Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

ul. Sienkiewicza 13, 06-400 Ciechanów
tel. (23) 672-28-89
www:   http://www.soswciechanow.edu.pl
e-mail:  
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 10414 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

PRZEDSZKOLE SPECJALNE

- dla dzieci z upośledzeniem umysłowym
  w stopniu umiarkowanym i znacznym,
  z autyzmem i niepełnosprawnościami
  sprzężonymi oraz niepełnosprawnością
  ruchową


WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

GRUPY WYCHOWAWCZE

 

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

- oddziały dla uczniów z upośledzeniem
  umysłowym w stopniu lekkim

- oddziały dla uczniów z upośledzeniem
  umysłowym w stopniu umiarkowanym,
   znacznym i głębokim oraz
  niepełnosprawnością sprzeżoną


GIMNAZJUM SPECJALNE

- oddziały dla uczniów z upośledzeniem
  umysłowym w stopniu lekkim

- oddziały dla uczniów z upośledzeniem
  umysłowym w stopniu umiarkowanym
  i znacznym


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA


SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

- możliwość kontynuowania nauki do 24r.ż.

ZESPÓŁ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY

W naszej szkole nie dzielimy uczniów na dobrych i złych. Wymagania programowe są dostosowane do możliwości każdego.

Podstawowym zadaniem naszej placówki jest stworzenie każdemu uczniowi optymalnych warunków rozwojowych zgodnie z jego potrzebami, możliwościami i zainteresowaniami, aby w przyszłości był osobą samodzielną, świadomą swojej wartości, posiadającą szacunek dla innych oraz przestrzegającą obowiązujące normy społeczne.


Obejmujmy edukacją dzieci z różnymi dysfunkcjami:
 • upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym
 • ze sprzężeniami i zaburzeniami osobowości
 • niepełnosprawnościami ruchowymi
 • autyzmem i innymi niepełnosprawnościami

Wszyscy nauczyciele i terapeuci pracujący z uczniami posiadają najwyższe wymagane kwalifikacje i specjalizacje do nauki poszczególnych przedmiotów oraz prowadzenia innych zajęć i terapii. W celu stymulowania rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawności w naszym ośrodku organizowana jest: wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu i jego rodzinie.

W ośrodku prowadzona jest praktyczna nauka zawodu. Praktyczną nauką zawodu objęci są uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej funkcjonującej w ramach ośrodka. Absolwent po ukończeniu szkoły może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Szkoła Przysposabiająca do Pracy w SOSW liczy pięć oddziałów. W tej szkole uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki do 24 roku życia. Uczęszcza do niej młodzież z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym. W jednym z oddziałów uczą się osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i dodatkowo obciążone autyzmem. Nauczyciele pracują z młodzieżą w oparciu o programy opracowane indywidualnie dla każdego ucznia z poszczególnych przedmiotów. Ocena ich poziomu funkcjonowania dokonywana jest okresowo. Na jej podstawie ewaluowane są indywidualne programy edukacyjne oraz dostosowywany poziom oczekiwanych osiągnięć ucznia do jego możliwości.

PRZEDSZKOLE

W naszym przedszkolu zajęcia organizowane są w oparciu o autorski program przygotowany przez zespół specjalistów i pedagogów pracujących w naszej placówce. Program ten został opracowany zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego określoną w Rozporządzeniu MEN.

Przedszkole nie tylko zapewnia opiekę dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale również prowadzi wszechstronną pracę rewalidacyjną i korekcyjną wspierając indywidualny rozwój dziecka. Poza zajęciami obowiązkowymi, dzieci uczestniczą w różnorodnych zajęciach dodatkowych, np. logopedycznych, rehabilitacyjnych, zajęciach w ramach wczesnego wspomagania, integracji sensorycznej, wczesnego rozpoznawania i wprowadzania terapii i integracji sensorycznej, projektach i programach finansowanych przez PFRON.

Jednym z ważnych zadań naszej placówki jest współpraca z rodziną, pomaganie jej w rozwiązywaniu problemów związanych z wychowaniem i kształceniem dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Szkoła Podstawowa przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. W klasach I - III dla wszystkich dzieci tworzone są indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, które są dostosowane do możliwości każdego z uczniów i uwzględniają zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Na II etapie edukacyjnym (klasy IV-VI) uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizują zajęcia z następujących przedmiotów: języka polskiego, historii, przyrody, techniki, informatyki, j.angielskiego, muzyki, plastyki, wychowania fizycznego, religii. Uczniowie realizują podstawę programową kształcenia ogólnego dostosowaną do możliwości intelektualnych. Nauka w szkole podstawowej kończy się sprawdzianem.

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim uczą się na zajęciach: funkcjonowania w środowisku, techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, religii.

GIMNAZJUM

Nauka w gimnazjum dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ciechanowie trwa trzy lata. Kryterium przyjęcia do naszej szkoły jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Nauczyciele realizują szkolne programy nauczania zgodne z postawą programową kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem wskazań zawartych w orzeczeniach z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. W swojej pracy stosują aktywizujące metody pracy, wykorzystując nowoczesne pomoce dydaktyczne. Uczniowie gimnazjum przystępują do egzaminu gimnazjalnego, piszą arkusz dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych umysłowo.

Edukacja młodzieży wspierana jest przez różnorodne zajęcia rewalidacyjne: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, terapia pedagogiczna, socjoterapia, logopedia, gimnastyka korekcyjna, Integracja Sensoryczna, Biofeedback.

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

Posiadamy odpowiednio wyposażone zaplecze i wykwalifikowaną kadrę. Nowoczesne, innowacyjne metody diagnozy i terapii stosowane podczas indywidualnych zajęć stwarzają możliwość usprawniania zaburzonych funkcji psychofizycznych dzieci, dzięki czemu można kształtować umiejętności niezbędne do zdobywania przez nich wiedzy, maksymalnej aktywizacji, rozwijania podstawowych umiejętności szkolnych. Pozwala na usprawnianie, korygowanie i kompensowanie zaburzonych psychofizycznych funkcji naszych uczniów, co umożliwia rozwijanie sprawności samodzielnego myślenia, uczenia się, przystosowania do rzeczywistości, komunikowania się.

Uczestnictwo w zaleconych zajęciach pozwala na redukowanie występujących deficytów, a co za tym idzie zwiększa szanse podopiecznych Ośrodka na osiąganie sukcesów szkolnych i zmniejsza ryzyko ich przedwczesnego wypadnięcia z systemu edukacji.

   W skład zajęć specjalistycznych wchodzą różne rodzaje terapii:
 • rewalidacja indywidualna
 • zajęcia metodą Montessori
 • integracja sensoryczna
 • terapia logopedyczna
 • terapia psychologiczna i pedagogiczna
 • terapia EEG Biofeedback

Wszystkie klasopracownie, w których uczą się nasze dzieci, są wyposażone w różnego rodzaju pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy (m. in.: profesjonalne, specjalistyczne programy do terapii logopedycznej i rewalidacji), telewizory i odtwarzacze DVD, co potęguje wizualizacje w procesie rewalidacyjno-dydaktycznym oraz umożliwia wykorzystywanie technologii informacyjnych niezbędnych w procesie edukacyjnym oraz integracji ze środowiskiem społecznym.

Posiadamy pracownie oraz specjalistyczne narzędzia pomagające w pracy z wychowankami:
 • pracownia logopedyczna
 • sala "Doświadczania Świata"
 • pracownia integracji sensorycznej
 • pracownia stymulacji polisensorycznej
 • gabinet rewalidacyjny
 • pracownia komputerowa
 • pracownia Montessori
 • pracownia Biofeedback
 • pracownia gastronomiczna

Ponadto uczniowie chętnie korzystają z pomocy psychologa, pedagoga oraz pielęgniarki szkolnej a także często odwiedzają bibliotekę szkolną.

Zainteresowania uczniów rozwijane są podczas zajęć pozalekcyjnych zorganizowanych w ośrodku nieodpłatnie przez nauczycieli. Działają następujące koła zainteresowań: koło twórczej wyobraźni, koło języka angielskiego "Fun English", sekcja dziennikarska, koło gier stolikowych, koło plastyczne, koło turystyczno-hotelarskie. Uczestnictwo w pracy kół pozwala uczniom poznać sposoby i formy spędzania wolnego czasu, jednocześnie pomaga rozwijać sfery niezaburzone i korzystnie wpływa na ogólny rozwój uczniów.

INTERNAT

W ramach projektu „Poprawa stanu i wyposażenia infrastruktury edukacyjnej i socjalno – bytowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ciechanowie”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Inwestycja ta objęła budowę nowego budynku z przeznaczeniem na internat wraz z wyposażeniem, termomodernizację starego budynku, budowę wielofunkcyjnego boiska i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci, wykonanie podjazdów, parkingów, zagospodarowanie terenu. Kadra pedagogiczna zatrudniona w internacie legitymuje się wysokim poziomem przygotowania w zakresie pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo. Wychowawcy stosują w swojej pracy takie metody, które mają pokazać młodzieży wzorce zachowań, wzmocnić ich poczucie tożsamości, a także lepiej przygotować do życia w przyszłym, dorosłym społeczeństwie.

Wychowankowie otaczani są pomocą, życzliwością i akceptacją. Celem pracy internatu jest stworzenie jak najlepszych warunków wychowania w oparciu o wzajemny szacunek oraz wartości moralne przy współpracy rodziców i osób życzliwych niepełnosprawnym.

Aby uatrakcyjnić dzieciom pobyt w internacie, zorganizowano szereg sekcji zainteresowań (techniczno - modelarska, sportowa, plastyczna, muzyczna,dziennikarska, ekologiczna, koło teatralne). Ich celem jest uzupełnienie braków w nauce oraz umożliwienie realizacji marzeń, zdolności i talentów.

GALERIA

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie