Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Rachunkowość - test

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6132 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Propozycja dla nauczycieli rachunkowości

Często potrzebujemy – na sprawdzian, egzamin, powtórzenie, konkurs – pytań, również tych w formie testów wyboru. Nakład pracy związany z ich tworzeniem jest dosyć duży. Proponuję więc stworzenie bazy pytań i testów.
Przedstawiam 27 pytań o różnym stopniu trudności, które mogą być wykorzystane do przeprowadzenia szkolnego konkursu z rachunkowości, powtórzenia materiału w trakcie przygotowań do egzaminu z przygotowania zawodowego, itp. Pytania zawierają propozycję punktacji. Przewidywany czas rozwiązania testu - 2 godziny lekcyjne.Egzamin testowy - Rachunkowość

Do uzyskania maksymalnie 33 punkty


PYTANIE 1 ( 1 pkt.)
Odchylenia od cen ewidencyjnych powstają wskutek:
A) różnic w czasie pomiędzy otrzymaniem dostawy materiałów a otrzymaniem faktury zakupu,
B) różnic między cenami sprzedaży zbędnych materiałów a ich cenami ewidencyjnymi,
C) różnic między cenami zakupu materiałów a ich cenami ewidencyjnymi,
D) różnic pomiędzy cenami materiałów w magazynie a ich cenami przyjętymi do rozchodu materiałów z magazynu,
E) różnicy w czasie pomiędzy przyjęciem materiałów do magazynu a ich wydaniem do zużycia.

PYTANIE 2 ( 1 pkt.)
Wskaż grupę składników majątkowych, która najdokładniej charakteryzuje działkę budowlaną zakupioną przez przedsiębiorstwo w celu jej późniejszej odsprzedaży za wyższą cenę jako składnik majątku tego przedsiębiorstwa:
A) środki trwałe,
B) wartości niematerialne i prawne,
C) inwestycje długoterminowe,
D) środki trwałe w budowie,
E) rzeczowe aktywa trwałe.

PYTANIE 3 ( 1 pkt.)
Przedsiębiorstwo „X" zajmujące się produkcją guzików posiada różnorodne składniki aktywów. Wśród wymienionych niżej wskaż te, które nie są zaliczane do materiałów:
A) paliwo w zbiorniku samochodu służbowego,
B) guziki znajdujące się w magazynie,
C) zbędne części zamienne do maszyn produkcyjnych przeznaczone do sprzedaży,
D) opakowania kartonowe służące do pakowania guzików,
E) papier do kserokopiarki w magazynie przedsiębiorstwa.PYTANIE 4 ( 1 pkt.)
Wskaż właściwy sposób zadekretowania operacji gospodarczej: Wz - rozchód sprzedanych produk-tów gotowych.
A) Dt - "Należności od odbiorców" Ct - "Produkty gotowe"
B) Dt - "Produkty gotowe" Ct - "Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami"
C) Dt - "Koszt własny sprzedanych produktów" Ct - "Produkty gotowe"
D) Dt - "Sprzedaż produktów" Ct - "Produkty gotowe"
E) Dt - "Rozliczenie zakupu" Ct - "Produkty gotowe"

PYTANIE 5 ( 1 pkt.)
Miesięczny odpis amortyzacyjny środka trwałego o wartości początkowej 9.000,- zł i przewidywanym okresie użytkowania 4 lata (liczony metodą liniową) wynosi
A) 2.250,- zł
B) 1.500,- zł
C) 150,- zł
D) 225,- zł
E) 187,50 zł.


PYTANIE 6 ( 1 pkt.)
Zakładowy plan kont podmiotu gospodarczego musi zawierać co najmniej
A) 9 zespołów kont,
B) 7 zespołów kont,
C) 6 zespołów kont,
D) 10 zespołów kont,
E) 8 zespołów kont.

PYTANIE 7 ( 1 pkt.)
Podział zysku za ubiegły rok obrotowy może być dokonany
A) po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez uprawniony do tego organ,
B) po zbadaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta,
C) po zweryfikowaniu sprawozdania finansowego przez Urząd Skarbowy,
D) po sporządzeniu bilansu, ale nie wcześniej niż 31 marca,
E) jeżeli właściciele podmiotu gospodarczego nie wniosą żadnych zastrzeżeń do sprawozdania finanso-wego.

PYTANIE 8 ( 1 pkt.)
Aby wykryć błędy w zapisach księgowych, które naruszają równowagę bilansową należy:
A) sporządzić bilans,
B) sporządzić zestawienie obrotów i sald kont analitycznych,
C) sporządzić rachunek zysków i strat,
D) sporządzić zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych,
E) sporządzić bilans i rachunek zysków i strat.

PYTANIE 9 ( 1 pkt.)
Amortyzacja dotyczy:
A) Kosztów zużycia aktywów trwałych,
B) Kosztów zużycia środków trwałych,
C) Kosztów zużycia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych,
D) Kosztów zużycia majątku trwałego,
E) Kosztów zużycia wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych oraz środków trwałych w budowie.

PYTANIE 10 ( 1 pkt.)
Księgowanie odpisu amortyzacyjnego jest dokonywane na kontach:
A) Dt "Amortyzacja" Ct "Środki trwałe",
B) Dt "Umorzenie środków trwałych" Ct "Amortyzacja",
C) Dt "Umorzenie środków trwałych" Ct "Środki trwałe",
D) Dt "Środki trwałe" Ct "Umorzenie środków trwałych",
E) Dt "Amortyzacja" Ct "Umorzenie środków trwałych".

PYTANIE 11 ( 1 pkt.)
Inwentaryzację środków na rachunku bankowym księgowy przeprowadza
A) co miesiąc,
B) raz na kwartał,
C) codziennie,
D) po otrzymaniu wyciągu bankowego,
E) nie przeprowadza ponieważ jest to obowiązek banku.

PYTANIE 12 ( 1 pkt.)
Które z wymienionych niżej kont nie jest kontem z układu kalkulacyjnego kosztów?
A) "Produkcja podstawowa",
B) "Rozliczenie kosztów",
C) "Produkcja pomocnicza",
D) "Koszty wydziałowe",
E) "Koszty sprzedaży".


PYTANIE 13 ( 1 pkt.)
Otrzymano fakturę VAT za zakupione materiały. Wartość brutto zakupionych materiałów wynosi 17.080,- zł. Podatek VAT naliczono według stawki 22%. Wskaż prawidłowy sposób zaewidencjono-wania podatku VAT:
A) konto „Rozliczenie zakupu" Ct i „Rozrachunki z tytułu VAT" Dt - kwota 3.080,- zł,
B) konto „Rozliczenie zakupu" Dt i „Rozrachunki z tytułu VAT" Ct - kwota 3.080,- zł,
C) konto „Rozrachunki z tytułu VAT" Dt i „Rozliczenie zakupu" Ct - kwota 3.757,60 zł,
D) konto „Rozliczenie zakupu" Dt i „Rozrachunki z tytułu VAT" Ct - kwota 3.757,60 zł,
E) konto "Rozliczenie zakupu" Dt i "Rozrachunki z tytułu VAT" Ct - kwota 3.757,60 zł.


PYTANIE 14 ( 1 pkt.)
Gdy ewidencja zakupu i zużycia materiałów jest prowadzona według stałych cen ewidencyjnych, to do ustalenia bieżącej wartości materiałów potrzebne są salda kont:
A) "Materiały" i "Rozliczenie zakupu materiałów",
B) "Materiały" i "Zużycie materiałów",
C) Tylko saldo konta "Materiały",
D) "Materiały" i "Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów",
E) "Rozliczenie zakupu materiałów" i "Zużycie materiałów".

PYTANIE 15 ( 1 pkt.)
Gdy ewidencja kosztów jest prowadzona tylko w układzie rodzajowym, to wynik finansowy może być ustalony w sposób:
A) kalkulacyjny,
B) porównawczy,
C) porównawczy lub kalkulacyjny (do wyboru przez księgowego),
D) porównawczy i kalkulacyjny (jednocześnie),
E) żaden ze wskazanych sposobów.


PYTANIE 16 (1 pkt.)
Które z wymienionych niżej kont jest kontem korygującym?
A) "Amortyzacja",
B) "Produkcja pomocnicza",
C) "Świadczenia na rzecz pracowników",
D) "Zobowiązania wobec dostawców",
E) "Umorzenie środków trwałych".

PYTANIE 17 (1 pkt.)
Debetowe saldo konta „Rozliczenie zakupu materiałów" na koniec okresu sprawozdawczego oznacza:
A) dostawy niefakturowane,
B) konieczność korekty bilansowej wartości materiałów,
C) materiały „w drodze",
D) konieczność korekty salda konta „Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów",
E) że nie dostarczono wszystkich faktur zakupu towarów.

PYTANIE 18 (1 pkt.)
W wyniku poziomego podziału kont powstają konta:
A) korygujące
B) korygowane
C) analityczne
D) szczegółowe
E) rozrachunkowe

PYTANIE 19 (1 pkt.)
Jeżeli przyjęty sposób ewidencji materiałów wymusza konieczność ustalania odchyleń od cen ewidencyjnych, to mamy do czynienia z:
A) ewidencją materiałów według rzeczywistych cen zakupu i ich wyceną metodą LIFO,
B) ewidencją materiałów według rzeczywistych cen zakupu i ich wyceną metodą cen przeciętnych,
C) ewidencją materiałów metodą uproszczoną („system remanentowy"),
D) ewidencją materiałów według stałych cen ewidencyjnych,
E) ewidencją materiałów według rzeczywistych cen zakupu i ich wyceną metodą FIFO.

PYTANIE 20 (1 pkt.)
Jak należy zadekretować operację? - KP - pobrano gotówkę z banku do kasy.
A) Dt - Kasa Ct -Rachunek bankowy,
B) Dt - Rachunek bankowy Ct - Kasa,
C) Dt - Rachunek bankowy Ct - Inne środki pieniężne,
D) Dt - Kasa Ct - Inne środki pieniężne,
E) Dt - Inne środki pieniężne Ct - Rachunek bankowy

PYTANIE 21 (1 pkt.)
Gdy bilansowa wartość materiałów jest mniejsza niż ich wartość ewidencyjna, to znaczy, że ich wartość ewidencyjna została skorygowana o:
A) saldo Dt konta „Odchylenia od cen ewidencyjnych",
B) saldo Ct konta „Odchylenia od cen ewidencyjnych",
C) saldo Dt konta „Rozliczenie zakupu materiałów",
D) saldo Ct konta „Rozliczenie zakupu materiałów",
E) nie została skorygowana.


PYTANIE 22 ( 1 pkt.)
Aby ustalić jednostkowy koszt wytworzenia produktów gotowych w podmiotach gospodarczych, które masowo wytwarzają jeden rodzaj produktu można zastosować:
A) kalkulację doliczeniową,
B) kalkulację rozdzielczą,
C) kalkulację podziałową ze współczynnikami,
D) kalkulację różnicową,
E) kalkulację podziałową prostą.

PYTANIE 23 ( 2 pkt.)
W przedsiębiorstwie „X" ewidencja materiałów jest prowadzona systemem remanentowym. Saldo konta „Materiały" na początku okresu sprawozdawczego wynosiło 15.000,- zł. Na koniec okresu przeprowadzono inwentaryzację materiałów w magazynie i stwierdzono, że ich wartość wynosi 18.000,- zł. W ciągu okresu dokonano zakupu materiałów na kwotę 68.000,- zł. Określ końcowe sal-do konta „Zużycie materiałów".
A) 53.000,- zł,
B) 60.000,- zł,
C) 65.000,- zł,
D) 71.000,- zł,
E) 58.500,- zł.

PYTANIE 24 (max. 2 pkt.)
Przedsiębiorstwo otrzymało trzy dostawy materiału Y: 25-11-2002 r. 300 szt. po 8,- zł za sztukę; 28-11-2002 r. 200 szt. po 6,- zł za sztukę; 30-11-2002 r. 400 szt. po 8,50 zł za sztukę. 02-12-2002 r. wydano do zużycia 600 szt. tego materiału. Wartość rozchodu została wyceniona na kwotę 4.668,- zł. Wskaż zastosowaną metodę wyceny materiałów:
A) FIFO,
B) LIFO,
C) cen przeciętnych,
D) stałych cen ewidencyjnych,
E) średnich cen ważonych.PYTANIE 25 ( 2 pkt.)
Sprzedano środek trwały o wartości początkowej 15.000,- zł i dotychczasowym umorzeniu 12.000,- zł. Dokonano rozchodu tego środka i wystawiono fakturę na kwotę 6.000,- zł brutto (podatek VAT 22%). Wskaż właściwy sposób zadekretowania tej operacji.
A) Dt - "Pozostałe koszty operacyjne" 15.000,- zł Ct - "Środki trwałe" 15.000,- zł Dt - "Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami" 6.000,- zł Ct - "Pozostałe przychody operacyjne" 4.918,03 zł Ct - "Rozra-chunki z tytułu VAT" 1.081,97 zł
B) Dt - "Umorzenie środków trwałych" 12.000,-zł Ct "Środki trwałe" 15.000,-zł Dt "Pozostałe koszty operacyjne" 3.000,-zł Dt "Należności od odbiorców" 6.000,-zł Ct "Pozostałe przychody operacyjne" 4.918,03 zł Ct "Rozrachunki z tytułu VAT" 1.081,97 zł
C) Dt - "Pozostałe koszty operacyjne" 12.000,- zł Ct - "Umorzenie środków trwałych" 12.000,- Dt - "Na-leżności od odbiorców" 6.000,- zł Ct - "Rozrachunki z tytułu VAT" 1.081,97 zł Ct - " Pozostałe przy-chody operacyjne"4.918,03 zł
D) Dt - "Umorzenie środków trwałych" 12.000,- zł Ct - "Środki trwałe" 15.000,- zł Dt - "Pozostałe koszty operacyjne" 3.000,- zł Dt - "Należności od odbiorców" 6.000,- zł Ct - "Sprzedaż środków trwa-łych" 4.918,03 zł Ct - "Rozrachunki z tytułu VAT" 1.081,97 zł
E) Dt - "Umorzenie środków trwałych" 12.000,- zł Ct -"Środki trwałe" 15.000,- zł Dt - "Pozostałe koszty operacyjne" 3.000,- zł Dt - "Należności od odbiorców" 7.320,- zł Ct - "Sprzedaż środków trwałych" 6.000,- zł Ct - "Rozrachunki z tytułu VAT" 1.320,- zł

PYTANIE 26 ( 2 pkt.)
Księgowy w przedsiębiorstwie otrzymał do zaksięgowania dwa dowody księgowe dotyczące powią-zanych ze sobą operacji gospodarczych: 1.Faktura za sprzedany towar X - 100 szt, cena netto 80,- zł/szt, podatek VAT 22% 2. Wz - towar X - cena ewidencyjna 60 zł/szt. Wskaż właściwy sposób zaksięgowania operacji gospodarczych udokumentowanych tymi dowodami.
A) Dt- Wartość sprzedanych towarów według cen zakupu" 8.000,0 zł Ct - Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami 9.760,- zł Ct - "Rozrachunki z tytułu VAT" 1.760,- zł Dt - Sprzedaż towarów " 6.000,- zł Ct - "Towary" - 6.000,- zł
B) Dt -"Należności od odbiorców 9.760,- zł Ct - "Sprzedaż towarów" 8.000,- zł Ct - "Rozrachunki z tytułu VAT" 1.760,- zł Dt - "Wartość sprzedanych towarów według cen akupu" 6.000,- zł Ct - "Towary" - 6.000,- zł
C) Dt - "Rozrachunki z tytułu VAT" 1.760,0 zł Dt "Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami" 8.000,- Ct - "Sprzedaż towarów 9.760,- zł Dt - "Rozliczenie zakupu towarów" 6.000,- zł Ct - "Towary" 6.000,-zł"
D) Dt - "Rozliczenie zakupu towarów" 8.000,- zł Ct - "Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami" 9.760,- zł Dt - "Rozrachunki z tytułu VAT" 1.760,- zł Dt - Wartość sprzedanych towarów według cen zakupu" 6.000,- zł Ct - "Towary" 6.000,- zł
E) Dt - "Należności od odbiorców" 9.760,- zł Ct - "Rozrachunki z tytułu VAT" - 1.760,- zł Ct - "Sprze-daż towarów" 8.000,- Dt - "Rozliczenie zakupu towarów" 6.000,- zł Ct - "Towary" 6.000,-

PYTANIE 27 ( 3 pkt.)
W pewnym przedsiębiorstwie bilansowa wartość materiałów na początku roku obrotowego wynosi-ła 60.000,- zł. W bieżącym okresie otrzymano dwie faktury VAT za zakupione materiały. Pierwsza na kwotę 24.400,- zł (brutto), a druga na kwotę 36.600,- zł (brutto). Podatek VAT zawarty w faktu-rach został naliczony według stawki 22%. Zakupione materiały zostały przyjęte do magazynu i wy-cenione według stałych cen ewidencyjnych. Pierwszą dostawę wyceniono na 21.000,- zł, a drugą na 28.000,- zł. W ciągu roku zostały zużyte materiały o wartości ewidencyjnej 60.000,- zł. Jaka jest końcowa rzeczywista wartość zapasu materiałów? Wskaż prawidłową odpowiedź.
A) 48.000,46 zł,
B) 48.550,46 zł,
C) 49.449,54 zł,
D) 50.000,54 zł,
E) 50.125,25 zł.
Opracował: mgr Roman Drożdżowski - ZSA Bolków

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie