Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych

im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie

ul. Ludwika Hirszfelda 6, 20-092 Lublin
tel. (81) 747-14-23, fax (81) 748-36-39
www:   http://www.soswlublin.pl
http://sosw.24ok.pl
e-mail:   oswnw@um.lublin.pl

ZESPÓŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

- od pierwszych miesięcy do siódmego roku życia dziecka
- pracownia rehabilitacji wzroku

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

- dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat które posiadają orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania lub kształcenia specjalnego
- logopeda, psycholog, muzykoterapeuta
- zajęcia z ruchu rozwijającego W. Sherborne

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54

- dla Dzieci Słabo Widzących z Oddziałem Przedszkolnym
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna

GIMNAZJUM SPECJALNE NR 22

- dla Młodzieży Słabo Widzącej
- zajęcia rewalidacyjne i wyrównawcze
- nauka języka angielskiego
- wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne
- różnorodne zajęcia pozalekcyjne
- nauka w 6-10 osobowych klasach
 

XVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE

- dla Uczniów Niewidomych i Słabo Widzących

TECHNIKUM SPECJALNE NR 2

- technik informatyk
- technik ekonomista
- technik ochrony środowiska
- dla Uczniów Niesłyszących, Słabo Słyszących, Niewidomych, Słabo Widzących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Autyzmem w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 13 SPECJALNA

- kucharz
- krawiec
- dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Lekkim, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnościami Sprzężonymi

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 14 SPECJALNA

- introligator
- dla Uczniów Niewidomych i Słabo Widzących

IV LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE

- dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących oraz Niewidomych i Słabo Widzących

Uchwała Rady Miasta z dniem 1 września 2012 r. zmieniła nazwę ośrodka na Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie. Jednocześnie dokonano zmian w strukturze i nazwie ośrodka. Został poszerzony zakres kształcenia. Do istniejącej szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego dołączono funkcjonujące dotychczas w strukturze Zespołu Szkół nr 3 szkoły: Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 13 Specjalną dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących, Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 14 Specjalną dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących oraz IV Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących oraz Niewidomych i Słabo Widzących. Dodatkowo powołano Technikum Specjalne nr 2 dla Uczniów Niesłyszących, Słabo Słyszących, Niewidomych, Słabo Widzących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi.

Ośrodek w Lublinie zainaugurował swa działalność w listopadzie 1965 roku. Położony jest w południowo-wschodniej części Lublina, w dzielnicy Centrum. Położenie Ośrodka (z dala od ruchliwych ulic naszego miasta) gwarantuje pełne bezpieczeństwo naszym niewidomym i słabo widzącym wychowankom.

Wspomaganie wczesnoszkolne oraz zajęcia lekcyjne w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum odbywają się w budynku ośrodka przy ul. Hirszfelda 6, zaś kształcenie ponadgimnazjalne (liceum, technikum, szkoły zasadnicze) w budynku ośrodka przy ul. Wyścigowej 31.

Czy wyobrażacie sobie Państwo szkołę ...
 • do której Wasze dziecko chętnie chodzi i czuje się w niej bezpiecznie,
 • dyrekcję, która lubi młodzież i jest przez nią lubiana,
 • nauczycieli, którzy zapewnią uczniom wysoki poziom nauczania, a jednocześnie będą ich przyjaciółmi i zarażą pasją poznawania świata?

Taką szkołą jest właśnie Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Lublinie!

W ośrodku zapewniamy
 • małą liczbę uczniów w klasach
 • naukę na jedną zmianę
 • zajęcia rewalidacyjno-wyrównawcze
 • pomoc psychologa i pedagoga szkolnego
 • nowoczesne pracownie komputerowe
 • nowoczesną salę gimnastyczną, siłownię oraz salę rehabilitacyjną
 • opiekę stomatologiczną
 • internat zapewniający miejsca wszystkim chętnym

W naszej szkole nie sposób się nudzić, działa tu wiele kół zainteresowań. Wart podkreślenia jest fakt, że szkoła stawia nie tylko na wiedzę, ale i na przygotowanie do dorosłego życia. Organizujemy, jak i czynnie uczestniczymy w wielu spotkaniach z młodzieżą z innych szkół lubelskich, konkursach, olimpiadach i zawodach. Każdego roku nasi uczniowie uczestniczą w kilkudniowej wycieczce po Polsce odkrywając nowe ciekawe w niej miejsca.

Zajęcia rewalidacyjne obejmują:
 • wczesną interwencję pedagogiczną
 • usprawnianie widzenia
 • orientację w przestrzeni
 • terapię logopedyczną
 • opanowanie technik brajlowskich
 • gimnastykę korekcyjną
 • ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne
 • ćwiczenia dydaktyczno-wyrównawcze

BAZA OŚRODKA

Budynki Ośrodka położone są na działce o powierzchni 2 ha, co pozwoliło na dobre zagospodarowanie terenu i wyposażenie go w obfite tereny zielone oraz w dwa boiska szkolne. W skład zespołu budynków wchodzi budynek szkoły oraz budynek internatu wraz z kompleksem żywieniowym.

Budynek szkoły mieści:

 • pracownię komputerową (wyposażoną w 10 komputerów uczniowskich, z dostępem do Internetu)
 • pracownia rehabilitacji wzroku
 • pracownie matematyczne
 • pracownie polonistyczne
 • pracownię biologiczną
 • pracownię geograficzną
 • pracownię fizyczno-chemiczną
 • pracownię historyczną
 • bibliotekę wyposażoną w zestaw lektorski "Autolektor" oraz pracownie do prowadzenia zajęć specjalistycznych
  • usprawniania widzenia
  • orientacji w przestrzeni
  • logopedyczną
  • rewalidacyjną (wyposażoną w komputer z oprzyrządowaniem dla niewidomych - monitor brajlowski, Mountbattenbrajler)
  • technik brajlowskich (komputer, drukarka dla niewidomych Elotype, zestaw programów udźwiękawiających, linijkę brajlowską)
 • salkę do gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacji ruchowej
 • pracownię wczesnego wspomagania rozwoju

ZESPÓŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

Otaczamy profesjonalną opieką rodziny dzieci z dysfunkcją wzroku oraz ze złożoną niepełnosprawnością, od pierwszych miesięcy życia do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. By do nas trafić potrzebujesz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną właściwą dla danego miejsca zamieszkania dziecka.

Nieodpłatnie oferujemy:

 • kompleksową terapię dziecka
 • interdyscyplinarną pomoc ukierunkowaną na poprawienie funkcjonowania dziecka
 • informacje o dostępnym oprzyrządowaniu potrzebnym w rehabilitacji dziecka oraz jak zorganizować jego najbliższe otoczenie
 • systematyczne spotkania na terenie Ośrodka, w sytuacjach szczególnych - w domu rodzinnym podopiecznego; w zależności od potrzeb są to zajęcia indywidualne i grupowe prowadzone przez specjalistów
 • spotkania integracyjne i szkoleniowe dla rodziców
 • wspieramy rodziców w działaniach na rzecz integracji dziecka z jego naturalnym środowiskiem poprzez włączanie dziecka w grupę przedszkolną w miejscu zamieszkania oraz indywidualne kontakty z pracownikami przedszkoli

Dysponujemy pracowniami:

 • 2 salami wczesnego wspomagania rozwoju
 • pracownią do stymulacji widzenia i doświadczenia świata
 • salą do rehabilitacji ruchowej i integracji sensorycznej

PRACOWNIA REHABILITACJI WZROKU

W naszym Ośrodku od roku 1991 istnieje pracownia, w której rehabilitant wzroku (terapeuta widzenia) prowadzi indywidualne zajęcia z dziećmi i młodzieżą słabo widzącą. Celem zajęć jest nauka wykorzystywania wzroku podczas zajęć szkolnych, podczas wykonywania czynności życia codziennego oraz podczas bezpiecznego poruszania się.

Podstawowe programy wykorzystywane podczas ćwiczeń to:
 • "Program rozwijania umiejętności posługiwania się wzrokiem" N.C. Barragi i J. E. Morris - procedura do oceny widzenia oraz do rehabilitacji wzroku.
 • Program M. Frostig i J. Horne -program do rozwijania percepcji wzrokowej.
 • Program Lili i Gogo -program do rozwoju umiejętności widzenia i komunikacji dla małych dzieci słabo widzących.
 • Stolik podświetlany z I i III zestawem do rozwijania umiejętności wzrokowych, wzrokowo-spostrzeżeniowych i spostrzeżeniowych.
 • Trening widzenia wg W. Batesa.

Pracownia wyposażona jest w pomoce optyczne, powiększalniki elektroniczne, pomoce nieoptyczne.
Dzięki zajęciom uczniowie:
 • uzyskują funkcjonalną ocenę widzenia na podstawie: analizy dokumentacji okulistycznej, badania według dobranej procedury, obserwacji
 • znają swoje możliwości i ograniczenia, są świadomi jak mogą sami sobie pomóc modyfikując warunki zewnętrzne pod kątem swoich potrzeb
 • mają dobieraną do swoich potrzeb odpowiednią lupę lub monookular
 • nabywają doświadczenia w zakresie korzystania z pomocy optycznych
 • uzyskują informację o specjalnych ćwiczeniach oraz wskazówki dla rodziców i nauczycieli

Na zajęcia uczęszczają uczniowie z naszego Ośrodka, mali podopieczni z Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz uczniowie słabo widzący uczęszczający do szkół masowych uczący się w integracji (na podstawie skierowania ze szkoły macierzystej, zajęcia są finansowane przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego).

Współpracujemy z okulistami z Przychodni „Specjalistyka Czechów” oraz z przychodni przy Klinice Okulistycznej w Lublinie. Prowadzimy konsultacje dla nauczycieli i rodziców uczniów ze szkół masowych.

INTERNAT

Internat SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Lublinie im. Prof. Zofii Sękowskiej

Przy Ośrodku znajduje się internat dla 100 wychowanków. Troskliwa i ciepła opieka wychowawców, zapewnia im bezpieczeństwo i poczucie klimatu "domowego ogniska". To tutaj - dzięki różnorodnym formom zajęć praktycznych rozwijane są zainteresowania, możliwości oraz umiejętności potrzebne w życiu codziennym.

 • całodobowa fachowa opieka
 • jest placówką integracyjną i koedukacyjną
 • dysponuje miejscami w pokojach 2-3-4 osobowych
 • w przypadku dysfunkcji narządu ruchu jest możliwość zamieszkania w pokoju 2 – osobowym
 • oferuje całodzienne wyżywienie
 • posiada pokoje cichej nauki na każdym piętrze
 • dysponuje pracownią komputerową, plastyczną, kulinarną i rękodzieła
 • posiada dobre połączenie komunikacyjne z dworcem PKS i PKP

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie