Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Aktualna kategoria: Wiadomości » 02 czerwca 2022 » Jak możesz stać się bardziej ...

Jak możesz stać się bardziej kompetentnym nauczycielem“ Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez przerwy zdobywa, ten może być nauczycielem innych”

– Konfucjusz –Nauczyciel kreuje młodego człowieka. Bierze udział w tworzeniu jego osobowości i świadomości. Nieprawidłowe postępowanie nauczyciela może zdeformować jednostkę – zniekształcić jej rozwój intelektualny i emocjonalny. Dlatego nauczyciel musi być przede wszystkim, odpowiedzialny i kompetentny. Podstawą jego kompetencji jest wrażliwość etyczna. Aby być dobrym pedagogiem, nauczyciel powinien ciągle doskonalić swoje kompetencje, zarówno społeczne jak i emocjonalne.

Czym są kompetencje?

Kompetencje są zbiorem wiedzy, umiejętności i wszystkich cech, które pozwalają skutecznie wykonywać powierzone zadania w sytuacjach zawodowych oraz osiągać cele na danym stanowisku. Są też swoistą dyspozycją do właściwego spełniania jakiejś misji, rozwiązywania problemów i analizowania nieznanych wcześniej sytuacji.

Co składa się na kompetencje?

Na kompetencje składają się:

 1. Wiedza ogólna, teoretyczna i specjalistyczna – jest to zestaw nauczonego tematu w ramach szkoły, studiów i samokształcenia
 2. Umiejętności – jest to umiejętność przełożenia swojej wiedzy na przekonujące działania – całokształt tego co dana osoba faktycznie potrafi
 3. Uzdolnienia – oznaczają wrodzone predyspozycje, które odzwierciedlają potencjał rozwoju danej osoby
 4. Kondycja fizyczna – odzwierciedla fizyczne kryterium związane z pracą na określonym stanowisku
 5. Styl pracy – definiuje porządek realizacji powinności zawodowych
 6. Zainteresowania – są to autonomiczne pasje, które mają wpływ na życiowe wybory
 7. Osobowość – przymioty charakteru danej osoby
 8. Zasady i wartości - ogół poglądów mających wpływ na zachowanie.

Aspekty kompetencji

Spośród aspektów kompetencji możemy wyróżnić dwa wymiary:

 1. Wymiar statyczny – cechy osobowe absolwenta w chwili ukończenia szkoły (uczelni) niezbędne do wykonywania zawodu, w sposób gwarantujący osiągnięcie dobrej sprawności
 2. Wymiar dynamiczny – dotyczy przemian dokonujących się w samym pracowniku, który działa w określonym środowisku pracy na danym stanowisku, który nieustannie nabywa nowe doświadczenia

Zdolności społeczne i emocjonalne nauczycieli

Praca nauczyciela obliguje nie tylko do posiadania dogłębnej wiedzy w danej dziedzinie i zdolności jej przekazania. Niejednokrotnie wymusza ona borykanie się z różnego rodzaju sytuacjami konfliktowymi i trudnymi. Nauczyciel musi umieć sobie radzić w stresujących okolicznościach, mobilizować do współdziałania i kreować relacje z uczniami. Powinien również okazywać cierpliwość i opanowanie. Niełatwo jednak dokonać tego wszystkiego bez należytego przygotowania. W pracy nauczyciela bardzo istotne jest, aby podnosić swoje kompetencje społeczne i emocjonalne.

Dlaczego rozwój kompetencji emocjonalnych i społecznych jest tak ważny dla nauczycieli?

Badania naukowe wykazują, że kompetencje społeczne i emocjonalne nauczycieli, w dużej mierze wpływają na sukcesy edukacyjne i zawodowe uczniów. Cztery powody, dla których nauczyciel powinien rozwijać swoje zdolności społeczne i emocjonalne:

 1. Troska o swoje zdrowie psychiczne - osoba posiadająca wysokie kompetencje emocjonalne i społeczne jest odporniejsza psychicznie i lepiej odnajduje się w trudnych i stresujących sytuacjach
 2. Lepszy kontakt z uczniami – relacja między nauczycielem i uczniem będzie serdeczna i przynosić efekty, jeśli nauczyciel potrafi zachować opanowanie w kryzysowych sytuacjach i okazywać pozytywne nastawienie.
 3. Korzystny wpływ na ucznia – nauczyciel może dawać przykład radzenia sobie z negatywnymi emocjami i konfliktami.
 4. Większa satysfakcja z pracy – wyższe zdolności społeczne i emocjonalne pozwalają wypełniać swoje obowiązki lepiej co przynosi większą satysfakcję i wiąże się z poczuciem, że wykonywanie zawodu nauczyciela ma sens.

Jak być bardziej kompetentnym nauczycielem?

Nauczyciele mogą kształcić swoje kompetencje społeczne i emocjonalne poprzez:

 1. Treningi interpersonalne – treningi te pozwalają rozwinąć umiejętności interpersonalne, umożliwiają lepsze zrozumienie siebie i swojego zachowania.
 2. Psychoterapię – psychoterapeuta Cecylia Bieganowska pomaga w przepracowaniu trudności i wskaże kierunki dalszego rozwoju i nowoczesnych form nauczania.
 3. Warsztaty rozwoju osobistego – szkolenia dla nauczycieli
 4. Rozwój osobisty – samodzielna praca, czytanie specjalistycznych książek, branie udziału w specjalnych szkoleniach.

Rola emocji w pracy nauczyciela

Emocje na stałe wpisane są w zawodową codzienność nauczyciela i stale towarzyszą mu w jego pracy. Praca ta zaś ściśle wiąże się z dostosowaniem emocji do pełnionej przez niego roli oraz wykazywaniem typu zachowań emocjonalnych zgodnych ze standardem zdefiniowanym dla tej roli. Nauczyciel musi być przygotowany na rozwiązywanie różnego rodzaju sytuacji, jakie mają miejsce w szkole i poza nią. W dużej mierze związane jest to z przeciwdziałaniem agresji.

Jak nauczyciel może przeciwdziałać agresji uczniów?

Przeciwdziałanie agresji w szkole przez nauczyciela jest realne pod kilkoma warunkami:

1. Nauczyciel powinien tak pokierować procesem nauczania, aby uczeń miał świadomość swojej wolności, która jest podstawą w życiu każdego człowieka – wolności, która pozwala kierować sobą i dokonywać właściwych wyborów.

2. Stosunek nauczyciela do ucznia powinien być zdecydowanie opiekuńczy – musi polegać na:

 1. Akceptacji każdego ucznia i sympatii wobec niego
 2. Kompromisowym i przychylnym traktowaniem wszystkich uczniów
 3. Szanowaniu osobowości i indywidualnych cech ucznia
 4. Dążeniu do zachowania przez ucznia samokontroli, zadowolenia oraz dobrego samopoczucia.

Aby spełnić wszystkie te warunki nauczyciel musi być świadomy, że jego rolą jest wychowywać, co oznacza budować korzystne warunki prawidłowego rozwoju ucznia. Niezwykle przydatne w tym wypadku są właśnie zdolności społeczne i emocjonalne nauczyciela. Dużym wsparciem w rozwoju tych kompetencji jest Trening Zastępowania Agresji – TZA lub ART (Agresion Replacement Training) którego celem jest przygotowanie profesjonalistów do używania sprawdzonych i praktycznych metod, uczących zachowań prospołecznych. Metoda TZA zyskuje sobie coraz większą popularność wśród metod profilaktycznych. Znajduje duże zastosowanie w radzeniu sobie nie tylko z nieprzyjemnymi emocjami (jak złość, smutek, zazdrość, nienawiść), ale i tymi przyjemnymi (jak radość, duma, miłość i zaufanie).

Co wchodzi w skład treningu zastępowania agresji?

Trening zastępowania agresji skupia się na następujących komponentach:

 1. Trening kontroli złości
 2. Trening umiejętności społecznych
 3. Trening wnioskowania moralnego
 4. Trening empatii

Korzyści wynikające z treningu zastępowania agresji

TZA daje między innymi:

 1. Możliwość kontroli własnej impulsywności,
 2. Wzmacnia prospołeczne zachowania
 3. Uczenie i wzmacnianie empatii
 4. Uczenie kompetencji społecznych, które są nieagresywne i wzmacniające relacje interpersonalne
 5. Wzmacnianie relacji rodzinnych
 6. Zauważanie, docenianie i czerpanie z kapitału własnych kompetencji.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie