Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zarządzanie projektami (Project Management)

WYŻSZA SZKOŁA EUROPEJSKA im. ks. Józefa Tischnera - Studia Podyplomowe

ul. Westerplatte 11, 31-033 Kraków
tel. (012) 683-24-60; fax (012) 683-24-66
www:   http://www.wse.krakow.ple-mail:   wse@wse.krakow.pl
podyplomowe@wse.krakow.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4004 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

Project management to nie tylko umiejętność sprawnej i efektywnej realizacji przedsięwzięć. To przede wszystkim "filozofia" zarządzania oparta na przeświadczeniu, iż rozwój instytucji dokonuje się poprzez wdrażanie zróżnicowanych, zamkniętych w czasie projektów mających przynieść konkretne cele, w sposób unikalny organizując zaangażowane zasoby ludzkie, materialne oraz finansowe. Tylko takie podejście do zarządzania daje dziś szansę na innowacyjność i konkurencyjność organizacji.

Cel studiów:

 • uczestnicy zdobędą wiadomości niezbędne do skutecznego zarządzania projektami, w szczególności w zakresie: przygotowania projektu, realizacji przedsięwzięcia, monitoringu działań oraz zarządzania ryzykiem w projektach,
 • studenci poznają specyfikę zarządzania projektami dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej,
 • studia przygotowują do samodzielnego ubiegania się o certyfikaty International Project Management Association (IPMA).

 • Wyższa Szkoła Europejska jest pełnoprawnym członkiem Stowarzyszenia Project Management Polska (SPMP) i równocześnie członkiem International Project Management Association (IPMA)
 • program studiów objęty jest patronatem Stowarzyszenia Project Management Polska (SPMP)
 • nowatorski program opracowany zgodnie z wymogami obowiązującymi w certyfikacjach International Project Management Association (IPMA), a także wskazaniami Competence Baseline oraz Polskimi Wytycznymi Kompetencji IPMA

Po zakończeniu nauki słuchacz będzie mógł samodzielnie ubiegać się o certyfikaty IPMA

 • wykładowcy - praktycy z długoletnim doświadczeniem w zakresie realizacji projektów wdrażanych w ramach działalności firm oraz instytucji publicznych. Potwierdzeniem ich umiejętności i doskonałego przygotowania merytorycznego są certyfikacje IPMA. Eksperci Stowarzyszenia Project Management Polska (SPMP), działającego w ramach akredytacji międzynarodowych IPMA
 • 230 godzin zajęć, w tym 160 godzin warsztatów!!!
 • podstawy zarządzania projektami finansowanymi z funduszy europejskich - moduł opracowany pod kątem potrzeb beneficjentów korzystających z dofinansowania UE (przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, jednostek oświaty itp.) oraz pracowników instytucji wdrażających, odpowiedzialnych za ocenę i monitorowanie realizowanych już projektów

Profil słuchacza:

Studia adresowane są do średniej i wyższej kadry menadżerskiej przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych, pracowników firm konsultingowych, a także urzędników odpowiedzialnych za przygotowanie, monitorowanie oraz zarządzanie projektami unijnymi. Zaproszenie kierujemy również do przedstawicieli organizacji pozarządowych, zaangażowanych w realizację przedsięwzięć.

Program studiów

Podstawy zarządzania projektami (8 godz.) - wykłady

 • projekt i zarządzanie projektami,
 • geneza Project Management (PM),
 • międzynarodowe organizacje PM,
 • system certyfikacji International Project Management Association (IPMA) PM w organizacji.

Przygotowanie projektu (70 godz.) - wykłady i warsztaty

 • środowisko projektu,
 • cele projektu,
 • etapy cyklu życia projektu,
 • struktura projektu,
 • planowanie projektu,
 • marketing w projektach,
 • zarządzanie ryzykiem w projektach.

Realizacja projektu (20 godz.) - wykłady i warsztaty

 • organizacja projektu,
 • monitorowanie przebiegu realizacji projektu,
 • kierowanie projektem.

Zarządzanie zespołami (24 godz.) - wykłady i warsztaty

 • zarządzanie personelem,
 • praca zespołowa,
 • przywództwo,
 • komunikacja w projektach,
 • negocjacje.

Jakość w projektach (8 godz.) - wykłady

 • systemy jakości,
 • zarządzanie jakością w projektach.

Elementy prawa (8 godz.) - wykłady i warsztaty

 • umowy w projektach,
 • zarządzanie roszczeniami,
 • odpowiedzialność lidera oraz członków zespołu realizującego projekt,
 • zarządzanie ryzykiem w projektach.

Zarządzanie finansami w projektach (40 godz.) - wykłady i warsztaty

 • planowanie finansów,
 • monitorowanie przebiegu realizacji projektów,
 • rozliczenie projektów,
 • metody oceny efektywności finansowej projektów.

Zarządzanie projektami dofinansowanymi z funduszy UE (16 godz.) - wykłady i warsztaty

 • metodologia przygotowania wniosku o dofinansowanie (myślenie projektowe, matryca logiczna projektu, harmonogram działań, kosztorys projektu),
 • specyfika zarządzania projektami unijnymi,
 • metodologia przygotowania raportów z przebiegu realizacji projektu oraz raportu końcowego (w tym wskaźniki produktu, rezultatu, oddziaływania),

  Praktyczna realizacja projektu (12 godz.)

  Seminarium dyplomowe - konsultacje
  Praca dyplomowa w formie projektu opracowanego z wykorzystaniem technik komputerowych, spełniającego wymogi SPMP/IPMA stawiane projektom transferowym (certyfikacja na poziomie C).

Certyfikat International Project Management Association (IPMA)

Certyfikat IPMA jest międzynarodowym potwierdzeniem kompetencji niezbędnych przy pracy na stanowiskach menadżerskich, przede wszystkim w zakresie zarządzania projektami. Daje również gwarancję, iż dana osoba posiada odpowiednie predyspozycje interpersonalne. Ocena kandydata dokonywana jest w oparciu o standardy IPMA oraz opinię niezależnego zespołu asesorów akredytowanych przez IPMA.

Certyfikaty IPMA przyznawane są na czterech poziomach (A, B, C i D). Odzwierciedlają one wiedzę, doświadczenie i profesjonalizm project managerów.

Co daje certyfikat?

Korzyści dla studenta:

 • potwierdza kompetencje i umiejętności project managera, jest gwarancją profesjonalizmu,
 • wpis do księgi IPMA Yearbook zawierającej listę wszystkich project managerów certyfikowanych według standardów IPMA,
 • publikacja nazwiska na stronach internetowych IPMA oraz Stowarzyszenia Project Management Polska (SPMP), a także w materiałach wydawniczych Stowarzyszenia,
 • project manager posiadający certyfikat B może ubiegać się o tytuł asesora.

Korzyści dla pracodawcy:

 • wzrost prestiżu instytucji funkcjonującej w oparciu o działania profesjonalnych project managerów,
 • zarządzanie zorientowane na realizację projektów podnosi skuteczność i wydajność, przyczynia się do wzrostu konkurencyjności organizacji,
 • spełnienie warunków stawianych przy składaniu wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych.

Wykładowcy

Krzysztof Witkowski - opiekun merytoryczny

Ekspert Instytutu Gospodarki w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Pracownik naukowy WSIZ - prowadzi zajęcia poświęcone zarządzaniu, bankowości oraz negocjacjom biznesowym. Twórca pierwszego na Podkarpaciu Biura Karier. Zajmuje się badaniami i analizą rynku pracy (także w skali ogólnoeuropejskiej). Specjalista w zakresie marketingu i promocji. Posiada certyfikat Stowarzyszenia Project Management Polska (SPMP) na poziomie D. Członek SPMP. Publikuje na łamach polskich i zagranicznych czasopism naukowych.

Władysław Jan Majka - absolwent geografii UJ, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz ekonomii i zarządzania Joint Vienna Institute. Urzędnik SC, obecnie doradca Prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz przewodniczący Rady Instytutu Europejskiego Pro Publico Bono, były dyrektor generalny Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, radca ministra w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz ekspert w Programie Rozwoju Instytucjonalnego PAOW. Specjalizuje się w zagadnieniach: zarządzania projektami - metodyki PRINCE2 (egzamin APMG PRINCE2 Foundation), PMI, COBIT, PMC, kontroli i audytu, Integracji Europejskiej(instytucje UE, polityki UE, podejmowanie decyzji w UE, koordynacja i zarządzanie procesami integracji, kontrola i audyt środków Unijnych), administracji publicznej, dyplomacji wielostronnej, zarządzania personelem, etyką i przeciwdziałaniem korupcji. Autor i wykładowca szeregu szkoleń i warsztatów dotyczących zarządzania, kontroli i projektów współfinansowanych ze środków WE. Ma duże doświadczenie w zarządzaniu projektami realizowanymi w sektorze publicznym.

dr Renata Kluska - socjolog, kierownik Biura Doradztwa Personalnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W ramach tej działalności zajmuje się głównie rekrutacją i selekcją kadry oraz oceną pracowniczą. Trener, prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz negocjacji. Autorka programów szkoleniowych z powyższych dziedzin. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki kapitału społecznego.

prof. Tadeusz Pomianek - Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (największej niepaństwowej uczelni na terenie województwa podkarpackiego). Prezes i założyciel Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości. Prezes Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji działającego w ramach Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan". Specjalizuje się w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Absolwent Francuskiego Instytutu Zarządzania (IFG). Uczestnik kursów organizowanych przez Management for Development Foundation oraz Polish Business Advisory Service. Pomysłodawca wielu inicjatyw edukacyjnych i społecznych m.in.: Rzeszowskiej Szkoły Menadżerów (RSM), sieci Centrów Wspierania Biznesu (CWB), Centrum Korespondencyjnego EURO INFO. Autor licznych opracowań i ekspertyz.

Stanisław Sroka - absolwent Politechniki Śląskiej oraz studiów magisterskich i MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Prezes Zarządu PPH Transsystem S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, potwierdzone certyfikatem Dyrektor Projektów na poziomie A, zgodnym ze standardami International Project Management Association (IPMA) (jeden z realizowanych przez niego projektów znalazł się w finale prestiżowego konkursu międzynarodowego IPMA "Project Management Award"). Specjalizuje się w integracji podejść zarządzania przez projekty. Ekspert w dziedzinie zarządzania przez jakość w Przedsiębiorstwach Zorientowanych Projektowo. Dwukrotny finalista konkursu Stowarzyszenia Menadżerów Polska - "Menedżer Roku". Pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Project Management Polska (SPMP), a także reprezentuje Polskę w IPMA. Autor licznych publikacji poświęconych tematyce Project Management.

Pozostałe informacje

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry i obejmują 230 godzin zajęć.
Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

Czesne: 5600 zł (dwa semestry)
Opłata rekrutacyjna: 300 zł

Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (na druku MENiS) jest udział w zajęciach, przygotowanie oraz obrona pracy dyplomowej.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie