.samodzielne zbieranie informacji.
5. Przygotowanie uczniów do konkursów, olimpiad, egzaminów zawodowych.
Uczestnictwo w reprezentowaniu szkoły na zewnątrz. Formy realizacji: praca z uczniami, motywacja, wspieranie ucznia w rozwoju,.udział w konkursach prac dyplomowych (wewnątrzszkolnych i poza nią). Termin: okres stażu. Dowody realizacji: zgłoszenia prac dyplomowych na konkursy ( w zależności od wpływających ofert) min: „Technologie przyjazne dla środowiska” w Płocku, i inne

4. WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZA SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO.
Zadania
1. Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły i określenie zadań nauczyciela wychowawcy. Formy realizacji.: analiza planu wychowawczego szkoły.
Termin: IX 2002r. Dowody realizacji: sporządzenie planu wychowawcy klasy zgodnie z planem wychowawczym szkoły.( uzależniona od przydziału wychowawstwa ).
2. Współpraca z rodzicami. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
Formy realizacji: organizowanie zebrań, udział rodziców w trójce klasowej, wysyłanie pism kontaktowych, indywidualne rozmowy z rodzicami, anonimowe ankiety, testy. Termin: okres stażu. Dowody realizacji: dokumentacja w dzienniku klasowym, wypełniane ankiety, testy.
3. Zastosowanie podstawowej wiedzy z psychologii rozwojowej i wychowawczej w prowadzeniu zespołu klasowego. Formy realizacji: pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów, współpraca z pedagogiem szkolnym oraz z nauczycielami uczącymi w mojej klasie. Termin: okres stażu. Dowody realizacji: prowadzenie rozmów z wychowankami, rozmowy z pedagogiem i innymi nauczycielami.
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej. Formy realizacji: wypełnianie świadectw, arkuszy ocen, prowadzenie dziennika lekcyjnego. Termin: okres stażu. Dowody realizacji: potwierdzenie Dyrektora szkoły
5. Umiejętność uwzględnienia w swojej pracy z uczniami współczesnych problemów społecznych. Uczestnictwo w różnych formach kultury. Formy realizacji: przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom, udział w spotkaniach związanych z tymi problemami,
przeprowadzenie ankiet związanymi z problemami społecznymi (przemoc, uzależnienia ),
współudział wychowanków w formach kultury. Termin: okres stażu. Dowody realizacji: ankieta o uzależnieniach uczniowskich, przemocy, potwierdzenia w dokumentacji szkolnej o uczestnictwie w spotkaniach, realizacja udziału klasy w formach kultury.

Wystąpienie zmian i modyfikacji w planie rozwoju zawodowego może wyniknąć z przyczyn niezależnych od planującego.
Plan rozwoju zawodowego opracowała: mgr inż. Anna Krzywkowska.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie