Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Świerczewskiego 160, 58-508 Jelenia Góra 14
tel./fax (075) 713-02-56, tel. (075) 713-06-36
www:   http://www.szkola-lomnica.pl
e-mail:   zszoi.lomnica@interia.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4126 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

- nauczanie zintegrowane klasy I - III
- nauczanie blokowe klasy IV - VI
- wykwalifikowana kadra dydaktyczna

GIMNAZJUM

- nauczanie przedmiotowe klasy I - III
- wysoki poziom nauczania
- przyjazna atmosfera

O szkole

Specyfika szkoły polega na objęciu swoim działaniem dzieci niepełnosprawnych, dla których nie istnieje bezwzględna konieczność uczęszczania do szkoły specjalnej. Zrealizowany został w ten sposób postulat środowiska lokalnego (głównie rodziców). Innym elementem determinującym misję szkoły jest fakt jej funkcjonowania w środowisku wiejskim.

Zadaniem szkoły jest wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez działalność: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, przy aktywnym uczestnictwie uczniów, we współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym oraz instytucjami i organizacjami wspierającymi działalność szkoły.

Dziecko w centrum uwagi

W realizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego koncentrujemy się na dziecku i jego potrzebach, zwracając uwagę na optymalne wykorzystanie osobistych zasobów każdego ucznia.

Działalność samych uczniów, ich aktywność i samodzielność, tempo i rytm pracy są punktem wyjścia do kształtowania systemu dydaktyczno - wychowawczego szkoły. Dlatego zmierzamy w kierunku zapewnienia takich warunków pracy szkoły, w których każde dziecko ma możliwość pełnej samorealizacji, możliwość odnoszenia sukcesów w tych dziedzinach, w których wykazuje zdolności, predyspozycje, talenty, zamiłowania, zainteresowania i sprawności.

Biorąc pod uwagę występujące u części dzieci deficyty rozwojowe, niekorzystne uwarunkowania środowiskowe i inne elementy powodujące powstawanie trudności dydaktycznych i wychowawczych udzielamy uczniom niezbędnej pomocy psychologiczno - pedagogicznej i socjalnej, stosownie do możliwości szkoły.

Realizacji tych celów służy m.in. nauczanie integracyjne pozwalające uczniom niepełnosprawnym na optymalny rozwój w warunkach szkoły masowej, w klasach integracyjnych. Tworzymy w ten sposób warunki funkcjonowania szkoły umożliwiające tym uczniom osiąganie optymalnego rozwoju: intelektualnego, psychicznego i fizycznego, a także społecznego.

Kompetentny i życzliwy nauczyciel

Realizacja procesu dydaktycznego nie może odbywać się wyłącznie podnoszeniem wymagań wobec uczniów, ale przez wzrost umiejętności stosowania przez nauczycieli nowoczesnych i efektywnych metod nauczania oraz właściwie zorganizowany warsztat pracy, bazę dydaktyczną we właściwym stopniu dostępną również dla uczniów.

Koniecznym jest więc przygotowanie nauczyciela do wypełniania zadań związanych z indywidualizacją pracy z uczniem, z kształtowaniem umiejętności sterowania percepcją ucznia i wdrażaniem go do kierowania samokształceniem i samowychowaniem. Wymaga to zapewnienia nauczycielom możliwości i optymalnych warunków do ciągłego podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego.

Nauczyciel, będąc organizatorem procesu dydaktyczno - wychowawczego, pełni rolę inspiratora i przewodnika, a także sojusznika i doradcy ucznia w jego własnym nieskrępowanym rozwoju i aktywności poznawczej, m.in. poprzez ukształtowanie i wykształcenie niezbędnych dyspozycji kierunkowych i instrumentalnych odpowiednio do osiągniętego etapu rozwoju osobowego. Działaniom tym musi towarzyszyć życzliwa krytyka uczniowskich działań mająca jednak zawsze za podstawę godność i dobro dziecka.

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) oraz przedmiotowe systemy oceniania (PSO) służą przede wszystkim realizacji ich funkcji informacyjnej, motywacyjnej oraz wspomagającej. Ocenianie uczniów nie może stać się elementem represji.

Wychowanie stanowi integralną część działalności każdego nauczyciela, bez względu na zajmowane stanowisko i przydzielone zadania w szkole.

Nowoczesny warsztat pracy ucznia i nauczyciela

Położenie nacisku na aktywność samokształceniową powoduje konieczność rozluźnienia systemu klasowo - lekcyjnego na rzecz stosowania różnych form organizacyjnych wywołujących aktywność poznawczą ucznia. Wprowadzenie bogatych zasobów i środków dydaktycznych (polimedialność), zwiększenie liczby strategii realizacji procesu kształcenia, zastępowanie metod pojedynczych metodami zespołowymi (polimetodyczność) determinuje konieczność innego spojrzenia na funkcjonowanie szkoły. Jednocześnie należy pamiętać, że nawet najdoskonalsze środki techniczne nie powinny i nie mogą wyeliminować środków prostych i tradycyjnych i to nie tylko z powodów ekonomicznych, ale również pedagogicznych.

Nasycenie procesów edukacji szkolnej i pozaszkolnej technologią informacyjną sprawia, że dla zrównoważonego rozwoju emocjonalnego, społecznego i kulturowego dziecka należy dążyć do stałego i systematycznego wykorzystania takich form aktywności edukacyjnej ucznia jak: czytanie, opowiadanie, słuchanie, przedstawianie i muzykowanie, twórczość artystyczna.

Różnorodność metod, działających na uczącego się, powoduje uruchomienie wielorakich rodzajów aktywności: spostrzeżeniowej, manualnej, intelektualnej, emocjonalnej. Nauczanie staje się wielokodowe, wielozmysłowe i wielostronne. Jeżeli wykorzystaniu środków dydaktycznych towarzyszy odpowiednia organizacja zajęć, metodyczne ich stosowanie, to zostają stworzone szczególne warunki do optymalizacji procesu kształcenia. Praca dydaktyczno - wychowawcza zyskuje na atrakcyjności i efektywności.

Szkoła musi być swego rodzaju warsztatem edukacyjnym, laboratorium, miejscem bezpiecznego eksperymentowania i poszukiwania właściwych dróg rozwoju, zaś nauczyciel życzliwym i wyrozumiałym doradcą, przewodnikiem, krytykiem uczniowskich działań.

Koncepcja kształtowania wszechstronnego rozwoju oparta na pobudzaniu i wyzwalaniu aktywności własnej dziecka, jego upodmiotowienia w procesie dydaktyczno - wychowawczym, realizowana jest m.in. poprzez poszerzanie i wzbogacanie tradycyjnych form pracy dydaktyczno - wychowawczej o nowe interdyscyplinarne formy organizacyjno - przestrzenne takie jak:

  • Szkolne Centrum Dydaktyczne,
  • Szkolny Ośrodek Kształcenia Komunikacyjnego i Politechnicznego,
  • Forum Inicjatyw Kulturalnych i Artystycznych,

jak też pełne zaangażowanie w działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego "Łomnica".

Wymienione formy organizacyjno - przestrzenne wykraczają poza istniejący obecnie system klasowo - lekcyjny, preferując przede wszystkim dążenie ucznia do zdobywania kompetencji kluczowych, a także umożliwiających nauczycielom innowacyjne podejście do wypełnianych przez siebie zadań.

Szkoła promująca zdrowie

W roku szkolnym 2007/2008 otrzymaliśmy certyfikat "Szkoły promującej zdrowie"

Przyjmując za jeden z najważniejszych celów edukacyjnych oddziaływań szkoły, kreowanie w społeczności właściwego stosunku do zdrowia pojmowanego (za Światową Organizacją Zdrowia) jako "stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności oraz zdolności i umiejętności pełnienia ról społecznych, adaptacji do zmian środowiska i radzenia sobie z tymi zmianami" uznajemy realizację koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie za jedno z głównych zadań w działalności szkoły.

Szkoła środowiskowa

Skuteczna i najpełniejsza realizacja przyjętych celów kształcenia, wychowania i opieki możliwa jest w powiązaniu działań szkoły z życiem i środowiskiem naturalnym uczniów w jego płaszczyźnie społecznej, kulturowej i przyrodniczej. Specyficzny charakter związków szkoły ze środowiskiem w społeczności wiejskiej stwarza szczególną jej odpowiedzialność jako instytucji wychowawczej. Otwiera również perspektywy bardzo intensywnego oddziaływania na całe środowisko. Takie szerokie społeczne oddziaływanie jest jednym z podstawowych warunków osiągnięcia przyjętych celów edukacyjnych. Szczególne miejsce we wzajemnych oddziaływaniach przypada rodzicom uczniów. Dlatego szczególną uwagę będziemy przywiązywać do wspierania rodzin uczniów będących pierwotną i podstawową instytucją oddziaływań społecznych i kulturowych. W sytuacji gdy wiele rodzin nie realizuje - z różnych względów - swych funkcji, szkoła w swojej działalności, w atmosferze pracy musi być bardziej "familijna". Ze względu na niedostatek aktywności ruchowej dzieci musi aktywizować uczniów do różnego rodzaju zajęć rekreacyjno - sportowych i turystycznych. Ze względu na zanikające kontakty społeczne (towarzyskie i zabawowe) w codziennym życiu pozaszkolnym dzieci szkoła musi tworzyć warunki do rozwoju i utrwalania tych kontaktów bawiąc i wskazując tym samym aktywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie