Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17

ul. Fredry 65/71, 30-605 Kraków
tel. (12) 266-48-61
www:   http://www.zso17.edupage.orge-mail:   sp56.krakow@wp.pl
zso17.krakow@wp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4885 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

GIMNAZJUM NR 81

- wysoki poziom kształcenia
- wszechstronny rozwój ucznia
- zajęcia wyrównawcze
- koła zainteresowań
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- opieka psychologiczna i pedagogiczna
- grupy terapeutyczno-korekcyjne
 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56

- klasy "0"
- doświadczona i dobrze przygotowana kadra pedagogiczna
- bogata oferta programu wychowania kulturalnego
- przyjazna atmosfera
- kameralność
- możliwość udziału w zajęciach pozalekcyjnych
- dodatkowe zajęcia sportowe
- nauka języka angielskiego już od I-szej klasy
- opieka świetlicowa
- zajęcia wyrównawcze
- udział w zbiórkach harcerskich
- zajęcia gimnastyki korekcyjnej

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia o systemie oświaty, a w szczególności:
 • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania
 • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasad powszechnej dostępności
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach
 • zapewnia wszechstronny rozwój osobowości ucznia, uwzględnia indywidualne jego zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje
 • zapewnia warunki do realizacji celów i zadań poprzez swoją bazę, kadrę oraz inne czynniki
 • stosuje metody i techniki samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności oraz poznawania współczesnych systemów wymiany i upowszechniania informacji
 • kształtuje humanistyczną i patriotyczną postawę uczniów, poszanowanie postępowych tradycji, trwałych wartości kultury narodowej i powszechnej, konstytucji, zasad ustrojowych, norm współżycia
 • przygotowuje uczniów do prawidłowego kształtowania stosunków międzyludzkich i sterowania nimi zgodnie z potrzebami społecznymi, a w związku z tym do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego spełniania zadań w życiu rodzinnym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym i obronnym kraju
 • kształtuje wrażliwość społeczną, emocjonalną i estetyczną uczniów, ich sprawność fizyczną, a także nawyki dbania o własny rozwój fizyczny, zdrowie higienę psychiczną, racjonalny wypoczynek i organizację czasu wolnego
 • kształtuje przekonania o podmiotowym i społecznym charakterze egzystencji człowieka oraz pozytywnej motywacji do nauki i osobistego uczestnictwa w życiu szkoły i społeczeństwa
 • uczy uczestniczenia w życiu kulturalnym i intelektualnym szkoły oraz środowiska, rozwija samorządowe działania organizacji uczniowskich
 • podkreśla w pracy dydaktyczno-wychowawczej kulturę i tradycję regionu
 • sprawuje opiekę nad uczniem, odpowiednio do jego potrzeb i możliwości szkoły, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, promocji i ochrony zdrowia, zgodnie z programem profilaktyki szkoły
 • ocenia, klasyfikuje i promuje uczniów według Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa

Realizacja zadań wynikających z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych następuje poprzez:
 • realizowanie programów przedmiotowych w oparciu o podstawy programowe w taki sposób, aby ich treści były w zasięgu realnych możliwości większości uczniów, natomiast wszystkim chętnym, aktywnym i zdolniejszym umożliwia się rozwój zindywidualizowany
 • umożliwienie realizacji indywidualnych programów nauczania
 • stosowanie jednolitych podstaw do oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów wg WSO
 • umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez ich udział: w kołach przedmiotowych, zajęciach nadobowiązkowych, zajęciach pozalekcyjnych oraz ich udział w konkursach, w miarę możliwości szkoły
 • umożliwienie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
 • udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, współpracę z poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem Rodzinnym, Komendą Policji oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, według odrębnych przepisów
 • realizowanie treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny w ramach "Wychowania do życia w rodzinie", według odrębnych przepisów, za pisemną zgodą rodziców

Umożliwiamy zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez:
 • stwarzanie uczniom właściwych warunków do nabywania i utrwalania wiedzy i umiejętności
 • realizowanie podstawy programowej dla gimnazjum
 • zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach
 • stosowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania
 • organizację nauczania indywidualnego dla uczniów stale lub okresowo niezdolnych do pobierania nauki w warunkach szkolnych

Umożliwiamy rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów poprzez:
 • kształcenie postawy dociekliwości i refleksyjności
 • atrakcyjny i nowatorski proces nauczania
 • realizację programów autorskich
 • organizację indywidualnego toku nauczania dla uczniów szczególnie uzdolnionych
 • organizację konkursów, kółek zainteresowań i innych zajęć w ramach posiadanych przez gimnazjum środków
 • możliwość ukończenia gimnazjum w skróconym czasie na podstawie odrębnych przepisów
 • współpracę z ośrodkami kulturalnymi, sportowymi itp.

Nasze gimnazjum zgodnie z ustalonym programem wychowawczym realizuje zadania wychowawcze kładąc nacisk by uczeń:
 • służył idei demokracji w Polsce, był patriotą, znał swój kraj był przywiązany do tradycji, kultury i symboli narodowych oraz dbał o piękno i czystość języka ojczystego
 • wykazywał postawę obywatelską, nacechowaną zdolnością do dostrzegania spraw własnego środowiska oraz podejmował działania na rzecz rozwiązywania jego problemów
 • doceniał wartości systemu parlamentarnego tj. sprawiedliwość społeczną, demokrację, pluralizm i podejmował działania na rzecz ich umacniania
 • żywił przekonanie o znaczeniu dla niepodległości silnego i dobrze zorganizowanego państwa
 • dostrzegał problemy innych i udzielał im pomocy, gdy zaistnieje taka potrzeba
 • przejawiał umiejętności współżycia w zespole, był życzliwy, uprzejmy i odznaczał się wysoką kulturą osobistą
 • był tolerancyjny wobec odmiennych poglądów
 • miał ukształtowane różnorodne zainteresowania, pragnął je rozwijać oraz umiał w sposób wartościowy spędzić wolny czas
 • cenił życie i zdrowie własne oraz innych, potrafił podejmować działania na rzecz jego ochrony, uprawiał sport, był przekonany o szkodliwości nałogów i patologii społecznych
 • był wrażliwy na piękno przyrody, starał się ją chronić i działać na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz doceniał znaczenie nauki i techniki dla rozwoju cywilizacji
 • był uczciwy rzetelny, cenił prawdę, dotrzymywał danego słowa, był lojalny wobec innych, opiekuńczy wobec słabszych, sprawiedliwy w ocenie własnego i cudzego postępowania oraz cechował się dzielnością, wytrwałością i samodzielnością
 • cenił i szanował pracę, a powierzone sobie obowiązki wykonywał sumiennie i odpowiedzialnie oraz potrafił krytycznie ocenić wyniki własnej pracy

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie