Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

ul. Sienkiewicza 13, 06-400 Ciechanów
tel. (23) 672-28-89
www:   http://www.soswciechanow.edu.pl
e-mail:   osw@oswciechanow.neostrada.pl

PRZEDSZKOLE SPECJALNE

- dla dzieci z upośledzeniem umysłowym
  w stopniu umiarkowanym i znacznym,
  z autyzmem i niepełnosprawnościami
  sprzężonymi


WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

 

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

- oddziały dla uczniów z upośledzeniem
  umysłowym w stopniu lekkim

- oddziały dla uczniów z upośledzeniem
  umysłowym w stopniu umiarkowanym
  i znacznym

- zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

GIMNAZJUM SPECJALNE

- oddziały dla uczniów z upośledzeniem
  umysłowym w stopniu lekkim

- oddziały dla uczniów z upośledzeniem
  umysłowym w stopniu umiarkowanym
  i znacznym


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA


SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Podstawowym zadaniem naszej placówki jest stworzenie każdemu uczniowi optymalnych warunków rozwojowych zgodnie z jego potrzebami, możliwościami i zainteresowaniami, aby w przyszłości był osobą samodzielną, świadomą swojej wartości, posiadającą szacunek dla innych oraz przestrzegającą obowiązujące normy społeczne.

W naszej szkole nie dzielimy uczniów na dobrych i złych. Wymagania programowe są dostosowane do możliwości każdego. Obejmujmy edukacją dzieci z różnymi dysfunkcjami:
 • upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym
 • ze sprzężeniami i zaburzeniami osobowości
 • Mózgowym Porażeniem Dziecięcym
 • zespołem Downa
 • autyzmem i innymi niepełnosprawnościami

Wszyscy nauczyciele i terapeuci pracujący z uczniami posiadają najwyższe wymagane kwalifikacje i specjalizacje do nauki poszczególnych przedmiotów oraz prowadzenia innych zajęć i terapii. W celu stymulowania rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawności w naszym ośrodku organizowana jest: wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu i jego rodzinie.

W ośrodku prowadzona jest praktyczna nauka zawodu. Praktyczną nauką zawodu objęci są uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej funkcjonującej w ramach ośrodka. Absolwent po ukończeniu szkoły może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

PRZEDSZKOLE

W naszym przedszkolu zajęcia organizowane są w oparciu o autorski program przygotowany przez zespół specjalistów i pedagogów pracujących w naszej placówce. Program ten został opracowany zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego określoną w Rozporządzeniu MEN.

Przedszkole nie tylko zapewnia opiekę dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale również prowadzi wszechstronną pracę rewalidacyjną i korekcyjną wspierając indywidualny rozwój dziecka. Poza zajęciami obowiązkowymi, dzieci uczestniczą w różnorodnych zajęciach dodatkowych, np. logopedycznych, rehabilitacyjnych, zajęciach w ramach wczesnego wspomagania, projektach i programach finansowanych przez PFRON.

Jednym z ważnych zadań naszej placówki jest współpraca z rodziną, pomaganie jej w rozwiązywaniu problemów związanych z wychowaniem i kształceniem dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Szkoła Podstawowa przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. W klasach I - III dla wszystkich dzieci tworzone są indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, które są dostosowane do możliwości każdego z uczniów i uwzględniają zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Na II etapie edukacyjnym (klasy IV-VI) uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizują zajęcia z następujących przedmiotów: języka polskiego, historii, przyrody, techniki, informatyki, j.angielskiego, muzyki, plastyki, wychowania fizycznego, religii. Uczniowie realizują podstawę programową kształcenia ogólnego dostosowaną do możliwości intelektualnych. Nauka w szkole podstawowej kończy się sprawdzianem.

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim uczą się na zajęciach: funkcjonowania w środowisku, techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, religii.

GIMNAZJUM

Do Gimnazjum Specjalnego dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ciechanowie uczęszcza 25 uczniów. Nauka trwa trzy lata. Obecnie istnieją dwie klasy, z czego jeden oddział to klasa łączona pierwsza z drugą. Kryterium przyjęcia do naszej szkoły jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Edukacja młodzieży wspierana jest przez różnorodne zajęcia rewalidacyjne: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, terapia pedagogiczna, socjoterapia, logopedia, gimnastyka korekcyjna, Integracja Sensoryczna, Biofeedback.

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

Posiadamy odpowiednio wyposażone zaplecze i wykwalifikowaną kadrę. Nowoczesne, innowacyjne metody diagnozy i terapii stosowane podczas indywidualnych zajęć stwarzają możliwość usprawniania zaburzonych funkcji psychofizycznych dzieci, dzięki czemu można kształtować umiejętności niezbędne do zdobywania przez nich wiedzy, maksymalnej aktywizacji, rozwijania podstawowych umiejętności szkolnych. Pozwala na usprawnianie, korygowanie i kompensowanie zaburzonych psychofizycznych funkcji naszych uczniów, co umożliwia rozwijanie sprawności samodzielnego myślenia, uczenia się, przystosowania do rzeczywistości, komunikowania się.

Uczestnictwo w zaleconych zajęciach pozwala na redukowanie występujących deficytów, a co za tym idzie zwiększa szanse podopiecznych Ośrodka na osiąganie sukcesów szkolnych i zmniejsza ryzyko ich przedwczesnego wypadnięcia z systemu edukacji.

   W skład zajęć specjalistycznych wchodzą różne rodzaje terapii:
 • rewalidacja indywidualna
 • stymulacja polisensoryczna
 • integracja sensoryczna
 • komunikacja alternatywna
 • terapia logopedyczna
 • terapia EEG Biofeedback

Wszystkie klasopracownie w których uczą się nasze dzieci są wyposażone w różnego rodzaju pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy (m. in.: profesjonalne, specjalistyczne programy do terapii logopedycznej i rewalidacji), telewizory i odtwarzacze DVD, co potęguje wizualizacje w procesie rewalidacyjno-dydaktycznym oraz umożliwia wykorzystywanie technologii informacyjnych niezbędnych w procesie edukacyjnym oraz integracji ze środowiskiem społecznym.

Posiadamy pracownie oraz specjalistyczne narzędzia pomagające w pracy z wychowankami:
 • pracownia logopedyczna
 • sala "Doświadczania Świata"
 • pracownia integracji sensorycznej
 • pracownia stymulacji polisensorycznej
 • gabinet rewalidacyjny
 • pracownia internetowa połączona z pracownią techniki
 • pracownia multimedialna
 • pracownia Montessori
 • pracownia Biofeedback
 • pracownie stolarska oraz gastronomiczna

Ponadto uczniowie chętnie korzystają z pomocy psychologa, pedagoga oraz pielęgniarki szkolnej a także często odwiedzają bibliotekę szkolną.

Zainteresowania uczniów rozwijane są podczas zajęć pozalekcyjnych zorganizowanych w ośrodku nieodpłatnie przez nauczycieli. Działają następujące koła zainteresowań: koło twórczej wyobraźni, koło języka angielskiego "Fun English", UKS Olimp, koło turystyczno-hotelarskie. Uczestnictwo w pracy kół pozwala uczniom poznać sposoby i formy spędzania wolnego czasu, jednocześnie pomaga rozwijać sfery niezaburzone i korzystnie wpływa na ogólny rozwój uczniów.

INTERNAT

Kadra pedagogiczna zatrudniona w internacie legitymuje się wysokim poziomem przygotowania w zakresie pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo. Wychowawcy stosują w swojej pracy takie metody, które mają pokazać młodzieży wzorce zachowań, wzmocnić ich poczucie tożsamości, a także lepiej przygotować do życia w przyszłym, dorosłym społeczeństwie.

Wychowankowie otaczani są pomocą, życzliwością i akceptacją. Celem pracy internatu jest stworzenie jak najlepszych warunków wychowania w oparciu o wzajemny szacunek oraz wartości moralne przy współpracy rodziców i osób życzliwych niepełnosprawnym.

Aby uatrakcyjnić dzieciom pobyt w internacie, zorganizowano szereg sekcji zainteresowań (techniczno - modelarska, sportowa, plastyczna, muzyczna,dziennikarska, ekologiczna, koło teatralne). Ich celem jest uzupełnienie braków w nauce oraz umożliwienie realizacji marzeń, zdolności i talentów.

GALERIA

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie