Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
tel. (81) 749-17-77
ul. Mełgiewska 7/9, 20-950 Lublin
www:   http://www.wsei.lublin.pl
http://www.podyplomowe.wsei.lublin.pl
e-mail:   sekretariat@wsei.lublin.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 16382 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

Najlepsza Uczelnia niepubliczna wschodniej Polski!

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji jest najlepszą uczelnią niepubliczną w regionie, zarówno pod względem pozycji w rankingach edukacyjnych, zainteresowania kandydatów, a także znaczenia dla regionu podjętych przez Uczelnię inicjatyw. Jednak największym osiągnięciem Uczelni jest młodzież studencka, bo Uczelnia przygotowuje kadry z wyższym wykształceniem, które zasilają przedsiębiorstwa i instytucje samorządowe, przyśpieszając ich rozwój. Absolwenci WSEI zajmują prestiżowe stanowiska, są kreatywni, odważni i zdolni do wdrażania zmian społecznych i gospodarczych, przygotowani do kreowania inicjatyw.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie została utworzona na mocy zezwolenia MEN z dnia 24 października 2000 roku. WSEI jest niepubliczną Uczelnią Wyższą wpisaną do rejestru prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod nr 196. Założycielem Uczelni jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland", która jest prywatną, polską organizacją pozarządową, utworzoną w 1991 roku z siedzibą w Lublinie z inicjatywy przedstawicieli lokalnej społeczności zainteresowanych podjęciem aktywnych działań na rzecz stymulowania rozwoju gospodarczego i społecznego w regionie lubelskim.


Kierunki studiów


Studia
Kierunek
Specjalności
Studia jednolite magisterskie
Psychologia
 • Psychologia organizacji i zarządzania
 • Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia sportu rekreacyjnego i wyczynowego
 • Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna
Studia II stopnia (magisterskie)
Pedagogika
 • Pedagogika szkolna i opiekuńcza
 • Pedagogika terapeutyczna
  z rehabilitacją
 • Pedagogika resocjalizacyjna
Ekonomia
 • Ekonomika przedsiębiorstw
 • Analizy ekonomiczne i rachunkowość
 • Gospodarowanie nieruchomościami
Administracja
 • Administracja publiczna
 • Administracja bezpieczeństwa publicznego
 • Administracja gospodarcza
 • Samorząd terytorialny i ochrona środowiska
Transport
 • Systemy logistyczne i zarządzanie w transporcie
 • Informatyka w transporcie
Pielęgniarstwo
Studia I stopnia (licencjackie)
Pedagogika
 • Pedagogika szkolna i opiekuńcza
 • Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Ekonomia
 • Ekonomika przedsiębiorstw
 • Analizy ekonomiczne i rachunkowość
 • Gospodarowanie nieruchomościami
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
Administracja
 • Administracja bezpieczeństwa publicznego
 • Administracja gospodarcza
 • Administracja publiczna
 • Administracja celna
Pielęgniarstwo
Zarządzanie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie ochroną zdrowia
 • Zarządzanie w administracji publicznej
 • Zarządzanie nieruchomościami sportowo-rekreacyjnymi
Praca socjalna
 • Pomoc społeczna w środowisku otwartym
 • Doradztwo zawodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Bezpieczeństwo informacji
 • Zarządzanie kryzysowe
Stosunki międzynarodowe
 • Integracja europejska
Zdrowie publiczne
 • Promocja i trening zdrowia „wellnes & fitness”
 • Asystent medyczny i opieka nad osobą starszą
Studia I stopnia (pomostowe)
Pielęgniarstwo
Studia I stopnia (inżynierskie)
Transport
 • Organizacja i logistyka transportu
 • Inżynieria ruchu
 • Rzeczoznawstwo samochodowe
 • Organizacja transportu kolejowego
 • Eksploatacja i utrzymanie pojazdów szynowych
Informatyka
 • Grafika i multimedia
 • Systemy i sieci komputerowe
 • Programowanie systemów informatycznych i urządzeń mobilnych
 • Inżynieria oprogramowania
Mechanika i budowa maszyn
 • Eksploatacja maszyn i urządzeń
 • Diagnostyka samochodowa
 • Eksploatacja i utrzymanie urządzeń kolejowych
 • Aparatura i urządzenia medyczne
Logistyka
 • Inżynieria systemów logistycznych
 • Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie


Studia podyplomowe

 • Zarządzanie projektami europejskimi
 • Europejski menedżer jakości
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku europejskim
 • Zarządzanie finansami firm
 • Handel zagraniczny dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • Akademia trenera biznesu
 • Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Ochrona powietrza i zarządzanie środowiskiem - aspekty prawne i praktyczne
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie procesami logistyki
 • Zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publiczne
 • Zarządzanie procesami logistyki
 • Organizacja transportu kolejowego
 • Zarządzanie ekoinnowacjami i wdrożeniem technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego w logistyce oraz ekologiczne rozwiązania w przemyśle
 • Systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem wspomagających systemów informatycznych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i projektowanie inteligentnych systemów informatycznych dla wspomagania technologii produkcji i racjonalizacji wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 • Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej
 • Zarządzanie ryzykiem w organizacji
 • Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe
 • Eksploatacja infrastruktury drogowej
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • Rachunkowość budżetowa
 • Audyt wewnętrzny w administracji i gospodarce
 • Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości
 • Europejski doradca bankowy
 • Doradca podatkowy
 • Kontroler wewnętrzny
 • Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji
 • Wycena nieruchomości
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Dyplomowany administrator nieruchomości
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie w służbie zdrowia
 • Audiologia praktyczna
 • Dokumentacja i statystyka medyczna z rozliczaniem świadczeń zdrowotnych
 • Polityka i administracja ochrony zdrowia w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Kompetencje zawodowe w transporcie drogowym
 • Psychologia transportu
 • Doradztwo zawodowe - dwusemestralne studia podyplomowe
 • Doradztwo zawodowe - dwuletnie studia podyplomowe
 • Konsultant rozwoju społecznego
 • Mediacje cywilne i karne
 • Studia podyplomowe z socjoterapii
 • Pośrednictwo pracy
 • Komunikacja społeczna, public relations i kreowanie wizerunku publicznego
 • Profesjonalna profilaktyka w szkole
 • Psychologia biznesu dla menedżerów
 • Psychologia komunikacji społecznej - NOWOŚĆ!
 • Edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi
 • Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej
 • Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej - zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych - studia kwalifikacyjne
 • Studia pedagogiczne - studia kwalifikacyjne
 • Wiedza o kulturze - studia kwalifikacyjne
 • Edukacja medialna - studia doskonalące
 • Edukacja przedszkolna- studia kwalifikacyjne
 • Edukacja wczesnoszkolna- studia kwalifikacyjne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa - studia kwalifikacyjne
 • Terapia pedagogiczna - studia kwalifikacyjne
 • Zarządzanie w oświacie - studia kwalifikacyjne
 • Asystent rodziny - studia kwalifikacyjne
 • Oligofrenopedagogika - studia kwalifikacyjne
 • Przygotowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna - studia kwalifikacyjne
 • Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej – zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych
 • Przedsiębiorczość dla nauczycieli
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Grafika komputerowa
 • Administrowanie sieciami komputerowymi
 • Systemy baz danych
 • Audyt systemów informatycznych


Co wyróżnia Uczelnię:

 • przyjazna akademicka atmosfera
 • najlepsza uczelnia w regionie: najwyżej oceniana w regionie w rankingach i konkursach dla uczelni wyższych
 • nowoczesna baza dydaktyczna: 11 000 m2 wyposażonych w audiowizualny i multimedialny sprzęt oraz laboratoria wyposażone w unikalną aparaturę badawczą
 • najwyższa jakość kształcenia
 • kadra dydaktyczna przekazująca nowoczesną i praktyczną wiedzę w sposób dostępny
 • pracownicy administracyjny otwarci na potrzeby studentów i wspierający ich inicjatywy
 • atrakcyjne specjalności na każdym kierunku studiów
 • Wolny Słuchacz: oferta dydaktyczna dla osób, które nie zdały matury

Dlaczego warto studiować w WSEI:

 • stypendium rektorskie, socjalne, specjalne i kredyty, stypendia WSEI oraz stypendia z Funduszu Stypendialnego Fundacji „OIC Poland” i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi
 • wysokie stypendia na kierunkach zamawianych
 • certyfikaty menadżerskie, językowe, informatyczne (Cisco Academy, Oracle Academy, Microsoft IT Academy)
 • objęcie europejskim systemem transferu punktów (European Credit Transfer System – ECTS)
 • treningi adaptacyjne dla studentów I roku przygotowujące do samodzielnej pracy i efektywnej nauki w systemie akademickim
 • dodatkowe, bezpłatne lektoraty z języka specjalistycznego i zajęcia w języku angielskim
 • dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów I roku studiów stacjonarnych
 • atrakcyjne praktyki zawodowe oraz staże w renomowanych firmach
 • dogodny system opłat za czesne i bonifikaty rodzinne w czesnym
 • obniżki czesnego na studia na drugim kierunku
 • możliwość odpracowania czesnego w administracji Uczelni i realizowanych przez Uczelnię projektach
 • możliwość korzystania z zakwaterowania w domach studenckich wszystkich uczelni lubelskich

Uczelnia, która wspiera studentów w starcie w karierze:

 • opracowanie z doradcą zawodowym własnej ścieżki kariery zawodowej
 • możliwość otrzymania stałego zatrudnienia w ramach podpisanych programów partnerskich z przedsiębiorstwami lokalnymi
 • pomoc w znalezieniu: praktyk zawodowych, staży absolwenckich oraz pracy
 • pomoc przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej

Zasady rekrutacji
Szczegółowe informacje o rekrutacji: strona dla kandydatów.

Kontakt
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4 (dawna Mełgiewska 7-9), 20-209 Lublin
tel.: +48 81 749 17 77
e-mail: sekretariat@wsei.lublin.pl
www.wsei.lublin.pl

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie