Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów
tel. (17) 852-04-95, tel. (17) 863-62-46
www:   http://www.zsku.rzeszow.pl
e-mail:   sekretariat@zsku.rzeszow.pl

SZKOŁY POLICEALNE (2 lata, zaocznie)


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (3 lata)

- po szkole podstawowej (8-letniej)
- po gimnazjum
- po ZSZ (przyjmujemy na 3 semestr)
- zaocznie oraz wieczorowo

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

- kwalifikacja ogólna dla obszaru administracyjno - usługowego
- prowadzenie sprzedaży
- prowadzenie działalności handlowej
- planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
- prowadzenie rachunkowości
- sprzedaż produktów i usług reklamowych
- organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowej

TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE (3-letnie)
na podbudowie ZSZ, zaocznie

- nie jest prowadzony nabór do klas I
- zapraszamy do klas II i III
- technik urządzeń sanitarnych
- technik budownictwa
- technik mechanik
- technik budownictwa

KURSY I SZKOLENIA

- kurs obsługi komputera
- kurs nowoczesnej techniki biurowej
- kursy BHP (podstawowe i okresowe
- kursy języków obcych
- kursy przygotowujące do egzaminów dojrzałość
 

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3-letnie)

- profil poszerzonego przysposobienia wojskowego
- profil bezpieczeństwo wewnętrzne
- profil dietetyka
- profil ratownictwo
- profil nformatyka z grafiką komputerową

TECHNIKUM nr 12 (4-letnie)


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 11 (3- letnia)


GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH (3 lata)

- wieczorowe
- tel. (17) 863-62-46
- szkoła publiczna - BEZPŁATNA

KURSY KWALIFIKACYJNE W ZAWODACH

5 lipca 1962 roku zarządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych LP/6/62 powołano do życia Zasadniczą Szkołę Budowlaną dla Pracujących Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Rzeszowie.
W roku szkolnym 2004/2005 nastąpiła zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie. Rok szkolny 2011/2012 był pięćdziesiątym, jubileuszowym, rokiem pracy Szkoły zaczynającej pracę jako Zasadnicza Szkoła Budowlana dla Pracujących RPB.

Nasi nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje, tworzą własne programy nauczania. Szkoła jest otwarta na zmieniające się warunki społeczne i dostosowuje ofertę edukacyjną do sytuacji na rynku pracy.

Istnieje również możliwość zdobycia certyfikatu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).
Szkoła organizuje wiele imprez o charakterze kulturalnym i naukowym. Uczniowie uczestniczą w okolicznościowych uroczystościach patriotycznych i religijnych na terenie miasta Rzeszowa jak i poza nim. Szkoła zapewnia opiekę pedagogów a obiekt jest całodobowo monitorowany. Nauczyciele z wyrozumiałością traktują uczniów, chętnie pomagając w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych. Każdy zespół klasowy uczestniczy w wyjazdach integracyjnych i bierze udział w różnorodnych imprezach kulturalnych.

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w wielu kołach. Nasza oferta obejmuje: koło matematyczne, informatyczne, języka angielskiego, języka niemieckiego, kabaret, klub filmowy, koło organizacji „Strzelec”, Klub Europejski, Caritas, Klub dobrego instalatora, koło budowlańców, koło geodetów, szkolny klub sportowy APIS. Oferujemy również dodatkowe zajęciach uzupełniające z języka angielskiego, niemieckiego i matematyki.

BAZA SZKOŁY

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie to szkoła z bogatym zapleczem, które jest efektem wieloletnich działań.


W szkole uczniowie mogą skorzystać z:

 • pełnowymiarowej sali gimnastycznej, na której obywają się liczne spotkania międzyszkolne,
 • siłowni,
 • pracowni komputerowych z dobrej klasy sprzętem,
 • klasopracownie, a w tym:
  • pracownie budowlane z potrzebnymi pomocami i sprzętem szkoleniowym,
  • pracownie geodezyjne z pełnym wyposażeniem do prowadzenie zajęć praktycznych,
  • klasopracownia instalacji budowlanych z zapleczem i wyposażeniem,
  • pracownia do kształcenia praktycznego (obróbka ręczna),
  • pracownia instalacyjna do "białego montażu",
  • klasopracownia przedsiębiorczości,
  • pracownia symulacyjna,
  • warsztaty do zajęć praktycznych,
  • kuchnia do nauki,
  • klasopracownie z systemem multimedialnym do nauki języków, obcych, Euro++,
 • boiska szkolnego,
 • serwery: Windows 2003, Linux, Novell,
 • najnowsze oprogramowanie: CorelDraw, Auto CAD, C-GEO, EWMap v.7.0, WinKalk, MikroMap, Geo-Info V z Auto CAD LT
 • Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej - kilkanaście komputerów, encyklopedie multimedialne, stały dostęp do Internetu.

Poza tym szkolna baza obejmuje:

 • bibliotekę z możliwością korzystania z Internetu,
 • gabinet lekarski, stomatologiczny,
 • internat z miejscami dla około 200 osób (wygodne pokoje, świetlica, pokój nauki własnej),
 • stołówka szkolna,
 • sklepik w szkole i w internacie,
 • klub "AZYL",
 • pracownie projektów unijnych,
 • profesjonalny system monitoringu.

Szkoła zapewnia opiekę psychologiczno-pedagogiczną oraz medyczną - działa gabinet lekarski i stomatologiczny. Realizowane są liczne programy wychowawcze i profilaktyczne oraz zdrowotne.

Przy Ośrodku działa Państwowa Komisja Egzaminacyjna ds. nadawania tytułów kwalifikacyjnych. Przy Ośrodku funkcjonuje nowoczesna pracownia symulacyjna przygotowująca do zakładania, prowadzenia i funkcjonowania własnej firmy oraz odbycie ekonomicznych praktyk zawodowych.

LICEUM O PROFILU POSZERZONEGO PRSZYSPOSOBIENIA WOJSKOWEGO

Przedmioty dydaktyczne:
 • przedmioty ogólnokształcące,
 • podstawy wychowania obywatelskiego i wojskowego (regulaminy Sz.R.P.),
 • szkolenie bojowe (taktyka ogniowe, rozpoznanie, armie obce, łączność, powszechna obrona, obrona przeciwlotnicza, ratownictwo ochronne i obrona obiektów, zajęcia strzeleckie, marsze na orientacje, szkolenie inżynieryjno-saperskie),
 • szkolenie uzupełniające (kształcenie obywatelskie, obrona przeciwchemiczna, terenoznawstwo, higiena pracy, profilaktyka pożarowa),
 • 3 godziny w-f, 1 x basen,
 • cotygodniowe zajęcia z samoobrony prowadzone przez instruktora żołnierza zawodowego.

Zajęcia z przedmiotów ogólnowojskowych odbywają się raz w tygodniu w tym dniu klasa zmienia się w PLUTON z podziałem na drużyny.
Uzupełnieniem kształcenia ogólnowojskowego są obozy zimowe i letnie, poligonowe oraz różnego rodzaju szkolenia w terenie.

Nad klasą patronat sprawuje:
21 DYWIZJON ARTYLERII PRZECIWLOTNICZEJ
wytypowany przez dowódcę
21 BRYGADY STRZELCÓW PODHALAŃSKICH w Rzeszowie

Od roku szkolnego 2009/2010 w ZSKU realizowany jest program "OD REGIONALIZMU DO PATRIOTYZMU - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z PRZYSPOSOBIENIEM WOJSKOWYM" z dodatkowym przedmiotem przysposobienie wojskowe.

KLASA "BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE EDUKACJĄ JUTRA"

Nauka w klasie Bezpieczeństwo Wewnętrzne przygotowuje uczniów do kontynuowania kształcenia na studiach wyższych, a w dalszej perspektywie do podjęcia pracy w komórkach zarządzania kryzysowego na szczeblu gminy, powiatu, województwa i kraju.

Zajęcia programowe liceum ogólnokształcącego zostały wprowadzone do zestawu zajęć obowiązkowych w planie nauczania następujące przedmioty:
 • edukacja wobec zagrożeń w wymiarze 4 godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania (1/2/1),
 • prawne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego w wymiarze 2 godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania (1/1/0)
  przedmioty te będą wpisane na świadectwie jako obowiązkowe
  oraz
 • 2 x godziny w-f, 1 x godzina basenu
 • samoobrona 1 x w tygodniu

W realizacji programu nauczania z edukacji wobec zagrożeń udział wezmą instytucje zajmujące się zawodowo obronnością kraju, ochroną ludności w sytuacjach kryzysowych, ratownictwem medycznym. Zajęcia odbywać się będą zarówno w szkole jak i w jednostkach współpracujących, jednostce naukowej, ćwiczenia praktyczne z młodzieżą prowadzone będą na terenach wojskowych, straży pożarnej, policji, oraz wojewódzkich, powiatowych i gminnych zespołach zarządzania kryzysowego.

PATRONAT NAD KLASAMI O PROFILU "BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE EDUKACJĄ JUTRA" pełni Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego)

Zajęcia edukacyjne z pracownikami naukowymi WSIiZ. Uczniowie klas patronackich będą uczestniczyć w zajęciach studenckiego koła naukowego Centrum Studiów nad Terroryzmem. Udział uczniów klas patronackich w wykładach i ćwiczeniach na terenie Uczelni. Przedmiot kierunkowy: Edukacja wobec zagrożeń.

NOWOŚCI W LICEUM

Kierunek dietetyka to reakcja na potrzeby współczesnego człowieka. Znajomość zdrowego stylu życia, zasad żywienia, odpowiednich zajęć sportowych, dobra znajomość języków obcych na pewno pomogą odnaleźć się na rynku pracy. W naszej szkole na poziomie rozszerzonym będą realizowane: biologia, geografia, język angielski. Nawiążemy współpracę z placówkami medycznymi i w praktyce poznasz istotę pracy dietetyka: dzieci, dorosłych, osób, chorych, sportowców… Bądź świadomy tego, co jesz. Zdobądź wiedzę i pomagaj innym, jak zdrowo żyć. Zainwestuj w siebie i oprócz wiedzy ogólnokształcącej poznaj tajemnice dietetyki.

Kierunek ratownictwo jest skierowany do młodzieży, która zdobędzie przydatną, fachową wiedzę i w praktyce potwierdzi swoje umiejętności. Pomożemy Wam przygotować się do zawodu, który z pewnością przyniesie dużo satysfakcji i zadowolenia. W stopniu rozszerzonym zrealizujemy: biologię, geografię, język angielski. Przedmioty te będą ukierunkowane na komunikację z przyszłymi: pacjentami, zespołem medycznym, bliskimi podopiecznych.

Kierunek turystyczny - pomoże Ci zdobyć wiedzę z przedmiotów ogólnych i przygotuje do przyszłego zawodu. Na poziomie rozszerzonym zrealizujemy program do egzaminów z: języka angielskiego, geografii, historii. Przewidujemy obozy szkoleniowe i systematyczny kontakt z cenionymi na rynku turystycznym biurami podróży.

INTERNAT ZSKU

W internacie może zamieszkać ponad 200 osób. Oferujemy pokoje dwu oraz trzyosobowe z pełnym wyposażeniem. W pokojach znajdują się umywalki z lustrem, duże szafy, wygodne łóżka, biurko (w razie potrzeby można otrzymać dodatkowe) oraz bezprzewodowy Internet. Zapewniamy odpowiednią opiekę, organizację czasu wolnego, dobre warunki i pełne wyżywienie.

Do dyspozycji wychowanków także: świetlica z telewizorem, stołem do bilarda i stołem do ping-ponga, pokoje cichej nauki, siłownia, hala sportowa. Organizujemy również wyjścia na basen, lodowisko i mecze siatkówki.

Kontakt:
ul. Sucharskiego 4a, 35-225 Rzeszów tel. (17) 852-04-95

GALERIA

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie