Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4

im. Gen. Augusta Fieldorfa "Nila" w Krakowie

ul. Podbrzezie 10, 31-054 Kraków
tel. (12) 422-14-63 , tel. (12) 422-82-74
www:   http://zsmnr4.edupage.org
e-mail:   zsm4@wp.pl


SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

SZKOŁA POLICEALNA NR 6 (2 lata)


KURSY DAJĄCE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA TYTUŁU ZAWODOWEGO

- zawody w których do uzyskania tytułu
  technika konieczne jest uzyskanie
  średniego wykształcenia, może być
  w trakcie kursu lub nawet po jego
  zakończeniu

- technik logistyk
- technik pojazdów samochodowych
- technik mechanik
 

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

TECHNIKUM MECHANICZNE NR 30


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 18


KURSY DAJĄCE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA TYTUŁU ZAWODOWEGO
(nie jest wymagane wykształcenie średnie)

O nas

Jesteśmy Szkołą dobrze wypełniającą swe zadania edukacyjno-wychowawcze w zmieniającym się otoczeniu cywilizacyjnym i kulturowym. Kształcimy specjalistów z różnych branż. Cały czas monitorujemy rynek pracy, oprócz tradycyjnych zawodów jak mechanik czy elektromechanik pojazdów samochodowych mamy w swojej ofercie również zawody rzadko spotykane, jak chociażby technik mechanik lotniczy czy też lakiernik.

Średnia zdawalność egzaminów zawodowych w szkołach zawodowych w latach 2011-2013 (dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) w Małopolsce – 81,64%, u nas – 83,97%.

Średnia zdawalność egzaminów zawodowych w technikach w 2013 r. (dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) w Małopolsce – 62,50%, u nas – 66,67%.

Dbamy o rozwój intelektualny Uczniów i Słuchaczy, by mogli sprostać wymaganiom rynku pracy lub dalej kształcić się. Oferta programowa szkoły jest dostosowana do wymogów współczesnego rynku pracy, potrzeb gospodarki i naszego regionu. Zawody, w których kształcimy poszukiwane są również w innych krajach Unii Europejskiej. Dlatego też nasi absolwenci znakomicie odnajdują się na trudnym i konkurencyjnym rynku pracy, stanowiąc kadrowe zaplecze dla dobrze prosperujących firm. Nasi absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia, gdyż szkolenie praktyczne odbywa się we współpracy z pracodawcami.

W zawodzie technik awionik treści kształcenia zawarte w blokach programowych odpowiadają w większości wymaganiom niezbędnym do uzyskania licencji uprawniającej do poświadczania obsługi statków powietrznych Part-66. Uczniowie mogą uzyskać zaliczenie przez Urząd Lotnictwa Cywilnego modułów znajdujących się w szkolnym programie nauczania dla tego zawodu, a po ukończeniu szkoły uczęszczać tylko na pozostałe moduły, niewchodzące w skład programu nauczania, oraz uzupełnić praktykę zawodową do odpowiedniej ilości godzin.

Jesteśmy nowocześni w kształceniu, równocześnie wykazujemy troskę o właściwy rozwój społeczny, etyczny Wychowanków, ukazując im trwały system wartości. Otwarci jesteśmy na współpracę z Rodzicami, samorządami Uczniów i Słuchaczy szkół dla dorosłych. Jesteśmy dumni, że z naszej Szkoły wyszły pokolenia mechaników i techników, którzy sprawdzają się w pracy i w życiu.
Atuty szkoły
 • Kadra pedagogiczna o wysokich kwalifikacjach z ogromnym doświadczeniem w kształceniu.
 • Dobre warunki lokalowe i nowoczesna baza dydaktyczna (pracownie zawodowe: samochodowa, technologiczna, elektrotechniczna, chemiczno-fizyczna, dwie pracownie komputerowe, sala multimedialna, klasopracownie przedmiotów humanistycznych).
 • Bardzo dobra lokalizacja szkoły i dobry dojazd.
 • Stała opieka pedagoga szkolnego.
 • Realizacja szkolnego programu wychowawczego, w którym kładzie się ogromny nacisk na zapobieganie agresji wśród słuchaczy, ogólny rozwój psychofizyczny oraz profilaktykę w zakresie uzależnień.
 • Bogaty księgozbiór, liczne czasopisma, stanowiska komputerowe dla uczniów z dostępem do Internetu.
 • Rozwój samorządności i demokratyzacja życia szkolnego uczniów poprzez promowanie działalności samorządu uczniowskiego i inicjatywy uczniów.
 • Szeroka oferta imprez artystycznych (wyjścia do kina, teatru, wycieczki).
 • Uczniowie mają możliwość korzystania z dodatkowych zajęć, aby dzięki nim lepiej przygotować się do egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 • Kontakty z podmiotami zewnętrznymi wspierającymi proces edukacyjny takimi jak: Izba Rzemieślnicza, zakłady pracy, stacje diagnostyczne, Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul Krupniczej, gdzie odbywają się zajęcia praktyczne.
 • Realizacja programu edukacji europejskiej, przybliżanie problematyki związanej z europejską demokracją, organizowanie wycieczek do różnych regionów Europy.
 • Prowadzenie edukacji regionalnej związanej ze współistnieniem dwóch kultur i tradycji na Kazimierzu.
 • Wychowywanie w poszanowaniu tradycji narodowej (spotkania z żyjącymi świadkami wydarzeń historycznych, współpraca z Muzeum Armii Krajowej, z samorządowymi strukturami kombatanckimi).

Duży nacisk kładziemy na wychowanie patriotyczne, do czego zobowiązuje nas patron generał August Emil Fieldorf - "Nil". Wraz z Jednostką Wojskową NIL braliśmy udział w symbolicznym przekazaniu pałeczki w "sztafecie pokoleń". Nasi uczniowie biorą udział w uroczystościach patriotycznych, tworzą poczet sztandarowy Okręgu Małopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W szkole funkcjonuje klasa mundurowa w zawodzie technik logistyk.

Kształcenie praktyczne w technikum dla młodzieży
 • W klasie II oraz III uczniowie mają zajęcia praktyczne, które odbywają się raz w tygodniu w wymiarze pięciu godzin zegarowych.
 • Pod koniec klasy III uczniowie odbywają praktykę zawodową w wymiarze 4 tygodni.
 • Miejsce zajęć praktycznych i praktyk zawodowych zapewnia szkoła.
 • Uczniowie nie otrzymują wynagrodzenia za powyższe zajęcia.
 • W zawodzie technik mechanik lotniczy zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe odbywać się będą w Aeroklubie Krakowskim.

Kształcenie praktyczne w zasadniczej szkole zawodowej
 • Uczeń jest młodocianym pracownikiem, podlegającym przepisom kodeksu pracy.
 • Za zajęcia praktyczne otrzymuje wynagrodzenie.
 • Przy przyjęciu do szkoły potrzebna jest umowa o praktyczną naukę zawodu, może być dostarczona w terminie nieco późniejszym niż dostarczenie oryginałów dokumentów.
 • Miejsce praktyk można znaleźć samodzielnie, szkoła może też pomóc w znalezieniu pracodawcy.
 • Umowa może być podpisana tylko z firmą zrzeszoną w cechu, jeśli zatrudnia do 50 pracowników, ewentualnie w firmach niezrzeszonych zatrudniających powyżej 50 osób lub w spółkach (nie cywilnych).
 • Od pracodawców wymagane jest przygotowanie pedagogiczne i odpowiednie uprawnienia zawodowe

Koło Honorowych Dawców Krwi

W szkole działa koło honorowych dawców krwi. Każdy może oddać swoją krew która może uratować komuś życie. Kandydat na dawcę krwi winien posiadać nr PESEL, oraz znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, która umożliwi mu bez udziału osób trzecich samodzielne zrozumienie treści kwestionariusza i wypełnienie go. Dawca nie może być po spożyciu alkoholu lub pod wpływem narkotyku.

Oddawanie krwi jest zabiegiem całkowicie bezpiecznym dla Dawcy z uwagi na stosowanie w trakcie pobierania krwi sprzętu wyłącznie jednorazowego użytku. O wszelkich wątpliwościach dotyczących swojego zdrowia należy powiadomić lekarza kwalifikującego do oddania krwi, a także oddać mu osobiście wypełniony Kwestionariusz dla Krwiodawcy zawierający pytania o przeszłość chorobową oraz prowadzony tryb życia kwalifikowanego kandydata.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie