Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program autorski z informatyki I etap kształcenia klasy I-III

 

 PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI I ETAP EDUKACYJNY – KLASY I-III

AUTOR: MGR EWA ZWOLIŃSKA

I Wstęp
     Szybki rozwój techniczny na świecie, a w szczególności techniki komputerowej bardzo mocno wpływa na funkcjonowanie współczesnych społeczeństw. Obecnie komputer stał się niemalże nieodłącznym elementem życia, wykorzystuje się go do pracy, nauki, rozrywki i rekreacji. Posługiwanie się komputerem i technologią informacyjną rozwija u uczniów wrażliwość poznawczą, umożliwia poznawanie otoczenia kulturowego, technicznego i przyrodniczego. To wszystko przemawia za tym, aby już od najmłodszych lat, przygotowywać wszystkie dzieci do świadomego odbioru i właściwego korzystania z komputerów i technologii informacyjnej.

II Podstawa programowa

ROZPORZĄDZENIE MENiS z dnia 26 lutego 2002r.

SZKOŁA PODSTAWOWA I i II etap edukacyjny
     Nauczyciele w szkole podstawowej dostosowują sposób przekazywania wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci, umożliwiają im poznawanie świata w jego jedności i złożoności, wspomagają ich samodzielność uczenia się, inspirują je do wyrażania własnych myśli i przeżyć, rozbudzają ich ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji.
     Edukacja w szkole podstawowej, wspomagając rozwój dziecka jako osoby i wprowadzając je w życie społeczne, ma na celu przede wszystkim:

 1. prowadzić dziecko do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia, (...)
 2. rozwijać umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu,
 3. stwarzać warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ...
 4. uwzględniać indywidualne potrzeby dziecka i troszczyć się o zapewnienie mu równych szans,
 5. stwarzać warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie... (...)

I ETAP EDUKACYJNY klasy I-III KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE

Cele edukacyjne:
Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie:
 • umiejętności służących zdobywaniu wiedzy (czytania, pisania i liczenia),
 • (...)Zadania szkoły:
   - (...) - rozpoznanie poziomu sprawności warunkującego opanowanie przez uczniów podstawowych umiejętności: czytania, pisania i liczenia; odpowiednio do tego prowadzenie ćwiczeń usprawniających.
  Treści nauczania:
   Edukacja na tym etapie obejmuje następujące treści nauczania i działania edukacyjne:
  • (...)
  • zabawy, zajęcia...
  • wybrane wytwory ... techniki,
  • czytanie głośne ...
  • czytanie ciche ze zrozumieniem,
  • różne źródła informacji i technologii informacyjnej, ...
  • pisanie liter, sylab, wyrazów i zdań,
  • przepisywanie wyrazów, zdań, tekstów, powiązane z uzupełnieniem i przekształceniem,
  • pisanie swobodnych tekstów, życzeń, zaproszeń, listów, opowiadań i opisów,
  • stosunki przestrzenne, porządkowanie, klasyfikowanie,
  • liczenie...,
  • liczby i ich zapis,...
  • działania arytmetyczne...
  • figury geometryczne (trójkąt, kwadrat, prostokąt, koło),
  • urządzenia techniczne powszechnego użytku (bezpieczne użytkowanie),
  • organizacja pracy (planowanie, organizacja stanowiska, racjonalne wykorzystanie czasu),
  • wielość środków komunikacji... oraz środków wyrazu plastycznego,
  • (...)

  II Uwagi o realizacji programu

       W SP w Brześcach liczba godzin na realizację zajęć z informatyki w klasach I-III wynosi 1 godzinę tygodniowo. Ze względów organizacyjnych zajęcia są o stałych godzinach i trwają 45 minut; odbywają się w sali komputerowej, w której znajduje się 10 stanowisk pracy. Zajęcia te mają sprzyjać zdobywaniu nowych wiadomości oraz doskonaleniu zdobytych umiejętności.

  III Program nauczania

  PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ (1 godzina tygodniowo)
  1. Wiadomości wstępne o komputerze – 4 godz.
   Treści nauczania:
   • zapoznanie z regulaminem pracowni komputerowej,
   • bezpieczeństwo, higiena i reguły pracy przy komputerze,
   • elementy komputera,
   • urządzenia współpracujące z komputerem,
   • urządzenia wejścia i wyjścia,
   • wykorzystanie komputera do zabawy, rekreacji, nauki i pracy,
   • przykłady stosowania komputera w otoczeniu dziecka,
   Cele kształcenia:
   Zapoznanie ucznia z:
   • zasadami korzystania z pracowni komputerowej,
   • zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
   • podstawowymi elementami komputera,
   • prawidłowym uruchamianiem i wyłączaniem komputera,
   • urządzeniami wejścia i wyjścia
   • zastosowaniem komputerów w najbliższym otoczeniu i możliwościami wykorzystania do zabawy, nauki i pracy.
   Osiągnięcia uczniów:
   • uczeń zna zasady korzystania z pracowni komputerowej, bezpieczeństwa i higieny pracy,
   • zna podstawowe zasady eksploatacji komputera,
   • potrafi wskazać i nazwać elementy składowe komputera (jednostkę centralną, monitor, klawiaturę, myszkę..),
   • potrafi uruchomić i prawidłowo wyłączyć komputer,
   • umie nazwać urządzenia wejścia i wyjścia i określić ich funkcję.
  2. System operacyjny Windows –3 godz.
   Treści nauczania:
   • rozpoczęcie i zakończenie pracy w systemie Windows,
   • przeglądanie zasobów programu,
   • obsługa okien programu,
   Cele kształcenia:
   • zapoznanie z programem Windows, jego zasobami i możliwością wykorzystania niektórych z nich,
   Osiągnięcia uczniów:
   • uczeń potrafi uruchomić program Windows i poruszać się po nim,
  3. Praca w programie graficznym Paint - 7godz.
   Treści nauczania:
   • uruchamianie programu graficznego Paint,
   • elementy dodatkowe okna programu,
   • narzędzia grafiki,
   • tworzenie rysunków na zadany temat,
   • wprowadzanie zmian i poprawek do rysunków,
   • kopiowanie, wklejanie,
   • obracanie,
   Cele kształcenia:
   • zapoznanie z programem graficznym Paint i jego możliwościami,
   • poznanie paska menu i paska narzędzi,
   • tworzenie prostych rysunków i ich przekształcanie,
   Osiągnięcia uczniów:
   • uczeń potrafi uruchomić i zamknąć program,
   • potrafi tworzyć rysunki na zadany temat i przekształcać je według potrzeb,
   • potrafi obracać, kopiować i wklejać,
  4. Praca w edytorze tekstu Word Pad – 7godz.
   Treści nauczania:
   • uruchamianie edytora tekstu Word Pad,
   • praca z klawiaturą,
   • wpisywanie tekstu,
   • pogrubienie, pochylenie (kursywa), podkreślenie,
   • formatowanie tekstu – wyrównaj do lewej, do prawej, wyśrodkuj,
   • wypunktowanie tekstu,
   • tabulator – rozmieszczenie tekstu w kolumnach
   • kopiowanie i wklejanie,
   • praca w dwóch oknach,
   • zapisywanie informacji: w pamięci komputera na twardym dysku, płycie CD-ROM, dyskietce,
   Cele kształcenia:
   • zapoznanie ze sposobem uruchamiania programu Word Pad i poprawnym jego zakończeniu,
   • zapoznanie z układem i przeznaczeniem klawiszy na klawiaturze,
   • zapoznanie z możliwościami obróbki tekstów,
   Osiągnięcia uczniów:
   • uczeń potrafi uruchomić edytor tekstu,
   • potrafi pisać małe i wielkie litery, zmiękczenia, ogonki,
   • zna przeznaczenie najważniejszych klawiszy, np. spacja, enter, shift, caps lock,......
   • potrafi napisać prosty tekst, zmieniać grubość i wysokość czcionki, sformatować, wypunktować, rozmieścić w kolumnach, kopiować i wklejać wybrane fragmenty, pracować w dwóch oknach,
  5. Gry edukacyjne dla dzieci – 7godz.
   Treści nauczania:
   Zapoznanie z wybranymi grami do nauki występującymi na polskim rynku:
    grami uczącymi logicznego myślenia i zręczności,
   • grami uczącymi czytania i pisania,
   • grami ortograficznym i matematycznymi,
   Cele kształcenia:
   • doskonalenie umiejętności czytania, pisania i liczenia,
   • ćwiczenia w logicznym myśleniu,
   • ćwiczenia zręcznościowe,
   Osiągnięcia uczniów:
   • uczeń potrafi uruchomić grę edukacyjną,
   • potrafi pracować z tą grą przy pomocy myszki lub klawiatury,
   • rozwiązuje problemy i zadania znajdujące się w tej grze,
   • coraz lepiej czyta i pisze oraz liczy,
  6. Internet - 6 godz.
   Treści nauczania:
   • znaczenie internetu,
   • łączenie się z internetem,
   • uruchamianie przeglądarki,
   • wyszukiwanie stron i potrzebnych informacji,
   Cele kształcenia:
   • uświadomienie znaczenia internetu we współczesnym świecie,
   • zapoznanie z internetem, uruchamianie,
   • zapoznanie z możliwościami internetu,
   Osiągnięcia uczniów:
   • uczeń potrafi uruchomić internet,
   • potrafi korzystać z przglądarek,
   • potrafi wyszukiwać potrzebne strony i informacje.
   Metody pomiaru osiągnięć:
   • obserwacja ucznia w czasie pracy przy komputerze,
   • obserwacja, czy uczniowie przestrzegają zasad bezpiecznego posługiwania się komputerem i jego urządzeniami,
   • sprawdzenie i ocenienie efektów pracy w programach do tworzenia tekstów i rysunków,
   • obserwacja, czy uczeń potrafi wyszukać i wybrać interesującą go informację.
  Plan zajęć dla klasy I

  IX
  1. Zapoznanie z regulaminem pracowni. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
  2. Poznajemy elementy komputera. Włączanie i wyłączanie komputera.
  3. Urządzenia współpracujące z komputerem.
  4. Poruszamy się w zasobach komputera. Zapoznanie z systemem Windows.
  X
  1. Przeglądamy zasoby systemu Windows. Wydajemy komendy za pomocą myszy.
  2. Szukamy gier w programie Windows i próbujemy je uruchomić.
  3. Doskonalimy pamięć i logiczne myślenie gry edukacyjne.
  4. Uruchamiamy program graficzny Paint. Poznajemy elementy i możliwości programu.
  XI
  1. Pasek menu i pasek narzędzi w programie Graficznym Paint – wykorzystanie.
  2. Rysujemy za pomocą komputera „Późna jesień”.
  3. Zmieniamy rysunki- wprowadzanie zmian w rysunku.
  4. Obracamy, kopiujemy i wklejamy rysunki.
  XII
  1. Szykujemy niespodzianki na Mikołajki- rysowanie prezentów dla najbliższych.
  2. Uruchamiamy edytor tekstu Word Pad i poznajemy jego możliwości.
  3. Co chciałbym dostać od Mikołaja- ćwiczenia z klawiaturą. Pisanie poznanych liter, tworzenie z nich wyrazów i zdań w edytorze tekstu Word Pad.
  I
  1. Uruchamiamy internet. Znaczenie internetu we współczesnym świecie.
  2. Przeglądarki. Strony internetowe. Szukamy stron dla dzieci.
  3. Internet- strona dla dzieci.
  4. Internet- strona dla dzieci.
  II
  1. Kolorujemy rysunki – zabawy edukacyjne.
  2. Bezpieczne zabawy w czasie ferii– rysowanie w Paint.
  III
  1. Wspomnienia z ferii – rysowanie, obracanie, kopiowanie i wklejanie rysunków.
  2. Ćwiczymy pisanie – zabawy z tekstem.
  3. Piszemy list do pani Wiosny.
  4. Ozdabiamy list rysunkami. Kopiowanie i wklejanie.
  IV
  1. Ćwiczymy ortografię – gra edukacyjna.
  2. Ćwiczymy pamięć i myślenie – puzzle, labirynty, gry logiczne.
  3. Samodzielne układanie zdań na dowolny temat. Formatowanie i ozdabianie.
  4. Konkurs – kto szybciej przepisze podany tekst.
  V
  1. Internet – strony dla dzieci- wyszukiwanie ciekawostek.
  2. Zaproszenie dla MAMY.
  3. Projektujemy laurkę dla mamy.
  4. Jak zapisuje się teksty i rysunki.
  VI
  1. Dodajemy i odejmujemy w komputerze.
  2. Co możemy zrobić aby chronić przyrodę – apel do ludzi.
  3. Moje wymarzone wakacje – rysunek. Pożegnanie z komputerem.


  Plan zajęć dla klasy II i III IX
  1. Przypomnienie regulaminu pracowni komputerowej. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Prawidłowe uruchamianie i wyłączanie komputera.
  2. Przypomnienie wiadomości o elementach komputera; urządzenia wejścia i wyjścia.
  3. Pracujemy w systemie Windows.
  4. Pracujemy w systemie Windows – gry edukacyjne.
  X
  1. Pracujemy w programie graficznym Paint; pasek menu i pasek narzędzi.
  2. Kwiaty dla nauczycieli – rysujemy w programie graficznym.
  3. Wprowadzamy zmiany do rysunków.
  4. Obracamy, kopiujemy i wklejamy rysunki.
  XI
  1. Uruchamiamy edytor tekstu Word Pad – ćwiczenia z klawiaturą.
  2. Wpisujemy tekst do komputera.
  3. Redagujemy tekst. Formatowanie, wyliczanie i wypunktowanie.
  4. Przekształcamy tekst (zmiana wielkości czcionki, rodzaju pisma, koloru..).
  XII
  1. Piszemy list do Mikołaja.
  2. Ozdabiamy list do Mikołaja własnymi rysunkami. Praca w dwóch oknach; kopiowanie i wklejanie.
  3. Pracujemy w dwóch oknach – kopiowanie i wklejanie. Tradycje świąteczne.
  I
  1. Uruchamiamy internet. Znaczenie internetu we współczesnym świecie.
  2. Przeglądarki. Strony internetowe. Szukamy strony dla dzieci.
  3. Internet strona dla dzieci – gry i zabawy edukacyjne.
  4. Internet strona dla dzieci – gry i zabawy edukacyjne.
  II
  1. Ćwiczymy ortografię – gra edukacyjna.
  2. Ćwiczymy ortografię – pisanie ze słuchu zdań dotyczących bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych, poprawianie błędów wskazanych przez komputer.
  III
  1. Dodajemy i odejmujemy w komputerze.
  2. Układamy zadania tekstowe dla kolegów i wspólnie je rozwiązujemy.
  3. Przygotowujemy program obchodów Święta Wiosny.
  4. Wyszukujemy w internecie informacji o tym, jak w innych szkołach obchodzono Święto Wiosny.
  IV
  1. Praca z programem Word Pad – piszemy sprawozdanie z wycieczki. Obróbka tekstu.
  2. Wklejamy rysunki do napisanego ze słuchu tekstu o wiośnie.
  3. Wstawiamy i rysujemy tabele.
  4. Wstawiamy do tekstu tabele i je uzupełniamy.
  V
  1. Wykonujemy projekt zaproszenia dla mamy – ozdabianie.
  2. Piszemy wiersze i życzenia dla mamy.
  3. Laurka dla mamy – wykorzystanie edytora tekstu i grafiki.
  4. Zapisywanie prac w pamięci komputera na twardym dysku, na płycie CD-ROM i dyskietce.
  VI
  1. „Buszujemy po internecie” – wyszukiwanie ciekawych informacji o różnych zakątkach Polski.
  2. Jestem przyjacielem przyrody – apel do ludzi – praca w dwóch oknach.
  3. Już wakacje – wykonanie rysunku, pożegnanie komputera.
 • Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
  INFORMACJE O PREZENTACJI

  Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
  IP autora: 83.21.195.174
  Data utworzenia: 2008-09-01 23:14:48
  Edycja: Edytuj prezentację.

  HISTORIA PREZENTACJI

  Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 23:14:48) - Edytuj prezentację.

  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie